Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 71kWORD 34k
Štvrtok, 23. júna 2011 - Brusel
Dobrovoľný systém označovania priemyselných výrobkov Braillovým písmom
P7_TA(2011)0299P7_DCL(2011)0014

Vyhlásenie Európskeho parlamentu z 23. júna 2011 o dobrovoľnom systéme označovania priemyselných výrobkov Braillovým písmom

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 21 a 26 Charty základných práv Európskej únie, v ktorých sú stanovené práva osôb so zdravotným postihnutím,

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže členské štáty Únie podpísali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

B.  keďže v článku 56a smernice 2004/27/ES o právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa liekov na humánne použitie sa uvádza, že názov lieku musí byť na obale vyjadrený Braillovým písmom,

1.  zdôrazňuje, že ľudia so zrakovým postihnutím majú právo na nezávislý život a plné zapojenie sa do života spoločnosti;

2.  vyzýva Európsku komisiu, aby začala s príslušnými stranami konzultácie o nákladoch, účinnosti a uskutočniteľnosti zavedenia dobrovoľného systému na úrovni Spoločenstva, podľa ktorého by sa priemyselné výrobky označovali na obale Braillovým písmom, čo by zahŕňalo aspoň informácie o type výrobkov a dobe trvanlivosti, aby sa uľahčilo ich sprístupnenie pre spotrebiteľov so zrakovým postihnutím; vzhľadom na to, že nie všetci zrakovo postihnutí vedia čítať Braillovo písmo, v navrhnutých konzultáciách by sa mali zistiť aj alternatívne spôsoby, ako sprístupniť informácie na obaloch;

3.  vyzýva Komisiu, aby v súlade so zásadami sociálnej zodpovednosti podnikov poskytla európskemu priemyslu a podnikom podnety, ktoré zvýšia ich informovanosť o tejto otázke;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu so zoznamom podpísaných poslancov(1) Komisii a parlamentom členských štátov a Organizácii Spojených národov.

(1) Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 1 k zápisnici z 23. júna 2011 (P7_PV(2011)06-23(ANN1)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia