Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 65kWORD 30k
Donderdag 23 juni 2011 - Brussel
Vrijwillig systeem van etikettering in brailleschrift op de verpakking van industriële producten
P7_TA(2011)0299P7_DCL(2011)0014

Verklaring van het Europees Parlement van 23 juni 2011 over een vrijwillig systeem van etikettering in brailleschrift op de verpakking van industriële producten

Het Europees Parlement,

–  gezien de artikelen 21 en 26 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin de rechten van personen met een handicap zijn neergelegd,

–  gelet op artikel 123 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de lidstaten van de EU het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap hebben ondertekend,

B.  overwegende dat in artikel 56 bis van Richtlijn 2004/27/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik is bepaald dat de naam van een geneesmiddel in brailleschrift op de verpakking moet worden vermeld,

1.  benadrukt dat personen met een visuele handicap het recht hebben een onafhankelijk leven te leiden en volwaardig in de samenleving moeten kunnen functioneren;

2.  dringt er bij de Commissie op aan de aftrap te geven voor een brede raadpleging van betrokkenen over de kosten, doeltreffendheid en haalbaarheid van de invoering op communautair niveau van een vrijwillig systeem van etikettering in brailleschrift, dat in ieder geval informatie over het soort product en de uiterste gebruiksdatum zou moeten omvatten, om de toegang van slechtzienden tot deze informatie te vergemakkelijken; omdat niet alle blinde personen braille kunnen lezen moet tijdens de voorgestelde raadpleging ook worden gezocht naar alternatieve methoden om de informatie op de verpakking toegankelijker te maken;

3.  verzoekt de Commissie stimuleringsmaatregelen te nemen om Europese bedrijfstakken en ondernemingen overeenkomstig de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap meer besef over dit probleem bij te brengen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars(1), te doen toekomen aan de Commissie, de parlementen van de lidstaten en de Verenigde Naties.

(1) De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 1 bij de notulen van 23 juni 2011 (P7_PV(2011)06-23(ANN1)).

Juridische mededeling - Privacybeleid