Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο
Οι κατευθυντήριες γραμμές για το οικονομικό έτος 2012 - Τμήματα Ι, ΙΙ και IV έως X
 Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού
 Έκθεση προόδου 2010 για την Τουρκία
 Διαδικασία προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά
 Βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης

Οι κατευθυντήριες γραμμές για το οικονομικό έτος 2012 - Τμήματα Ι, ΙΙ και IV έως X
PDF 429kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2012, Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II - Συμβούλιο, Τμήμα IV - Δικαστήριο, Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (2011/2017(BUD))
P7_TA(2011)0088A7-0049/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009, συνοδευόμενη από τις ελεγμένες απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 7 και το άρθρο 79 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0049/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση της ΕΕ υποχρεώνει τα θεσμικά όργανα να ανταποκριθούν με την απαιτούμενη ποιότητα και αποτελεσματικότητα και να εφαρμόσουν αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης, ώστε να επιτευχθούν εξοικονομήσεις,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να παρασχεθούν στα θεσμικά όργανα επαρκείς πόροι, παρά το γεγονός ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία οι πόροι αυτοί θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο αυστηρής και αποτελεσματικής διαχείρισης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο παρόν στάδιο της ετήσιας διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει τις προβλέψεις των άλλων οργάνων και τις προτάσεις του Προεδρείου του για τον προϋπολογισμό 2012,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να συνεχίσουν η Επιτροπή Προϋπολογισμών και το Προεδρείο την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ τους για τέταρτη συνεχή χρονιά το 2012, καθ« όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, το Προεδρείο είναι υπεύθυνο για τη λήψη δημοσιονομικών, οργανωτικών και διοικητικών αποφάσεων όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση του Κοινοβουλίου και η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του σχεδίου προβλέψεων για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στον τομέα 5 αναμένεται να σταθεροποιηθούν το 2012, παρά το γεγονός ότι, για παράδειγμα, η ΕΥΕΔ θα έχει αντίκτυπο, που, επί του παρόντος, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποσοτικά,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη της Κροατίας, που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 2013, θα έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του 2012, ιδίως όσον αφορά τους πόρους για τους νέους βουλευτές και την πρόσληψη προσωπικού,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα προηγούμενα έτη, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή συμφώνησε να υιοθετήσει συνετή προσέγγιση όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά περιθώρια κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 5,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανώτατο όριο για τον τομέα 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για τον προϋπολογισμό της ΕΕ το 2012 ανέρχεται σε 8 754 εκατομμύρια ευρώ (που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 340 εκατ. ευρώ ή 4 % σε σύγκριση με το 2011, συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 2 % για τον πληθωρισμό),

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του ως συν-νομοθέτη, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να επιτύχει αποδεκτό συνταίριασμα των ανθρώπινων πόρων του και των νέων αρμοδιοτήτων του μετά από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (19,67 % επί του συνόλου του τομέα 5 το 2009, 19,99 % το 2010 και 20,03 % το 2011),

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται οι κινήσεις των δαπανών του τομέα 5 καθ« όλη τη διάρκεια του 2011, ούτως ώστε να αναπτυχθεί κατάλληλη πρόβλεψη για τους επόμενους προϋπολογισμούς,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με απόφαση της 24ης Μαρτίου 2010, το Προεδρείο ενέκρινε τη μεσοπρόθεσμη κτιριακή στρατηγική του Κοινοβουλίου, στην οποία ορίζονται μερικές βασικές παράμετροι για την μελλοντική πολιτική του στον τομέα των ακινήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως τμήμα αυτής της στρατηγικής, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει να αποδίδει προτεραιότητα στην αγορά κτιρίων (εφόσον είναι εύλογη), εστιάζοντας στη γεωγραφική συγκέντρωση στους τόπους εργασίας του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πληρωμή πριν από την προθεσμία, με στόχο τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, παραμένει μία από τις βασικές προτεραιότητες για το μέλλον,

Γενικό πλαίσιο και προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2012

1.  υπογραμμίζει τη δύσκολη κατάσταση σε σχέση με το ανώτατο όριο δαπανών στον τομέα 5 για το 2012 και έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι τα θεσμικά όργανα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων χρηματοδότησης, διατηρώντας ταυτόχρονα δημοσιονομική πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση, ούτως ώστε να συμμορφωθούν με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

2.  ορίζει ως προτεραιότητα την αρχή της νομοθετικής αριστείας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί κατάλληλη απάντηση στις σημερινές πολιτικές προκλήσεις, η οποία απαιτεί τη σταθεροποίηση των πόρων που χρειάζονται για την κάλυψη του νέου θεσμικού πλαισίου που απορρέει από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· φρονεί ότι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων για το 2012 θα πρέπει να είναι προϋπολογισμός σταθεροποίησης, αν μη τι άλλο επειδή μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

3.  επισημαίνει ότι η εν λόγω προσπάθεια σταθεροποίησης δεν πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά για επενδύσεις (π.χ. στη τεχνολογία) που μπορεί στο μέλλον να έχουν ως αποτέλεσμα μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις·

4.  θεωρεί περαιτέρω προτεραιότητα τις αρχές της ορθής διαχείρισης (άρθρο 27 του δημοσιονομικού κανονισμού) και συγκεκριμένα την οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα· φρονεί ότι οι αρχές αυτές πρέπει να αντανακλώνται σαφώς, σύμφωνα με το πνεύμα της λογοδοσίας, στους προϋπολογισμούς του Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων, καθώς και στις οργανωτικές νοοτροπίες που τα διέπουν· πιστεύει, συνεπώς, ότι κατά την εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα και ότι οι μεταβλητές δαπάνες πρέπει, όποτε είναι δυνατό και όταν το απαιτεί η εμβέλειά τους, να υποβάλλονται σε τακτικές εκτιμήσεις της σχέσης κόστους - οφέλους·

5.  πιστεύει ότι, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτών των αρχών, τα θεσμικά όργανα πρέπει να υποβάλουν σχέδια περικοπής του κόστους· φρονεί, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να υπάρξει προβληματισμός σχετικά με τα πλεονεκτήματα του συγκεντρωτισμού, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας (π.χ.: συγκεντρωτικές δημόσιες συμβάσεις, κοινές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων), καθώς και σχετικά με τους τομείς που πρέπει να παραμείνουν, ή να είναι, αποκεντρωμένοι·

6.  πιστεύει ότι η ακρίβεια, η απλοποίηση, η σαφήνεια και η διαφάνεια πρέπει να είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής των αρχών της ορθής διαχείρισης· ζητεί, εν προκειμένω, την υποβολή οργανογράμματος για κάθε θεσμικό όργανο, μαζί με το αντίστοιχο κόστος καθεμιάς από τις μονάδες που το συναποτελούν· ζητεί, επιπλέον να προσδιοριστεί και να αιτιολογηθεί με σαφήνεια κάθε δαπάνη, με σαφή διάκριση μεταξύ πάγιων και μεταβλητών δαπανών, ούτως ώστε να τηρούνται οι αρχές του προϋπολογισμού μηδενικής βάσης·

7.  φρονεί ότι, το αργότερο μετά την έναρξη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου και οι προϋπολογισμοί των άλλων θεσμικών οργάνων θα πρέπει να είναι απόρροια πολυετούς σχεδιασμού που καλύπτει τη διάρκεια αυτού του πλαισίου·

8.  τονίζει ότι πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες προετοιμασίες σε διοργανικό επίπεδο για τη στέγαση υπαλλήλων από την Κροατία ενόψει πιθανής διεύρυνσης της ΕΕ·

9.  φρονεί ότι το Κοινοβούλιο και τα λοιπά θεσμικά όργανα πρέπει να υποβάλλουν εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους, με λεπτομέρειες για την εκτέλεση κάθε κονδυλίου του προϋπολογισμού·

10.  φρονεί ότι η περιβαλλοντική πολιτική και το EMAS(5) πρέπει να αποτελούν τμήμα της νοοτροπίας του Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων και ότι, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υποβάλλονται μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης χαρτιού, ενέργειας και νερού και τη μείωση των εκπομπών·

11.  επαναλαμβάνει ότι η διοργανική συνεργασία, όπου κρίνεται δυνατό και ενδεδειγμένο, είναι απαραίτητη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που ευνοούν την αποτελεσματικότητα και επιτρέπουν εξοικονομήσεις· φρονεί ότι η διοργανική συνεργασία θα πρέπει να βελτιωθεί, όσον αφορά τη μετάφραση, τη διερμηνεία, την πρόσληψη προσωπικού (EPSO) και το EMAS, και να επεκταθεί σε άλλους τομείς· ζητεί να πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των εξωτερικών υπηρεσιών μετάφρασης και του ρόλου του Κέντρου Μετάφρασης·

12.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης γνώσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τη διοίκηση ως προς το σύστημα διαχείρισης γνώσης· ζητεί την υποβολή έκθεσης προόδου σχετικά με την πληθώρα των πηγών/ συστημάτων πληροφοριών που διατίθενται στους βουλευτές· ζητεί να διαμορφωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα ως προς τον σχεδιασμό πρωτοτύπου· επισημαίνει την ανάγκη ταχείας εφαρμογής μιας πολιτικής για την ταξινόμηση και την καθιέρωση δεικτών· ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με το πώς θα αποκτήσουν οι ευρωπαίοι πολίτες εύκολη πρόσβαση στο σύστημα αυτό·

13.  επισημαίνει ότι έχει μεγάλη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα λοιπά θεσμικά όργανα να εγκρίνουν μια φιλόδοξη και εκτεταμένη ψηφιακή στρατηγική όσον αφορά τα εργαλεία του Web 2.0 και δη τα κοινωνικά δίκτυα, με σκοπό τη σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ της Ευρώπης και των πολιτών της· φρονεί επιπλέον ότι το Κοινοβούλιο και τα λοιπά θεσμικά όργανα πρέπει να αναπτύξουν μια στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· ζητεί εφαρμογή της τηλεργασίας στις περιπτώσεις που κρίνεται ενδεδειγμένο· καλεί το Προεδρείο να εξετάσει την εισαγωγή νεφελοειδούς υπολογιστικού συστήματος προκειμένου να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα του συστήματος πληροφορικής, να βελτιωθεί η απόδοσή του και να αποκτήσει μεγαλύτερη κινητικότητα η εργασία του Κοινοβουλίου·

14.  τονίζει πως τα δημοσιονομικά δελτία και οι παρόμοιου τύπου αναλύσεις κόστους είναι υψίστης σημασίας για τη λήψη αποφάσεων εντός των θεσμικών οργάνων· επιμένει πως αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται συστηματικά και ότι θα πρέπει να ορίζουν τις επαναλαμβανόμενες και τις κατ« αποκοπή δαπάνες (π.χ. πάγιες και μεταβλητές δαπάνες) που συνδέονται άμεσα με κάθε συγκεκριμένο μέτρο·

15.  ζητεί να γίνεται χρήση της αναδιάταξης του προσωπικού και της επανεκπαίδευσης, προκειμένου να ενισχυθεί η κινητικότητα· συνιστά να προσλαμβάνεται νέο προσωπικό μόνο όταν οι εσωτερικές διαδικασίες αναδιάταξης και επιμόρφωσης αποδεικνύονται ατελέσφορες και στις περιπτώσεις στις οποίες δεν ενδείκνυται η επιλογή της ανάθεσης έργου εκτός οργάνου·

16.  φρονεί ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων που επηρεάζονται από την ένταξη της Κροατίας μια κοινή και συντονισμένη στρατηγική για την εκτέλεση του προϋπολογισμού· ζητεί να πραγματοποιηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων για τον τομέα 5·

17.  πιστεύει ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να εφαρμόζουν ενεργό πολιτική έλλειψης διακρίσεων και να διαμορφώνουν τα κτίριά τους και τη πολιτική τους της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ευκολότερη πρόσβαση για τους ανθρώπους με αναπηρίες·

18.  επισημαίνει ότι, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, δυσβάστακτου δημόσιου χρέους και περιορισμών ενόσω συνεχίζονται οι προσπάθειες εθνικής δημοσιονομικής εξυγίανσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα λοιπά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να επιδείξουν πνεύμα δημοσιονομικής ευθύνης και αυτοσυγκράτησης·

Κοινοβούλιο

19.  φρονεί ότι στόχος του Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη νομοθετικής αριστείας και ότι όλοι οι αναγκαίοι πόροι θα πρέπει να διατίθενται γι« αυτόν το σκοπό, αλλά σε πλαίσιο τήρησης των δημοσιονομικών περιορισμών·

20.  πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο οφείλει να επιδείξει πνεύμα δημοσιονομικής ευθύνης και αυτοσυγκράτησης, παραμένοντας κοντά στο ποσοστό του πληθωρισμού· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη διοργανική αντίληψη, οι ανάγκες που σχετίζονται με τη διεύρυνση θα ενσωματωθούν είτε με διορθωτική επιστολή είτε με διορθωτικό προϋπολογισμό· σημειώνει ότι και οι ανάγκες για τους 18 νέους βουλευτές βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας θα ενσωματωθούν με διορθωτική επιστολή ή διορθωτικό προϋπολογισμό·

21.  φρονεί ότι οι πρόσθετοι πόροι για στελέχωση που διατίθενται στη διοίκηση του Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει τώρα να εισέλθουν σε φάση σταθεροποίησης· επιμένει ότι οι οργανωτικές δομές πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένες ώστε να δημιουργούν συνέργειες μέσω της αξιοποίησης της σχετικής εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν οι υπάρχουσες ειδικευμένες μονάδες·

22.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2011 ανέρχεται σε 1 685 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 20,03 % του τομέα 5·

23.  αναμένει από το Προεδρείο την υποβολή ρεαλιστικών αιτημάτων στο πλαίσιο των προβλέψεων· προτίθεται να εξετάσει τις προτάσεις του με αποκλειστική βάση τις ανάγκες και τη σύνεση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του θεσμικού οργάνου· υπενθυμίζει ότι σκοπός της διορθωτικής επιστολής που υπέβαλε το Προεδρείο στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τον Σεπτέμβριο είναι να ληφθούν υπόψη ανάγκες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν όταν καταρτίζονταν οι προβλέψεις, και υπογραμμίζει ότι τούτο δεν πρέπει να θεωρηθεί ευκαιρία για την αναθεώρηση προβλέψεων που είχαν ήδη συμφωνηθεί· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη διοργανική αντίληψη, οι ανάγκες που σχετίζονται με τη διεύρυνση θα ενσωματωθούν είτε με διορθωτική επιστολή είτε με διορθωτικό προϋπολογισμό· σημειώνει ότι και οι ανάγκες για τους 18 νέους βουλευτές βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας θα ενσωματωθούν με διορθωτική επιστολή ή διορθωτικό προϋπολογισμό·

24.  ζητεί να έχει λεπτομερή και σαφή εικόνα των κονδυλίων του προϋπολογισμού που δεν εκτελέστηκαν πλήρως το 2010 και προτίθεται να αναλύσει τους λόγους· επιθυμεί επίσης να λάβει μια κατάσταση των μεταφορών πιστώσεων και της χρησιμοποίησής τους κατά το 2010, καθώς και ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με τα τελικά έσοδα για ειδικό προορισμό σε σχέση με τα ποσά που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό·

25.  φρονεί ότι πρέπει να παρασχεθεί στους βουλευτές πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, προκειμένου να είναι σε θέση να επιτελούν τα καθήκοντά τους σε ισότιμη βάση· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης οι βουλευτές όλων των εθνικοτήτων και γλωσσών όσον αφορά τη δυνατότητα επιτέλεσης των καθηκόντων τους και του πολιτικού έργου που επωμίζονται στη γλώσσα τους, αν το επιθυμούν· θεωρεί, για παράδειγμα, απαράδεκτη την απουσία διερμηνείας από τις συνεδριάσεις των επιτροπών· πιστεύει ότι η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης πρέπει να ισχύει επίσης για τη διερμηνεία και τη μετάφραση·

26.  θεωρεί επίσης ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αυξηθεί η ευελιξία της διερμηνείας, ως αποφασιστικό βήμα για τη διασφάλιση ορθών εργασιακών πρακτικών, επισημαίνει δε ότι σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί προβλήματα και σπατάλη, αν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής γλώσσας την τελευταία στιγμή, ανάλογα με την πραγματική και όχι την προγραμματισμένη σύνθεση των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις·

27.  ζητεί μετ« επιτάσεως να υπάρξει εμπεριστατωμένη μελέτη των τρόπων με τους οποίους το δικαίωμα της απρόσκοπτης δυνατότητας των ευρωπαίων πολιτών να συναντούν τους ευρωπαίους εκπροσώπους τους μπορεί να συνδυαστεί αποτελεσματικότερα με την επείγουσα ανάγκη να κατοχυρωθεί η ασφάλεια όσων εργάζονται εντός των οργάνων· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει μια τέτοια έκθεση έως τις 30 Ιουνίου 2011·

28.  φρονεί ότι, όπως έχει ήδη αποφασιστεί, πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία wifi που να λειτουργεί πλήρως, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη του στόχου της ελάττωσης της χρήσης χαρτιού· φρονεί ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση τηλεδιασκέψεων για τις συνεδριάσεις καθώς και η χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών· ζητεί να πραγματοποιηθεί εκτίμηση της σχέσης κόστους–οφέλους αυτών των μέτρων·

29.  τονίζει, όσον αφορά την κτιριακή πολιτική, ότι το Κοινοβούλιο καταβάλλει προσπάθειες για τον εξορθολογισμό της κατανομής του υπάρχοντος χώρου του και την επίτευξη εξοικονομήσεων δαπανών και οικονομιών κλίμακας· τονίζει ότι το έργο επέκτασης του κτιρίου KAD που επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη, το κόστος του οποίου υπολογίζεται σε περίπου 549,6 εκατομμύρια ευρώ (σε τιμές 2016), θα επιτρέψει τη γεωγραφική συγκέντρωση της διοίκησης του Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο, και ότι όλα τα λοιπά κτίρια που σήμερα μισθώνει το Κοινοβούλιο θα εκκενωθούν βαθμιαία, επιτρέποντας έτσι σημαντικές εξοικονομήσεις μετά την ολοκλήρωση του έργου· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η χρηματοδότηση του έργου κατασκευής αυτού του κτιρίου ενδέχεται να απαιτήσει τη θέσπιση ειδικών νομικών διαρθρώσεων (ενός φορέα ειδικού σκοπού), δεδομένου ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός απαγορεύει την άμεση δανειοληψία και ότι θα μπορέσουν να επιτευχθούν εξοικονομήσεις κόστους εάν το έργο αυτό χρηματοδοτηθεί απευθείας από τον προϋπολογισμό ή με άμεσο δάνειο, πράγμα που καταδεικνύει σαφώς την ανάγκη προσαρμογών του δημοσιονομικού κανονισμού, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μια περισσότερο διαφανής και άμεση υλοποίηση μελλοντικών έργων κατασκευής κτιρίων·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις που έλαβε το Προεδρείο στις 24 Μαρτίου 2010· διατυπώνει εκ νέου το αίτημά του περί εκπόνησης μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τα κτίρια· φρονεί ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να επιδιώκει την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ορθής διαχείρισης και την ανάγκη αξιολόγησης διαφόρων επιλογών και εναλλακτικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης· εφιστά την προσοχή στην πρόταση, που περιέχεται στην ανωτέρω απόφαση, να χρησιμοποιηθούν έσοδα ειδικού προορισμού του βελγικού δημοσίου για επενδύσεις σε υποδομές για νέους χώρους γραφείων των κοινοβουλευτικών βοηθών· ζητεί πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των εν λόγω εσόδων ειδικού προορισμού για τον σκοπό αυτό, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες για τις εναλλακτικές επιλογές, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση·

31.  υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω πληροφόρησης όσον αφορά το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· ζητεί ειδικότερα να υποβληθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο· διατυπώνει εκ νέου την άποψη ότι είναι αναγκαία η ενημέρωση σχετικά με το συνολικό κόστος του έργου, αλλά και με τις μελλοντικές οικονομικές και νομικές επιπτώσεις που θα έχει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ζητεί περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2009· επισημαίνει ότι όλες οι αποφάσεις που άπτονται του έργου αυτού υπόκεινται στη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία·

32.  θεωρεί ότι, όπως συμβαίνει σε όλους τους μεγάλους οργανισμούς, χρειάζεται μερικές φορές μια ανεξάρτητη εξωτερική γνώμη σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων και την οργάνωση της εργασίας, η οποία μπορεί να αποβεί επωφελής μόνο εφόσον τύχει της ορθής αντιμετώπισης· επισημαίνει ότι ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο όπως το Κοινοβούλιο έχει μοναδικό χαρακτήρα, αλλά εκτιμά εντούτοις ότι απαιτείται μακροπρόθεσμα να εξεταστεί η σκοπιμότητα μιας εξωτερικής ανάλυσης της οργάνωσης και της διαχείρισής του· πιστεύει ότι εντός του 2012 θα μπορούσαν να προσδιοριστούν και αποτελέσουν αντικείμενο τέτοιας εξέτασης συγκεκριμένοι τομείς·

33.  τονίζει ότι η πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας του Κοινοβουλίου είναι σημαντική και πρέπει να φτάνει σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες και να βελτιώνει τη δυνατότητα των πολιτών να έχουν άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με το Κοινοβούλιο, ζητεί δε, ως εκ τούτου, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με αυτήν την πολιτική·

34.  υποστηρίζει κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού των συστημάτων λογισμικού του Κοινοβουλίου που αφορούν τη χρηματοοικονομική διαχείριση·

35.  παρέχει την πλήρη υποστήριξή του σε όλες τις προσπάθειες εφαρμογής μιας πιο ουσιαστικής και επαγγελματικής πολιτικής προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάταξης του προσωπικού εντός και μεταξύ των γενικών διευθύνσεων·

36.  θεωρεί σημαντικές τις δράσεις παρακολούθησης της συνέχειας όσον αφορά μια σειρά πολιτικών με δημοσιονομικές συνέπειες, όπως το EMAS, οι δημόσιες συμβάσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται κατόπιν των συστάσεων της απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού· τονίζει πως γενικά χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

37.  εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με την πρόταση ίδρυσης Μονάδα Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας για να υπολογίζει το κόστος της μη ολοκληρώσεως της Ευρώπης· αμφισβητεί την αναγκαιότητα μιας τέτοιας υπηρεσίας· ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δημιουργία της εν λόγω υπηρεσίας·

Άλλα θεσμικά όργανα

38.  ζητεί την υποβολή ρεαλιστικών και βασισμένων στο κόστος δημοσιονομικών αιτημάτων από τα λοιπά θεσμικά όργανα, που θα λαμβάνουν πλήρως υπόψη την ανάγκη για βέλτιστη διαχείριση των περιορισμένων πόρων· εκφράζει επιδοκιμασία για τη δημιουργία ενός νέου Τμήματος Χ στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με διάθεση πιστώσεων ύψους 464 εκατ. ευρώ, και είναι διατεθειμένο να εξετάσει τις ανάγκες της ΕΥΕΔ όσον αφορά τόσο τα ακίνητα όσο και το προσωπικό και αποφασισμένο να παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπό της στον τομέα 5, δεδομένου ότι η δημιουργία της προβλεπόταν να είναι ουδέτερη από δημοσιονομική άποψη· δεν είναι διατεθειμένο να θέσει σε κίνδυνο τις ανάγκες των υπαρχόντων θεσμικών οργάνων·

39.  φρονεί ότι η δημιουργία ενός νέου Τμήματος Χ στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ανταποκρίνεται στην ανάγκη να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο, από κοινού με τις νέες διατάξεις σχετικά με την ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ, να μπορεί να στηρίξει τις επιδιώξεις της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής·

o
o   o

40.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην ΕΥΕΔ.

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 163, 23.6.2007, σ. 17.
(3) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ C 303, 9.11.2010, σ. 1.
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (ΕΕ L 114, 24.4.2001, σ. 1).


Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού
PDF 328kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού
P7_TA(2011)0089B7-0165/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2010, στα οποία καλούσε την Επιτροπή να χαράξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού έως τον Ιούνιο 2011,

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε η Επιτροπή ενόψει της δημοσίευσης ανακοίνωσης σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής και τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 5ης έκθεσης για τη συνοχή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο τίτλος XVIII της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει την εδαφική συνοχή ως στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακτές πέντε κρατών μελών της ΕΕ βρέχονται από τον Ατλαντικό: Γαλλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Ατλαντικού διακρίνεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και συγκεκριμένα αποτελεί:

   ένα δυναμικό θαλάσσιο χώρο (χάρη στις θαλάσσιες μεταφορές, στην αλιεία, στις θαλάσσιες πηγές ενέργειας, κ.ά.),
   ένα χώρο του οποίου το εύθραυστο περιβάλλον πρέπει να προστατεύεται και το οποίο υπόκειται στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής (διάβρωση των ακτών, ακραία κλιματικά φαινόμενα),
   ένα περιφερειακό χώρο που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με προβλήματα προσβασιμότητας και διασύνδεσης και με μικρό αριθμό σημαντικών αστικών κέντρων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά προέρχονται από κατευθυντήριες γραμμές που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και για τα οποία πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές απαντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο 2010, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να χαράξει στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού έως τον Ιούνιο 2011, και ότι η δημοσίευση ανακοίνωσης της Επιτροπής προβλέπεται για το 2011,

1.  καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει το ταχύτερο δυνατό τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Ατλαντικού ως ολοκληρωμένη στρατηγική που θα εξετάζει θαλάσσια και εδαφικά θέματα·

2.  υποστηρίζει την άποψη ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να ενταχθεί στον στόχο της εδαφικής συνεργασίας της πολιτικής για τη συνοχή (στόχος 3), και να βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη διατομεακή και εδαφική προσέγγιση που θα αποβλέπει στον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης σε μια δεδομένη επικράτεια, εστιάζοντας σε σημαντικά ζητήματα· εκφράζει την πεποίθηση ότι η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην εντατικοποίηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης στην περιοχή του Ατλαντικού με τη μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων·

3.  τονίζει ότι η σημαντικότερη προστιθέμενη αξία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ ενυπάρχει στην πολυεπίπεδη συνεργασία, στο συντονισμό και τις καλύτερες στρατηγικές επενδύσεις της διαθέσιμης χρηματοδότησης, και όχι στην επιπλέον διάθεση πόρων· υπογραμμίζει τα συμπεράσματα της Σουηδικής Προεδρίας όσον αφορά την αποφυγή νέων θεσμικών οργάνων, νέας νομοθεσίας και νέων προϋπολογισμών·

4.  ζητεί να ισχύει η στρατηγική αυτή για όλες τις περιοχές της ΕΕ κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού, συμπεριλαμβανομένων των άκρως απόκεντρων περιοχών της Μακαρονησίας·

5.  πιστεύει ότι η εξωτερική διάσταση της στρατηγικής αυτής πρέπει να ενισχυθεί λόγω της γεωπολιτικής θέσης των περιοχών του Ατλαντικού, και ιδίως στους τομείς της ασφάλειας και επιτήρησης της ναυτιλίας και στο πεδίο των διεθνών εμπορικών σχέσεων· υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει επίσης να εξεταστούν η διεθνής συνεργασία και πρωτοβουλίες τριγωνικής συνεργασίας·

6.  πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να υλοποιεί τον καλύτερο συντονισμό στόχων και μέσων και να είναι στενά συνδεδεμένη με τη στρατηγική ΕΕ 2020 και πολιτικές της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2013· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η εν λόγω στρατηγική στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΕ και όχι στην αύξηση των δαπανών·

7.  ζητεί την κατάλληλη σύνδεση της στρατηγικής αυτής με την περιφερειακή πολιτική και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ, και πιστεύει ότι θα πρέπει να διευκολύνει επίσης συνέργειες με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, στην κοινή αλιευτική πολιτική, σε δράσεις για το κλίμα και το περιβάλλον, στο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης, στην ενεργειακή πολιτική, κ.ά.·

8.  πιστεύει ότι η εδαφική διάσταση της στρατηγικής αυτής είναι σημαντική και ότι θα συμβάλλει στην εδαφική συνοχή της ΕΕ· υποστηρίζει την άποψη ότι η εδαφική αυτή διάσταση θα πρέπει ειδικότερα να καλύπτει την έναρξη λειτουργίας και τη διασύνδεση δικτύων μεταφορών και ενέργειας και την ανάπτυξη της θαλάσσιας ενέργειας, καθώς και αστικών και αγροτικών περιοχών και την εντατικοποίηση των δεσμών μεταξύ ξηράς και θάλασσας και των δεσμών μεταξύ θάλασσας και εσωτερικών υδάτων·

9.  επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε θαλάσσιες περιοχές του Ατλαντικού, και να αυξηθεί η κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών στις περιοχές αυτές προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εσωτερικής αγοράς και ο στόχος της πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως με την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και των θαλάσσιων λεωφόρων·

10.  υπενθυμίζει ότι η θαλάσσια διάσταση συνιστά προτεραιότητα της στρατηγικής αυτής ιδίως μέσω προσέγγισης για τις θαλάσσιες λεκάνες·

11.  επιδοκιμάζει έντονα την προώθηση και υποστήριξη εκ μέρους της Επιτροπής του σχεδιασμού και της δημιουργίας θαλασσίων οδών στην περιοχή του Ατλαντικού, όπως είναι η θαλάσσια οδός Gijon-Nantes, ως καινοτόμου τακτικής για τη βελτίωση και διαφοροποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, για τη διευκόλυνση των διεθνών εμπορικών σχέσεων, για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας των λιμένων και την ενίσχυση του τουρισμού καθώς και ως συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2·

12.  πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να εξετάζει τα ακόλουθα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος: τη θαλάσσια ενέργεια, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλοία, τις μεταφορές και την προσβασιμότητα, την προστασία, την ασφάλεια και την επιτήρηση, την έρευνα, την καινοτομία, τις δημιουργικές βιομηχανίες, τον τομέα του πολιτισμού της αναψυχής και του τουρισμού, τις θαλάσσιες υπηρεσίες και την κατάρτιση καθώς και την αλιεία και τον τομέα των θαλασσινών·

13.  πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να αναπτύσσει συνέργειες μεταξύ σχετικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ καθώς και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και υποστηρίζει συνεπώς την άποψη ότι απαιτείται μια ανανεωμένη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που θα βασίζεται στη μεγαλύτερη συμμετοχή των αρχών της ΕΕ καθώς και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών·

14.  εκφράζει την επιθυμία να λειτουργεί η εν λόγω στρατηγική με μια προσέγγιση από τη βάση προς τα άνω, ξεκινώντας από τις τοπικές αρχές και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων· υποστηρίζει επίμονα την ανάγκη να μετέχουν οι περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές, τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ιδιώτες ενδιαφερόμενοι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (συμπεριλαμβανομένων σχετικών διαπεριφερειακών δικτύων και οργανώσεων) στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής·

15.  υποστηρίζει επίμονα ότι η συνεργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής θα πρέπει κατά πρώτο και κύριο λόγο να βασίζεται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων και πιστεύει συνεπώς ότι οι πολιτικές προτεραιότητες πρέπει να καθοριστούν κατόπιν συναίνεσης·

16.  υποστηρίζει την άποψη ότι ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (EGTC) θα μπορούσε να αποτελέσει ενδιαφέρον εργαλείο για τη διευκόλυνση της συνεργασίας στο πλαίσιο μιας στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Ατλαντικού·

17.  πιστεύει ότι η εν λόγω στρατηγική θα πρέπει να εφαρμοστεί από το 2014 και εξής και να συντονιστεί με το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, και ότι θα πρέπει να συμβαδίζει με σχέδιο δράσης που θα καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα περιλαμβάνει κατάλογο διαρθρωμένων σχεδίων·

18.  υποστηρίζει την άποψη ότι οι εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις της εν λόγω στρατηγικής θα πρέπει να επιβάλλουν τη διάθεση των υφιστάμενων κοινοτικών πόρων στην περιοχή του Ατλαντικού, βάσει κοινών προτεραιοτήτων·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν απλουστευμένους κανόνες για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής και να μειωθούν οι εγγενείς διοικητικές επιβαρύνσεις·

20.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί εκ του σύνεγγυς με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τη χάραξη της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Ατλαντικού, και ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά και να ζητεί τη γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με το στάδιο της εφαρμογής της εν λόγω στρατηγικής·

21.  αναφέρει ότι θα εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τη μελλοντική ανακοίνωση της Επιτροπής μέσω έκθεσης πρωτοβουλίας·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στα λοιπά σχετικά θεσμικά όργανα.


Έκθεση προόδου 2010 για την Τουρκία
PDF 407kWORD 119k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010
P7_TA(2011)0090B7-0156/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010 που εκπόνησε η Επιτροπή (SEC(2010)1327),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη(1), της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας(2), της 21ης Μαΐου 2008 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2007(3), της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2008(4), και της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2009(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία(6),

–  έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/157/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας(7) («εταιρική σχέση για την προσχώρηση»), και τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου του 2001, του 2003 και του 2006 σχετικά με την εταιρική σχέση για την προσχώρηση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μετά την έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου από το Συμβούλιο και ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών αποτέλεσε την αφετηρία μιας μακράς και ανοικτής διαδικασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται ως ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία να εκσυγχρονιστεί,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βάση για την προσχώρηση στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι η πλήρης τήρηση όλων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης καθώς και η ικανότητα ενσωμάτωσης στην ΕΕ, η οποία αποτελεί κοινότητα βασιζόμενη σε κοινές αξίες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 2010 η Τουρκία συνέχισε τη διαδικασία πολιτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά η έλλειψη διαλόγου και πνεύματος συμβιβασμού μεταξύ των κύριων πολιτικών κομμάτων έχει αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ των βασικών πολιτικών θεσμών και επιβραδύνει το έργο στον τομέα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν έχει εφαρμόσει ακόμη, για πέμπτη συνεχή χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

1.  επαινεί τους τούρκους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών για τη στήριξη που παρέχουν στον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της Τουρκίας και για τη δέσμευσή τους σε μια ανοικτή και πλουραλιστική κοινωνία, και καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως από αυτή την άποψη όλους τους μηχανισμούς της πολιτικής διεύρυνσης της ΕΕ που απευθύνονται σε υποψήφιες χώρες·

2.  σημειώνει τη βραδεία πρόοδο της Τουρκίας στον τομέα των μεταρρυθμίσεων και υπενθυμίζει ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις με στόχο τόσο την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης όσο και για το δικό της εκσυγχρονισμό· καλεί την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση αυτή·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και την έλλειψη προθυμίας από πλευράς κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να εργασθούν για την επίτευξη συναίνεσης επί των βασικών μεταρρυθμίσεων· παροτρύνει όλους τους πολιτικούς φορείς, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να συνεργασθούν για να ενισχύσουν τον πολιτικό πλουραλισμό στους κρατικούς θεσμούς και να προωθήσουν τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό του κράτους και της κοινωνίας· καλεί όλες τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στη μεταρρυθμιστική διαδικασία·

4.  επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ένα σύστημα ελέγχων και ισορροπιών στη διακυβέρνηση ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους, το οποίο πρέπει να βασίζεται στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών και της ισορροπίας μεταξύ της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής λειτουργίας, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και ιδιαίτερα της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου, και σε μια συμμετοχική πολιτική κουλτούρα που θα αντικατοπτρίζει πράγματι τον πλουραλισμό μιας δημοκρατικής κοινωνίας·

5.  υπογραμμίζει το ρόλο της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως του θεσμικού οργάνου το οποίο πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών και να στηρίξει ενεργά και εποικοδομητικά, βάσει διακομματικής δέσμευσης, τις εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το δημοκρατικό έλεγχο επί των κυβερνητικών πολιτικών·

6.  χαιρετίζει την έγκριση συνταγματικών τροποποιήσεων ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ζητεί να εφαρμοστούν δεόντως με πλήρη σεβασμό των προτύπων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ταυτόχρονα, την επιτακτική ανάγκη για μια συνολική συνταγματική μεταρρύθμιση η οποία θα μετατρέψει την Τουρκία σε μια πραγματικά πλουραλιστική δημοκρατία με επίκεντρο την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών· χαιρετίζει τη δεδηλωμένη ετοιμότητα της κυβέρνησης καθώς και της αντιπολίτευσης να υλοποιήσουν μια τέτοια μεταρρύθμιση και καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι όλα τα πολιτικά κόμματα και η κοινωνία των πολιτών θα συμμετάσχουν στενά στη σύνολη συνταγματική διαδικασία· ζητεί την εφαρμογή της δέσμης συνταγματικών τροποποιήσεων· συνιστά να κληθεί επίσης να συμμετάσχει η Επιτροπή της Βενετίας·

7.  χαιρετίζει τις συμβολικές χειρονομίες καλής θέλησης καθώς και ορισμένα συγκεκριμένα βήματα της κυβέρνησης στους τομείς της ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, καθώς και της προστασίας των μειονοτήτων και των πολιτιστικών δικαιωμάτων· επιμένει, ωστόσο, ότι απαιτούνται συστηματικές βελτιώσεις με στόχο την πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· ενθαρρύνει ιδιαίτερα την κυβέρνηση να δώσει νέα ώθηση στη διαδικασία δημοκρατικού ανοίγματος και καλεί την αντιπολίτευση να στηρίξει εποικοδομητικά τη διαδικασία και να συμμετάσχει σε αυτή·

Τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης

8.  εκφράζει την ανησυχία του για την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, ορισμένες ενέργειες λογοκρισίας και την αυξανόμενη αυτολογοκρισία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υπερασπιστεί την ελευθερία του Τύπου· υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη ανεξάρτητου Τύπου έχει ζωτική σημασία για μια δημοκρατική κοινωνία και επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ουσιαστικό ρόλο της δικαιοσύνης για την προστασία και ενίσχυση της ελευθερίας του Τύπου, στοιχεία που διασφαλίζουν το δημόσιο χώρο για μια ελεύθερη συζήτηση και συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία του συστήματος ελέγχων και ισορροπιών· υπενθυμίζει την ανάγκη θέσπισης νέου νόμου για τα μέσα ενημέρωσης, ο οποίος θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα της ανεξαρτησίας, της ιδιοκτησίας και του διοικητικού ελέγχου· αποφασίζει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις υποθέσεις των Nedim Şener, Ahmet Şık και άλλων δημοσιογράφων που υφίστανται αστυνομική ή δικαστική παρενόχληση·

9.  χαιρετίζει τους νέους νόμους για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, οι οποίοι καθιστούν δυνατές διάφορες θετικές εξελίξεις, όπως αύξηση του ποσοστού μετοχών που μπορούν να κατέχουν νομίμως ξένες οντότητες στις τουρκικές εταιρείες μέσων ενημέρωσης (έως 50 %, από 25 %), αλλά εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η μετάδοση προγράμματος μπορεί να διακοπεί για λόγους εθνικής ασφαλείας χωρίς δικαστική εντολή ή απόφαση δικαστηρίου· σημειώνει με ανησυχία την πρακτική άσκησης ποινικής δίωξης κατά δημοσιογράφων οι οποίοι φέρνουν στο φως της δημοσιότητας στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος - κυρίως δυνάμει του άρθρου 285 του ποινικού κώδικα «Παραβίαση του απορρήτου ποινικών ερευνών» και του άρθρου 288 «Απόπειρα επηρεασμού της δικαιοσύνης'· θεωρεί ότι η ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί βασικό εμπόδιο στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία και εκφράζει τη λύπη του για το δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι· παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου τροποποιώντας τη σχετική νομοθεσία και προβλέποντας την εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών·

10.  εκφράζει τη λύπη του διότι ορισμένες νομικές διατάξεις - όπως τα άρθρα 301, 318 και 220, παράγραφος 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 314, παράγραφος 2, του ποινικού κώδικα, το άρθρο 7, παράγραφος 2, του αντιτρομοκρατικού νόμου, ο νόμος αριθ. 5816 της 25ης Ιουλίου 1951 - καθώς και δηλώσεις της κυβέρνησης και ενέργειες των εισαγγελέων εξακολουθούν να περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης· επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς την κυβέρνηση να ολοκληρώσει την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την ελευθερία της έκφρασης και να το ευθυγραμμίσει χωρίς καθυστέρηση με την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει εν προκειμένω ότι η τουρκική κυβέρνηση πρέπει να εκδώσει σαφείς οδηγίες προς δικαστές και εισαγγελείς σχετικά με νόμους που χρησιμοποιούνται συχνά για τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης· εκφράζει τη λύπη του για την επανειλημμένη και δυσανάλογη προσφυγή στο κλείσιμο δικτυακών τόπων και ζητεί από την κυβέρνηση να προετοιμάσει τροπολογίες στο νόμο περί Διαδικτύου (νόμος αριθ. 5651) προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν περιορίζει πλέον την ελευθερία της έκφρασης ούτε το δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση σε πληροφορίες·

11.  προτρέπει την κυβέρνηση να διαφυλάξει τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, που κατοχυρώνονται στα άρθρα 33 και 34 του τουρκικού συντάγματος· αποδοκιμάζει και καταδικάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη βίαιη καταστολή φοιτητικών διαδηλώσεων από την αστυνομία στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, το Δεκέμβριο του 2010·

12.  αναγνωρίζει ότι το ζήτημα των δικαιωμάτων των Ρομά στην Τουρκία αντιμετωπίζεται τώρα με ιδιαίτερη προσοχή και ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αναλάβει σχετική πολιτική δέσμευση· συνιστά την προσεκτική παρακολούθηση και αναθεώρηση του κυβερνητικού στεγαστικού προγράμματος για τους Ρομά, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τη μεθοδολογία του ίδιου του προγράμματος· παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ενεργό ένταξη των κοινοτήτων Ρομά και την αξιόπιστη διαβούλευση με αυτές στο πλαίσιο κάθε διαδικασίας ένταξης των Ρομά εντός της χώρας·

13.  εκτιμά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της δικαιοσύνης αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη λειτουργία μιας πλουραλιστικής δημοκρατικής κοινωνίας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι συνθήκες της τουρκικής δικαιοσύνης δεν έχουν βελτιωθεί ακόμη επαρκώς ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη· ζητεί από την κυβέρνηση να εφαρμόσει τις συνταγματικές τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν σε αυτό τον τομέα, με πλήρη σεβασμό της διάκρισης των εξουσιών μεταξύ του εκτελεστικού και δικαστικού κλάδου, και της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

14.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για την ερμηνεία του κώδικα ποινικής δικονομίας από το Τουρκικό Ανώτατο Δικαστήριο, βάσει της οποίας η περίοδος προφυλάκισης παρατείνεται σε 10 έτη, πράγμα που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων· καλεί τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση να τροποποιήσει το σχετικό νόμο σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· εφιστά επίσης την προσοχή στην υποχρέωση της Τουρκίας να τηρήσει αυστηρά τη δέσμευσή της που απορρέει από το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ για εξασφάλιση δίκαιης δίκης εντός λογικής προθεσμίας, ιδίως με τη δημιουργία δευτεροβάθμιων δικαστηρίων στο νομικό της σύστημα και με την ταυτόχρονη ενίσχυση της ικανότητας των ανώτατων δικαστηρίων της·

15.  χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 14ης Σεπτεμβρίου 2010 στην υπόθεση Dink κατά Τουρκίας· καλεί συνεπώς τις τουρκικές αρχές να αποδεχθούν πλήρως τις συνέπειες της απόφασης με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την προστασία της άσκησης της ελευθερίας της έκφρασης· εκφράζει την ανησυχία του για τα τεχνητά εμπόδια που προέβαλε η τουρκική κρατική διοίκηση τα οποία παρακωλύουν την αποκάλυψη των πραγματικών ηθικών αυτουργών της δολοφονίας του αρμένιου δημοσιογράφου Hrant Dink·

16.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι εγκριθείσες συνταγματικές τροποποιήσεις παρέχουν τελικά τη βάση για την καθιέρωση του θεσμού του συνηγόρου του πολίτη και παροτρύνει την κυβέρνηση να προετοιμάσει σχετικό νόμο, και το κοινοβούλιο να τον εγκρίνει, που θα καθιστά δυνατό το διορισμό βάσει δημοκρατικής διαδικασίας έτσι ώστε να αναδειχθεί σε αυτό το νέο αξίωμα μια προσωπικότητα που θα χαίρει του σεβασμού της κοινής γνώμης· χαιρετίζει την πρόταση δημιουργίας Εθνικού Ιδρύματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ζητεί από τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση να προβεί σε διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών και να παράσχει επαρκή εχέγγυα για την ανεξαρτησία του νέου θεσμού σύμφωνα με τις «Αρχές του Παρισιού'·

17.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις σχέσεις μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τομέα, ιδιαίτερα την αύξηση της πολιτικής εποπτείας που έχει επιτευχθεί με τον περιορισμό της δικαιοδοσίας των στρατοδικείων, με την παροχή της δυνατότητας δικαστικής επανεξέτασης των αποφάσεων του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου και με τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί δικάζονται από πολιτικά δικαστήρια· σημειώνει ότι η πρόοδος αυτή θα πρέπει να συνεχισθεί περαιτέρω για να διασφαλιστεί πλήρης εποπτεία από τις πολιτικές αρχές και καλεί το τουρκικό κοινοβούλιο να αναλάβει ενεργό δράση για να εξασφαλιστεί η κοινοβουλευτική εποπτεία επί των δυνάμεων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εποπτείας επί του αμυντικού προϋπολογισμού·

18.  υπογραμμίζει ότι οι έρευνες για υποθέσεις οι οποίες εικάζεται ότι συνιστούν σχέδια πραξικοπήματος, όπως οι υποθέσεις Εργκένεκον και «Βαριοπούλα», πρέπει να καταδείξουν τη δύναμη και την ορθή, ανεξάρτητη και διαφανή λειτουργία των τουρκικών δημοκρατικών θεσμών και του δικαστικού σώματος· ανησυχεί για τις υπερβολικά μακρές χρονικές περιόδους προφυλάκισης και τονίζει την ανάγκη ουσιαστικών δικαστικών εγγυήσεων για όλους τους υπόπτους· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά τις έρευνες αυτές και σημειώνει ότι η πρόσφατη κράτηση γνωστών δημοσιογράφων όπως οι Nedim Şener και Ahmet Şık μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αξιοπιστίας αυτών των δικαστικών διαδικασιών, οι οποίες, αντιθέτως, θα έπρεπε να ενισχύουν τη δημοκρατία·

19.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τροπολογίες σχετικά με την απαγόρευση πολιτικών κομμάτων που προτάθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης συνταγματικής μεταρρύθμισης δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση και παροτρύνει όλα τα πολιτικά κόμμα να ευθυγραμμίσουν τη σχετική νομοθεσία με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας·

20.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις που έχει διατυπώσει σε προηγούμενα ψηφίσματά του για μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, με μείωση του κατώτατου ορίου του 10 %, ούτως ώστε να ενισχυθεί με αυτό τον τρόπο ο κομματικός πλουραλισμός και να αντικατοπτρίζεται καλύτερα ο πλουραλιστικός χαρακτήρας της τουρκικής κοινωνίας· εκφράζει ιδιαίτερα τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία μεταρρύθμιση στον τομέα αυτό το 2010· ζητεί συνολική αναθεώρηση των κανόνων για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και τις εκλογικές δαπάνες προκειμένου να ενισχυθεί η εσωκομματική δημοκρατία και να υποστηριχθεί ένα πιο ανοιχτό πολιτικό σύστημα· ενθαρρύνει τα πολιτικά κόμματα να ενδυναμώσουν την εσωκομματική τους δημοκρατία και να ενισχύσουν την υποχρέωση λογοδοσίας των εκλεγμένων μελών έναντι των ψηφοφόρων τους·

21.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στον περιορισμό των ασυλιών των μελών του κοινοβουλίου όσον αφορά αδικήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά, ενώ επισημαίνει ταυτόχρονα την ανησυχία για το κατά πόσον προστατεύεται επαρκώς η έκφραση μη βίαιων απόψεων στο κοινοβούλιο· καλεί επομένως την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να συμφωνήσουν στη δέουσα μεταρρύθμιση του συστήματος των βουλευτικών ασυλιών·

22.  σημειώνει ότι η Τουρκία ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και ενθαρρύνει την Τουρκία να αποδείξει την προσήλωσή της στις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπογράφοντας και κυρώνοντας τη Σύμβαση Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και κυρώνοντας όλα τα πρόσθετα πρωτόκολλα στην ΕΣΔΑ·

23.  χαιρετίζει την κύρωση, από τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, του προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης των ΗΕ εναντίον των βασανιστηρίων και καλεί την Τουρκία να εφαρμόσει τις διατάξεις του χωρίς καθυστέρηση και σε στενή συνεργασία με την Υποεπιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας κατά των Βασανιστηρίων·

24.  στηρίζει τον εν εξελίξει διάλογο της κυβέρνησης με θρησκευτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων της κοινότητας των Αλεβιτών, της ελληνικής, της αρμενικής, της αραμαϊκής κοινότητας και άλλων χριστιανικών κοινοτήτων· εκφράζει, ωστόσο, την απογοήτευσή του διότι έχει επιτευχθεί περιορισμένη μόνον πρόοδος όσον αφορά το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία αυτών των κοινοτήτων, κυρίως ως προς τη δυνατότητά τους να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, να ανοίγουν και να λειτουργούν οίκους λατρείας, να εκπαιδεύουν κληρικούς και να επιλύουν προβλήματα ιδιοκτησίας τα οποία δεν επιλύονται από το Νόμο περί Ιδρυμάτων· ζητεί, επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις και τα διαδικαστικά προβλήματα που υπάρχουν, να καταβληθούν αποτελεσματικές και συνεχείς προσπάθειες όσον αφορά την εφαρμογή του Νόμου περί Ιδρυμάτων, ο οποίος πρέπει να εξασφαλίζει στις προαναφερθείσες θρησκευτικές κοινότητες τη δυνατότητα να λειτουργούν χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς σύμφωνα με την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· παροτρύνει την κυβέρνηση να αυξήσει περαιτέρω τη στήριξή της στην ελευθερία της συνείδησης και τη θρησκευτική πολυμορφία στην τουρκική κοινωνία·

25.  καλεί, ως εκ τούτου, την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει συστηματικά αυτά τα ζητήματα τροποποιώντας τη νομοθεσία και εξασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή της σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δήμων· επισημαίνει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, τις συστάσεις που ενέκρινε η Επιτροπή της Βενετίας την άνοιξη του 2010 σχετικά με τη νομική προσωπικότητα θρησκευτικών κοινοτήτων και τον εκκλησιαστικό τίτλο «Οικουμενικό» του Ορθόδοξου Πατριαρχείου· χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση της Βακουφικής Συνέλευσης για μεταβίβαση του Ελληνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων της Πριγκήπου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και τη χορήγηση τουρκικής ιθαγένειας σε διάφορους ελληνορθόδοξους κληρικούς, προκειμένου να διευκολυνθεί το Πατριαρχείο και η Ιερά Σύνοδος· χαιρετίζει την τέλεση Θείας Λειτουργίας στο Μουσείο της Μονής Σουμελά στην Τραπεζούντα και την τέλεση Θείας Λειτουργίας στην εκκλησία επί της νήσου Akdamar στην επαρχία Βαν· θεωρεί λυπηρή την απόφαση του Ανώτατου Τουρκικού Δικαστηρίου κατά της Μονής Mor Gabriel, σχετικά με την κτηματική διαφορά της μονής με χωριά και το τουρκικό δημόσιο· επαναλαμβάνει την προσδοκία του ότι τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την επαναλειτουργία της Ελληνορθόδοξης Ιερατικής Σχολής της Χάλκης θα ακολουθήσουν σύντομα συγκεκριμένες ενέργειες και ότι θα ληφθούν μέτρα για την απρόσκοπτη εκπαίδευση του κλήρου των χριστιανικών κοινοτήτων· παροτρύνει την κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται στα σχολεία το οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το θρησκευτικό πλουραλισμό της τουρκικής κοινωνίας, και στην ανάγκη για αμερόληπτο μαθησιακό υλικό·

26.  καταδικάζει σθεναρά τη συνεχιζόμενη τρομοκρατική βία του PKK, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, και άλλων τρομοκρατικών ομάδων επί του τουρκικού εδάφους· ενθαρρύνει την Τουρκία, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τη συνεργασία τους στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, σε στενή συνεργασία με το Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης και την Europol και με αυστηρή τήρηση του διεθνούς δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

27.  καλεί την κυβέρνηση να δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειές της στο πλαίσιο της διαδικασίας δημοκρατικού ανοίγματος για να αντιμετωπισθεί συνολικά το κουρδικό ζήτημα προς την κατεύθυνση της επίτευξης ειρηνικής λύσης: ιδιαίτερα με την εξασφάλιση μιας συνεπούς ερμηνείας των νόμων που επιτρέπει τη χρήση της κουρδικής γλώσσας στον πολιτικό και δημόσιο βίο και στην εκπαίδευση, με την τροποποίηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας ώστε να αποφεύγονται οι καταχρήσεις ή η διασταλτική της ερμηνεία, με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων που έχουν εκτοπιστεί από τις περιοχές καταγωγής τους συνεπεία, μεταξύ άλλων, μακροχρόνιων συγκρούσεων, και με την περαιτέρω βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας· εκφράζει την ανησυχία του, στο πλαίσιο αυτό, για τις διεξαγόμενες στο Ντιγιαρμπακίρ δίκες 151 κούρδων πολιτικών ακτιβιστών, συμπεριλαμβανομένων οκτώ εκλεγμένων εν ενεργεία δημάρχων, που συνιστούν παρέμβαση σε νόμιμες πολιτικές δραστηριότητες·

28.  χαιρετίζει την ενίσχυση του νομικού πλαισίου που διασφαλίζει τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων μέσω της συνταγματικής δέσμης· εκφράζει την ανησυχία του για τα μειούμενα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό ακόμη και μεταξύ γυναικών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο· παροτρύνει την κυβέρνηση, καθώς και τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών να λάβουν ολοκληρωμένα μέτρα, όπως επί παραδείγματι καταπολέμηση του γυναικείου αναλφαβητισμού, ενεργό στήριξη της πρόσβασης των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή παροχή υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, για την αντιμετώπιση της φτώχειας των γυναικών, την αύξηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών και της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας· υποστηρίζει επιπλέον την καθιέρωση συστήματος ποσοστώσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται ουσιαστική παρουσία των γυναικών σε όλα τα επίπεδα στις επιχειρήσεις, στο δημόσιο τομέα και στην πολιτική· καλεί ιδιαιτέρως τα πολιτικά κόμματα να αξιοποιήσουν την ευκαιρία των επικείμενων εκλογών για να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική·

29.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τα διατηρούμενα υψηλά ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «εγκλημάτων τιμής» και το φαινόμενο των καταναγκαστικών γάμων· χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, τις πρωτοβουλίες γυναικείων κινήσεων που προβάλλουν τα προβλήματα αυτά και παροτρύνει την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα της πρόληψης σε όλα τα επίπεδα, κυρίως με την επιβολή του νόμου αριθ. 4320 περί προστασίας της οικογένειας και με την παρακολούθηση της εφαρμογής του από την αστυνομία και τη δικαιοσύνη, υποχρεώνοντας τους δήμους άνω των 50 000 κατοίκων να δημιουργήσουν επαρκή καταφύγια για γυναίκες και ανήλικους που διατρέχουν κίνδυνο, με την αποτελεσματική παρακολούθηση της πλήρους συμμόρφωσης με αυτή την υποχρέωση και με την εφαρμογή συστήματος για τη συνέχιση της παροχής βοήθειας σε γυναίκες και ανηλίκους μετά την αποχώρησή τους από τα καταφύγια, προκειμένου να τους εξασφαλίζεται κατάλληλη ψυχολογική στήριξη, νομική αρωγή, περίθαλψη και βοήθεια για την κοινωνική τους επανένταξη· καλεί την κυβέρνηση να καθιερώσει επαρκή και ουσιαστική εποπτεία της συμμόρφωσης των δήμων προς την εν λόγω υποχρέωση· προτρέπει το δικαστικό σώμα να εξασφαλίσει ότι η βία κατά των γυναικών και των ανηλίκων, καθώς και των ατόμων που αγωνίζονται για την καταπολέμηση των λεγόμενων «εγκλημάτων τιμής» τιμωρείται συστηματικά και κατάλληλα·

30.  παροτρύνει την κυβέρνηση να εγγυηθεί, διά του νόμου και της ουσιαστικής επιβολής του, την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικής ταυτότητας, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· εκφράζει τη λύπη του για την πρόσφατη νομική δράση κατά ενώσεων λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων (LGBT), αλλά χαιρετίζει το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια· σημειώνει, ωστόσο, ότι είναι ανάγκη να αναληφθεί περαιτέρω δράση κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού όπως προβλέπεται στη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να δώσει εντολή στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να σταματήσουν να χαρακτηρίζουν την ομοφυλοφιλία ως «ψυχοσεξουαλική» διαταραχή· ζητεί να εναρμονισθεί με τα ενωσιακά πρότυπο το νομοσχέδιο για την επιτροπή καταπολέμησης των διακρίσεων και ισότητας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις αιτίες του φύλου και του γενετήσιου προσανατολισμού· παροτρύνει τις εθνικές και τοπικές αρχές να θέσουν τέρμα στις συνεχιζόμενες δολοφονίες διεμφυλικών ατόμων, συμπεριλαμβανομένων διεμφυλικών εργαζομένων του σεξ·

31.  είναι πεπεισμένο ότι, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου, η Τουρκία πρέπει να θεσπίσει νομοθεσία η οποία θα εισαγάγει την πολιτική ή κοινωνική υπηρεσία ως εναλλακτική της στρατιωτικής θητείας που δεν θα έχει, λόγω της διάρκειάς της, τιμωρητικό χαρακτήρα και θα βασίζεται σε ελεύθερη επιλογή· ζητεί από την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση προς την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Ülke κατά Τουρκίας, τροποποιώντας τη νομοθεσία ώστε να τερματισθεί η δίωξη αντιρρησιών συνείδησης λόγω της άρνησής τους να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία· ζητεί από την κυβέρνηση να ερευνήσει τις καταγγελίες για κακοποίηση αντιρρησιών συνείδησης υπό στρατιωτική κράτηση και να λάβει μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων καταχρήσεων στο μέλλον·

32.  υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η παροχή ουσιαστικής προστασίας στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες δίκες και δικαστικές διώξεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στη δίκη της Pinar Selek που διαρκεί δώδεκα χρόνια παρά τις τρεις αθωωτικές αποφάσεις· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εν λόγω υπόθεση, καθώς και όλες τις άλλες παρεμφερείς υποθέσεις, και να παρίσταται συστηματικά στις δίκες αυτές·

33.  παροτρύνει τα μεγάλα πολιτικά κόμματα να καταλήξουν σε λύση για το ζήτημα της απαγόρευσης της μαντίλας στα πανεπιστήμια, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η πόλωση που προκαλεί το εν λόγω ζήτημα στην τουρκική κοινωνία· ζητεί η λύση αυτή να βασίζεται στο σεβασμό της ελεύθερης επιλογής των γυναικών·

34.  επαναλαμβάνει σθεναρά την έκκλησή του προς την τουρκική κυβέρνηση - δεδομένου ότι δεν έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα πρόοδος μετά το ψήφισμα 1625 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, να εφαρμόσει πολιτικές που αποσκοπούν στη διατήρηση του διττού πολιτισμικού χαρακτήρα των νήσων Gökçeada (Ίμβρου) και Bozcaada (Τενέδου) και ιδιαίτερα να επιληφθεί των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη της ελληνικής μειονότητας στους τομείς της εκπαίδευσης και των περιουσιακών δικαιωμάτων·

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας

35.  επαινεί την ανθεκτικότητα της τουρκικής οικονομίας έναντι της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης· τονίζει ότι αυτή η οικονομική ανάκαμψη αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να αυξηθούν τα ποσοστά συμμετοχής του εργατικού δυναμικού και απασχόλησης, που εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλά, φθάνοντας μόλις στο 50 %, και για να τεθεί σε κίνηση η διαδικασία προοδευτικής κοινωνικής ένταξης· επισημαίνει την ευθύνη που έχουν από κοινού η κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι και τους ενθαρρύνει να εντείνουν τη συνεργασία τους προκειμένου να εδραιωθεί περαιτέρω μια οικονομία της αγοράς με κοινωνικό προσανατολισμό·

36.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ να θεωρούν και να παρουσιάζουν την ενσωμάτωση πολιτών τουρκικής καταγωγής της ΕΕ στις κοινωνίες των νέων τους πατρίδων, όχι ως απειλή αλλά ως ευκαιρία για το μέλλον των κοινωνιών μας·

37.  σημειώνει την αλληλεξάρτηση της οικονομίας της ΕΕ και της τουρκικής οικονομίας και επισημαίνει το δυναμικό της για την ενδυνάμωση της ευημερίας τόσο στην ΕΕ όσο και στην Τουρκία, καθώς προχωρεί η ενσωμάτωση της Τουρκίας στην αγορά της ΕΕ·

38.  χαιρετίζει τις βελτιώσεις που επέφεραν οι συνταγματικές τροποποιήσεις στον τομέα του κοινωνικού διαλόγου και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων· επιμένει, ωστόσο, ότι, πέραν αυτών των βελτιώσεων, το νομικό πλαίσιο, περιλαμβανομένης της εκκρεμούσας νομοθεσίας για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, πρέπει να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις προδιαγραφές της ΕΕ και της ΔΟΕ· ενθαρρύνει όλα τα μέρη του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου να ενισχύσουν τη δέσμευση και τη συνεργασία τους για την προώθηση αυτού του στόχου·

39.  επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ τουρκικών περιφερειών και μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τον ιδιαίτερο ρόλο της εκπαίδευσης και την ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι διατηρούμενες μεγάλες περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης και τα ποσοστά εγγραφής·

40.  ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να εξετάσει πλήρως τη βιωσιμότητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σχεδίων της για νέες υποδομές στους τομείς του ύδατος και της ενέργειας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου της Νοτιοανατολικής Ανατολίας (GAP) και που κινδυνεύουν να καταστρέψουν το περιβάλλον και το μοναδικό τοπίο πολλών περιοχών, και ειδικότερα τον αντίκτυπο που έχει το σχέδιο αυτό στο γειτονικό Ιράκ· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι το σχέδιο νόμου για την προστασία της φύσης και τη βιοποικιλότητα θα τροποποιηθεί κατά τρόπον ώστε να προστατεύεται η πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού των ευρωπαϊκών προτύπων και να υπάρχει σαφής κατανομή της ευθύνης για την προστασία της φύσης εντός της εκτελεστικής εξουσίας· καλεί την κυβέρνηση να εγκρίνει ένα πιο φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής που θα βασίζεται σε συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την καταπολέμηση της αύξησης των εκπομπών άνθρακα·

Οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας

41.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να στηρίξουν ενεργά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό ζήτημα και να συμβάλουν με απτό τρόπο σε μια συνολική διευθέτηση, και καλεί την κυβέρνηση να διευκολύνει τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος για διαπραγματεύσεις αρχίζοντας αμέσως την απόσυρση των δυνάμεών της από την Κύπρο· παροτρύνει μετ« επιτάσεως τις δύο κοινότητες στην Κύπρο να εργαστούν εντατικά, όπως ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, για να κεφαλαιοποιήσουν την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη λύση, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προωθώντας ειδικότερα το ψήφισμα 550 (1984), και με τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, προς όφελος των κυπρίων πολιτών, της ΕΕ και της Τουρκίας·

42.  ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει τη στήριξή της προς την Επιτροπή Αγνοουμένων στην Κύπρο, ιδιαίτερα διευκολύνοντας την πρόσβασή της σε στρατιωτικές ζώνες και στα αρχεία, καθώς και να αναλάβει κάθε ενδεδειγμένη δράση, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοουμένων·

43.  ζητεί από την Τουρκία και τις τουρκοκυπριακές αρχές να απέχουν από τη δημιουργία νέων οικισμών τούρκων πολιτών στη νήσο, ειδάλλως θα εξακολουθήσει να μεταβάλλεται η δημογραφική ισορροπία και να μειώνεται η πίστη των πολιτών της σε ένα μελλοντικό κοινό κράτος με βάση το κοινό παρελθόν του· καλεί την Τουρκία να αντιμετωπίσει το ζήτημα της εγκατάστασης τούρκων πολιτών στη νήσο σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης και τις αρχές του διεθνούς δικαίου·

44.  παροτρύνει και τις δύο πλευρές, την Τουρκία και την Αρμενία, να κυρώσουν χωρίς όρους τα πρωτόκολλα και να ανοίξουν τα σύνορα και καλεί την Τουρκία να χρησιμοποιήσει το βάρος που έχει στην περιοχή για να ενισχύσει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης·

45.  σημειώνει τις εντατικές προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών τους σχέσεων· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει ανακληθεί ακόμη η απειλή του casus belli που έχει κηρύξει η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά της Ελλάδας· αναμένει από την τουρκική κυβέρνηση να παύσει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας και τις πτήσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά·

46.  υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας έχει υπογραφεί από την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί, ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις·

47.  εκτιμά την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης της κουρδικής περιφερειακής κυβέρνησης, και επισημαίνει ιδιαίτερα τη συμβολή της Τουρκίας στη σταθεροποίηση του Ιράκ· προτρέπει την Τουρκία να διαμορφώσει, μαζί με την ιρακινή κυβέρνηση και άλλους γείτονες, μέτρα για την αντιμετώπιση του αρνητικού αντίκτυπου που έχει το έργο κατασκευής υδροηλεκτρικού φράγματος που έχει εξαγγείλει η τουρκική κυβέρνηση·

Προώθηση της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας

48.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή από την Τουρκία, γεγονός που εξακολουθεί να επηρεάζει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, και ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση την πλήρη εφαρμογή του πρωτοκόλλου·

49.  σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την Τουρκία στο κεφάλαιο «Ενέργεια» και προτρέπει το Συμβούλιο για μια ακόμη φορά να αρχίσει διαπραγματεύσεις για το εν λόγω κεφάλαιο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της στις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα· χαιρετίζει την κύρωση της Διακυβερνητικής Συμφωνίας για τον αγωγό φυσικού αερίου Nabucco και την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας για τη λειτουργία του Διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Τουρκία-Ελλάδα-Ιταλία (ITGI), δύο σημαντικών έργων για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ·

50.  χαιρετίζει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο «Ασφάλεια τροφίμων, κτηνιατρική και φυτοϋγειονομική πολιτική», που άνοιξε στις 30 Ιουνίου 2010· παροτρύνει την Τουρκία να ολοκληρώσει τα απαιτούμενα βήματα για να κλείσουν ορισμένα κεφάλαια όπως «Επιχειρήσεις και βιομηχανική πολιτική» και «Διευρωπαϊκά δίκτυα'·

51.  χαιρετίζει την οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη σημασία της εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της μετανάστευσης και των συνοριακών ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του μεγάλου ποσοστού παράνομων μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· χαιρετίζει τη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών με αντικείμενο τρία νομοσχέδια για το άσυλο και προτρέπει την κυβέρνηση να φέρει τα νομοσχέδια στη βουλή το συντομότερο· υποστηρίζει ότι, μόλις τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία για την επανεισδοχή, το Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει εντολή στην Επιτροπή να αρχίσει διάλογο για τις θεωρήσεις με ιδιαίτερη προσοχή στους όρους εισόδου επιχειρηματιών και φοιτητών που ταξιδεύουν στην ΕΕ, ως αναγκαίο βήμα για την κινητικότητα·

52.  σημειώνει την ολοένα και πιο ενεργό εξωτερική πολιτική της Τουρκίας η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου της ως περιφερειακού παράγοντα· παροτρύνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να λάβει πλήρως υπόψη αυτή τη διάσταση και να δεσμευτεί με την Τουρκία για το συντονισμό των στόχων και τη σωστή προώθηση των συμφερόντων της ΕΕ· ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να προβεί σε στενότερο συντονισμό της εξωτερικής πολιτικής της με αυτήν της ΕΕ· χαιρετίζει καταρχήν την πρόσφατα εξαγγελθείσα πολιτική των «μηδενικών προβλημάτων» με τους γείτονες της Τουρκίας, αλλά επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθεί η σαφής προσήλωση της Τουρκίας στις κοινές ευρωπαϊκές μας αξίες και συμφέροντα· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να εντείνει τον υφιστάμενο διάλογο με την Τουρκία για θέματα εξωτερικής πολιτικής αμοιβαίου ενδιαφέροντος· λαμβάνοντας υπόψη την έμπνευση που προσφέρει η Τουρκία σε πολλούς στον αραβικό κόσμο ως κοσμική δημοκρατία με πλειοψηφία μουσουλμανικού πληθυσμού, ενθαρρύνει ένθερμα τη συνέχιση σύντονων προσπαθειών προς υποστήριξη του εκδημοκρατισμού και της ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική·

53.  τονίζει τη στρατηγική σημασία που έχει για την ΕΕ η περιοχή του Εύξεινου Πόντου· εκτιμά ότι η Τουρκία αποτελεί σημαντικό εταίρο της ΕΕ στην περιοχή αυτή και καλεί την Τουρκία να υποστηρίξει και να συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της ΕΕ στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, περιλαμβανομένης ενδεχόμενης στρατηγικής της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο·

54.  παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να στηρίξει πλήρως τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για να αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων και εκφράζει τη λύπη του διότι η Τουρκία καταψήφισε το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα μπορούσε να συμβάλει στον εκδημοκρατισμό και την ενίσχυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Ιράν, συντονίζοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειές της με την ΕΕ·

55.  είναι πεπεισμένο ότι η Τουρκία καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προωθώντας το διάλογο στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση στο Λίβανο και καλεί την Τουρκία να ανανεώσει τους στενούς δεσμούς της με το Ισραήλ, να αναλάβει εκ νέου τον εποικοδομητικό διαμεσολαβητικό της ρόλο και, ιδιαίτερα, να συμβάλει στην ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής·

56.  εκτιμά την εποικοδομητική δέσμευση της Τουρκίας να στηρίξει τις προσπάθειες των διατλαντικών εταίρων στο Αφγανιστάν και στα Βαλκάνια· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι η στρατηγική συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ πέρα από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στη συμφωνία «Βερολίνο Συν», δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω των αντιρρήσεων της Τουρκίας·

57.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να υποβάλει προς κύρωση το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αυξάνοντας έτσι περαιτέρω τη συμβολή και τη συμμετοχή της σε ένα παγκόσμιο πολυμερές σύστημα·

58.  σημειώνει τα συμπεράσματα και τις βελτιώσεις που προτείνει η Επιτροπή στην ετήσια έκθεση για το 2009 όσον αφορά την εκτέλεση του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) προκειμένου να ιεραρχήσει τους στόχους και τα προγράμματα με βάση τα κριτήρια προσχώρησης, όπως προτείνεται στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 16/2009· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνολική παρακολούθηση της εκτέλεσης του ΜΠΒ όσο δρομολογούνται περισσότερα έργα·

o
o   o

59.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

(1) ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 284.
(2) ΕΕ C 263 E, 16.10.2008, σ. 452.
(3) ΕΕ C 279 E, 19.11.2009, σ. 57.
(4) ΕΕ C 87 E, 1.4.2010, σ. 139.
(5) EE C 341 E, 16.12.2010, σ. 59.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0324.
(7) ΕΕ L 51, 26.2.2008, σ. 4.


Διαδικασία προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
PDF 305kWORD 89k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη διαδικασία ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
P7_TA(2011)0091B7-0157/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 να παραχωρηθεί στο Μαυροβούνιο το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη γνώμη της Επιτροπής για την αίτηση προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CΟΜ(2010)0670),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη στρατηγική διεύρυνσης και τις κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2010-2011 (CΟΜ(2010)0660),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της 29ης Μαρτίου 2010(1) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία επανεισδοχής, της 8ης Νοεμβρίου 2007(2), μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1244/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, που εγκρίθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή(3),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης στις 19-20 Ιουνίου 2003 επαναβεβαίωσε ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση αυτή είχε επαναληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 15-16 Ιουνίου 2006 και σε επακόλουθες συνόδους κορυφής,

1.  επιδοκιμάζει τη γενική συναίνεση και την ύψιστη προτεραιότητα που δίδεται στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση από την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης του Μαυροβουνίου, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος στη μεταρρυθμιστική διαδικασία μετά την ανεξαρτησία της χώρας· χαιρετίζει τη νέα πολιτική ηγεσία στην Podgorica και ενθαρρύνει τη νέα κυβέρνηση να συνεχίσει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Μαυροβουνίου και να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις που οδηγούν στην εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης·

2.  επιδοκιμάζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 να παραχωρηθεί στο Μαυροβούνιο το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι αποδεσμεύεται το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας από το δικαίωμα για την έναρξη διαπραγματεύσεων, και τονίζει ότι η απόφαση για την έναρξή τους δεν θα πρέπει να αναβάλλεται αδικαιολόγητα ή χωρίς λόγο· αναμένει ότι θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις το αργότερο μετά τη δημοσίευση της έκθεσης προόδου της Επιτροπής για το 2011, υπό την προϋπόθεση ότι το Μαυροβούνιο θα σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο τηρώντας τα κριτήρια που έχει θέσει η Επιτροπή·

3.  επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου να επιτρέψει στους πολίτες του Μαυροβουνίου να ταξιδεύουν χωρίς θεωρήσεις (πλήρης ελευθέρωση των θεωρήσεων) στη ζώνη Σένγκεν της ΕΕ από τις 19 Δεκεμβρίου 2009· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο βήμα για την δημιουργία επαφών μεταξύ των λαών, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, του τουρισμού και για τις επαφές μεταξύ επιχειρήσεων και τη διεθνή συνεργασία μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων· καλεί τις χώρες της ΕΕ που δεν ανήκουν στη ζώνη του Σένγκεν να εξετάσουν επίσης το ενδεχόμενο θέσπισης παρεμφερούς καθεστώτος για την ελευθέρωση των θεωρήσεων για τους πολίτες του Μαυροβουνίου, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ομαλή εφαρμογή του καθεστώτος για την ελευθέρωση των θεωρήσεων με τις χώρες της ΕΕ που ανήκουν στη ζώνη του Σένγκεν·

4.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η διαδικασία θέσπισης του νομικού και συνταγματικού πλαισίου της χώρας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί· εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός ότι η προθεσμία για την εναρμόνιση του ισχύοντος νομοθετικού συστήματος για το νέο Σύνταγμα παρατάθηκε για τέταρτη φορά, και καλεί τις αρχές να εγκρίνουν τάχιστα την εκκρεμούσα νομοθεσία, ιδίως τις τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου για τις εκλογές· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να επιτύχουν συναίνεση επί του σχεδίου νόμου χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) και της Επιτροπής της Βενετίας, και να βελτιώσουν τον μηχανισμό ελέγχου των εκλογικών προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής Εκλογών ή των δικαστηρίων· καλεί το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου να ενισχύσει κατεπειγόντως και σε μεγάλο βαθμό τις ικανότητές του ως προς το καθήκον του να εκτιμά εάν και κατά πόσον οι νόμοι που προτείνει η κυβέρνηση συμφωνούν με το κεκτημένο, και προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει την απαιτούμενη προς τον σκοπό αυτό τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο του προενταξιακού μέσου· προτρέπει την κυβέρνηση να καταστήσει τη νομοθετική διαδικασία διαφανέστερη και πιο ευπρόσιτη στο κοινό·

5.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) λειτουργεί σωστά στο Μαυροβούνιο· ενθαρρύνει την Κυβέρνηση του Μαυροβουνίου και την Επιτροπή να απλουστεύσουν τη διοικητική διαδικασία για τη χρηματοδότηση του IPA, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτό μικρότερες και μη κεντροποιημένες οργανώσεις των πολιτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλοι δικαιούχοι·

6.  επαναλαμβάνει την ύψιστη σπουδαιότητα του κράτους δικαίου για την ανάπτυξη της χώρας και για την αξιοπιστία των κρατικών οργάνων στα μάτια των πολιτών· προς τον σκοπό αυτό, επιδοκιμάζει την αυξημένη δραστηριοποίηση της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου για την εκπόνηση και θέσπιση της απαιτούμενης νομοθεσίας· υπογραμμίζει, ωστόσο, τη σπουδαιότητα της συμμετοχής του κοινού στη χάραξη νέας νομοθεσίας και της αποτελεσματικής εφαρμογής της για τη διαπίστωση της προόδου εκ μέρους των πολιτών·

7.  επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία του κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου να προσδώσει επαγγελματικό χαρακτήρα στο αξίωμα του Προέδρου της Κρατικής Επιτροπής Εκλογών, και ζητεί τον επαγγελματισμό των υπόλοιπων μελών του σώματος αυτού και την αναβάθμιση των ικανοτήτων του, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφανής, δημοκρατική και αποτελεσματική διαχείριση των εκλογικών διαδικασιών·

8.  σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στην έγκριση σημαντικών νομοθετημάτων στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και χαιρετίζει την έγκριση μιας νέας στρατηγικής και ενός σχεδίου δράσης, καθώς και τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για την εφαρμογή τους· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η διαφθορά εξακολουθεί να κυριαρχεί σε πολλούς τομείς, ιδίως στις κατασκευές, την ιδιωτικοποίηση και στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, και ότι αποτελεί σοβαρό πρόβλημα· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι επιδόσεις των ερευνών, διώξεων και τελικών καταδικών σε υποθέσεις διαφθοράς παραμένουν χαμηλές· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να θεσπιστεί σαφώς καθορισμένο συνεκτικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες και του συντονισμού μεταξύ τόσο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, καθώς και ενιαία αρχή για την εποπτεία και επιβολή υποχρεώσεων κυβερνητικών φορέων και την παρακολούθηση της εξέτασης καταγγελιών εκ μέρους της κοινής γνώμης (διαμεσολαβητής)· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει εγκριθεί στον τομέα αυτό, προκειμένου να δοθούν στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου νέα εργαλεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς· προτρέπει να μεταβληθεί το νομοθετικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και εκλογικών εκστρατειών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ο ανεξάρτητος έλεγχος και η διαφάνεια των μηχανισμών χρηματοδότησης·

9.  ζητεί να ληφθούν ενεργά μέτρα εξάλειψης των υποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων στη δημόσια διοίκηση, ενισχύοντας την Επιτροπή Σύγκρουσης Συμφερόντων και δίνοντάς της τις αρμοδιότητες να ελέγχει τις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων από δημόσιους αξιωματούχους και να επιβάλλει κυρώσεις για τις παρατυπίες· ζητεί επίσης την τροποποίηση του νόμου για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων κατά την άσκηση δημοσίων καθηκόντων, ο οποίος επιτρέπει στα μέλη του Κοινοβουλίου και σε άλλους εκλεγμένους αντιπροσώπους να αναλαμβάνουν καθήκοντα ως μέλη διοικητικών ή εποπτικών οργάνων· σε ορισμένες περιπτώσεις, η πλήρης διαφάνεια και η δήλωση συμφερόντων εκ μέρους των εκλεγμένων αντιπροσώπων μπορούν να διευθετήσουν τη συγκεκριμένη σύγκρουση·

10.  τονίζει ότι η νομοθεσία για την ελεύθερη παροχή πληροφοριών εφαρμόζεται με δυσκολίες, ιδίως όταν πρόκειται για προσκόμιση εγγράφων που θα μπορούσαν να αποκαλύπτουν περιπτώσεις διαφθοράς στον τομέα της ιδιωτικοποίησης και των δημοσίων συμβάσεων· προτρέπει την κυβέρνηση να διευκολύνει την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα· προτρέπει τις κρατικές αρχές να μην ασκούν πιέσεις στις μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών εν γένει που διερευνούν υποθέσεις διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος και εκτελούν καθήκοντα παρακολούθησης·

11.  διαπιστώνει ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, όπως έχει καταδειχθεί με την έγκριση σημαντικών τροποποιήσεων των ποινικών διαδικασιών και άλλης ουσιαστικής νομοθεσίας, στην αύξηση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων και στη μείωση του αριθμού υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να διασφαλιστούν η λογοδοσία και η αποτελεσματικότητα του δικαστικού τομέα και των εισαγγελέων, καθώς και η ανεξαρτησία τους από την πολιτική παρέμβαση· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας· ζητεί κατεπειγόντως να μεταβληθεί το σύστημα διορισμού δικαστών και εισαγγελέων και να τεθεί τέρμα στην πρακτική να ορίζονται αποκλειστικά από το κοινοβούλιο με απλή πλειοψηφία και από την κυβέρνηση οι εισαγγελείς και τα μέλη των δικαστικών και εισαγγελικών συμβουλίων· εκφράζει, επιπλέον, ανησυχία λόγω του ενδεχόμενου υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσίας στον Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου και της Ανώτατης Εισαγγελίας· ζητεί να εγκριθεί ο νόμος για τη ρύθμιση της πρόσβασης σε δωρεάν ευεργέτημα πενίας· ζητεί την ενοποίηση της νομολογίας προκειμένου να εξασφαλιστούν ένα προβλέψιμο δικαστικό σύστημα και η εμπιστοσύνη του κοινού· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία, ιδίως με γειτονικές χώρες·

12.  ζητεί από το Μαυροβούνιο να βελτιώσει περαιτέρω τα κοινά κριτήρια για την κατάρτιση δικαστικών που θα εφαρμόζονται από το Κέντρο Δικαστικής Κατάρτισης, και να διαθέσει τους απαιτούμενους προς το σκοπό αυτό χρηματοδοτικούς πόρους·

13.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην προσεχή έκθεση προόδου της αξιολόγηση του αντίκτυπου και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί με τη διάθεση πόρων της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου και για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

14.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το οργανωμένο έγκλημα, και ιδίως δε η κάθε μορφής νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και λαθρεμπόριο, εξακολουθεί να συνιστά πρόβλημα παρά τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει στο νομοθετικό πλαίσιο και την εφαρμογή του· καλεί τις αρχές να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιβολής του νόμου, και ιδίως για τις προορατικές διερευνητικές ικανότητες, και να βελτιώσουν τόσο τον συντονισμό μεταξύ διαφόρων φορέων και υπηρεσιών, όσο και τη συνεργασία με τις αντίστοιχες γειτονικές και διεθνείς αρχές προκειμένου να υπάρξει ένα ισχυρό ιστορικό επιδόσεων στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· επικροτεί τη θέσπιση του κώδικα ποινικής δικονομίας και ζητεί την ταχεία και επαρκή εφαρμογή του·

15.  επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει στο έργο του κοινοβουλίου, αλλά συνιστά να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα της θεσπιζόμενης νομοθεσίας και η συμφωνία της με το κεκτημένο· ζητεί να διατεθούν περισσότεροι εσωτερικοί δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, καθώς επίσης και μεγαλύτερη συνδρομή εκ μέρους της ΕΕ στο κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου, όπως μέσω αδελφοποίησης μεταξύ κοινοβουλίων κρατών μελών ή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την αύξηση των ικανοτήτων των βουλευτών και της κοινοβουλευτικής γραμματείας, διευκολύνοντας την εποπτεία και τον έλεγχο εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως αναφέρεται και στη γνώμη της Επιτροπής·

16.  ζητεί μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, που εξακολουθεί να στερείται πόρων και να είναι καταφανώς πολιτικοποιημένη, και ειδικότερα την αναθεώρηση του νόμου για δημόσιους και συμβασιούχους υπαλλήλους, προκειμένου να θεσπισθεί ένα συνεκτικό και αξιοκρατικό σύστημα απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων διαφανών κανόνων για τις προσλήψεις και για τη θέσπιση διαδικασιών για τις προαγωγές· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να ενισχυθούν οι ανθρώπινοι πόροι σε τοπικό επίπεδο διοίκησης και να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση για τη λειτουργία της, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η διαφάνειά της, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει της συνεχιζόμενης διαδικασίας εκδημοκρατισμού· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να τηρούνται οι νομικά δεσμευτικές αποφάσεις της Αρχής Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων· υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο ούτως ώστε να ενισχυθούν η λογοδοσία και ο σεβασμός του κράτους δικαίου στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης, ιδίως δε σε τομείς όπως η φορολογική διοίκηση, οι δημόσιες συμβάσεις, η χωροταξία και η χορήγηση αδειών στον τομέα της τοπικής διοίκησης και των τελωνείων· επιδοκιμάζει την έναρξη λειτουργίας της Περιφερειακής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ReSPA) στο Danilovgrad·

17.  επιδοκιμάζει τη θέσπιση του γενικού νόμου για την απαγόρευση των διακρίσεων στην απασχόληση ή την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, την απαγόρευση διακρίσεων βάσει οποιωνδήποτε κριτηρίων εκτός των αξιοκρατικών, ως σημαντική ενέργεια για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου που θα συμβάλει στην καταπολέμηση των διακρίσεων· επισημαίνει ωστόσο πιθανές ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στη νομοθεσία και ζητεί την αποκατάστασή τους· υπογραμμίζει ότι ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι Ρόμα, οι Ασκάλοι και οι Αιγύπτιοι, και άτομα με αναπηρία, εικάζεται ότι εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις, και ότι γίνονται σε ευρεία κλίμακα διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, ακόμη και από τις κρατικές αρχές· προτρέπει τις αρχές του Μαυροβουνίου να ενισχύσουν τους μηχανισμούς εκτέλεσης για την πρόληψη, την παρακολούθηση, την ποινικοποίηση και τη δίωξη περιπτώσεων στις οποίες έχουν σημειωθεί διακρίσεις· εκφράζει την ανησυχία ότι δεν τηρούνται πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και επιδοκιμάζει στο πλαίσιο αυτό το μνημόνιο που διέπει την κατάσταση ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας που έχει υπογραφεί από τη Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Μαυροβουνίου (CTUM) και ΜΚΟ·

18.  εκφράζει την ανησυχία του ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις ηγετικές θέσεις, τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στο κοινοβούλιο, σε υπουργεία, σε ανώτατες κυβερνητικές θέσεις και στη διοίκηση δημόσιων επιχειρήσεων· ζητεί να ληφθούν μέτρα για ταχεία ενσωμάτωση της πολιτικής για την ισότητα των φύλων, με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και τη θέσπιση της αρχής των ίσων αμοιβών·

19.  χαιρετίζει την έγκριση του νόμου για την προστασία από την ενδοοικογενειακή βία, και καλεί την κυβέρνηση να τον εφαρμόσει ταχέως καθώς και να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη σε οργανώσεις που προσφέρουν υπηρεσίες στα θύματα· καλεί τις αρχές να προωθήσουν μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης ώστε να ενημερωθούν οι γυναίκες για τα δικαιώματά τους, καθώς και μια πολιτική μηδενικής ανοχής της ενδοοικογενειακής βίας·

20.  προτρέπει τις αρχές του Μαυροβουνίου να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται συνεκτικά οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των μειονοτήτων· υπενθυμίζει ότι όλες οι μειονότητες πρέπει να προστατεύονται με αυστηρή εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση των διακρίσεων· ενθαρρύνει το Μαυροβούνιο να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για κάθε μορφή διακρίσεων· ενθαρρύνει τις αρχές του Μαυροβουνίου να εξακολουθούν να υποστηρίζουν πλήρως την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του για τη διευθέτηση του καθεστώτος των εκτοπισθέντων ατόμων·

21.  επιδοκιμάζει τις σε γενικές γραμμές καλές σχέσεις μεταξύ των εθνοτήτων και την καλή γενικότερη προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στη χώρα, και υπενθυμίζει ότι τούτο συνιστά θετική βάση για την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας σε μια περιοχή που κάποτε χαρακτηρίζονταν από διεθνοτική βία και μαζικό εκτοπισμό του πληθυσμού, αλλά ζητεί να συμβουλεύονται περαιτέρω οι αρχές και οι διοικητικές δομές τις γνώμες των μειονοτικών ομάδων προκειμένου να συμβάλλουν στη συμφιλίωση στην περιοχή· προς το σκοπό αυτό, εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να διευκρινιστεί η συνταγματική διάταξη για την επακριβή εκπροσώπηση των μειονοτήτων και επιδοκιμάζει τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί για την εξασφάλιση ακριβών στατιστικών δεδομένων στον τομέα αυτό· ζητεί την εναρμόνιση της νομοθεσίας για την ιθαγένεια και του νόμου περί αλλοδαπών σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα· ενθαρρύνει τόσο τους πολιτικούς όσο και τους θρησκευτικούς ηγέτες και από τις δύο πλευρές της μεθορίου μεταξύ Σερβίας και Μαυροβουνίου να συμβάλουν σε ένα θετικό κλίμα μεταξύ των εθνοτήτων και μεταξύ των θρησκειών, εξευρίσκοντας συμβιβαστικές λύσεις σχετικά με τα επίμαχα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των αμφισβητούμενων θρησκευτικών τόπων·

22.  σημειώνει ότι οι κοινότητες των Ρομά, των Ασκάλι και των Αιγυπτίων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω συχνών διακρίσεων· καλεί τις αρχές να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους και την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, υγείας, εκπαίδευσης και απασχόλησης, και να τους παράσχουν έγγραφα ταυτότητας, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε οιαδήποτε δημόσια υπηρεσία· τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στα στρατόπεδο Konik και να εγκριθεί και εφαρμοστεί μια βιώσιμη στρατηγική για τη βελτίωση των συνθηκών εντός του στρατοπέδου και το εν ευθέτω χρόνω κλείσιμό του·

23.  επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα ενεργών και ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη δημοκρατία· επικροτεί τη βελτιωμένη συνεργασία της κυβέρνησης με ΜΚΟ, και ιδίως στην καταπολέμηση της διαφθοράς· ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων και ευρύτερη διαβούλευση με τις ΜΚΟ σε ό,τι αφορά τη χάραξη της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης πολιτικών και της νομοθεσίας, καθώς επίσης και της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των αρχών· τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας σε κοινωνικές και πολιτικές πτυχές· επιδοκιμάζει το έργο του Εθνικού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, της κυβέρνησης, του δικαστικού τομέα και της αντιπολίτευσης, αλλά ζητεί την ενίσχυση του ρόλου του στην πρόοδο που επιτυγχάνεται για την ένταξη στην ΕΕ·

24.  ενθαρρύνει τη κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να διατηρεί στενή συνεργασία και τακτικό διάλογο με ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση του Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου και ΜΚΟ· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης, ΜΚΟ, συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

25.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την εφαρμογή της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας της Μπολόνια και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης, τόσο της γενικής όσο και της επαγγελματικής, να παρέχονται στους νέους οι απαιτούμενες δεξιότητες για την επιτυχή ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας· ζητεί την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της στρατηγικής για μια εκπαίδευση που θα προωθεί την ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένων παιδιών από ευάλωτες ομάδες·

26.  αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου για να διασφαλιστεί η ελευθερία έκφρασης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τη θέσπιση του νόμου για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και με τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα, αλλά ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστούν η ανεξαρτησία και ο επαγγελματισμός των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της ανεξαρτησίας των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών· καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να διατρανώσουν τη δέσμευσή τους ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο τομέας των μέσων ενημέρωσης λειτουργεί χωρίς πολιτικές παρεμβολές και ότι διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών φορέων· εφιστά την προσοχή στα δυσανάλογα πρόστιμα για δυσφημήσεις που εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την ελευθερία και ανεξαρτησία του έργου των δημοσιογράφων, και ζητεί να εναρμονίζεται πλήρως η νομοθεσία και η πρακτική για τις δυσφημήσεις με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι αναφερθείσες περιπτώσεις εκφοβισμού και σωματικής βίας κατά δημοσιογράφων καθώς και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να διερευνώνται πλήρως και να διώκονται οι υπαίτιοι όποτε κρίνεται απαραίτητο· τονίζει τη σπουδαιότητα της επιβολής υψηλών επαγγελματικών προτύπων και της εφαρμογής επαγγελματικού κώδικα δεοντολογίας από τους δημοσιογράφους·

27.  επικροτεί τις καλές επιδόσεις της χώρας στην εφαρμογή οικονομικών μεταρρυθμίσεων, αλλά υπογραμμίζει το γεγονός ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έχει αποκαλύψει δυνητικές αδυναμίες στο οικονομικό της πρότυπο και έχει καταδείξει την επιτακτική ανάγκη να επέλθουν περαιτέρω διαρθρωτικές αλλαγές· ζητεί ειδικότερα να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη μεγαλύτερη βελτίωση της παρακολούθησης και επιβολής συμβάσεων ιδιωτικοποίησης, τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά την παροχή κρατικής βοήθειας και τη θέσπιση καλύτερης και απλούστερης ρύθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ειδικότερα για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

28.  σημειώνει τις βελτιώσεις στη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αλλά εκφράζει ανησυχίες λόγω του σημαντικού επιπέδου άτυπης απασχόλησης· θεωρεί την άτυπη οικονομία ως βαθιά ριζωμένο πρόβλημα, η επίλυση του οποίου απαιτεί εμπεριστατωμένες στρατηγικές που πρέπει να περιλαμβάνουν όλους τους τομείς της κοινωνίας· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διαρθρωτική ανεργία και ότι ταυτόχρονα οι κενές θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης εξακολουθούν να μην πληρούνται, πράγμα που αποδεικνύει έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ των απαιτούμενων και παρεχόμενων δεξιοτήτων· επιδοκιμάζει τη θέσπιση του εθνικού πλαισίου επιδόσεων που καλύπτει τις νομικές προϋποθέσεις για να καλυφθεί αυτή η έλλειψη αντιστοιχίας, και ενθαρρύνει την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να το εφαρμόσει ταχύτατα·

29.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των βελτιώσεων στις υποδομές των μεταφορών και της εξασφάλισης διασυνδέσεων στο σύστημα μεταφορών με τα αντίστοιχα συστήματα γειτονικών χωρών για την ανάπτυξη του Μαυροβουνίου· ζητεί να αναπτυχθούν περαιτέρω τα συστήματα των σιδηροδρόμων και να εκσυγχρονιστεί το ισχύον σύστημα, που συνιστά βιώσιμη και οικολογική εναλλακτική λύση στα οδικά συστήματα και θα μπορούσε να αναλάβει σημαντικό μέρος της μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών·

30.  υπογραμμίζει ότι το Μαυροβούνιο έχει κυρώσει τις 8 βασικές συμβάσεις για τα εργατικά δικαιώματα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη· υπογραμμίζει ότι, αν και στον εργατικό κώδικα παρέχονται βασικά εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί· ενθαρρύνει το Μαυροβούνιο να ενισχύσει περαιτέρω τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα· τονίζει το σημαντικό ρόλο του κοινωνικού διαλόγου και ενθαρρύνει την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να εντατικοποιήσει τις επιδιώξεις της για την περαιτέρω ενίσχυση του Κοινωνικού Συμβουλίου· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα του Κοινωνικού Συμβουλίου·

31.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Σύνταγμα διακηρύσσει ότι το Μαυροβούνιο αποτελεί οικολογικό κράτος· διαπιστώνει το σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στην οικονομία ο τουρισμός και τις δυνατότητές του να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας· επισημαίνει, ωστόσο, τους κινδύνους που συνεπάγεται ο τουρισμός για το περιβάλλον, και καλεί την κυβέρνηση να λάβει περαιτέρω μέτρα για την προστασία της φύσης, όπως είναι η ταχεία εφαρμογή του νόμου για το περιβάλλον και των παράγωγων νομοθετικών διατάξεων που εκκρεμούν, και να καταβάλει τις περαιτέρω προσπάθειες που χρειάζονται για να προληφθεί πιθανή καταστροφή της ακτής στην Αδριατική· εφιστά ειδικότερα την προσοχή στην ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης των αποβλήτων, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η ασφαλής διάθεσή τους· επιδοκιμάζει τα μέτρα για την ανάπτυξη οικονομίας χαμηλότερης χρησιμοποίησης άνθρακα μέσω της ανάπτυξης του σημαντικού υδροηλεκτρικού και λοιπού δυναμικού ανανεώσιμης ενέργειας της χώρας, που θα συμβάλει στην κάλυψη των εγχώριων αναγκών και ενδεχομένως θα αποτελέσει πηγή εξαγωγών και εσόδων σε ξένο συνάλλαγμα για τη χώρα· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι τα φράγματα μεγάλου μεγέθους έχουν συχνά σημαντικές δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον και ζητεί τη διεξαγωγή των κατάλληλων και διαφανών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων, συμπεριλαμβανομένων των «περιβαλλοντικά καλύτερων επιλογών» της συμμετοχής του κοινού και της παρέμβασης της κοινωνίας των πολιτών, πριν από την έγκριση ή την αδειοδότησή τους, σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ·

32.  προτρέπει τις αρχές του Μαυροβουνίου, και ειδικότερα το Υπουργείο Οικονομίας, να δημοσιεύσουν στον ιστότοπό τους όλα τα παραρτήματα και τα έγγραφα που συνδέονται με την πρόσφατη συμφωνία για τη δημιουργία υποθαλάσσιου ενεργειακού αγωγού μεταξύ Μαυροβουνίου και Ιταλίας· ζητεί να δημοσιοποιηθούν οι πλήρεις επιπτώσεις της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού αντίκτυπου·

33.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Μαυροβούνιο είναι έντονα προσηλωμένο στην περιφερειακή συνεργασία και αποτελεί εποικοδομητικό περιφερειακό εταίρο· επαινεί το Μαυροβούνιο για τις καλές του σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και τον γενικότερο σταθεροποιητικό ρόλο του στην περιοχή· επισημαίνει ότι η χώρα συμμετέχει ενεργά στους περισσότερους περιφερειακούς οργανισμούς και συνήψε σειρά δικαστικών και αστυνομικών συμφωνιών με τους γείτονές της· επικροτεί τις συμφωνίες επανεισδοχής που κυρώθηκαν πρόσφατα με την Κροατία και τη Σερβία, καθώς και τη συμφωνία εκδόσεως που συνήφθη πρόσφατα με τη Σερβία και την Κροατία· καλεί την χώρα να διευθετήσει ταχύτατα το ζήτημα των συνόρων της με την Κροατία μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου·

34.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου ήταν το πρώτο στην περιοχή που ενέκρινε το ψήφισμα για την γενοκτονία της Σρεμπρένιτσας και επιδοκιμάζει την ενέργεια αυτή ως σημαντική συμβολή στην περιφερειακή συμφιλίωση·

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου.

(1) ΕΕ L 108, 29.4.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ L 334, 19.12.2007, σ. 25.
(3) ΕΕ L 336, 18.12.2009, σ. 1.


Στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά
PDF 392kWORD 209k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά (2010/2276(INI))
P7_TA(2011)0092A7-0043/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και ιδίως τα άρθρα 1, 8, 19, 20, 21, 24, 25, 35 και 45,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου, και ιδίως τη Διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων, τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών του 1992 σχετικά τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, τη Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εις βάρος των γυναικών και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδίως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και τη συναφή νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τις σχετικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων καθώς και τη σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ενσωματώνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων των αρχών της μη εφαρμογής διακρίσεων και της ελεύθερης κυκλοφορίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που εξασφαλίζει νομική βάση για παρέμβαση εκ μέρους της Ένωσης εάν οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει κυρώσεις και αναστολή δικαιωμάτων σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων της νομοθεσίας της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 10 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποχρεώνουν την Ένωση να λάβει υπόψη – ως οριζόντια απαίτηση – την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, ψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας, καθώς και την καταπολέμηση διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει στο Συμβούλιο την εξουσία να αναλαμβάνει κατάλληλη δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 151 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και την κατάλληλη κοινωνική προστασία ως στόχους της Ένωσης και των κρατών μελών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 153 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει τους τομείς στους οποίους πρέπει η Ένωση να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών, και ιδίως την παράγραφο 1 στοιχείο η) του άρθρου 153 για την αφομοίωση των αποκλειομένων από την αγορά εργασίας προσώπων και την παράγραφο 1 στοιχείο ι) για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού,

–  έχοντας υπόψη τον Τίτλο XVIII της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ρήτρα ευελιξίας»), που προβλέπει τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την επίτευξη ενός από τους στόχους που θέτουν οι Συνθήκες,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 8, 16, 18, 20, 21 και 157 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύσταση 1355(1998) του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού και την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης που αναγνωρίζει τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες ως αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών(3) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Ρομά(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την απογραφή των Ρομά με βάση την εθνοτική καταγωγή στην Ιταλία(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την κοινωνική κατάσταση των Ρομά και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη Δεύτερη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για τους Ρομά(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση των Ρομά και την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(11),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών(12),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου(13),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 437/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά την επιλεξιμότητα παρεμβάσεων στέγασης υπέρ περιθωριοποιημένων κοινοτήτων(14),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων του Δεκεμβρίου 2007 και Ιουνίου 2008 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με την ενσωμάτωση των Ρομά, που εγκρίθηκαν στο Λουξεμβούργο στις 8 Ιουνίου 2009, και ιδίως τις 10 κοινές βασικές αρχές για την ένταξη των Ρομά που προσαρτώνται στα συμπεράσματα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρομ στην Ευρώπη (COM(2010)0133), τη συγκρότηση μιας ειδικής ομάδας (task-force)(15) (στις 7 Σεπτεμβρίου 2010), τα πρώτα πορίσματα της Ειδικής Ομάδας(16) και τις εκθέσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Οι Ρομά στην Ευρώπη: Η εφαρμογή των μέσων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των Ρομά - Έκθεση Προόδου 2008-2010» (SEC(2010)0400),

–  έχοντας υπόψη την Πρώτη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για τους Ρομά, που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 16 Σεπτεμβρίου 2008, και τη Δεύτερη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για τους Ρομά, που διεξήχθη στην Κόρδοβα στις 8 Απριλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις για τους Ρομά, το ρατσισμό και την ξενοφοβία στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2009, που δημοσίευσε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων(17), καθώς και τις εκθέσεις του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Thomas Hammarberg,

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις, γνωμοδοτήσεις και δηλώσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως τα συμπεράσματα της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους Ρομά (Στρασβούργο, 20 Οκτωβρίου 2010)(18),

–  έχοντας υπόψη ότι, το 2005, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, υποψήφιες προς ένταξη χώρες και άλλες χώρες στις οποίες τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν σημαντική παρουσία, θέσπισαν τη δεκαετία της ενσωμάτωσης των Ρομά και ίδρυσαν το Ταμείο Εκπαίδευσης των Ρομά,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις που ενέκρινε η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων κατά την 77η σύνοδό της (2-27 Αυγούστου 2010),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «4η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) για τη Γαλλία» που δημοσιεύτηκε στις 15 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0043/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλη αναλογία των 10-12 εκατομμυρίων Ρομά στην Ευρώπη - οι περισσότεροι από τους οποίους είναι πολίτες της ΕΕ - υφίστανται συστηματικές διακρίσεις και συνεπώς αγωνίζονται προκειμένου να αντιμετωπίσουν το απαράδεκτο επίπεδο κοινωνικού, πολιτισμικού και οικονομικού αποκλεισμού, καθώς και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ βιώνουν σοβαρές καταστάσεις στιγματισμού και διακρίσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται οικονομικές και κοινωνικές αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ένα σημαντικό ποσοστό της κοινότητας των Ρομά ζει σε περιοχές που συγκαταλέγονται μεταξύ των λιγότερο οικονομικά και κοινωνικά προηγμένων περιφερειών της Ένωσης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζεται στις αρχές που διατυπώνονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στις Συνθήκες της ΕΕ, όπου περιλαμβάνονται και οι αρχές της μη εισαγωγής διακρίσεων, τα συγκεκριμένα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ, η ελεύθερη κυκλοφορία και η ισότητα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρόικα της ΕΕ στην κοινή της δήλωση σχετικά με τη 2η Διάσκεψη Κορυφής των Ρομά, που πραγματοποιήθηκε στη Κόρδοβα στις 8-9 Απριλίου 2010, δεσμεύθηκε να προωθήσει την ενσωμάτωση των ζητημάτων που αφορούν τους Ρομά στις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία από το ρατσισμό, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, να βελτιώσει το σχεδιασμό του «οδικού χάρτη» της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Ένταξη των Ρομά και να δώσει προτεραιότητα στους βασικούς στόχους και στα αποτελέσματα, και να διασφαλίσει τη διάθεση πόρων υπέρ των Ρομά από τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ και ειδικότερα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός των παιδιών Ρομά από το εκπαιδευτικό σύστημα έχει αρνητικές συνέπειες στα άλλα δικαιώματα των μελών της κοινότητας Ρομά, ιδιαίτερα στο δικαίωμα στην εργασία, γεγονός που επιτείνει την περιθωριοποίησή τους,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινότητες που επιθυμούν να διατηρήσουν τον παραδοσιακό νομαδικό τρόπο ζωής τους στο εσωτερικό της Ευρώπης είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο από τον αναλφαβητισμό και ότι, ως εκ τούτου, τίθενται πολιτισμικά εμπόδια σε σχέση με τη σχολική φοίτηση των παιδιών τους,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εξασφαλισθούν στα παιδιά Ρομά οι απαραίτητες υλικές προϋποθέσεις για τη σχολική τους φοίτηση και ότι σε αυτές πρέπει να περιλαμβάνεται ο διορισμός σχολικών διαμεσολαβητών,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναπτύξει σειρά χρήσιμων εργαλείων, μηχανισμών και κεφαλαίων για να προωθήσει την ενσωμάτωση των Ρομά, αλλά ότι τα εργαλεία αυτά είναι διασκορπισμένα μεταξύ τομέων πολιτικής, δεν ελέγχονται δεόντως, και, για το λόγο αυτό, ο αντίκτυπος και τα οφέλη τους έχουν περιορισμένο χαρακτήρα και είναι δύσκολο να εκτιμηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ύπαρξη πολλών μηχανισμών και θεσμικών οργάνων συνεργασίας, τα προβλήματα και οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των Ρομά δεν έχουν έως τώρα αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά και συνεπώς η τακτική αναζήτησης επιλογής για να μη μεταβληθεί η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005 εγκαινιάστηκε «Δεκαετία για την ενσωμάτωση των Ρομά» με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των Ρομά και ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της διακήρυξης της δεκαετίας –Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Μαυροβούνιο, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας– ανέλαβαν τη δέσμευση να εργασθούν για την εξάλειψη των διακρίσεων και την κάλυψη του απαράδεκτου χάσματος μεταξύ των Ρομά και της υπόλοιπης κοινωνίας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσιαστική ένταξη των Ρομά είναι δυνατή μόνο μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ενδιαφερόμενων κοινοτήτων,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη διενεργήθηκαν επαναπατρισμοί και επιστροφές Ρομά κι ότι συχνά συνοδεύονται από στιγματισμό των Ρομά και γενικά από έχθρα προς τους Τσιγγάνους στον πολιτικό λόγο,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη εισαγωγή διακρίσεων - μολονότι είναι απαραίτητη - εξακολουθεί να μη συνιστά επαρκή αντιμετώπιση ενός ιστορικού διαρθρωτικών διακρίσεων που πλήττουν τους Ρομά και ότι είναι συνεπώς απαραίτητο να συμπληρωθούν και να ενισχυθούν η νομοθεσία και οι πολιτικές για την ισότητα με την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των Ρομά όσον αφορά τον πλήρη σεβασμό, την προστασία και την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ισότητας και της εξάλειψης των διακρίσεων, την πλήρη και μη μεροληπτική εφαρμογή της νομοθεσίας, των πολιτικών και των μηχανισμών εποπτείας και επιβολής κυρώσεων για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ρομά, καθώς και την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και την ισότιμη πρόσβαση στα συγκεκριμένα ανθρώπινα δικαιώματά τους στην απασχόληση, τη στέγαση, τον πολιτισμό, την υγειονομική περίθαλψη, τη συμμετοχή στα κοινά, την κατάρτιση, την εκπαίδευση και στην ελεύθερη κυκλοφορία μέσω μιας στρατηγικής σε επίπεδο ΕΕ,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική τακτική της ανοικτής μεθόδου συντονισμού που στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή των κρατών μελών και που δεν διαθέτει κανένα ισχυρό κίνητρο υπέρ των αποτελεσματικών επιδόσεων αποδείχθηκε ανεπαρκής για την προώθηση της ενσωμάτωσης των Ρομά κι ότι αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να ξεπερασθούν εν μέρει εάν η συμμόρφωση προς τις διαδικασίες ελέγχου μεταξύ ομοτίμων καταστεί αυστηρότερη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση από τους μηχανισμούς της ΕΕ,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες των εθνοτικών μειονοτήτων και ειδικότερα οι γυναίκες Ρομά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρότερες πολλαπλές διακρίσεις από ό, τι οι άνδρες της ίδιας εθνοτικής ομάδας ή οι γυναίκες της πλειοψηφίας, και ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών Ρομά είναι ακόμη πιο χαμηλό από εκείνο των ανδρών Ρομά ενώ, αντίθετα, λόγω του ρόλου τους στην οικογένεια, οι γυναίκες μπορούν να είναι καθοριστικός παράγων για την ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να δοθεί όλως ιδιαίτερη προσοχή στους ανηλίκους και τα παιδιά, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενσωμάτωση των Ρομά,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά πρέπει να αντιμετωπίζει όλες τις μορφές παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά - συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων, του διαχωρισμού, των εκφράσεων μίσους, της αναγνώρισης ταυτότητας βάσει εθνοτικών χαρακτηριστικών και της παράνομης λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς και της παράνομης έξωσης και απέλασης - διασφαλίζοντας την πλήρη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και την αυστηρότερη εφαρμογή όλων των σχετικών οδηγιών και της νομοθεσίας της ΕΕ,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εντεινόμενος στιγματισμός των Ρομά και το πνεύμα έχθρας προς τους Τσιγγάνους στον πολιτικό λόγο και στο ευρύ κοινό προκαλούν ανησυχία και ότι οι υπό αμφισβήτηση επαναπατρισμοί και επιστροφές των Ρομά που διενεργούνται σε πολλά κράτη μέλη προκάλεσαν φόβο και αγωνία μεταξύ του πληθυσμού των Ρομά ενώ επίσης οδήγησαν σε ανησυχητικά επίπεδα ρατσισμού και διακρίσεων,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιθανότητες των Ρομά να αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους πολίτες κάποιου κράτους μέλους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσον τους παρέχονται νόμιμα έγγραφα ιθαγένειας,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση του πληθυσμού των Ρομά σε εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση υψηλού επιπέδου, η συμμετοχή και η κατανόηση του πολιτισμού και των αξιών τους καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς τους, η συμμετοχή τους σε συλλογικές εθελοντικές δραστηριότητες και η καλύτερη εκπροσώπησή τους είναι βασικές πτυχές μιας ολιστικής προσέγγισης για την εφαρμογή στρατηγικών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση υψηλού επιπέδου επηρεάζουν το μέλλον κάθε ατόμου τόσο στο προσωπικό όσο και στο επαγγελματικό επίπεδο και τη συμμετοχή του στη ζωή της κοινωνίας, και ότι επομένως είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι όροι πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι οι ίδιοι για όλες και όλους χωρίς κανενός είδους διάκριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση στο σχολικό πρόγραμμα της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της καταπολέμησης των στερεοτύπων από την πολύ νεαρή ηλικία αποτελεί σημαντικό μέσο για την ένταξη των Ρομά και την αμοιβαία κατανόηση,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή προανήγγειλε για τον Απρίλιο 2011 την παρουσίαση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για εθνικές στρατηγικές υπέρ των Ρομά(19),

1.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει και το Συμβούλιο να θεσπίσει στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά (στο εξής: «Στρατηγική») ως ενδεικτικό, συνεκτικό και πολυεπίπεδο σχέδιο δράσης σε κλίμακα ΕΕ το οποίο θα καταρτίζεται και θα εφαρμόζεται σε κάθε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο και θα μπορεί να εξελίσσεται όποτε χρειαστεί, θα στηρίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της ισότητας, της πρόσβασης σε δικαιώματα, της εξάλειψης των διακρίσεων και της ισότητας μεταξύ των φύλων και θα βασίζεται στα καθήκοντα, τους στόχους, τις αρχές και στα μέσα που προβλέπουν οι Συνθήκες και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπως έχει προαναφερθεί, καθώς και στη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και θα βασίζεται περαιτέρω τόσο σε αμοιβαίες αρμοδιότητες όσο και σε δράσεις στήριξης, συντονισμού και συμπληρωματικότητας της Ένωσης·

2.  αναγνωρίζει ότι οι κοινότητες Ρομά αντιμετωπίζουν διακρίσεις και/ή συχνές προκαταλήψεις σε βάρος τους σε πολλά κράτη μέλη και ότι η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας· τονίζει ότι η ενσωμάτωση των Ρομά αποτελεί ευθύνη αφενός όλων των κρατών μελών και αφετέρου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργασθούν πλήρως με την ΕΕ και εκπροσώπους των Ρομά για τη χάραξη ολοκληρωμένων πολιτικών, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, και συγκεκριμένα στα πλαίσια του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του ΕΓΤΑΑ, ώστε να προωθηθεί η ενσωμάτωση των Ρομά σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να δείξει ιδιαίτερη προσοχή σε αιτήματα για τεχνική συνδρομή σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα όλων των διαθέσιμων μέσων για την ενσωμάτωση των κοινοτήτων Ρομά·

3.  υπενθυμίζει ότι υπάρχουν τόσο ευρωπαϊκά προγράμματα όσο και χρηματοδοτικά κονδύλια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των Ρομά αλλά ότι απαιτείται βελτιωμένη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα στα πλαίσια των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των πιθανών ομάδων στόχο, ούτως ώστε οι Ρομά να ενημερώνονται γι« αυτά· επιπλέον, υποστηρίζει τη χρήση των υφιστάμενων κονδυλίων της ΕΕ για την ανέγερση νέων σπιτιών ή την ανακαίνιση αυτών που υπάρχουν, τη βελτίωση μηχανικών έργων υποδομής, τοπικών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, συστημάτων επικοινωνίας, εκπαίδευσης, μέτρων πρόσβασης στην αγορά εργασίας κλπ.·

4.  καλεί την Επιτροπή:

  α) να θεσπίσει τομείς προτεραιότητας για τη στρατηγική, και πρωτίστως:
   τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως τη μη εισαγωγή διακρίσεων, την ισότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία,
   την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση,
   τον πολιτισμό,
   την απασχόληση,
   τη στέγαση, συμπεριλαμβανομένων ενός υγιούς περιβάλλοντος και κατάλληλων υποδομών,
   την υγειονομική περίθαλψη και τη βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης των Ρομά, και
   την πολιτική συμμετοχή και τη συμμετοχή των Ρομά στην κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της νεολαίας Ρομά,
   β) να υποβάλει στη Στρατηγική οδικό χάρτη για την εισαγωγή δεσμευτικών ελάχιστων προδιαγραφών σε επίπεδο ΕΕ για τους τομείς προτεραιότητας της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της στέγασης και της υγείας,
  γ) να καθορίσει τους στόχους της στρατηγικής που συνδέονται με τους τομείς προτεραιότητας, και πρωτίστως:
   θέσπιση και ενίσχυση αποτελεσματικής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και μέτρων για την προστασία έναντι διακρίσεων σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών διακρίσεων, και για τη διασφάλιση, την προάσπιση και την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ισότητας και της εξάλειψης των διακρίσεων και του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία, μεταξύ άλλων, δράσεις ευαισθητοποίησης εστιασμένες στους Ρομά και στους μη Ρομά, για την εξάλειψη εμποδίων που συνιστούν διάκριση,
   καταπολέμηση της εχθρότητας κατά των Τσιγγάνων, των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, του στιγματισμού, των εκφράσεων μίσους κατά των Ρομά, συγκεκριμένα με τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής σχετικής νομοθεσίας και την επιβολή ενδεδειγμένων ποινών για εγκλήματα οφειλόμενα σε φυλετικά αίτια,
   διασφάλιση ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα διαδίδουν προκαταλήψεις κατά της κοινότητας Ρομά κι ότι θα προάγουν μια θετική εικόνα της διαφορετικότητας, καθώς και εξασφάλιση μιας πιο αναλογικής συμμετοχής των Ρομά στα μέσα ενημέρωσης,
   πρόληψη παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και προστασία των θυμάτων διασφαλίζοντας ότι θα τους παρέχονται αποτελεσματικά ένδικα μέσα, με ιδιαίτερη μέριμνα για την κατάσταση των παιδιών και γυναικών Ρομά, που συχνά υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις,
   καθιέρωση προληπτικών μέτρων κατά της σωματεμπορίας μεταξύ των θυμάτων της οποίας υπάρχει υπερεκπροσώπηση των Ρομά,
   εκπαίδευση των ατόμων που μετέχουν σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, της δικαιοσύνης και της αστυνομίας στο θέμα των μεθόδων που δεν εισάγουν διακρίσεις,
   θέσπιση διαλόγου μεταξύ τοπικών αρχών, δικαστικών οργάνων, αστυνομίας και κοινότητας Ρομά, με σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων στο δικαστικό πεδίο, τη βελτίωση της εμπιστοσύνης και την καταπολέμηση της αναγνώρισης ταυτότητας βάσει εθνοτικών χαρακτηριστικών,
   διασφάλιση σε όλους ίσης πρόσβασης σε εκπαίδευση ποιότητας,
   διασφάλιση ίσης πρόσβασης των ενηλίκων στην επαγγελματική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση,
   διασφάλιση ίσης πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και σε υποδομές βασικής περίθαλψης, όπως για τη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων,
   κατάργηση του διαχωρισμού στα σχολεία και τις τάξεις, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία σχολικού κλίματος χωρίς αποκλεισμούς και με την πρόσληψη Ρομά σχολικών διαμεσολαβητών,
   παροχή ίσης πρόσβασης στις δυνατότητες κατάλληλης ανταγωνιστικής προετοιμασίας για την αγορά εργασίας,
   παροχή ίσης πρόσβασης στη νηπιακή εκπαίδευση,
   διασφάλιση της εκπαίδευσης των κοριτσιών,
   παροχή διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
   διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ οικογένειας και σχολείου, κυρίως με τη βοήθεια διαμεσολαβητών,
   αύξηση του αριθμού των Ρομά δασκάλων και κατοχύρωση της προστασίας της γλώσσας και της ταυτότητας των παιδιών Ρομά, με την παροχή εκπαίδευσης στη δική τους γλώσσα,
   εισαγωγή μέτρων για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της σχολικής αποτυχίας,
   καθιέρωση μέτρων που στοχεύουν στην επιστροφή στο σχολείο των παιδιών που το έχουν εγκαταλείψει, όπως καθιέρωση προγραμμάτων δεύτερης ευκαιρίας,
   εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε προγράμματα υποτροφιών,
   καταπολέμηση της υπερεκπροσώπησης των Ρομά σε ειδικά σχολεία,
   καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, περιορισμός του χωρισμού των παιδιών από τις οικογένειές τους και πρόληψη του εγκλεισμού τους σε οικοτροφεία και ειδική μέριμνα λόγω φτώχειας,
   διασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη και διάθεση μικροπιστώσεων για την ίδρυση επιχειρήσεων και την αυτοαπασχόληση,
   εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και υγιεινή στέγη και κατάργηση του εδαφικού διαχωρισμού,
   κατοχύρωση του δικαιώματος σε καταχωρισμένη διεύθυνση, περιλαμβανομένης της δυνατότητας καταχώρισης μέσω οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών, και εξασφάλιση πλήρων και ενημερωμένων ληξιαρχικών βιβλίων γεννήσεων, γάμων και θανάτων για όλους τους πολίτες Ρομά, καθώς και καταπολέμηση των διακρίσεων κατά την έκδοση διοικητικών εγγράφων,
   καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας με την παροχή ίσης πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ποιότητας και στην προαγωγή της υγείας, ιδίως προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες στον τομέα της υγείας με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία,
   ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών Ρομά, μεταξύ άλλων, με μια πολιτική για τη δημιουργία ικανοτήτων και με την ενίσχυση του διοικητικού δυναμικού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και με την ενθάρρυνση της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής των Ρομά,
   ενίσχυση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, για να συμμετέχουν οι Ρομά σε όλες τις σφαίρες του δημόσιου και πολιτικού βίου, και ενίσχυση της εκπροσώπησής τους σε θεσμούς και αιρετούς φορείς σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
   καθιέρωση μιας διάστασης διεύρυνσης και γειτονίας της Στρατηγικής, που απαιτεί τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά στις προσχωρούσες και υποψήφιες προς ένταξη χώρες καθώς και στις δυνάμει υποψήφιες χώρες και στις χώρες που μετέχουν στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, δίνοντας επιπλέον μεγαλύτερη προτεραιότητα στην αξιολόγηση της προόδου στον τομέα αυτό στις ετήσιες εκθέσεις προόδου καθώς και σε επισκοπήσεις που αφορούν όμορες χώρες της ΕΕ,
   διασφάλιση του σεβασμού του πολιτισμού και της διαφύλαξής του,
   διασφάλιση της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων με την κάλυψη των ειδικών αναγκών των γυναικών Ρομά και με την παράλληλη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό πολιτικής, τερματισμός της πρακτικής των γάμων παιδιών,
   τερματισμός της επιστροφής των Ρομά σε χώρες όπου ενδέχεται να υποστούν βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία·

5.  τονίζει ότι τα σύνθετα προγράμματα και τα προγράμματα που είναι προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες των κοινοτήτων Ρομά που διαβιώνουν υπό διαφορετικές συνθήκες έχουν ζωτική σημασία και ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία η παροχή στους Ρομά πρόσβασης σε εξατομικευμένες υπηρεσίες επί τόπου·

6.  υπενθυμίζει ότι η επαρκής εισοδηματική στήριξη, οι αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και η πρόσβαση σε υπηρεσίες ποιότητας αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής για την ενεργό ένταξη, η οποία παρουσιάστηκε στη σύσταση 2008/867/ΕΚ·

7.  υπογραμμίζει ότι η κοινωνική αρωγή, η αξιοπρεπής στέγαση και ένδυση, η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προγράμματα πρώιμης ανάπτυξης και σε μη διαχωρισμένη, υψηλής ποιότητας εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και με τη βούληση συμμετοχής των γονέων αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, της δυνατότητας της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία και της αποφυγής μελλοντικών διακρίσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη καταπολέμησης των αδικαιολόγητων απουσιών και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου καθώς και χορήγησης υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων· υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση, οι ευκαιρίες επιμόρφωσης και η επαγγελματική βοήθεια που προσφέρονται στους ενήλικες είναι κρίσιμης σημασίας για τη στήριξη των προσλήψεων και της συνεχούς απασχόλησης των Ρομά ώστε να αποφευχθεί η αναπαραγωγή του κοινωνικού αποκλεισμού·

8.  θεωρεί ότι η πρόληψη της περιθωριοποίησης θα πρέπει οπωσδήποτε να αρχίζει από την πρώιμη παιδική ηλικία, προκειμένου τα παιδιά να εγγράφονται από τη γέννησή τους στα μητρώα του πληθυσμού, ούτως ώστε να αναγνωρίζεται η ιθαγένειά τους και να υπάγονται σε όλους τους τομείς κοινωνικών υπηρεσιών· εκτιμά, ειδικότερα, ότι θα πρέπει να εξασφαλίζονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες νηπιακής εκπαίδευσης για τα παιδιά Ρομά και να ληφθούν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της σχολικής τους φοίτησης·

9.  υπενθυμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ρομά, ιδίως οι γυναίκες και τα κορίτσια, σε ό, τι αφορά την ακραία φτώχεια, τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό, προκλήσεις που οδηγούν σε έλλειψη πρόσβασης στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, στην απασχόληση και στις κοινωνικές υπηρεσίες· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών Ρομά, συμπεριλαμβάνοντας τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές για την ενσωμάτωση των Ρομά, και να παράσχουν προστασία στις ιδιαίτερα ευάλωτες υποομάδες·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την ενημέρωση των πολιτών τους σχετικά με την ιστορική πορεία και την υφιστάμενη κατάσταση των Ρομά, χρησιμοποιώντας προς το σκοπό αυτό ως πηγή υλικού, μεταξύ άλλων, τις εκθέσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA)·

11.  επισημαίνει ότι η στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά πρέπει να περιλαμβάνει επίσης μέτρα για να διασφαλίζεται η παρακολούθηση της κατάστασης των Ρομά στους τομείς του σεβασμού και της προαγωγής των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων τους, της ισότητας, της κατάργησης των διακρίσεων και της ελεύθερης κυκλοφορίας στο εσωτερικό της ΕΕ·

12.  υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση των πληθυσμών Ρομά σε εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση υψηλής ποιότητας, το να συμμερίζεται κανείς και να κατανοεί τον πολιτισμό τους, τις δικές τους αξίες καθώς και την πολιτιστική τους κληρονομιά, η συμμετοχή τους σε οργανώσεις και συλλόγους και η καλύτερη εκπροσώπηση της κοινότητάς τους, αποτελούν βασικές πτυχές μιας ολιστικής προσέγγισης όσον αφορά την εφαρμογή εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών για την ενσωμάτωσή τους και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία·

13.  τονίζει ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση ποιότητας επηρεάζουν το μέλλον κάθε ατόμου τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο και ότι είναι, κατά συνέπεια, θεμελιώδες να εξασφαλισθούν ισότιμοι όροι πρόσβασης σε αποτελεσματικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, χωρίς διακρίσεις ή διαχωρισμούς οιασδήποτε μορφής·

14.  τονίζει τη σπουδαιότητα της έγκρισης της Στρατηγικής και του ελέγχου της εφαρμογής της με διαφανή τρόπο, ενώ την κύρια ευθύνη θα φέρουν δημοκρατικά υπόλογοι υπουργοί στο πλαίσιο του Συμβουλίου, και υπογραμμίζει ότι η Στρατηγική δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να διχάζει την ΕΕ, δημιουργώντας χάσματα μεταξύ των κρατών μελών, αλλά αντίθετα θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση της διαδικασίας κοινοτικής ολοκλήρωσης·

15.  τονίζει πόση σημασία έχει η ενδεδειγμένη χρήση των δημοσιονομικών πόρων που χορηγούνται σε κάθε κράτος μέλος στους τομείς προτεραιότητας που προβλέπονται από τη Στρατηγική·

16.  τονίζει την ανάγκη να υποβάλλονται οι στόχοι της Στρατηγικής σε έλεγχο και μέτρηση όσον αφορά το βαθμό υλοποίησης, προκειμένου να καθιερωθούν κριτήρια πριμοδότησης υπέρ των συμμορφούμενων κρατών μελών και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

17.  καλεί την Επιτροπή:

   να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο στρατηγικό συντονισμό όσον αφορά την πρόοδο στους τομείς προτεραιότητας και την εκπλήρωση των στόχων που σχετίζονται με τη Στρατηγική, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας,
   να συγκροτήσει ειδική ομάδα ως μόνιμο φορέα που θα αναλάβει την ευθύνη της εποπτείας, του συντονισμού, της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων, της αξιολόγησης, της διευκόλυνσης της εφαρμογής, της συνεκτίμησης σε όλες τις πολιτικές και της εξασφάλισης συνέχειας, καλύπτοντας, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για ένα ανεξάρτητο, πολυτομεακό φορέα, που θα λειτουργεί ως «εξωτερικός παράγοντας διευκόλυνσης» και θα μπορεί να αξιολογεί και να σταθμίζει τα διάφορα εθνικά και τομεακά συμφέροντα με τρόπο αποδεκτό για όλους,
   να επανεξετάζει και να επικαιροποιεί όπως αρμόζει τη Στρατηγική σε τακτική βάση, και να ζητεί την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις τροποποιήσεις που επιφέρει,
   να λαμβάνει υπόψη τους τομείς προτεραιότητας και τους στόχους της Στρατηγικής σε όλες τις σχετικές της πρωτοβουλίες πολιτικής και στο σχεδιασμό προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ,
   να ενημερώνει σχετικά με την εφαρμογή και πρόοδο της Στρατηγικής και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στα εθνικά σχέδια δράσης, περιλαμβανομένων κριτηρίων αναφοράς και δεικτών, και να τηρεί ενήμερο το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματικότητα της πολιτικής και η εκ των υστέρων αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο για την παροχή παρατεταμένης υποστήριξης,
   να διασφαλίσει τη συλλογή και τη διάδοση των απαιτούμενων στατιστικών δεδομένων και να κατοχυρώσει την ενοποίηση και αναβάθμιση των ορθών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο,
   να επικυρώνει την συμβατότητα των εθνικών σχεδίων με τη Στρατηγική της ΕΕ,
   να αλλάξει το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη διασταυρούμενη χρηματοδότηση, να μειώσει τη γραφειοκρατική επιβάρυνση, να απλοποιήσει και να επιταχύνει τις διαδικασίες άντλησης ενωσιακών κεφαλαίων και να ζητήσει από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν απλές χρηματοδοτικές διαδικασίες, στο πλαίσιο των σχετικών κανονισμών, και να κάνουν χρήση των συνολικών επιχορηγήσεων,
   να εισαγάγει βαθμιαία υποχρεωτικές θεσμικές εγγυήσεις για τη θέσπιση μέτρων κατά των διακρίσεων και του διαχωρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ και να παρακολουθεί επίσης αυτά τα μέτρα και να καταπολεμά το στιγματισμό,
   να εξασφαλίζει, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και των κοινοτήτων Ρομά από όλα τα επίπεδα μέσω της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας των Ρομά, και να συνεργάζεται με τα λοιπά θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους διεθνείς φορείς προγραμματισμού και τις διακυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και διακυβερνητικές πρωτοβουλίες, επισημαίνοντας ότι απαιτείται να βελτιωθεί ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων πολιτικής και δικτύων πολιτικής ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να ενισχυθούν τα αλληλοτροφοδοτούμενα αποτελέσματα των επιτόπιων πολιτικών δράσεων και να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι επικάλυψης και σύγκρουσης στις πολιτικές εξ αιτίας του πολλαπλασιασμού των δικτύων των ενδιαφερομένων·

18.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει ιδιαίτερη ευθύνη για την προώθηση μιας στρατηγικής της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά, αλλά ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να υλοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν τις υφιστάμενες στρατηγικές και τα μέσα της ΕΕ για να διασφαλίσουν την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των Ρομά και να χαράξουν και να υλοποιήσουν όλες τις συναφείς πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη –όπου ενδείκνυται– τις κοινές βασικές αρχές για την ενσωμάτωση των Ρομά·

20.  θεωρεί ότι η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ηγετών των Ρομά, των τοπικών αρχών και των οργάνων της ΕΕ είναι καίριας σημασίας για τον προσδιορισμό των βασικών προκλήσεων και λύσεων που αντιμετωπίζουν τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη της σε σχέση με την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση του πληθυσμού Ρομά·

21.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν στα όργανα λήψης αποφάσεων τις απαιτούμενες αρμοδιότητες ώστε να διασφαλίζεται ότι η σύνθετη και προσανατολισμένη προς την ανάπτυξη χρηματοδότηση της Ένωσης θα στηρίζει σωστές τοπικές πρωτοβουλίες και θα ανταποκρίνεται στις ποικίλες τοπικές ανάγκες των Ρομά· υπογραμμίζει τη σημασία του προσδιορισμού και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε σχέση με την ενσωμάτωση των Ρομά, καθώς και της αύξησης της προβολής των επιτυχών εγχειρημάτων· ζητεί επίσης να αναπτυχθεί θεσμικό πλαίσιο για την παροχή της αναγκαίας συνδρομής (διοικητική αρωγή και συνδρομή κατά τη διαχείριση προγραμμάτων) σε τοπικό επίπεδο·

22.  θεωρεί ότι θα πρέπει να αναληφθεί συντονισμένη δράση και κοινή ευθύνη καθ« όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, εκ μέρους των οργανώσεων Ρομά και άλλων, των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, καθώς και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί τη βάσει των βέλτιστων πρακτικών, της υφιστάμενης τεράστιας γνώσης που έχουν συγκεντρώσει τα κράτη μέλη και των εμπειριών της πρώτης περιόδου της Δεκαετίας για την Ενσωμάτωση των Ρομά· τονίζει τη σημασία που έχει η διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης, ιδιαίτερα για περιφέρειες με μεγάλες κοινότητες Ρομά·

23.  θεωρεί ότι η κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά δεν είναι δυνατή χωρίς τη δημιουργία και την ενίσχυση της εκπροσώπησης των συμφερόντων τους, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων, και χωρίς την ανάληψη δράσης εκ μέρους τους σε επίπεδο πολιτών, μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

24.  συνιστά θερμά στα όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν μεγαλύτερη συμμετοχή του εθνικού επιπέδου στις διαβουλεύσεις και στο μηχανισμό λήψης αποφάσεων προκειμένου να επιτευχθεί μια μελλοντική στρατηγική που θα μπορεί να είναι επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη· εφιστά επίσης την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στο γεγονός ότι είναι αναγκαίο να χαραχθούν, να αναπτυχθούν, να υλοποιηθούν και να αξιολογηθούν οι πολιτικές ενσωμάτωσης των Ρομά σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, με πληθυσμιακές ομάδες Ρομά και μη Ρομά, εκπροσώπους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και με την Επιτροπή των Περιφερειών και διεθνείς οργανώσεις, προκειμένου οι πολιτικές να καταστούν πιο αποδεκτές και αποτελεσματικές·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να συλλέξει και να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες για τις διαφορετικές εμπειρίες και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στα διάφορα κράτη μέλη, κυρίως στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα·

26.  ζητεί καλύτερη συνδρομή προς τους διοργανωτές προγραμμάτων που είναι επιλέξιμα να λάβουν ευρωπαϊκά κονδύλια για την ενσωμάτωση των Ρομά, με τη δημιουργία πλατφορμών ενημέρωσης, ανάλυσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών·

27.  θεωρεί ότι ένα μέρος της λύσης συνίσταται στην πλήρη δέσμευση των κρατών μελών να διασφαλίσουν αποτελεσματική στήριξη στους διοργανωτές προγραμμάτων και ότι τα κράτη μέλη, από κοινού με την Επιτροπή, καλούνται να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο στην παρότρυνση των τοπικών αρχών να επιλέγουν προγράμματα για την ενσωμάτωση των Ρομά·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν διατομεακές στρατηγικές περιορισμού της φτώχειας, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη το συχνά ευαίσθητο θέμα της συνύπαρξης της κοινότητας των Ρομά και της μείζονος κοινότητας, που επηρεάζονται αμφότερες από την έλλειψη απασχόλησης, τη φτώχεια και την περιθωριοποίηση· τονίζει τη σημασία των μέτρων παροχής κινήτρων τα οποία προσφέρουν ορατά οφέλη ώστε να ενθαρρύνουν τους φτωχούς να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αντί να ζουν με κοινωνικά επιδόματα και, ενδεχομένως, με εργασία στη μαύρη αγορά· υπογραμμίζει ότι προγράμματα που προωθούν την αμοιβαία κατανόηση και την αμοιβαία ανοχή έχουν τεράστια σημασία·

29.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στη Στρατηγική μια διάσταση για τη διεύρυνση, αναπτύσσοντας πιλοτικά έργα στις υποψήφιες προς ένταξη και δυνάμει υποψήφιες χώρες, ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη εθνικών σχεδίων δράσης σύμφωνων προς τη Στρατηγική της ΕΕ·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν ανώτατο κυβερνητικό υπάλληλο ή διοικητικό φορέα που θα αποτελεί «εθνικό σημείο επαφής» για τη διαφανή και αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής, που θα διαθέτει εκτελεστικές εξουσίες και θα είναι αρμόδιος για την εφαρμογή, το συντονισμό, την εποπτεία, τη συνεκτίμηση σε όλες τις πολιτικές και την εκτέλεση της Στρατηγικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, διασφαλίζοντας την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία, αποτελεσματικότητα στη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων, καθώς και διαφάνεια στην υποβολή εκθέσεων·

31.  καλεί τα εθνικά υπουργεία παιδείας και την Επιτροπή να θεσπίσουν καινοτόμες και ευέλικτες επιχορηγήσεις για την υποβοήθηση των ταλέντων και να αυξήσουν την στήριξη των ήδη υφισταμένων επιχορηγήσεων και προγραμμάτων·

32.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκρίνουν τα ενισχυμένα και λεπτομερή στοιχεία των «Δεικτών του Laeken» για τη μέτρηση του κοινωνικού και εδαφικού αποκλεισμού καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου· τονίζει ότι τα οριζόντια τμήματα των «Δεικτών του Laeken» πρέπει να επεκταθούν και στις μικρότερες στατιστικές-διοικητικές μονάδες (LAU 1 και LAU 2)· ακόμη, επισημαίνει ότι οι «Δείκτες του Laeken» θα μπορούσαν να προστεθούν στους μελλοντικούς δείκτες στα πλαίσια της πολιτικής για τη συνοχή, ειδικά σε ό, τι αφορά την κοινωνική διάσταση·

33.  καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει τους δείκτες με σύστημα στόχων και σημείων αναφοράς ώστε να υπάρξει αληθινή πολιτική δέσμευση για πρόοδο· τονίζει επίσης την επιτακτική ανάγκη για πρόοδο στη συλλογή αναλυτικών στοιχείων ώστε να καταστεί δυνατή η μέτρηση της προόδου σε θέματα στόχων/σημείων αναφοράς/δεικτών, να χαραχθούν πολιτικές βασισμένες σε απτά στοιχεία και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η βελτίωση της αξιολόγησης·

34.  ζητεί επειγόντως την ανάπτυξη – με τη βοήθεια βέλτιστων πρακτικών – δεικτών και σημείων αναφοράς, ανεξάρτητων εποπτικών μηχανισμών καθώς και συστημάτων αξιολόγησης των επιπτώσεων, για την ενίσχυση και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων των προγραμμάτων, αντί της απλής επαλήθευσης ότι τα προγράμματα που λαμβάνουν επιχορήγηση πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις, και απευθύνει έκκληση για αποτελεσματική εποπτεία της χρήσης των πόρων, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι επιφέρουν εντέλει πραγματικές βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την απασχόληση των Ρομά∙

35.  θεωρεί ότι η διαρθρωμένη συνεργασία των κρατών μελών στο πλαίσιο των υφιστάμενων ανοικτών μεθόδων συντονισμού στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την προαγωγή της πλήρους ενσωμάτωσης των Ρομά και ζητεί από την Επιτροπή να οργανώσει ανταλλαγές ορθών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών και όλων των μερών που ασχολούνται με τα ζητήματα των Ρομά∙

36.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη – για να εξασφαλίζεται ότι οι πόροι, των οποίων οι ακριβείς στόχοι πρέπει να δηλώνονται και να προσδιορίζονται, καταλήγουν πράγματι στους Ρομά που έχουν περισσότερη ανάγκη και ότι επιφέρουν μακροπρόθεσμες βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσής τους – να αναλάβουν μια πραγματική δέσμευση για τη δρομολόγηση πιο στοχοθετημένων, προσανατολισμένων στην ανάπτυξη, σύνθετων, ευέλικτων και βιώσιμων προγραμμάτων με μακροπρόθεσμη κάλυψη και ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, τα οποία θα επικεντρώνονται στις πιο μειονεκτικές μικροπεριφέρειες στο γεωγραφικό, κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιό τους, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της περιαστικής και αγροτικής φτώχειας και των χωριστών γειτονιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των κακών συνθηκών στέγασης (για παράδειγμα, έλλειψη πόσιμου νερού, θέρμανσης, ηλεκτρικού ρεύματος και αποχέτευσης) και στην παροχή περαιτέρω βοήθειας σε οικογένειες για να διατηρήσουν τις βελτιωμένες συνθήκες στέγασής τους· καλεί επίσης την Επιτροπή να παρακολουθεί τα αποτελέσματα των προγραμμάτων μετά τη λήξη της χρηματοδότησής τους·

37.  απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις οικονομικές ευκαιρίες των Ρομά, προωθώντας μεταξύ άλλων το μηχανισμό των μικροπιστώσεων μεταξύ των επιχειρηματιών· καλεί τα κράτη μέλη να αντλήσουν διδάγματα από επιτυχή εγχειρήματα, για παράδειγμα από τις περιπτώσεις εκείνες όπου αδήλωτες επιχειρήσεις μετατράπηκαν σε νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων·

38.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διαμορφώσουν σαφείς πολιτικές για την ενσωμάτωση των Ρομά στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης να μελετήσουν και να θεσπίσουν μέτρα για την καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων της μακροχρόνιας εξάρτησης από το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας·

39.  αναγνωρίζει ότι η πλειονότητα των Ρομά απασχολείται σε αδήλωτες εργασίες και, δεδομένης της ανάγκης διασφάλισης της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο αυτό·

40.  απευθύνει έκκληση για την ανάληψη δέσμευσης από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εξασφάλιση της συμμετοχής δημόσιων παραγόντων, όπως οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, στην υλοποίηση των μέτρων ενσωμάτωσης για τον πληθυσμό των Ρομά στο πλαίσιο της απασχολησιμότητας·

41.  υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην ενσωμάτωση των Ρομά και υποστηρίζει μέτρα επιβράβευσης των επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου·

42.  πιστεύει ότι μπορούν να εξασφαλισθούν καλύτερες προοπτικές για τους Ρομά, ιδιαίτερα για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, μέσω της αύξησης των επενδύσεων από τα κράτη μέλη στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης - με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο - και με την ενσωμάτωση μέτρων που εγκρίθηκαν από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, τα ιδρύματα και τις ΜΚΟ που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

43.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα ευρωπαϊκό χάρτη κρίσεων που θα προσδιορίζει, θα μετρά και θα εξετάζει τις μικροπεριφέρειες στην επικράτεια της ΕΕ οι κάτοικοι των οποίων πλήττονται σκληρότερα από τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις, με βάση τουλάχιστον τις ακόλουθες παραμέτρους:

   προσβασιμότητα των τόπων εργασίας,
   απόσταση από τα αστικά κέντρα ή προβληματική υπερσυγκέντρωση πολύ κοντά στα αστικά κέντρα,
   υψηλός δείκτης ανεργίας,
   ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες,
   ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες,
   έλλειψη γειτνιαζουσών εταιριών,
   έλλειψη κατάλληλων υποδομών,
   χαμηλό εισόδημα,
   χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης,
   χαμηλό επίπεδο ανθρώπινων πόρων,
   ανεπαρκείς/ακριβές υποδομές μεταφορών,
   κοινωνικές εντάσεις,
   ικανότητα της τοπικής δημόσιας διοίκησης να διαχειριστεί τα ζητήματα που σχετίζονται με τη φτώχεια,
   καταστάσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακρίσεων, εξώσεων, απελάσεων, ρατσισμού, στοχοποίησης του πληθυσμού Ρομά από τοπικές ή περιφερειακές αρχές ή από τρίτους·

44.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στη παροχή δεδομένων σχετικά με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των Ρομά (κυρίως όσον αφορά την εκπαίδευση, την υγεία, τη στέγαση και την απασχόλησή τους), και καλεί τις διεθνείς οργανώσεις (π.χ. τη ΔΟΕ και τον ΟΟΣΑ) να εξετάσουν αυτά τα θέματα στο πλαίσιο των γενικών τους ερευνών και να συμβάλουν στον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, π.χ. αναφορικά με το ποσοστό της κοινότητας Ρομά το οποίο ολοκληρώνει τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, απασχολείται στη δημόσια διοίκηση ή εκπροσωπείται σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, και ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει στη χάραξη μιας σαφούς και βιώσιμης στρατηγικής της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά με τη βοήθεια αυτών των δεδομένων·

45.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προσφέρει ειδική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοπιστωτικής, σε αυτές τις μικροπεριφέρειες και να αναπτύξει απευθείας πιλοτικά έργα που θα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή διαμεσολαβητών σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και ειδική παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής της Στρατηγικής·

46.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει, στο πλαίσιο της Στρατηγικής, τα κράτη μέλη, τους αρμόδιους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τις ΜΚΟ, τις κοινότητες Ρομά, τους λοιπούς ενδιαφερομένους και το κοινό να χρησιμοποιούν τους όρους «Ρομά/Ρομά και Σίντι» όποτε αναφέρονται σε αυτή τη μειονότητα·

47.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαθέσουν συγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή στο προσεχές πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο για να υποστηρίξουν ρητά τη Στρατηγική δημιουργώντας ένα αποθεματικό επιδόσεων για τη Στρατηγική της ΕΕ που αφορά τους Ρομά·

48.  εκτιμά ότι τα υφιστάμενα ποσοστά απορρόφησης της ενωσιακής ενίσχυσης είναι υπερβολικά χαμηλά· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αναλύσει τα αίτια αυτού του φαινομένου και να επεξεργαστεί μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση για την παρακολούθηση της απορροφητικότητας των κεφαλαίων της ΕΕ, ιδίως δε των κεφαλαίων που διατίθενται ειδικά για περιθωριοποιημένες ομάδες· πρωτίστως, ζητεί επειγόντως, τη συλλογή στοιχείων – λαμβανομένων δεόντως υπόψη των οδηγιών για την προστασία των δεδομένων – σχετικά με την αποδοτικότητα των ενωσιακών κεφαλαίων, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη πολιτικών που θα στηρίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία·

49.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομά έχει μια πολύ ισχυρή εδαφική διάσταση φτώχειας και περιθωριοποίησης· το δε φαινόμενο αυτό είναι επικεντρωμένο σε υπανάπτυκτες μικροπεριφέρειες οι οποίες στερούνται σε μεγάλο βαθμό των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων για να πραγματοποιήσουν τη δική τους συνεισφορά στην κοινοτική χρηματοδότηση την οποία δικαιούνται και, κατά γενικό κανόνα, δεν έχουν ούτε τις διοικητικές ικανότητες ούτε τους ανθρώπινους πόρους ώστε να αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση· τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες που θα επικεντρώνονται σε αυτές τις μικροπεριφέρειες, οι οποίες συνήθως βρίσκονται στις περιμετρικές ενδοπεριφερειακές περιοχές, και να απλουστευθεί ουσιαστικά η γραφειοκρατία, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή κατανομή χρηματοδοτικών πόρων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·

50.  εκτιμά ότι χρειάζονται επίσης νέοι κανονισμοί που θα προβλέπουν τη χορήγηση των διαρθρωτικών κεφαλαίων με την προϋπόθεση της εξάλειψης του διαχωρισμού και την εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης των Ρομά στις δημόσιες υπηρεσίες· θεωρεί σκόπιμη τη κατάρτιση σχεδίων υπέρ των ίσων ευκαιριών και κατά του διαχωρισμού σε τοπικό, μεταξύ άλλων, επίπεδο, βάσει μετρήσιμων δεικτών και συγκεκριμένων δράσεων·

51.  προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει τα απαραίτητα μέσα καθοδήγησης στα κράτη μέλη, για τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν άλλα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου μάθησης, το πρόγραμμα «Πολιτισμός» (2007-2013) και το πρόγραμμα για την υγεία (2008-2013), υπέρ της προώθησης της ενσωμάτωσης των Ρομά·

52.  ζητεί την υπαγωγή φορέων της ΕΕ για τη στήριξη της ανάπτυξης στην εποπτεία και τον έλεγχο της ειδικής ομάδας για τους Ρομά με στόχο:

   να διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση της Ένωσης θα προσανατολίζεται προς την ανάπτυξη, με τη στήριξη κατάλληλων τοπικών πρωτοβουλιών,
   να εντοπίζουν και να αναφέρουν εγκαίρως τυχόν καταχρήσεις κονδυλίων,
   να διενεργούν περιοδικούς ελέγχους για την εξακρίβωση της συνεπούς και αποτελεσματικής χρησιμοποίησης της χρηματοδότησης σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, για τους πριμοδοτούμενους στόχους της Στρατηγικής,
   να λειτουργούν ως σύμβουλοι αξιοποιώντας τις σύνθετες γνώσεις σε επίπεδο ΕΕ, καταρτίζοντας δείκτες, εκτιμήσεις επιπτώσεων κ.α., και
   να παρέχουν στοχοθετημένη στήριξη σε τοπικές πρωτοβουλίες, σχέδια και περίπλοκα προγράμματα, εκπληρώνοντας κατά το βέλτιστο τρόπο τους στόχους της Στρατηγικής και δίνοντας αποτελεσματικές λύσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα των κοινοτήτων Ρομά·

53.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη αφενός να διενεργήσουν συμμετοχική αξιολόγηση εποπτείας με τη συνδρομή των κοινοτήτων Ρομά και αφετέρου να βοηθήσουν να αναπτυχθεί τόσο η ικανότητα των ενδιαφερομένων όσο και η εξωτερική πραγματογνωμοσύνη για τη διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής και αντικειμενικής εικόνας σχετικά με τη γενική επιτυχία ή αποτυχία των διαφόρων μέτρων και μηχανισμών· επιπλέον, ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο κατάλογο των έργων υπέρ του πληθυσμού Ρομά που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Επιτροπή από το 2000 και μετά, με πληροφορίες για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οριζόντια προτεραιότητα «περιθωριοποιημένες κοινότητες» στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ και να συμμετάσχουν στο δίκτυο ΕΕ-Ρομά φροντίζοντας για την καλή εκτέλεση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων που αφορούν την κοινωνική ένταξη των Ρομά· τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά τα υπάρχοντα μέτρα και οι υφιστάμενοι μηχανισμοί εποπτείας και αξιολόγησης· τονίζει ακόμη ότι οι οργανισμοί και οι οργανώσεις που εκτελούν έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και απευθύνονται άμεσα στους Ρομά ή ωφελούν έμμεσα τους Ρομά πρέπει να λογοδοτούν και να εκτελούν τις δράσεις με διαφανή τρόπο· ζητεί επίσης συνεχή ανάλυση κόστους/ωφέλειας ως προς την αναλογία των πόρων που διατίθενται και δαπανώνται για τα υφιστάμενα προγράμματα και για λειτουργικά έξοδα·

55.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επεκτείνουν το πεδίο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ώστε, πέρα από την ανάπτυξη, να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση και η παροχή δημόσιων υπηρεσιών ποιότητας· τονίζει επίσης ότι η συγχρηματοδότηση θα πρέπει να επανεξετάζεται και ενδεχομένως να διαφοροποιείται ώστε να απηχεί καλύτερα την ποικιλομορφία των δράσεων και των δικαιούχων και ότι, επομένως, για τα έργα που απευθύνονται στους Ρομά θα μπορούσε να τεθεί ως απαίτηση να προβλέπουν μικρότερο μερίδιο συγχρηματοδότησης από τη χώρα και μεγαλύτερο από την ΕΕ·

56.  τονίζει ότι ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων συναφών πολιτικών της ΕΕ πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά ώστε να προωθηθούν οι συνέργειες και οι αλληλοσυμπληρωνόμενες δράσεις· η γραφειοκρατία και οι κανόνες εφαρμογής πρέπει να απλοποιηθούν ουσιωδώς και όλοι οι φραγμοί μεταξύ των διαφόρων ταμείων πρέπει να εξαλειφθούν, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί η διάθεση του μέγιστου δυνατού ποσού από όλους τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς·

57.  τονίζει την ανάγκη να συνδυάζουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία την εθνική με την τοπική αντίληψη μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων που ταυτοχρόνως θα διέπονται από μια εθνική στρατηγική και θα προβλέπουν τοπικές απαντήσεις σε συγκεκριμένες ανάγκες· τονίζει ακόμη την ανάγκη να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ του έργου των Διαρθρωτικών Ταμείων και των κυβερνητικών στρατηγικών για τους Ρομά, καθώς και μεταξύ των αρχών που διαχειρίζονται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και των εξειδικευμένων μονάδων Ρομά ή των συντονιστικών φορέων που ασχολούνται με τα θέματα των Ρομά·

58.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να βελτιώσουν τη δυνατότητα πρόσβασης των τοπικών κυβερνήσεων και των ΜΚΟ που εργάζονται για την ένταξη των Ρομά στα ευρωπαϊκά κονδύλια, απλοποιώντας τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και τους κανονισμούς·

59.  καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει στη Στρατηγική ένα μηχανισμό που θα προάγει την πρόσληψη Ρομά στη δημόσια διοίκηση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και καλεί τα κράτη μέλη να προσλάβουν προσωπικό Ρομά στη δημόσια διοίκηση, ειδικά σε όργανα που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων ένταξης των Ρομά με ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση·

60.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπογράψουν τα κράτη μέλη και να κυρώσουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ιθαγένειας που ορίζει με σαφήνεια ότι δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις στην εσωτερική νομοθεσία περί ιθαγενείας ενός κράτους για λόγους φύλου, θρησκείας, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής·

61.  υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη συνέχισης των προγραμμάτων της ΕΕ, όπως είναι το «Πρόγραμμα PROGRESS» για την καταπολέμηση των διακρίσεων και το πρόγραμμα JASMINE το οποίο προωθεί επενδύσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων, και ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη παρόμοιων προγραμμάτων πέραν του 2013·

62.  χαιρετίζει την ευκαιρία που δημιουργείται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 437/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010, που προβλέπουν τη διάθεση του 3 % των πιστώσεων του ΕΤΠΑ σε συγκεκριμένα προγράμματα ή του 2 % του συνολικού προϋπολογισμού για την αποκατάσταση καταλυμάτων υπέρ των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι δεν έχουν υπάρξει έως τώρα αλλαγές σε επιχειρησιακά προγράμματα ώστε να τεθεί εκ νέου ως προτεραιότητα η στέγαση του πληθυσμού Ρομά· καλεί τα κράτη μέλη, να χρησιμοποιήσουν πάραυτα και πληρέστερα τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, για την ενίσχυση των προοπτικών μιας πλήρους κοινωνικής ενσωμάτωσης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ειδικό πρόγραμμα δράσης με βάση αυτό τον κανονισμό για την επίσπευση της χρήσης των κεφαλαίων και συνιστά την εκπόνηση έκθεσης από την Επιτροπή για τη χρησιμοποίησή τους· επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν αποτελεσματική χρήση του δυναμικού αλληλεπίδρασης μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του ΕΓΤΑΑ για την ανάπτυξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων υπέρ της ενσωμάτωσης των Ρομά·

63.  αναγνωρίζει ότι οι κοινότητες Ρομά αντιπροσωπεύουν εξαιρετικά ετερογενείς ομάδες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει ενιαία στρατηγική· συνιστά κατά συνέπεια, να προτείνουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές των κρατών μελών αποτελεσματικές πολιτικές ενσωμάτωσης που θα προσαρμόζονται ανάλογα με τα ειδικά γεωγραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά πλαίσια· συνιστά στην Επιτροπή να αξιοποιήσει τις εμπειρίες των δημόσιων αρχών που έχουν συμβάλει ενεργά στην ενσωμάτωση των κοινοτήτων Ρομά και να προωθήσει τη χρήση των καλύτερων πρακτικών και συνταγών επιτυχίας με στόχο την επίτευξη της κοινωνικής τους ένταξης·

64.  υπενθυμίζει ότι πρωταρχική προϋπόθεση επιτυχημένης ενσωμάτωσης είναι μια κοινή προσπάθεια τόσο από την ευρύτερη κοινωνία όσο και από την κοινότητα των Ρομά· προτρέπει, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να συμβάλουν στη βελτίωση της στέγασης και της απασχόλησης των Ρομά και συνιστά στα κράτη μέλη και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να ενσωματώσουν - σύμφωνα με τον κανονισμό που διέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - τη διάθεση νέας στέγασης σε περιθωριοποιημένες κοινότητες σε ένα ευρύτερο, πιο σύνθετο πλαίσιο πολιτικής για αμοιβαία και αμφίδρομη κοινωνική δέσμευση, όπως π.χ. καλλιέργεια πνεύματος κοινότητας το οποίο περιλαμβάνει τη συμμετοχή των Ρομά στη διαδικασία της οικοδόμησης των νέων κτιρίων και αμοιβαίες προσπάθειες για την ενίσχυση της σχολικής φοίτησης για τα παιδιά και την ουσιαστική μείωση της ανεργίας· τα κράτη μέλη θα μπορούν ως εκ τούτου να συμβάλουν σημαντικά στο να δίδεται συγκεκριμένη λύση στις ανάγκες εγκατάστασης περιθωριοποιημένων ομάδων που ζουν σε υποβαθμισμένες συνθήκες στέγασης· προτρέπει επίσης τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση του δικτύου EURoma για την ενθάρρυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

65.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, όπως είναι τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας και τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας, και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας·

66.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν και να εξαλείψουν τους φραγμούς που εμποδίζουν την (επαν)είσοδο στην αγορά εργασίας και την αυτοαπασχόληση των γυναικών Ρομά και ακόμη να δώσουν τη δέουσα έμφαση στο ρόλο των γυναικών στην οικονομική αυτονόμηση των περιθωριοποιημένων Ρομά και στην εκκίνηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των γυναικών Ρομά στην προπαρασκευή, την εφαρμογή, την εποπτεία και την αξιολόγηση της Στρατηγικής της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά·

67.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν ως οριζόντιο στόχο την οικοδόμηση ικανοτήτων και την αυτονόμηση των γυναικών Ρομά σε όλους τους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά·

68.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν στους στόχους της Στρατηγικής την προαγωγή της ισότητας των φύλων καθώς και την καταπολέμηση της πολλαπλής και διατομεακής διακριτικής μεταχείρισης·

69.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέγουν, να αναλύουν και να δημοσιεύουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία ανά φύλο προκειμένου να καταστεί δυνατή η σωστή αξιολόγηση και ενημέρωση της Στρατηγικής και να μετράται ο αντίκτυπος που έχουν στις γυναίκες Ρομά τα έργα και οι παρεμβάσεις που εκτελούνται στο πλαίσιο της Στρατηγικής·

70.  ζητεί να συμπεριληφθεί στη Στρατηγική ένας μηχανισμός συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και εποπτείας, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, μαζί με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το Συμβούλιο της Ευρώπης, άλλους σχετικούς διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ΜΚΟ, κοινότητες Ρομά και άλλους ενδιαφερομένους, ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα και να βρεθούν οι λύσεις και να διασφαλιστεί ότι η Στρατηγική εφαρμόζεται σωστά και πλήρως τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο από τους αρμόδιους για αυτή, εξασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, την επιτυχία της Στρατηγικής·

71.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει την αναγκαία τεχνική βοήθεια για τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων των οργάνων που εμπλέκονται στη διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων και καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν συμβουλές και διοικητική αρωγή, π.χ. οργανώνοντας μαθήματα επιμόρφωσης και παρέχοντας τόσο βοήθεια όσον αφορά τις αιτήσεις για ενισχύσεις, όσο και εξηγήσεις, ώστε να καθίσταται ευκολότερο για τους Ρομά να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις·

72.  καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν συγκεκριμένους και ειδικούς στόχους και λεπτομερείς και μετρήσιμους επί μέρους στόχους όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των Ρομά κατά τη μεταφορά στα εθνικά προγράμματα των στόχων για την κοινωνική ένταξη και τη φτώχεια στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020, και ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων υπέρ της επίτευξης αυτών των στόχων·

73.  πιστεύει ότι μπορεί να εξασφαλισθεί ένα καλύτερο μέλλον για τους Ρομά μέσω της εκπαίδευσης και ότι είναι συνεπώς απαραίτητη η επένδυση στην εκπαίδευση των παιδιών και νέων Ρομά· τονίζει ότι η σχολική εκπαίδευση δεν αποτελεί μόνο δικαίωμα αλλά και καθήκον και εκφράζει την υποστήριξή του σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών Ρομά στα σχολεία, με την ενεργό ανάμειξη των οικογενειών τους, μεταξύ άλλων·

74.  πιστεύει ότι η προώθηση της γνώσης του πολιτισμού των Ρομά ανά την Ευρώπη διευκολύνει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των Ρομά και των λοιπών λαών της Ευρώπης ενώ δίνει ώθηση στον ευρωπαϊκό διαπολιτισμικό διάλογο·

75.  φρονεί πως η μελλοντική στρατηγική για τη μειονότητα των Ρομά πρέπει να επικεντρωθεί στην εκπαίδευση, καθώς αυτή αποτελεί το ουσιαστικό μέσο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης·

76.  πιστεύει ότι πρέπει να προβλεφθούν για τους νεαρούς Ρομά μηχανισμοί στήριξης όπως υποτροφίες και καθοδήγηση, που θα τους εμπνέουν όχι μόνο να αποκτούν τίτλους σπουδών αλλά και να εγγράφονται στην ανώτερη εκπαίδευση και να βελτιώνουν τα προσόντα τους·

77.  φρονεί ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο είδος προγράμματος υποτροφιών που θα εξασφαλίζει υψίστης ποιότητας καθοδήγηση των σπουδαστών Ρομά προκειμένου να εκπαιδευθεί μια νέα ηγετική γενιά Ρομά·

78.  πιστεύει ότι πρέπει να ανταμείβονται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των οποίων οι μη προνομιούχοι σπουδαστές κατακτούν θέσεις σε ιδρύματα υψηλότερου επιπέδου ή των οποίων το ποσοστό αποφοίτησης είναι ανώτερο του μέσου όρου, και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σχετικά προγράμματα·

79.  τονίζει ότι είναι κρίσιμης σημασίας να προωθήσουν τα κράτη μέλη την ενσωμάτωση των Ρομά στην κοινοτική και πολιτιστική ζωή των τόπων και χωρών όπου διαβιούν και να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη συμμετοχή τους και την εκπροσώπησή τους εκεί, και μέσω μέτρων που θα στοχεύουν στην προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και προγραμμάτων διά βίου μάθησης υπέρ της κοινότητας Ρομά, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική κληρονομιά και τον τρόπο ζωής των διαφόρων κοινοτήτων Ρομά ανά στην Ευρώπη· επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι μπορούν να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να παρασχεθεί ειδική κατάρτιση για το εκπαιδευτικό προσωπικό, να προωθηθεί η πρόσληψη διδασκάλων Ρομά, να ενισχυθεί η στενή συνεργασία με τις οικογένειες και τις οργανώσεις Ρομά και να προβλεφθεί στήριξη μετά το σχολείο καθώς και χορήγηση υποτροφιών· σημειώνει ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή των τοπικών αρχών στα κράτη μέλη και να στέλνει μήνυμα στο μη κερδοσκοπικό τομέα ώστε να συμπεριλάβει στις δραστηριότητές του προγράμματα για την ενσωμάτωση των Ρομά στην κοινωνία·

80.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν κάθε μορφή κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού σε βάρος των Ρομά και να ενθαρρύνουν όλες τις παιδαγωγικές δράσεις που αποσκοπούν να επενδύσουν στην σχολική φοίτηση των Ρομά·

81.  πιστεύει ότι οι τοπικές κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την επανένταξη των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολικό σύστημα πριν από την ηλικία κατά την οποία η εκπαίδευση παύει να είναι υποχρεωτική· επισημαίνει ότι, προς τούτο, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να ενημερώνουν τις τοπικές κυβερνήσεις για τους μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο·

82.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω πρωτοβουλίες που θα αποσκοπούν στην παροχή φροντίδας και εκπαιδευτικών ευκαιριών κατά την πρώιμη παιδική ηλικία για τα παιδιά και τους νέους Ρομά·

83.  πιστεύει ότι βρεφονηπιακοί σταθμοί και/ή εναλλακτικές μορφές προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης πρέπει να εγκατασταθούν σε κοινότητες όπου αυτά δεν υπάρχουν και να επεκταθούν εκεί όπου παρατηρείται έλλειψη θέσεων·

84.  ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τις πρωτοβουλίες εκείνες που είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές ως προς την πρόληψη οιουδήποτε διαχωρισμού και δίδουν προτεραιότητα σε σχέδια ένταξης που προωθούν την επιτυχία στον εκπαιδευτικό τομέα και βασίζονται στη συμμετοχή των οικογενειών Ρομά·

85.  εκφράζει την ανησυχία του για το υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού των Ρομά και κρίνει απαραίτητο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων που θα εξασφαλίζουν ποιοτική πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα κορίτσια και τις γυναίκες Ρομά, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών που θα διευκολύνουν τη μετάβασή τους από το δημοτικό στο γυμνάσιο ενώ παράλληλα θα προωθείται, καθ« όλη τη διαδικασία, η μεγαλύτερη κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ιστορία και οι αξίες των Ρομά τόσο μεταξύ των Ρομά όσο και των μη Ρομά·

86.  τονίζει ότι η χαμηλή συμμετοχή στα σχολεία, το υψηλό ποσοστό απουσιών και οι χαμηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις μπορεί να σημαίνουν ότι οι μαθητές και οι γονείς δεν συνειδητοποιούν πάντοτε τη σημασία του σχολείου· μεταξύ άλλων σχετικών παραγόντων μπορεί να περιλαμβάνονται οι ανεπαρκείς πόροι, προβλήματα υγείας, έλλειψη ποιοτικής εκπαίδευσης στην περιοχή ή προσπελάσιμων μεταφορικών μέσων προς το σχολείο, κακές συνθήκες στέγασης και ένδυσης, που καθιστούν αδύνατη την παρακολούθηση του σχολείου, ένα κλίμα στο σχολείο που δεν ευνοεί τη συμμετοχή και χωριστά σχολεία που αποτυγχάνουν να προετοιμάσουν επαρκώς τους μαθητές ενόψει της ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία των δράσεων που αποσκοπούν στην προώθηση της συμμετοχής στα σχολεία των μαθητών Ρομά και του συνεχούς, τακτικού διαλόγου για εκπαιδευτικά θέματα με τις οικογένειες των μαθητών αυτών, την κοινότητα των Ρομά και όλους τους ενδιαφερομένους·

87.  τονίζει το ζωτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο μαζικός αθλητισμός και ο αθλητισμός των επιδόσεων στη διαδικασία εξασφάλισης της ένταξης του εθνοτικού πληθυσμού Ρομά·

88.  στηρίζει την προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης των διδασκόντων που ενισχύουν την ικανότητα των εκπαιδευτικών να ασχολούνται με παιδιά και νέους με καταβολές Ρομά, καθώς και με τους γονείς τους και τα άτομα που απασχολούνται ως διαμεσολαβητές των Ρομά, ιδιαίτερα στα δημοτικά σχολεία, ως μέσο προώθησης της συστηματικής παρακολούθησης του σχολείου από τους Ρομά·

89.  προτείνει οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική ενσωμάτωση να προσαρμοσθούν τόσο στα παιδιά οικογενειών Ρομά που επιθυμούν να εγκατασταθούν σε ένα μέρος – με τον έλεγχο της τακτικής φοίτησης των παιδιών στο σχολείο, π.χ. – όσο και σε εκείνα οικογενειών που επιθυμούν να συνεχίσουν το νομαδικό τρόπο ζωής τους – μέσω μέτρων που θα διευκολύνουν την παρακολούθηση του σχολείου, εντός των καταυλισμών Ρομά, για παράδειγμα·

90.  επιμένει στη σημασία των προγραμμάτων κινητικότητας, διά βίου μάθησης, επαγγελματικής κατάρτισης και συνεχούς κατάρτισης προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμετοχή των νέων και ενηλίκων ατόμων από τις κοινότητες Ρομά και να ενισχυθούν οι δυνατότητές τους για είσοδο στην αγορά εργασίας·

91.  πιστεύει ότι το σύστημα της κατάρτισης εντός των χώρων εργασίας πρέπει να επεκταθεί ούτως ώστε να επιτρέπει την απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε μεγάλη κλίμακα·

92.  πιστεύει πως χρειάζεται να εναρμονισθεί η προσφορά κατάρτισης με τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, και, ως εκ τούτου, ζητεί μεσοπρόθεσμες εθνικές και περιφερειακές προβλέψεις σχετικά με την αναμενόμενη ζήτηση εργατικού δυναμικού·

93.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει κοινά συστήματα ελέγχου στα οποία θα συμμετέχουν τα όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και οι επικεφαλής των κοινοτήτων Ρομά αναφορικά με τα προγράμματα και τα σχέδια που τίθενται σε εφαρμογή εντός των κρατών μελών·

94.  θεωρεί ότι ο πολιτισμός των Ρομά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πολιτιστικού μωσαϊκού της Ευρώπης· επισημαίνει ότι σημαντικό μέσο για την κατανόηση του λαού των Ρομά και του τρόπου ζωής τους είναι να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των άλλων Ευρωπαίων όσον αφορά την κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γλώσσα των Ρομά, καθώς και το σύγχρονο πολιτισμό των Ρομά· υποστηρίζει σθεναρά την προώθηση και τη διαφύλαξη των δημιουργικών τους δραστηριοτήτων ως απαραίτητο συστατικό του διαπολιτισμικού διαλόγου·

95.  θεωρεί ότι ο πληθυσμός Ρομά θα πρέπει να καταβάλει μια εκπαιδευτική προσπάθεια για να γνωρίσει τα ήθη και τα έθιμα των λαών με τους οποίους ζει, διευκολύνοντας έτσι την καλύτερη ενσωμάτωσή του στα μέρη όπου ζει·

96.  πιστεύει ότι για την υποστήριξη της μεγαλύτερης κοινωνικής ένταξης είναι σημαντική η προώθηση εθελοντικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στις οποίες θα συμμετέχουν Ρομά και μη Ρομά·

97.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές και τα θετικά πρότυπα και εμπειρίες που προκύπτουν από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα και τις ίδιες πρωτοβουλίες των Ρομά προκειμένου να βελτιωθεί η αντίληψη και η εικόνα των Ρομά εντός των κοινοτήτων μη Ρομά αλλά και για να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή των κοινοτήτων Ρομά και η δημιουργική συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων αυτών και της ΕΕ, των κρατών μελών και των τοπικών προγραμμάτων·

98.  ζητεί να προσδιορισθούν και να χρησιμοποιηθούν καλύτερα, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, οι υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί πόροι που διατίθενται για την προώθηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού των Ρομά·

99.  συνιστά οι μελλοντικές πολιτικές της ΕΕ για τη μειονότητα Ρομά να βασίζονται σε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, προσαρμοσμένη στα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων κρατών μελών και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των οικείων κοινοτήτων·

100.  εφιστά την προσοχή στη σημασία της διεξαγωγής αυστηρότερων ελέγχων σχετικά με την χρησιμοποίηση χρηματοδότησης της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά·

101.  πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιμες οι ανταλλαγές εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών που έχουν επιτύχει καλά αποτελέσματα στον τομέα της ενσωμάτωσης των Ρομά και εκείνων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό·

102.  αναγνωρίζει ότι η πολυπλοκότητα των διατυπώσεων μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για τους διοργανωτές προγραμμάτων· εμμένει στην ανάγκη να εντατικοποιηθεί το έργο απλοποίησης των διαδικασιών για την παροχή επιχορηγήσεων· υπογραμμίζει την υποχρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών πιστώσεων που αφορούν τον εν λόγω τομέα·

103.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) EE C 45 Ε, 23.2.2006, σ. 129.
(2) EE C 298 Ε, 8.12.2006, σ. 283.
(3) EE C 282 Ε, 6.11.2008, σ. 428.
(4) EE C 68 Ε, 21.3.2009, σ. 31.
(5) ΕΕ C 294 E, 3.12.2009, σ. 54.
(6) EE C 87 Ε, 1.4.2010, σ. 60.
(7) EE C 4 Ε, 7.1.2011, σ. 7.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0312.
(9) ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
(10) ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.
(11) ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.
(12) ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 77.
(13) ΕΕ L 328, 6.12.2008, σ. 55.
(14) ΕΕ L 132, 29. 5.2010, σ. 1.
(15) IP/10/1097.
(16) MEMO/10/701 της 21.12.2010.
(17) Έκθεση με θέμα «ρατσισμός και ξενοφοβία στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2009»· μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειονότητες και τη διακριτική μεταχείριση, στοιχεία στην έκθεση Focus: Οι Ρομά το 2009· η κατάσταση των Ρομά πολιτών της ΕΕ που μεταβαίνουν και εγκαθίστανται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ· και οι συνθήκες στέγασης των Ρομά και των Ταξιδιωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση· συγκριτική έκθεση.
(18) CM(2010)133.
(19) MEMO/10/502.


Βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης
PDF 500kWORD 265k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης (2010/2095(INI))
P7_TA(2011)0093A7-0022/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του τίτλου XVII της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 157 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας), το οποίο καλύπτει τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης - Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» (COM(2010)0614),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την κοινοτική πολιτική για την καινοτομία στον μεταβαλλόμενο κόσμο(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 2009, με τίτλο «Προετοιμάζοντας το μέλλον μας: ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής» (COM(2009)0512),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Μαΐου 2008, σχετικά με την ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής: συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση(3),

–  έχοντας υπόψη το άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 14ης και 15ης Ιουλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 2999ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 1ης και 2ας Μαρτίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες - κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη» (COM(2008)0699),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020: Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2010, που εκπονήθηκε από τη ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας με τίτλο «Μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ: προκλήσεις και ευκαιρίες για τα επόμενα έτη»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας »Small Business Act« (COM(2009)0680),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2008, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική» (COM(2008)0397),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων με περιβαλλοντικά οφέλη», η οποία εκπονήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2008,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2007, με τίτλο «Ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής - Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2007)0374),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0022/2011),

A.  εκτιμώντας ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την προσαρμογή της στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της αλλαγής του κλίματος, της εξάντλησης των πόρων, της δημογραφικής αλλαγής και της μετατροπής σε μια βιομηχανία που βασίζεται στη γνώση, και την αποδοτικότητα, οι οποίες επηρεάζουν βαθιά τη βιομηχανική ανάπτυξη, την αγορά απασχόλησης και τις μελλοντικές προοπτικές,

Β.  εκτιμώντας ότι, για να μπορέσει να ξεπεράσει τις συνέπειες της κρίσης και να αντιμετωπίσει τις αντίστοιχες προκλήσεις, η ΕΕ χρειάζεται μια προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής που θα συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την αξιοπρεπή εργασία, και θα μπορεί ταυτόχρονα να τονώσει την οικονομία, να προωθήσει την απασχόληση, να περιορίσει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής,

Γ.  εκτιμώντας ότι η βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη μπορεί να επιτύχει μόνο εάν θεμελιωθεί γερά τόσο σε μια νέα αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού κλάδου που θα προωθεί τις επενδύσεις και θα αποτρέπει την κερδοσκοπία, όσο και σε μια μακροοικονομική πολιτική που θα κατευθύνει τις φορολογικές, οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές στην ΕΕ προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση,

Δ.  εκτιμώντας ότι ορισμένες ευρωπαϊκές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν μόνιμη κρίση συνεπεία του αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες, ιδίως στους τομείς των εργασιακών σχέσεων, του περιβάλλοντος και της προστασίας της διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,

Ε.  εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό από βιομηχανικές χώρες και από αναδυόμενες χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, όσον αφορά την πρόσβαση σε πόρους, την τεχνολογική καινοτομία και ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, καθώς και τις στοχευμένες και φιλόδοξες βιομηχανικές πολιτικές και πολιτικές για την καινοτομία,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι μια στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση:

είναι το μόνο μέσο για την αύξηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και, συνεπώς, για τη διατήρηση της παγκόσμιας ηγετικής της θέσης,

   ισχυρών ανθρώπινων πόρων με προσόντα, με έντονο δημιουργικό δυναμικό και με ενεργό συμμετοχή στην καινοτομία και την ανάπτυξη,
   νέων και καινοτόμων τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων που παράγουν προστιθέμενη αξία,
   έρευνας και ανάπτυξης προσανατολισμένης στις ανάγκες της βιώσιμης ανάπτυξης,
   αποδοτικής αλυσίδας εφοδιασμού για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,
   αποδοτικότερα οργανωμένων συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης,
   συνολικά μεγαλύτερης αποδοτικότητας των πόρων, η οποία οδηγεί στη μείωση του ίχνους άνθρακα,
   οικονομικών από άποψη κόστους και βιώσιμων τρόπων μεταφοράς,
   έξυπνης και αποδοτικής υλικοτεχνικής υποστήριξης και υποδομής υψηλής ποιότητας,
   μιας ενοποιημένης και πλήρως λειτουργικής ενιαίας εσωτερικής αγοράς,
   ισότιμων όρων στις εμπορικές σχέσεις με τις τρίτες χώρες,

Ζ.  εκτιμώντας ότι ο ηγετικός ρόλος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια σκηνή βρίσκεται αντιμέτωπος με ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις από τη διευρυνόμενη βιομηχανική βάση στις αναδυόμενες χώρες, και ότι οι κύριοι ανταγωνιστές, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Κίνα, ασκούν ισχυρή και ενεργό βιομηχανική πολιτική με την υποστήριξη εκτεταμένων επενδύσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες αιχμής, και ότι για τον λόγο αυτόν είναι εξαιρετικά σημαντική η διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, προκειμένου να διατηρηθεί ο ρόλος της ως κινητήριας δύναμης της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη,

H.  εκτιμώντας ότι είναι δυνατή η στήριξη της βιομηχανικής προόδου με έναν συνδυασμό των κατάλληλων συνθηκών πλαισίωσης, μιας έξυπνης, στραμμένης προς το μέλλον και στοχοθετημένης νομοθεσίας και της τόνωσης της αγοράς, βασισμένης σε ακριβείς προβλέψεις για τις εξελίξεις στην αγορά και στηρίζουσας τις παγκόσμιες τάσεις για καθαρές, βιώσιμες και καινοτόμους μορφές παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης,

Θ.  εκτιμώντας ότι μια γενική πολιτική υποστήριξης των επενδύσεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών πρέπει να αποτελέσει μακροοικονομική προτεραιότητα της ΕΕ, ιδίως εν μέσω κρίσης, όπως επί του παρόντος, δεδομένου ότι οι επενδύσεις (ιδίως στην παραγωγική ικανότητα έναντι της αποδοτικότητας) αποτελούν το πρώτο είδος δαπανών που υφίστανται περικοπές· εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη, η ΕΕ και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να θέσουν οι ίδιες στόχους όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις (δηλαδή τι ποσοστό επί του συνόλου των δημοσίων δαπανών πρέπει να διατεθεί για επενδύσεις), μεταξύ άλλων και στα προγράμματα λιτότητας,

Ι.  εκτιμώντας ότι μια φιλόδοξη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε μια ισχυρή εσωτερική αγορά, τόσο εντός των συνόρων της ΕΕ όσο και στην εξωτερική της συνιστώσα· εκτιμώντας, εν προκειμένω, ότι όλα τα μέσα της βιομηχανικής πολιτικής (όπως η πολιτική για την έρευνα και ανάπτυξη, η περιφερειακή πολιτική, η πολιτική ανταγωνισμού, η κανονιστική σύγκλιση και η εμπορική πολιτική) πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης,

ΙΑ.  εκτιμώντας ότι η αποβιομηχάνιση αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός στην Ευρώπη, θέτοντας σε κίνδυνο την τεχνολογική και οικονομική μας θέση, δεδομένης της εντεινόμενης παγκοσμιοποίησης και του έντονου ανταγωνισμού από τις ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες,

ΙΒ.  εκτιμώντας ότι η γραφειοκρατία, με την οποία έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις, πρέπει να μειωθεί δραστικά και ότι το νομοθετικό και ρυθμιστικό περιβάλλον τους πρέπει να απλοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας,

ΙΓ.  εκτιμώντας ότι η παγκόσμια ζήτηση σε πρώτες ύλες και πόρους αυξάνεται με σταθερό ρυθμό, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με πιθανές διαταραχές του εφοδιασμού,

ΙΔ.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη γερμανική στατιστική υπηρεσία, έως και το 45 % του κόστους ανά μονάδα προϊόντος αντιστοιχεί στο κόστος των υλικών, και εκτιμώντας, συνεπώς, ότι η ευφυής χρήση των πρώτων υλών και η αποδοτική χρήση της ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία,

ΙΕ.  εκτιμώντας ότι, παρά τις επιδόσεις ορισμένων κρατών μελών, η ΕΕ έχει χάσει μερίδιο της αγοράς· εκτιμώντας ότι η παρουσία της ΕΕ στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας δεν είναι η προσδοκώμενη, ιδίως όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΝΤΠΕ) (13 % προστιθέμενη αξία στις Ηνωμένες Πολιτείες έναντι 5 % στην ΕΕ)· εκτιμώντας ότι η παραγωγικότητα παρουσιάζει επιβράδυνση στον κλάδο της μεταποιητικής βιομηχανίας της ΕΕ,

ΙΣΤ.  εκτιμώντας ότι η μεταποιητική βιομηχανία αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων βάσει παραγωγικότητας, τόσο στο πλαίσιο του κλάδου αυτού καθ« εαυτόν όσο και στους άλλους τομείς της οικονομίας, και εκτιμώντας ότι η βιομηχανική καινοτομία αποτελεί έναν από τους βασικούς καταλύτες για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ιδίως ενόψει των δημογραφικών τάσεων στην ΕΕ,

ΙΖ.  εκτιμώντας ότι η βιομηχανία συνιστά ουσιαστικό τμήμα της οικονομίας της ΕΕ, αντιστοιχώντας σε 37 % του ΑΕΠ της ΕΕ (συνυπολογιζομένων των συναφών υπηρεσιών), 80 % των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη και 75 % των εξαγωγών,

ΙΗ.  εκτιμώντας ότι οι παραδοσιακές βιομηχανίες της ΕΕ είναι σημαντικές, και ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η εμπειρογνωμοσύνη τους,

ΙΘ.  εκτιμώντας ότι οι διεθνείς ανταγωνιστές μας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα ασιατικά κράτη, ασκούν πλέον προορατικές βιομηχανικές πολιτικές που βασίζονται σε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην έρευνα και ανάπτυξη σε στρατηγικούς τομείς,

Νέα προσέγγιση μιας βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και με την ανακοίνωση για μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, η Επιτροπή αναγνωρίζει επιτέλους τη σημασία μιας ισχυρής βιομηχανικής, ιδίως μεταποιητικής, βάσης για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη και δεσμεύεται για μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική που θα βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

2.  αναγνωρίζει την πρόταση για μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική που υποβλήθηκε από την Επιτροπή και επισημαίνει την εστίασή της στην αποκατάσταση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· τονίζει, εν προκειμένω, ότι, απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις, είναι ουσιώδες η αποδοτική χρήση της ενέργειας και των πόρων να βρίσκεται στη βάση της ανανέωσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, εφόσον η ευρωπαϊκή βιομηχανία στοχεύει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στο μέλλον·

3.  επισημαίνει το γεγονός ότι τα διάφορα μέτρα που προτείνονται από την Επιτροπή πρέπει να παραμείνουν οικονομικά προσιτά για τους καταναλωτές, ιδίως σε μία συγκυρία κατά την οποία η ευρωπαϊκή οικονομία, στα νέα κυρίως κράτη μέλη, βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ανάκαμψης από τη χειρότερη κρίση που έχει βιώσει εδώ και δεκαετίες·

4.  επισημαίνει το γεγονός ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, όπως καθορίστηκε στο πλαίσιο της διάσκεψης του Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, πρέπει να βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό, και ότι, για να έχουμε την πλέον ανταγωνιστική οικονομία, η βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να στηριχθεί μέσω της εξεύρεσης ενός ισορροπημένου μείγματος αυτών των παραγόντων·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια φιλόδοξη, οικολογικά αποδοτική και πράσινη βιομηχανική στρατηγική για την ΕΕ, προκειμένου να ανασυσταθεί η παραγωγική ικανότητα σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ και να δημιουργηθούν υψηλής ποιότητας και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στο εσωτερικό της ΕΕ·

6.  τονίζει την ανάγκη για μακροπρόθεσμη ρυθμιστική προβλεψιμότητα και σταθερότητα, στοιχεία που είναι ζωτικά στη βιομηχανία από την άποψη του επενδυτικού σχεδιασμού· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αναπτύξει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ένα ανταγωνιστικό όραμα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία το 2020, το οποίο να αποβλέπει στην ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας και να θέτει κατευθυντήριες γραμμές, επί παραδείγματι για την ενέργεια και την αποδοτικότητα των πόρων, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και, ως εκ τούτου, της ευημερίας στην Ευρώπη· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την έλλειψη συγκεκριμένων προτάσεων στην ανακοίνωση της Επιτροπής·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι, στο πλαίσιο των τροποποιήσεων που εξετάζονται επί του παρόντος για τις Συνθήκες της ΕΕ, η απασχόληση θα έχει την ίδια βαρύτητα με την καταπολέμηση του πληθωρισμού στους στόχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

8.  τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς σταθερή και ισχυρή βιομηχανική βάση· αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και στη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών·

9.  καλεί τις δημόσιες αρχές να περιορίσουν τη γραφειοκρατία, να αποτρέψουν την επικάλυψη των διατυπώσεων και να ενισχύσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα για την περάτωση των διαδικασιών·

10.  υπογραμμίζει ότι αυτό θα καταστεί εφικτό μόνο μέσω της εδραίωσης μιας βιομηχανίας που θα βασίζεται στη γνώση και θα διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση·

11.  τονίζει ότι μια νέα, βιώσιμη βιομηχανική πολιτική μπορεί να έχει επιτυχία μόνο μέσω μιας ολοκληρωμένης, διατομεακής προσέγγισης, υποστηριζόμενης από πρακτικές οριζόντιες και τομεακές πρωτοβουλίες στη βάση μιας αντικειμενικής οικονομικής επιχειρηματολογίας, που θα εστιάζει σε κοινά ζητήματα με μείζονες επιδράσεις σε έναν αριθμό τομέων και θα φέρει απτά αποτελέσματα τόσο για τις βιομηχανίες όσο και για τους καταναλωτές σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

12.  επισημαίνει πόσο σημαντικοί είναι τομείς όπως η ενέργεια και οι μεταφορές στη διάρθρωση του κόστους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· είναι της άποψης ότι η ανταγωνιστικότητα αυτών των τομέων πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω μέσω της ιδιωτικοποίησης· με αυτό το σκεπτικό, είναι πεπεισμένο ότι απαιτείται ο περιορισμός του ποσοστού δημόσιας χρηματοδότησης προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ελευθερωμένες αγορές, καθώς και η λήψη μέτρων για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε όλα τα μέσα μεταφορών·

13.  θεωρεί ότι πρέπει να εδραιωθούν μακροοικονομικές γενικές προϋποθέσεις, στο πλαίσιο των οποίων θα μπορεί να ανθίσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την πραγματικότητα της ανεπάρκειας και της εξάντλησης των πόρων· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να αποβλέπει όχι μόνο στην προώθηση της παρούσας ανταγωνιστικότητας αλλά προπάντων στη διασφάλιση της μελλοντικής ανταγωνιστικότητας;

14.  εκφράζει την άποψη ότι η βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πρέπει να προσδιορίσει στρατηγικά πεδία για την υλοποίηση επενδύσεων, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποτυπώσουν αυτές τις προτεραιότητες στις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές, στους ετήσιους προϋπολογισμούς και στις πολιτικές της ΕΕ·

15.  θεωρεί σημαντική την έγκριση ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς θα είναι συμπληρωματικές και δεν θα συγκρούονται με τον κοινό στόχο της ανάπτυξης·

16.  ζητεί μετ« επιτάσεως από την Επιτροπή να επισπεύσει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, διότι αποτελεί προϋπόθεση για την καθιέρωση ανταγωνιστικής βιομηχανίας, καθώς και για την καινοτομία·

17.  επισημαίνει το γεγονός ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός, σε συνδυασμό με τις ανοικτές αγορές, είναι ζωτικής σημασίας για την ανάδυση νέων και δυναμικών βιομηχανικών κλάδων·

18.  είναι πεπεισμένο ότι, όχι μόνο ο δημόσιος, αλλά κυρίως ο ιδιωτικός τομέας θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στις επενδύσεις για την αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών τομέων, διασφαλίζοντας τόσο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης όσο και τη μετάβαση σε μια οικονομία με αποδοτική χρήση πόρων και χαμηλές εκπομπές άνθρακα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ουσιαστικής σημασίας τη θέσπιση του κατάλληλου πλαισίου για την τόνωση αυτών των ιδιωτικών επενδύσεων·

19.  τονίζει ότι η νέα, ολοκληρωμένη προσέγγιση απαιτεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική συνεργασία με την Επιτροπή και συνεκτικότητα μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της Επιτροπής· καλεί, προς τον σκοπό αυτό, την Επιτροπή να συγκροτήσει μια μόνιμη ειδική ομάδα βιομηχανικής πολιτικής, η οποία θα είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την προσαρμογή της κατεύθυνσης και των μέτρων στο πλαίσιο της υφιστάμενης νέας και ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιομηχανική πολιτική, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής της·

20.  καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί περισσότερο στις πτυχές της ανταγωνιστικότητας κατά τη διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων («προφίλ ανταγωνιστικότητας») και στην εκ των προτέρων/εκ των υστέρων αξιολόγηση («έλεγχος καλής κατάστασης»), και να εφαρμόσει αυτό το ουσιώδες μέρος της έξυπνης ρύθμισης το ταχύτερο δυνατόν σε όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής· τονίζει το γεγονός ότι η βιωσιμότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαρκή ανταγωνιστικότητα και για μια οικονομία αποδοτικής χρήσης των πόρων και χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα·

21.  τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δημιουργήσει την πλέον ανταγωνιστική βιομηχανία παγκοσμίως, μέσω μεταξύ άλλων:

   νέων προτύπων ποιότητας και αποτελεσματικότητας,
   μείωσης του χρόνου που μεσολαβεί έως τη διάθεση στην αγορά των νέων προϊόντων, με τη βοήθεια προηγμένων εργαλείων, μεθόδων και διαδικασιών ΤΠΕ για την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διαχείριση,
   διευκόλυνσης της ανάπτυξης των ΜΜΕ και του τομέα εξοπλισμού στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού,
   περισσότερο αποφασιστικών προσπαθειών αντιστοίχισης των συνεργειών μεταξύ της πολιτικής και της στρατιωτικής έρευνας·

22.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στο σημείο 3 της ανακοίνωσής της για τη συνεκτική ανάλυση των επιπτώσεων της μελλοντικής νομοθεσίας στη βιομηχανική πολιτική και για την αξιολόγηση της εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας, και τονίζει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κοινωνικοί εταίροι, αλλά και να διασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια·

23.  τονίζει ότι μια νέα, βιώσιμη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ μπορεί να είναι αποδοτική μόνον εάν ακολουθείται σε στενή συνεργασία με τις βιομηχανικές πολιτικές των κρατών μελών, και καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αναλάβει το 2011 τις πρωτοβουλίες που είναι δυνατές δυνάμει του άρθρου 173, παράγραφος 2, της Συνθήκης της Λισαβόνας, υπό τη μορφή κατευθυντηρίων γραμμών, δεικτών, ανταλλαγής και διάδοσης των καλύτερων διαθέσιμων πρακτικών και τεχνολογιών, παρακολούθησης και διαδικασιών αξιολόγησης·

24.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ένα νέο πλαίσιο που θα παρέχει τη δυνατότητα και τα κίνητρα σε εταιρείες από διαφορετικά κράτη μέλη να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα κατά τον καθορισμό και την υλοποίηση των βιομηχανικών προτεραιοτήτων τους· πιστεύει ότι αυτό θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων ευρωπαϊκής παραγωγής και θα βελτιώσει την ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς·

25.  είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχία μιας νέας, βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των εκπροσώπων των ΜΜΕ και της κοινωνίας των πολιτών· σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να ενσωματώσει μια σαφή αρχή εταιρικής σχέσης σε όλους τομείς και σε όλες τις ενέργειες, στην οποία θα περιλαμβάνεται και η διαρκής κοινή πρόβλεψη και αξιολόγηση των αναμενόμενων εξελίξεων, καθώς και η επανεξέταση στρατηγικών/ενεργειών/προγραμμάτων·

26.  θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ για την εποχή της παγκοσμιοποίησης μπορεί να επιτύχει τους στόχους της μόνον εάν εφαρμοσθεί σε ένα πλαίσιο εντός του οποίου οι κοινοτικές πολιτικές θα προσαρμοσθούν στις μελλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και οι τοπικές βιομηχανίες σήμερα και στο μέλλον, και τούτο στο μέτρο όπου οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές πολιτικές θα οδηγήσουν σε αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ που είναι οι κύριοι φορείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο αντίκτυπος των οικονομικών, δημογραφικών, κλιματικών και ενεργειακών αλλαγών θα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω σε σχέση με την περιφερειακή τους διάσταση, συνυπολογίζοντας τις δυνητικές περιφερειακές ανισότητες που θα δημιουργήσουν οι προκλήσεις αυτές, επηρεάζοντας έτσι την ομοιογενή ανάπτυξη των βιομηχανιών της ΕΕ· τονίζει τον εξέχοντα ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφέρειες στην προώθηση της οικολογικής βιομηχανίας και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

27.  διαπιστώνει ότι η βιομηχανική πολιτική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προστασία της βιομηχανίας της ΕΕ έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες·

28.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει χωρίς καθυστέρηση λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω στρατηγικής και να υποβάλλει ετησίως έκθεση προόδου· εκτιμά, επιπλέον, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητα αυτών των κατευθυντήριων γραμμών και πρωτοβουλιών, ούτως ώστε να εντοπίζει τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή τους, καθώς και να καθορίζει πρόσθετους στόχους, ώστε να διασφαλισθεί ότι η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της προόδου·

29.  επισημαίνει ότι η διεθνοποίηση αποτελεί βασικό παράγοντα της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας, και ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για τη μέγιστη δυνατή προώθηση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί σε ολόκληρο το φάσμα των δικτύων υποστήριξης των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν οι εταιρείες που βρίσκονται σε διαδικασία διεθνοποίησης·

30.  τονίζει ότι οι πανευρωπαϊκές δομές και υποδομές που στοχεύουν στη συγκέντρωση πηγών και πόρων θα μπορούσαν να δρομολογήσουν ένα πανευρωπαϊκό βιομηχανικό πρότυπο, ικανό να συμμετάσχει στον ανταγωνισμό της παγκόσμιας αγοράς·

Χρηματοδότηση

31.  απευθύνει έκκληση για φιλόδοξη χρηματοδότηση της βιομηχανικής πολιτικής και των εγκαταστάσεων υποδομών (ιδίως των υποδομών έρευνας και ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών (ΔΕΔ)) – των «υπηρεσιών κοινής ωφελείας» που απαρτίζουν το εταιρικό περιβάλλον· θεωρεί ουσιώδη, προς τον σκοπό αυτόν, την έκδοση ομολόγων της ΕΕ (ευρωομόλογα ή ομόλογα για τη χρηματοδότηση έργων), προκειμένου να δύναται η Ένωση να χρηματοδοτεί την καινοτομία, τις υποδομές και την επαναβιομηχάνιση·

Καινοτομία

32.  τονίζει ότι η καινοτομία αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη της βιομηχανικής πολιτικής και της ανάπτυξης και ότι όλες οι πρωτοβουλίες που στηρίζουν καινοτομίες:

   πρέπει να βασίζονται σε έναν περιεκτικό ορισμό της καινοτομίας που να περιλαμβάνει τα προϊόντα, και τα παραγωγικά συστήματα, τις υπηρεσίες, την κατάρτιση, τις διαδικασίες, την οργάνωση, την ποιότητα, τη διαχείριση και την προστασία,
   πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες και να προβαίνουν σε κατάλληλες προσαρμογές σε ορισμένες από τις εσωτερικές πολιτικές μας, όπως εκείνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία,
   πρέπει, ειδικότερα, να περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη σύνθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών σε ολόκληρη την αλυσίδα των διεργασιών και της προστιθέμενης αξίας, μέσω της παροχής στήριξης έως και τα στάδια πριν από την εμπορική προώθηση του προϊόντος,
   πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερες,
   πρέπει καταρχάς να στοχεύουν στην εξασφάλιση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις των εταιρειών στην Ε&Α και στην καινοτομία, μέσω αποδοτικών συστημάτων χρηματοδότησης και μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των φορέων εντός και μεταξύ των διαφόρων βιομηχανικών κλάδων, καθώς και στο πλαίσιο των αλυσίδων αξίας, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων,
   πρέπει να εστιάζουν στον ρόλο που διαδραματίζει η παραγωγή στη φάση της καινοτομίας· εάν το σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής μετεγκατασταθεί σε άλλες περιοχές του πλανήτη, η παραγωγή γνώσεων θα απολέσει τη βάση της στην Ευρώπη και θα μετεγκατασταθεί και αυτή, διότι οι ιδέες που παράγονται στο «σχεδιαστήριο» δεν μπορούν να δοκιμαστούν άμεσα στην πράξη,
   πρέπει να προωθούν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία εκ μέρους των εργαζομένων στο εσωτερικό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών·

33.  τονίζει την ανάγκη σαφέστερης διάκρισης μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας, ως δραστηριοτήτων οι οποίες, αν και στενά συνδεδεμένες, διαθέτουν διαφορετικούς στόχους, μέσα, όργανα παρέμβασης και μεθόδους εργασίας: η έρευνα, που διενεργείται από επιχειρήσεις προς όφελος της δικής τους ανάπτυξης, πρέπει να δημιουργεί νέες γνώσεις και πρέπει, από τη φύση της, να είναι διερευνητική, ανεξάρτητη και ριψοκίνδυνη· η καινοτομία, απεναντίας, στοχεύει στη δημιουργία νέων προϊόντων, νέων υπηρεσιών και νέων διαδικασιών με άμεσο αντίκτυπο στην αγορά, την κοινωνία και τη ζωή των ίδιων των επιχειρήσεων·

34.  πιστεύει ότι ιδιαίτερα η θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης και προτύπων έχει αποδειχθεί ισχυρή κινητήριος δύναμη για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας σε αρκετούς βιομηχανικούς τομείς· απευθύνει έκκληση για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης μέσω μέτρων που θα προωθούν την απλοποίηση, τη διαφάνεια, τη μείωση του κόστους και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων·

35.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και στενότερης συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, μέσω επιχειρηματικών συσπειρώσεων, δικτύων και κέντρων αριστείας·

36.  τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα καινοτομίας, τις δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και από τη σύνδεση μεταξύ καινοτομίας και διαδικασίας μεταποίησης·

37.  ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι ερευνητικές δαπάνες για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013 (8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα) (στόχος της ΕΕ: 3 % του ΑΕΠ για έρευνα και ανάπτυξη, 1 % του ΑΕΠ για δημόσιες δαπάνες), ούτως ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, κάνοντας κατά τον τρόπο αυτόν αποδοτική χρήση των ιδιωτικών επενδύσεων· σημειώνει ότι, εκτός από την ισχυρή εστίαση στην έρευνα για τις καινοτόμες διαδικασίες, τη διαχείριση, την οργάνωση και τη συμμετοχή των εργαζομένων στην καινοτομία, είναι απαραίτητη και η έρευνα σε βασικές διατομεακές τεχνολογίες· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών και των διαδικασιών απόκτησης πρόσβασης στη χρηματοδότηση·

38.  επισημαίνει ότι η αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων από πλευράς δυνατοτήτων έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί μία πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπισθεί όχι μόνον στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής αλλά και με την πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, ως συμπλήρωμα των χρηματοδοτήσεων που διατίθενται για την έρευνα, να ανακατανεμηθούν οι πόροι στο πλαίσιο των ιδίων επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη στήριξη της καινοτομίας και να ενισχυθεί η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε εμπορικές λύσεις προς όφελος της κοινωνίας·

39.  επισημαίνει ότι είναι ουσιώδης η σημαντική αύξηση αμφότερων των ιδιωτικών και των δημόσιων επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, ούτως ώστε η βιομηχανία της ΕΕ να διατηρήσει την ηγετική θέση που κατέχει στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της σε τομείς όπως οι αποδοτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεταφορές· επισημαίνει ότι, προκειμένου για τη στήριξη των αυξημένων ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, απαιτούνται λειτουργικές αγορές για καινοτόμα προϊόντα και ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον· φρονεί ότι η αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για Ε&Α είναι αναγκαία για την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων και την ενθάρρυνση της συνεργασίας, και ότι η απλοποίηση των διαδικασιών δημόσιας χρηματοδότησης, ιδίως στα προγράμματα πλαίσιο της ΕΕ, αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της συμμετοχής του βιομηχανικού τομέα·

40.  αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι για να επιτύχει η Ευρώπη τα αναγκαία επίπεδα επενδύσεων ώστε να αποτελέσει η καινοτομία την κινητήριο δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, επιβάλλεται η αύξηση της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα στον πεδίο της Ε&Α· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει τους φραγμούς που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις της Ευρώπης να προβαίνουν σε αντίστοιχο επίπεδο επενδύσεων με εκείνο των διεθνών ομολόγων τους, π.χ. στις ΗΠΑ, και να λάβει κατάλληλα μέτρα, νομοθετικά και μη, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο·

41.  θεωρεί ότι οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες (όπως η πρωτοβουλία «Clean Sky») αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμα μέσα άντλησης χρηματοδότησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ΕΕ και τον ιδιωτικό τομέα για καινοτόμα σχέδια με ισχυρό άμεσο αντίκτυπο· ζητεί να συνεχιστεί η χορήγηση χρηματοδότησης για τα υφιστάμενα έργα, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή τους, και θεωρεί κεφαλαιώδους σημασίας την ανάπτυξη νέων σχεδίων σε ελπιδοφόρους τομείς (όπως η βιοτεχνολογία, η νανοτεχνολογία, το διάστημα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα νέα μέσα μεταφορών και τα νέα υλικά)·

42.  απευθύνει έκκληση για τη συνεπή αξιοποίηση και την ενίσχυση των διαθέσιμων επιστημονικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων στα κράτη μέλη, ιδίως σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής·

43.  επικροτεί τη συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την κατάρτιση κοινής, περισσότερο μακροπρόθεσμης στρατηγικής, καθώς και ενός σχεδίου δράσης για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, ούτως ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των εν λόγω τεχνολογιών·

44.  εξαίρει την επιτυχία της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης καταμερισμού του κινδύνου (Risk Sharing Financial Facility (RSFF)) ως σημαντικού τρόπου χρηματοδότησης της Ε&Α και της καινοτομίας μέσω της ΕΤΕπ· ενθαρρύνει ένθερμα την Επιτροπή να διαθέσει πολύ περισσότερες πιστώσεις, μεταξύ άλλων μέσω των ανανεώσιμων κεφαλαίων για καινοτομία από πηγές του ΕΤΠΑ, και να προωθήσει τις άμεσες ιδιωτικές επενδύσεις και καινοτόμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για καινοτόμα σχέδια υψηλού κινδύνου, καθώς και σχέδια στα οποία συμμετέχουν κατάλληλες ΜΜΕ· τονίζει επίσης τη σημασία της διευκόλυνσης της πρόσβασης των ΜΜΕ σε προγράμματα καινοτομίας, μέσω της μείωσης των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων·

45.  εκφράζει ανησυχία για την περιορισμένη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών πόρων εκ μέρους των επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση των καινοτόμων προγραμμάτων τους· εκτιμά ότι οι αρχές που τα διαχειρίζονται πρέπει να προσπαθήσουν να καταστήσουν καλύτερα γνωστά στις επιχειρήσεις τα επιχειρησιακά προγράμματα και να τους προσφέρουν κάθε αναγκαία βοήθεια για την υλοποίηση των σχεδίων τους·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε απογραφή των βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο των υφιστάμενων και των σχεδιαζόμενων μηχανισμών χρηματοδότησης, των φορολογικών μέτρων και των οικονομικών κινήτρων, για την προώθηση της καινοτομίας, και ζητεί ετήσια επικαιροποίηση και αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων·

47.  ζητεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο θέσπισης νέων, εναλλακτικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση της έλλειψης χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ· θεωρεί ότι τέτοιου είδους μηχανισμοί πρέπει:

ενώ πρέπει να έχουν τη μορφή των ακόλουθων μέσων:

   να βασίζονται σε συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα που θα κατανέμουν τους κινδύνους μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων επενδυτών,
   να διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μόχλευσης, οδηγώντας κατά τον τρόπο αυτόν σε σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις,
   να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των καινοτόμων ΜΜΕ, οι οποίες δεν διαθέτουν τις εγγυήσεις ή τα στοιχεία ενεργητικού που απαιτούνται για τη συγκέντρωση πόρων μέσω δανείων,
   να προωθούν την εμπορευματοποίηση των ευρημάτων της ευρωπαϊκής έρευνας, καθώς και τη μεταφορά τεχνολογιών προς τις ΜΜΕ, και
   να στηρίζουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
   ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοδότησης της Καινοτομίας (ΕΤΤΚ), ο ρόλος του οποίου θα συνίσταται στην υλοποίηση επενδύσεων σε επιχειρήσεις κατά τη φάση εκκίνησης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, με βάση επιχειρηματικά κεφάλαια,
   ενός ευρωπαϊκού ταμείου ευρεσιτεχνιών, το οποίο θα διευκολύνει τη μεταφορά τεχνολογιών μεταξύ των ερευνητικών κέντρων και των επιχειρήσεων, ιδίως δε των καινοτόμων ΜΜΕ,
   δανείων με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με τα αντίστοιχα δάνεια της αγοράς·

48.  αναγνωρίζει το πρόβλημα της ΕΕ, η οποία διαθέτει λιγότερους νέους κορυφαίους καινοτόμους σε κλάδους υψηλής έντασης Ε&Α, ειδικότερα δε στους κλάδους της βιοτεχνολογίας και του Διαδικτύου· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη ενθάρρυνσης της ανάπτυξής τους μέσω της άρσης των συγκεκριμένων φραγμών που εγείρονται σε νέους κλάδους, και μέσω της στενής παρακολούθησης των αναδυόμενων καινοτόμων αγορών, προσαρμόζοντας τα συνδυασμένα μέσα πολιτικής στις ιδιαίτερες ανάγκες τους·

49.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στη φάση της εκκίνησης και της δημιουργίας θυγατρικών εταιρειών, μέσω ειδικών υπηρεσιών που θα επιτρέπουν στους νεαρούς επιχειρηματίες να υπερβαίνουν τους παραδοσιακούς φραγμούς που εγείρονται κατά την έναρξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων (φραγμών ως προς τις υποδομές, την πρόσβαση στην πληροφόρηση, το κόστος υπηρεσιών και τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας)·

50.  ζητεί, τέλος, από την ΕΕ να αντιδράσει στον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων, προωθώντας τη δημιουργία καθεστώτος της ΕΕ για την καθιέρωση πανευρωπαϊκών πόρων·

51.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η υλοποίηση επενδύσεων στην Ε&Α και την καινοτομία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω φορολογικών κινήτρων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και μέσω της πρόσβασης σε εξειδικευμένη χρηματοδότηση, για παράδειγμα μέσω επιχειρηματικού κεφαλαίου·

52.  ζητεί να συνεχιστεί η τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης που άρχισε με το Πρόγραμμα Δράσης για την Περιβαλλοντική Τεχνολογία (ETAP) με τον συντονισμό ερευνητικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών στρατηγικών, ζητεί να καταρτισθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο παρακολούθησης του ETAP, στο πλαίσιο του οποίου θα καταβάλλονται από κοινού προσπάθειες για την έρευνα, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη βιομηχανία, και ζητεί να διατεθούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι για την υλοποίησή του· υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης για το στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ)·

53.  καλεί τη βιομηχανία να συμμετάσχει στην οικολογική καινοτομία ώστε να τονώσει το δυναμικό απασχόλησής της· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η ενημέρωση των επιχειρηματιών – με την υπόδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών – θα είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία μιας στρατηγικής που αποσκοπεί στην ανάπτυξη αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων οικονομιών και βιώσιμων βιομηχανιών·

54.  προτείνει να εξετασθεί επίσης το ενδεχόμενο άλλων μορφών χρηματοδότησης για τη στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών, φέροντας σε επαφή διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς σε διαφορετικά επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό), αλλά και αξιοποιώντας ευρύ φάσμα μέσων, συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και των επιχειρηματικών κεφαλαίων·

55.  ζητεί να επικεντρωθεί ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της καινοτομίας στο πλαίσιο της αποτελεσματικής και βιώσιμης χρήσης των πρώτων υλών·

56.  υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, που αντιπροσωπεύουν το 17 % του ΑΕΠ της ΕΕ, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά· επισημαίνει ότι ανταγωνιστές, όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν καινοτόμα και οικολογικά προϊόντα· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να απλοποιήσουν και να βελτιώσουν τους εθνικούς και τους ενωσιακούς κανόνες ανάθεσης συμβάσεων, όπου χρειάζεται, και σε συμφωνία προς τους κανόνες περί διαφάνειας, δικαιοσύνης και απαγόρευσης των διακρίσεων· ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει ενημέρωση για τις υπάρχουσες δυνατότητες καινοτόμων και βιώσιμων κριτηρίων σε διαγωνισμούς στο πλαίσιο των σημερινών κανόνων της ΕΕ περί ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, και να προωθήσει τη χρήση των δυνατοτήτων αυτών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η αμοιβαιότητα της πρόσβασης σε εξωτερικές αγορές δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να μπορούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ να ανταγωνίζονται με δίκαιους όρους σε διεθνές επίπεδο·

57.  σημειώνει ότι οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις μπορούν να δώσουν αποφασιστική αρχική ώθηση σε νέες αγορές στον τομέα των καινοτόμων και πράσινων τεχνολογιών, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες στον τομέα των προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων·

58.  θεωρεί ότι δεν πρέπει να υποτιμάται η σημασία των δημοσίων συμβάσεων για την τόνωση μιας καινοτόμου βιομηχανικής βάσης· καλεί εν προκειμένω τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό των προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων ως κινητήριας δύναμης της καινοτομίας και ως εργαλείου για τη βελτίωση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει τον εντοπισμό και την αποτελεσματική τόνωση των πρωτοπόρων αγορών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

59.  απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να επιτείνει τις προσπάθειές της για την αποτροπή της μεταφοράς γνώσεων από την ΕΕ προς ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως δε προς την Κίνα, η οποία συχνά δεν το ανταποδίδει·

Πόροι

60.  θεωρεί ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να αποσυνδεθεί από την αυξημένη χρήση των πόρων·

61.  είναι πεπεισμένο ότι η σαφής αύξηση της αποτελεσματικότητας των πόρων όσον αφορά τις πρώτες και βοηθητικές ύλες και προμήθειες ενισχύει την παγκόσμια ανταγωνιστική θέση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προτείνει, με βάση την ανακοίνωσή της για μια στρατηγική για τους πόρους (COM(2005)0670), μια φιλόδοξη πολιτική αποδοτικότητας των πόρων της ΕΕ, ως προτεραιότητα, μέσω ενός σχεδίου δράσης ή, αν χρειαστεί, μιας οδηγίας για την αποδοτικότητα των πόρων· θεωρεί ότι τούτο σημαίνει:

   κατάρτιση ενός σαφούς ορισμού των πόρων σε όλες τις μορφές τους,
   ανάπτυξη σαφών δεικτών του κύκλου ζωής σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της παραγωγικότητας των πόρων και, ενδεχομένως, περαιτέρω ανάπτυξη αντίστοιχων προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών και υποδειγματική ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων,
   προσδιορισμός στόχων και μέσων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, τη διάρκεια και την επαναχρησιμοποίηση των πόρων της ΕΕ, την ανακύκλωση και ανακατασκευή, καθώς και την ανάπτυξη συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής κλειστού κύκλου,
   στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης στο πλαίσιο τόσο της ανακυκλωσιμότητας των προϊόντων και των υλικών που περιέχουν όσο της ανάπτυξης κλειστών βιομηχανικών διαδικασιών με ελάχιστα ποσοστά απώλειας υλικών και ροής ενέργειας,
   ανάπτυξη, με υποδειγματικό τρόπο, νέων προσεγγίσεων, όπως η ανάθεση συμβάσεων στον τομέα των πόρων,
   διάδοση λύσεων βέλτιστων πρακτικών και προώθηση δικτύων αποδοτικής χρήσης των πόρων, στοχεύοντας ιδιαίτερα στις αλυσίδες εφοδιασμού και τις ΜΜΕ, και στήριξη υπηρεσιών αποδοτικής χρήσης των υλικών,
   ανάπτυξη μιας φιλικής προς τις ΜΜΕ πρότυπης μορφής έκθεσης επιχειρηματικής βιωσιμότητας, η οποία θα αναλύει το «περιβαλλοντικό σακίδιο» – που θα έχει ως αποτέλεσμα εξοικονομήσεις και θα καθιστά κατά συνέπεια πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις – και θα συνενώνει, θα τυποποιεί και θα προωθεί τη χρησιμοποίηση εθελοντικών περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης, όπως το ISO 14001 ή το EMAS,
   ενσωμάτωση και τήρηση εθνικών πρωτοβουλιών για τις πρώτες ύλες·

62.  τονίζει ότι η διαθεσιμότητα πρώτων υλών, ιδίως στρατηγικών πόρων και σπάνιων γαιών, έχει ουσιώδη σημασία για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και, συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη στρατηγική για τις πρώτες ύλες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011, η οποία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις «κρίσιμες πρώτες ύλες». όπως ορίζονται από την ΕΕ, και η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

   τακτικές εκτιμήσεις επιπτώσεων της προβλεπόμενης ζήτησης –και της κρισιμότητας και των κινδύνων εφοδιασμού– των πρώτων υλών και των σπανίων γαιών (συμπεριλαμβανομένων δυνητικών ελλείψεων, αύξησης των τιμών κ.λπ.) και των συνεπειών για την οικονομία της ΕΕ γενικότερα και τις επιχειρήσεις ειδικότερα, με τακτικές ενημερώσεις της λίστας των καλυπτόμενων πρώτων υλών και σπάνιων γαιών,
   παρακολούθηση των προβλέψεων για την παραγωγή τρίτων χωρών και των συνθηκών λειτουργίας των παγκόσμιων αγορών πρώτων υλών,
   εντατικοποίηση της ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης πρώτων υλών μέσω: της κατάρτισης και εφαρμογής φιλόδοξων αλλά ρεαλιστικών κανόνων, σχεδίων, προτύπων και κινήτρων ανακύκλωσης, της αυστηρής εφαρμογής της οδηγίας πλαισίου για τα απορρίμματα και κανόνων για την ανάκτηση των απορριμμάτων και την εξαγωγή απορριμμάτων που μπορούν να αποτελέσουν πηγή πρώτων υλών, και της κατάλληλης στήριξης της έρευνας (πρέπει να ζητηθεί από την Επιτροπή να εξετάσει την περαιτέρω χρήση της έννοιας της ευθύνης του παραγωγού προς επίρρωσιν αυτού του στόχου),
   ενίσχυση της έρευνας για υποκατάστατα σπανίων πρώτων υλών, συνυπολογισμός των πόρων που χαρακτηρίζονται ως «σπάνιες πρώτες ύλες» και καθιέρωση στρατηγικής για τον εφοδιασμό με τέτοιους πόρους,
   βέλτιστη χρησιμοποίηση και βελτιωμένη πρόσβαση σε διαθέσιμες στην ΕΕ πρώτες ύλες, κάτι που απαιτεί, μεταξύ άλλων, την ταχεία καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος γεω-ενημέρωσης και μια κοινής βάσης δεδομένων που θα παρέχει μια επισκόπηση των πρώτων υλών, των ορυκτών και των ανακυκλώσιμων φυσικών πόρων που διαθέτει η ΕΕ,
   διασφάλιση δίκαιης πρόσβασης στις πρώτες ύλες και τις σπάνιες γαίες μέσω συμφωνιών ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου και στρατηγικών εταιρικών σχέσεων και μέσω της σύναψης συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες, με στόχο την επίτευξη των κατάλληλων προμηθειών, αλλά μόνον όταν τούτο είναι πλήρως συμβατό με τους αναπτυξιακούς στόχους των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης,
   εντατικοποίηση των ανταλλαγών απόψεων με εταίρους όπως η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ σχετικά με την πρόσβαση σε πρώτες ύλες μέσω διμερών διαλόγων, αλλά και με χώρες που παράγουν στρατηγικές πρώτες ύλες, όπως η Κίνα και η Ρωσία,
   εφόσον δικαιολογούνται, προσπάθειες μέσω του ΠΟΕ για την επίλυση διαφορών που αφορούν πρώτες ύλες στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία,
   τακτικός και πιο προορατικός διάλογος με αφρικανικές χώρες επί των πρώτων υλών και των σπάνιων γαιών,
   έναρξη διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες των οποίων οι πολιτικές προκαλούν στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές πρώτων υλών, προκειμένου να αποθαρρυνθούν πολιτικές που εισάγουν διακρίσεις και ζημιώνουν την οικονομία της αγοράς,
   βελτίωση της πρόσβασης σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες προς χρήση στη βιομηχανία και εξάλειψη των διακρίσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που εμποδίζουν την ευρύτερη χρήση αυτών των πρώτων υλών,
   μέτρα κατά της αυξανόμενης κυριαρχίας εθνικών ολιγοπωλίων και μονοπωλίων, καθώς και διεθνικών εταιρειών στον τομέα της εξόρυξης ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών και της παραγωγής και εμπορίας ημικατεργασμένων προϊόντων,
   προσοχή στη χρήση της βιομάζας, όχι μόνο ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, αλλά και ως βιομηχανικής πρώτης ύλης, μέσω της προώθησης κριτηρίων βιωσιμότητας και αποφυγής λήψης μέτρων που προκαλούν στρέβλωση της αγοράς,
   σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αιφνίδιας διακοπής της προμήθειας ζωτικών πρώτων υλών για διάφορους λόγους,
   στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τοπικές πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών και δασικών πρώτων υλών·

63.  είναι της άποψης ότι η βιομηχανική πολιτική πρέπει, πρωτίστως και κατ« εξοχήν, να εξισορροπήσει τις δράσεις στον τομέα της ενέργειας, ευνοώντας μια πολιτική με γνώμονα τη ζήτηση, η οποία θα ενδυναμώνει τους καταναλωτές και θα αποσυνδέει την οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση ενέργειας· θεωρεί, ειδικότερα, ότι οι κλάδοι των μεταφορών και των κατασκευών πρέπει να ασκούν δυναμική πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας και να προβούν σε διαφοροποίηση με στόχο βιώσιμες, μη ρυπογόνες και ασφαλείς πηγές ενέργειας και ότι η βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να συνδράμει στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών στην αγορά για την προώθηση μεγαλύτερης εξοικονόμησης ενέργειας και περισσότερων επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί ευρύ φάσμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στρατηγικών τεχνολογιών για την κινητικότητα της αποθήκευσης ενέργειας (ήτοι τα δημόσια μέσα μεταφορών)·

64.  είναι πεπεισμένο ότι, για να διασφαλισθεί η ασφάλεια των επενδύσεων, η βιομηχανία χρειάζεται μια φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική, η οποία: να εγγυάται ανταγωνιστικές ενεργειακές τιμές και ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ, να μειώνει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, να ενθαρρύνει την αποτελεσματικότητα και εξοικονομήσεις στην παραγωγή και την κατανάλωση, να επιτρέπει τη μεταποίηση με όσο το δυνατόν λιγότερες καταστροφικές εκπομπές, και να αποτρέπει την ενεργειακή πενία και τη διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η νομική βεβαιότητα, οι σταθεροί γενικοί όροι, οι κατάλληλες επενδύσεις και η περαιτέρω εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, αποτελούν βασικά στοιχεία για τη μετάβαση στην παραγωγή και εφοδιασμό με χαμηλό άνθρακα και στη μείωση του βιομηχανικού κόστους· τονίζει ότι η υποδομή για ένα διευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο, που περιλαμβάνει τη θέρμανση και ωφελείται και από τις ψηφιακές και μεταφορικές δικτυακές υποδομές, πρέπει, κατά συνέπεια, να ανανεωθεί και να επεκταθεί κατά τρόπο έγκαιρο και αποδοτικό από άποψη κόστους, και να προωθηθούν έξυπνα δίκτυα και μετρήσεις, ειδικότερα με τη βοήθεια κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

65.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να πρωτοστατήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων· καλεί, εν προκειμένω, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει, το αργότερο έως τα μέσα του 2011, τις γενικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όσον αφορά, ειδικότερα, την τυποποίηση των υποδομών και των τεχνολογιών φόρτισης που θα εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των υποδομών· καλεί επίσης την Επιτροπή να θεσπίσει εναρμονισμένες προδιαγραφές για την έγκριση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την υγεία και την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των τελικών χρηστών·

66.  υπενθυμίζει τις τεράστιες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τα οφέλη από τη μείωση του κόστους που αναμένεται να επιφέρουν οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση· θεωρεί, συνεπώς, ότι επιβάλλεται να υποστηριχθούν σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας οι συναφείς πρωτοβουλίες, μέσω της έγκρισης μέτρων τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν στόχους, πρότυπα και μηχανισμούς συγκριτικής αξιολόγησης που εξασφαλίζουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·

67.  ζητεί καινοτομίες στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών, ούτως ώστε οι βιομηχανικοί κλάδοι να μην βρεθούν αντιμέτωποι κατά τις επόμενες δεκαετίες με προβλήματα έλλειψης εργατικού δυναμικού και αύξησης του κόστους της εργασίας·

68.  εφιστά την προσοχή στις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας των ευφυών τεχνολογιών·

69.  θεωρεί ότι απαιτείται η θέσπιση πολιτικής για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των συστημάτων και των υποδομών των μεταφορών μέσω μέτρων όπως οι αποδοτικότερες τεχνολογίες, η διαλειτουργικότητα και οι καινοτόμες λύσεις για την κινητικότητα, αλλά και πολιτικών τοπικού εφοδιασμού, προκειμένου να διασφαλισθεί η λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού με πιο βιώσιμα συστήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης και με μειωμένες λειτουργικές δαπάνες·

70.  θεωρεί ότι οι σύγχρονες ΤΠΕ προσφέρουν ευρείες δυνατότητες καινοτομίας για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της οικολογικής απόδοσης, όπως, π.χ., η ολοκλήρωση τεχνολογικών συστημάτων με την προσθήκη πρόσθετων στρωμάτων νοημοσύνης επί του φυσικού στρώματος για την επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης στη διαχείριση συστημάτων (όπως η παροχή ύδατος και τα συστήματα μεταφορών)· υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι διαθέσιμα ανοικτά πρότυπα ΤΠΕ για τέτοιες εφαρμογές, και παροτρύνει, συνεπώς, αφενός την Επιτροπή να απαιτήσει ανοικτά πρότυπα και αφετέρου τους ενδιαφερομένους φορείς να προωθήσουν την ανάπτυξη κατάλληλων ανοικτών προτύπων για την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων·

71.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη επαρκούς τεχνικού και εξειδικευμένου προσωπικού· θεωρεί, για τον λόγο αυτόν, ότι απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· ζητεί να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να καλυφθούν κενά όσον αφορά τις δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να προαχθούν τα προσόντα του εργατικού δυναμικού και να αυξηθεί το ενδιαφέρον των νέων πτυχιούχων για τη βιομηχανία, μεταξύ άλλων, μέσω:

   ενός θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ των αρμοδίων αρχών, των εκπροσώπων των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων, για να ανανεωθούν τα προγράμματα σπουδών, ούτως ώστε να συμπεριληφθεί το επιχειρηματικό πνεύμα και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων, και να βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι για τη μετάβαση από την εκπαιδευτική στην επαγγελματική ζωή, ενθαρρύνοντας ιδιαίτερα την προαγωγή προγραμμάτων ατομικής κινητικότητας, όπως τα προγράμματα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» και «Erasmus για μαθητευόμενους»,
   της ενίσχυσης, πανευρωπαϊκά, της μάθησης με βάση την εργασία, προκειμένου να συνδεθούν στενότερα τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας, και της ενίσχυσης της ελκυστικότητας της επαγγελματικής κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσω της μεγαλύτερης διαπερατότητας στην εκπαίδευση για τους πτυχιούχους επαγγελματικής κατάρτισης,
   της εξασφάλισης του δικαιώματος στη διά βίου μάθηση για όλους τους πολίτες, στους οποίους πρέπει να δοθεί η δυνατότητα επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής τους, στοιχείο καθοριστικό για την ισότητα και την αλληλεγγύη, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας,
   της καινοτόμου κατάρτισης των νέων σπουδαστών ως μελλοντικών εργαζομένων, οι οποίοι θα είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση των προβλεπόμενων τεχνολογικών αλλαγών, και της στενότερης σχέσης μεταξύ των πανεπιστημίων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και της βιομηχανίας,
   της βελτίωσης και διεύρυνσης της πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως στα μαθήματα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά), μέσω συντονισμένων πρωτοβουλιών και ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών, στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και καινοτόμα μέτρα συνδυασμού εργασιακής και οικογενειακής ζωής και προώθησης της δικαιοσύνης στον τομέα του φύλου και στον κοινωνικό τομέα,
   συντονισμένων δράσεων για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τον οικονομικό ρόλο των ευρωπαϊκών βιομηχανικών κλάδων και την ανάγκη καινοτόμου μετασχηματισμού τους στο πλαίσιο μιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και με αποδοτική χρήση των πόρων,
   πρόσθετων συντονισμένων και στοχοθετημένων μεγαλύτερων δεξιοτήτων, που είναι προς όφελος τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων, με πιο εκτενή χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο αυτό,
   της καθιέρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκριτικής αξιολόγησης θέσεων εργασίας και προσόντων, ώστε να ανταποκρίνονται στο επίπεδο των επαγγελματικών κλάδων, των επιχειρήσεων και των πλέον ανεπτυγμένων βιομηχανικών περιφερειών,
   της δημιουργίας παρατηρητηρίων των βιομηχανικών επαγγελμάτων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τον προσδιορισμό της μελλοντικής ζήτησης όσον αφορά επαγγέλματα και επαγγελματίες,
   του ανοίγματος, του εκσυγχρονισμού και της χρηματοδοτικής ενίσχυσης των πανεπιστημίων για την εξασφάλιση υψηλότερων επαγγελματικών προσόντων διά βίου, της εκ νέου κατάρτισης (για μηχανικούς, ειδικούς πληροφορικής, τεχνικούς) ή της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων θετικών επιστημών, των πανεπιστημίων εφαρμοσμένων επιστημών και των εκπαιδευτικών οργανισμών που στοχεύουν περισσότερο στην επαγγελματική εκπαίδευση,
   της θέσπισης, σε συνεργασία με φορείς κατάρτισης και τους κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης βασιζόμενης στην εργασία, καθώς και προγραμμάτων διά βίου μάθησης για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες,
   της μεγαλύτερης κινητικότητας και ευελιξίας στην επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάρτιση τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους απαιτήσεις, ιδίως των ΜΜΕ,
   της μελέτης νέων αναγκών όσον αφορά την απασχόληση και τα επαγγελματικά προσόντα, οι οποίες δημιουργούνται από την ανάπτυξη θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία, ενόψει της κάλυψής τους μέσω κατάλληλης κατάρτισης,
   της ενθάρρυνσης στενότερων συνεργειών μεταξύ των πανεπιστημίων και της επιχειρηματικής νοοτροπίας και των επιχειρήσεων που προσανατολίζονται προς τη γνώση,
   κινήτρων ούτως ώστε να ενθαρρυνθούν μηχανικοί και εξειδικευμένοι ερευνητές από τρίτες χώρες να έλθουν στην ΕΕ,
   της δημιουργίας κινήτρων για την ανάλογη προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης·

72.  τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας μέσω δυνατοτήτων δίκαια αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και ποιοτικής μαθητείας·

73.  θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία για το οικονομικό, κοινωνικό και οικολογικό μέλλον της Ένωσης η ενημέρωση των νέων για το υψηλό επίπεδο ειδικευμένης και γενικής εκπαίδευσης που απαιτείται όσον αφορά τη μετέπειτα απασχόλησή τους στη βιομηχανία·

74.  επισημαίνει ότι ο σχετικός δισταγμός έναντι της αυτοαπασχόλησης υπό τη μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορεί να ξεπεραστεί μέσω της δημιουργίας πιο ελκυστικού περιβάλλοντος για τα άτομα που ιδρύουν επιχειρήσεις, πιο ολοκληρωμένων συστημάτων στήριξης, όπως το ENTRE:DI, και ειδικών προγραμμάτων όπως το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες'·

75.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τη διερεύνηση νέων πόρων χρηματοδότησης για τα μείζονα ευρωπαϊκά έργα υποδομής και στηρίζει τη δημιουργία ευρωομολόγου για τη χρηματοδότηση έργων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

Δίκαιος ανταγωνισμός

76.  είναι πεπεισμένο ότι τα μέσα της εσωτερικής αγοράς πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής προκειμένου να προωθηθεί η ανάδειξη μεγάλων «ευρωπαίων πρωταθλητών» που θα αποτελέσουν παγκόσμια σημεία αναφοράς στους τομείς της δραστηριότητάς τους, όπως το πρόγραμμα GALILEO ή SESAR· ζητεί από την ΕΕ να μην επιβάλλει υπερβολικά ασύμμετρους περιορισμούς στις επιχειρήσεις της συγκριτικά με τους περιορισμούς που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες·

77.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει αμοιβαία πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις για τις επιχειρήσεις της κατά τη διαπραγμάτευση διμερών και πολυμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα της χρήσης μέσων εμπορικής άμυνας από τις ΜΜΕ για την καταπολέμηση των πρακτικών νομισματικού, κοινωνικού και οικολογικού ντάμπιγκ, της πειρατείας, της απομίμησης ή της παράνομης αντιγραφής προϊόντων·

78.  καλεί την ΕΕ να επιβάλει, όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Κίνα ή η Ιαπωνία, την ένδειξη της χώρας προέλευσης σε ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, ούτως ώστε να ισχύουν και για τα προϊόντα αυτά οι ίδιες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας στον τομέα της ιχνηλασιμότητας που ισχύουν για τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην ΕΕ·

79.  θεωρεί ότι, για να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία, βελτιώνοντας ειδικότερα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας, είναι αναγκαία μια ευρωπαϊκή ρύθμιση του σήματος καταγωγής (Made In)· θεωρεί ότι το εν λόγω σήμα θα επέτρεπε στους πολίτες και στους καταναλωτές να επιλέγουν με συνειδητό τρόπο και θα ευνοούσε την παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνδέεται συχνά με τη φήμη της ποιότητας και με υψηλά ποιοτικά πρότυπα·

80.  θεωρεί ότι μία πολυμερής κλιματική συμφωνία θα αποτελούσε το καλύτερο μέσον για τη μείωση του αρνητικού αντικτύπου του CO2 στο περιβάλλον, αλλά ότι υπάρχει ο κίνδυνος μια τέτοια συμφωνία να μη συναφθεί στο εγγύς μέλλον· θεωρεί, συνεπώς, ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να διερευνά τη δυνατότητα θέσει σε λειτουργία, για εκείνες τις βιομηχανίες που είναι πραγματικά εκτεθειμένες στη διαρροή άνθρακα, τα κατάλληλα περιβαλλοντικά μέσα, επιπροσθέτως της δημοπρασίας ποσοστώσεων εκπομπών CO2 βάσει του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, ιδίως έναν «μηχανισμό συμπερίληψης του άνθρακα» που να συνάδει προς τους κανόνες του ΠΟΕ, καθώς ο μηχανισμός αυτός θα καθιστούσε δυνατή την καταπολέμηση του κινδύνου μεταφοράς των εκπομπών CO2 σε τρίτες χώρες·

81.  εμμένει στην άποψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάζει τις οικονομικές πρακτικές τρίτων χωρών πριν από τη χάραξη των δικών της πολιτικών, και απευθύνει έκκληση ιδίως προς την Επιτροπή να αξιολογεί ως κριτήριο τη διεθνή ανταγωνιστική θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κατά τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων·

Βιώσιμη βιομηχανική προσέγγιση

82.  υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας κατάλληλου πλαισίου ώστε η βιομηχανία να διατηρηθεί στην Ευρώπη και να βελτιωθεί περαιτέρω η παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της· πιστεύει, συνεπώς, ότι οι κοινοτικές πολιτικές πρέπει να βασίζονται σε σθεναρές εκτιμήσεις επιπτώσεων, οι οποίες αναλύουν όλες τις πτυχές του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού οφέλους των πολιτικών της ΕΕ·

83.  ζητεί από την ΕΕ πρωτοβουλίες που να εντοπίζουν τι ωθεί την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα σε διάφορους τομείς και στη συνέχεια να προωθήσει πιο ισχυρές, συντονισμένες, τεχνολογικά ουδέτερες και βασιζόμενες στην αγορά πολιτικές απαντήσεις και μέσα της ΕΕ για τους τομείς αυτούς, απαντήσεις και μέσα που θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως· θεωρεί ότι, για τους λόγους αυτούς, η ειδική για τα προϊόντα νομοθεσία, όπως είναι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω με οικονομικό τρόπο, η οδηγία για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να εφαρμοσθεί πλήρως, ενώ θα πρέπει να υλοποιηθούν και οι πρωτοβουλίες για την τόνωση των επιχειρήσεων, όπως η «πρωτοβουλία για το οικολογικό αυτοκίνητο'· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, τη διοργάνωση μακροπρόθεσμης εκστρατείας υπέρ της βιώσιμης κατανάλωσης για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την αλλαγή συμπεριφοράς, η οποία θα στηρίζει, κατ' αυτόν τον τρόπο, νέα καινοτόμα προϊόντα και σχέδια·

84.  πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης της Ευρώπης στον παγκόσμιο βιομηχανικό χάρτη, ιδίως δεδομένου ότι προκύπτουν νέες βιομηχανικές ευκαιρίες από τις επενδυτικές δεσμεύσεις της ΕΕ, π.χ. στους τομείς της αλλαγής του κλίματος και της ενέργειας, οι οποίες θα δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης σε τομείς υψηλής ειδίκευσης·

85.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει σαφώς την εν λόγω βιομηχανική πολιτική στην κατάρτιση του οδικού χάρτη για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 2050, στις βιομηχανικές πρωτοβουλίες του σχεδίου ΣΕΤ και στο όραμα του 2050 του οδικού χάρτη για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της·

86.  ζητεί τη διατήρηση και την επέκταση χρηματοδοτήσεων για την προσκείμενη στην αγορά καινοτομία, όπως το τρέχον πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·

87.  επισημαίνει την ανάγκη συστηματικού ελέγχου ποιότητας οιασδήποτε νέας νομοθεσίας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   επιστημονικές συμβουλές: ποιότητα στοιχείων και ερμηνειών,
   διαβούλευση: να ερωτούνται οι «χρήστες» σχετικά με τις εμπειρίες τους από τους υφιστάμενους κανονισμούς,
   διεθνής συγκριτική αξιολόγηση: σύγκριση με τη νομοθεσία στρατηγικών ανταγωνιστικών χωρών,
   συνεκτικότητα της πρότασης με τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ,
   επιτευχθείσα απλοποίηση (συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών εναλλακτικών δυνατοτήτων)·

88.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) αποτελεί πλέον καίριο μέσο συνδρομής στον μετασχηματισμό των κοινοτήτων από μη ανταγωνιστικούς σε βιώσιμους βιομηχανικούς κλάδους· υπογραμμίζει ότι το ΕΤΠΠ θα πρέπει να διατηρηθεί και, εφόσον παραστεί ανάγκη, να επεκταθεί·

89.  ζητεί να επιταθούν οι προσπάθειες για την υπέρβαση των σημερινών δυσχερειών και τη χωρίς καθυστέρηση καθιέρωση ενός ενιαίου κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα παρέχει πραγματική, υψηλής ποιότητας νομική προστασία σε χαμηλό κόστος, καθώς και ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού συστήματος επίλυσης των διαφορών σε ό,τι αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο για τα δικαιώματα βιομηχανικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, να ενισχυθεί η νομική ασφάλεια και να καταπολεμηθεί η παραποίηση, παράλληλα δε να διατηρηθεί το γραφειοκρατικό κόστος στο ελάχιστο δυνατό σημείο, ιδίως για τις ΜΜΕ· χαιρετίζει την ευρεία στήριξη του Συμβουλίου στην απόφαση της Επιτροπής να ξεκινήσει το 2011 τη διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας για ένα ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ· ζητεί επιπλέον μια μεταρρύθμιση των μεθόδων τυποποίησης (ιδίως στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας), όπου η ανάπτυξη προτύπων θα πρέπει να είναι ανοικτή, διαφανής, βασιζόμενη στην αρχή της διαλειτουργικότητας και να εγγυάται την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· θεωρεί ότι η προώθηση της διεθνούς τυποποίησης θα διαφυλάξει την ευρωπαϊκή τεχνολογική πρωτοπορία·

90.  επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και τη μεγέθυνση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες χρειάζονται το κατάλληλο πλαίσιο στο οποίο θα δημιουργούν και θα αναπτύσσουν αγαθά και υπηρεσίες σε ευρωπαϊκή κλίμακα και, στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις που περιέχει η Πράξη για την Ενιαία Αγορά· πάντα στο ίδιο πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει το πεδίο εναρμόνισης η οποία θα ενισχύει την αποτελεσματικότητα και θα βελτιώνει τη διακυβέρνηση στο πλαίσιο της Πράξης για την Ενιαία Αγορά, συγκεκριμένα δε σε ό, τι αφορά τον ΦΠΑ, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, την παγκόσμια τυποποίηση, την επισήμανση και τα ειδικά πρότυπα ανά τομέα·

91.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν ενεργητικότερο ρόλο στη διαχείριση της ενιαίας αγοράς, βελτιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και ενισχύοντας τη μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς επί τόπου· ζητεί από τα κράτη μέλη να μειώσουν το κόστος συναλλαγών με πρόσθετα μέτρα, επί παραδείγματι με αποτελεσματικότερη ηλεκτρονική διακυβέρνηση·

92.  τονίζει ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να στηρίξουν την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών και υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη προτύπων πρέπει να επιταχυνθεί, δεδομένου ότι έχει καίρια σημασία για τη διατήρηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την τόνωση μιας νέας ανάπτυξης, και ότι τούτο ισχύει κυρίως για την ανάπτυξη προτύπων που δίνουν ώθηση στην καινοτομία ως μέσον αντιμετώπισης αναδυόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων·

93.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη στο ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης οι ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ και των βιοτεχνιών, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μείωση του κόστους πρόσβασης στα πρότυπα, τη διάδοση των προτύπων (δημοσίευση περιλήψεων) και την παροχή οικονομικής στήριξης· επισημαίνει τον καίριο ρόλο που οφείλουν να διαδραματίζουν οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης για την προώθηση και την ενίσχυση των ΜΜΕ και των βιοτεχνιών στη διαδικασία τυποποίησης σε πλαίσιο σεβασμού της αρχής της «εθνικής ανάθεσης'·

94.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη πτυχές που δεν καλύπτονται επί του παρόντος από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ευρεσιτεχνίες, όπως το «επιχειρηματικό απόρρητο», ούτως ώστε να μπορέσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία να αποκομίσει τα οφέλη της πραγματικής προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας επί προϊόντων και διεργασιών, ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας·

95.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την τεχνολογική πρωτοπορία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, είναι επιθυμητό:

   να ληφθεί ως βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης, τα πλεονεκτήματα του οποίου έχουν ήδη καταδειχθεί, και να εδραιωθεί κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες καινοτόμων επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ,
   να αυξηθεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, στη διαδικασία τυποποίησης, και να εξασφαλισθεί υψηλός βαθμός προώθησης των προτύπων·

96.  επισημαίνει ότι η πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς εμπεριέχει ακόμα τεράστιες δυνατότητες για τις επιδόσεις της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να άρουν άμεσα τα εμπόδια και τους φραγμούς που εξακολουθούν να εγείρονται στην εσωτερική αγορά·

97.  καλεί τα κράτη μέλη - ενώ παράλληλα σημειώνει ότι η αναδιάρθρωση είναι πρωταρχική ευθύνη των εταιρειών και των κοινωνικών εταίρων - να συστήσουν ειδικές ομάδες για τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης, οι οποίες θα επιβλέπουν τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης και θα διασφαλίζουν την ομαλή οικονομική μετάβαση, π.χ. βελτιώνοντας την κινητικότητα στην αγορά εργασίας, προωθώντας την εκ νέου κατάρτιση και άλλα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να παράσχουν καινοτόμες και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις επιχειρήσεις· ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και η έρευνα και ανάπτυξη προς επίρρωσιν των διαδικασιών μετατροπής·

98.  ζητεί να γίνουν νέες επενδύσεις στο εργατικό δυναμικό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομεακό κοινωνικό διάλογο, για τη διαχείριση των διαρθρωτικών αλλαγών, οι οποίες προκλήθηκαν από την παγκοσμιοποίηση, και στην προώθηση αποδοτικής από πλευράς πόρων και ενέργειας οικονομίας· ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να αντιμετωπίσουν έγκαιρα τις προκλήσεις, σε τομείς όπου φθίνει η απασχόληση, και να υποστηρίξουν τόσο τους μεμονωμένους εργαζομένους όσο και τον τομέα κατά τη μεταβατική περίοδο· τονίζει τη σημασία της ασφάλειας της μετάβασης μέσω καλώς λειτουργούντων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς αυτό μπορεί να βοηθήσει άτομα να μετακινηθούν σε τομείς όπου δημιουργούνται θέσεις εργασίας·

99.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία να προτείνει στήριξη για την επαγγελματική μετάβαση, να μετριάσει τις κοινωνικές ανισότητες, να προωθήσει την ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία και να αξιοποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την απασχόληση, προκειμένου να καθοριστούν οι εγγυήσεις που πρέπει να παρέχονται καθ« όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής κάθε είδους επαγγελματικής μετάβασης·

100.  απευθύνει έκκληση για την ανάληψη πιο ενεργού ρόλου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων· θεωρεί ότι, κατά την υλοποίηση τέτοιων αναδιαρθρώσεων, όλες οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλέον πρώιμο στάδιο, ούτως ώστε να μπορεί να εκπληρώσει πλήρως τον ρόλο της ως ευρωπαίου συνομιλητή και συντονιστή των κρατών μελών· θεωρεί ότι, με τον τρόπο αυτόν, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να διενεργεί καλύτερα ελέγχους και αξιολογήσεις σχετικά με οιαδήποτε χρήση κρατικής ενίσχυσης για τη στήριξη αναδιαρθρώσεων·

101.  ζητεί τη διεξοδική αξιολόγηση και μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η ταχύτερη πρόσβαση στους πόρους του, καθώς και την αύξηση του προϋπολογισμού του στο πλαίσιο των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών· προτείνει, επιπλέον, τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στο Περιβάλλον·

102.  τονίζει ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση πλήττει τα ποσοστά απασχόλησης στο σύνολο της Ευρώπης, χειροτερεύοντας έτσι τις κοινωνικοοικονομικές προοπτικές της ΕΕ και αυξάνοντας τις περιφερειακές ανισότητες· τονίζει σχετικά ότι ένας ανταγωνιστικός, διαφοροποιημένος, υγιής και βιώσιμος βιομηχανικός κλάδος που στηρίζεται ιδίως σε δυναμικές και ανταγωνιστικές ΜΜΕ, είναι ουσιώδης για το μέλλον των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη· συνιστά να αξιοποιηθούν η πείρα και οι δεξιότητες των παλαιοτέρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαδοχή τους από τις νεότερες γενεές·

103.  αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιφερειακές διαφορές στη βιομηχανική ανάπτυξη, κυρίως όσον αφορά τις διεργασίες αποβιομηχάνισης στα νέα κράτη μέλη, και ζητεί να ληφθούν υπόψη οι διαφορές αυτές στη νέα βιώσιμη βιομηχανική πολιτική και να διατεθούν πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία προκειμένου να ενισχυθεί η εδαφική συνοχή·

104.  υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία των ΜΜΕ στο βιομηχανικό τοπίο, ειδικότερα δε όσον αφορά τη διασφάλιση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο, και καλεί την Επιτροπή:

   να φροντίσει καλύτερα για τα διακριτικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ και τις ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ασκώντας πίεση με την εφαρμογή της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις (Small Business Act), αντιμετωπίζοντας τις ανεπάρκειες κατά την εφαρμογή των εγκρινόμενων κατευθυντήριων γραμμών και υλοποιώντας τα κατάλληλα ειδικά μέτρα, όπως η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης (καθώς και άλλων πτυχών της ρυθμιστικής επιβάρυνσης, όπως το κόστος συμμόρφωσης) και εφαρμόζοντας με συνέπεια το «τεστ ΜΜΕ», έτσι ώστε να επιτευχθεί επιτέλους επαρκής πρόοδος για τις ΜΜΕ της Ευρώπης,
   να στηρίξει τις ΜΜΕ ως προς την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και δυνατότητες έρευνας μέσω συμπράξεων πανεπιστημίων και ιδρυμάτων, δομές που λειτουργούν ως «συνδετικός κρίκος» μεταξύ της έρευνας και της αγοράς,
   να μην παραμελήσει το ζήτημα του καταστατικού της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας, το οποίο βρίσκεται επί σειρά ετών στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων,
   να εξακολουθήσει να καταβάλλει προσπάθειες για να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε δυνατότητες χρηματοδότησης και ιδιαίτερα για να αναπτυχθούν βιώσιμες δυνατότητες επιχειρηματικού κεφαλαίου· να ενισχύσει, στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής της χρηματοπιστωτικής αγοράς, τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δυνατότητες χρηματοδότησης των ΜΜΕ και των προτιμώμενων πηγών χρηματοδότησής τους· να προβεί σε άνοιγμα των αγορών και να δημιουργήσει προϋποθέσεις δίκαιου ανταγωνισμού, επιτρέποντας σε περισσότερους επιχειρηματίες και μικρές εταιρείες να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν σε επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη,
   να εξετάσει τον ορισμό που δίνει η ΕΕ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη ευελιξία σε ειδικούς βιομηχανικούς τομείς όπου οι ΜΜΕ δεν φτάνουν τα προδιαγεγραμμένα όρια πωλήσεων και απασχόλησης λόγω των ειδικών δομών της αγοράς, αλλά είναι ωστόσο μεσαίου μεγέθους, αν και οιαδήποτε αλλαγή στον ορισμό των ΜΜΕ δεν πρέπει να παρακωλύει την αποδοτικότητά τους,
   να αναπτύξει μία συμβουλευτική συνιστώσα για τις εξαγωγικές ΜΜΕ, ιδίως στον τομέα της πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών, της βιώσιμης διατήρησης της θέσης τους στις εν λόγω αγορές και της προάσπισης, αλλά και της χρηματοοικονομικής και τεχνολογικής αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας,
   να ενισχύσει τα μέτρα διεθνοποίησης ούτως ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και η προσαρμογή τους στις ανάγκες της εσωτερικής και παγκόσμιας αγοράς,
   να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής των ΜΜΕ στα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη, απλοποιώντας τις διαδικασίες των εν λόγω προγραμμάτων και καθιερώνοντας ένα αποτελεσματικότερο σύστημα πληροφοριών και στήριξης σε τοπικό επίπεδο,
   να εφαρμόσει προγράμματα που επιτρέπουν τη δικτύωση μεταξύ των ΜΜΕ και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας,
   να παράσχει μέσα προώθησης για την ανάπτυξη και την επέκταση οικολογικά καινοτόμων ΜΜΕ, καθώς και για την ανάπτυξη οικοβιομηχανικών πάρκων,
   να εξετάσει εάν οι μεσαίες και οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια του ισχύοντος ορισμού για τις ΜΜΕ, είναι σε θέση να αξιοποιήσουν επαρκώς τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές χρηματοδοτικές δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης που απευθύνονται ειδικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις·
   να διασφαλίσει μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ιδίως για τις ΜΜΕ, και να μειώσει το κόστος πρόσβασης των ΜΜΕ στα πρότυπα·

105.  κρίνει απαραίτητη την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς επιχειρήσεων, ούτως ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη τη δυνατότητα εναντίωσής της σε έργα που θα μπορούσαν να αποβούν ενδεχομένως επιζήμια –από βιομηχανικής, οικονομικής και κοινωνικής άποψης– για την κοινωνική συνοχή και τη σταθερότητα της εσωτερικής αγοράς· θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να δύναται να εναντιώνεται σε δημόσιες προσφορές εξαγοράς που υποβάλλουν εταιρείες οι οποίες δεν αναλαμβάνουν κοινωνική ευθύνη ή/και δεν τηρούν τα κριτήρια χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και σε δημόσιες προσφορές εξαγοράς επιχειρήσεων οι οποίες προβλέπονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων και κρίνονται στρατηγικές για τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης·

106.  απευθύνει έκκληση για τη βελτίωση των συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

107.  εκτιμά ότι, προκειμένου για την επίτευξη έως το 2020 των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια, η πολιτική των τομεακών ενισχύσεων δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο υπό το πρίσμα του δικαίου του ανταγωνισμού, αλλά πρέπει να αξιοποιείται με προορατικό τρόπο, προς το συμφέρον της Ένωσης, με διαφανείς και σαφείς κανόνες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εισαγωγής προϊόντων στην αγορά ή κατά την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων στη βιομηχανία· αντιτίθεται σε ειδικά εθνικά συστήματα κρατικών ενισχύσεων που δεν συμμορφώνονται προς τους κανόνες και, συνεπώς, δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού·

108.  εκτιμά ότι η πολιτική ανταγωνισμού οφείλει, σε πλαίσιο σεβασμού των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας φιλόδοξης βιομηχανικής πολιτικής·

109.  τονίζει ότι η βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα από τα κράτη μέλη εφαρμόζοντας την αρχή της αμοιβαιότητας στο πλαίσιο των εμπορικών πολιτικών· επισημαίνει ότι οι περιφερειακές δομές δικτύου και οι ανταγωνιστικές συμπράξεις δεν θα έπρεπε να επηρεάζονται αρνητικά από ανόμοιους εμπορικούς κανόνες και διατάξεις που πλήττουν ιδιαίτερα τις ΜΜΕ·

110.  επισημαίνει, όπως και πολλές πρόσφατες μελέτες, ότι οι τομεακές ενισχύσεις προάγουν την ανάπτυξη μόνον εφόσον συνάδουν με τη διατήρηση του ανταγωνισμού στους ενεχόμενους τομείς, και εφόσον συνδυάζονται με μηχανισμούς οι οποίοι διασφαλίζουν ότι δεν πρόκειται να επαναχρηματοδοτηθούν τα προγράμματα που αποβαίνουν ατελέσφορα· ζητεί μετ' επιτάσεως τη συστηματική υπαγωγή της χορήγησης των εν λόγω ενισχύσεων στον όρο της πενταετούς τουλάχιστον διατήρησης των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων επί του ευρωπαϊκού εδάφους, με παράταση της διάρκειας της τελευταίας σε δέκα έτη τουλάχιστον για τις δραστηριότητες στον τομέα της Ε&Α·

111.  επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο ότι οι ευρωπαϊκοί τόποι εγκατάστασης πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στον τομέα των βασικών τεχνολογιών·

112.  πιστεύει ότι το ελεύθερο εμπόριο παραμένει ακρογωνιαίος λίθος οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης και, συνεπώς, ζητεί όπως οι μελλοντικές διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν τμήμα μιας βιομηχανικής στρατηγικής βασιζόμενης στον δίκαιο παγκόσμιο ανταγωνισμό και στην αμοιβαιότητα από τους ευρωπαίους εμπορικούς εταίρους· θεωρεί ότι, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, στις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου θα πρέπει να ενσωματωθούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και σχετικά πρότυπα· θεωρεί ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες να μην απειλούνται από αθέμιτες πρακτικές, όπως συμβαίνει επί του παρόντος στον τομέα της ηλιακής ενέργειας· υπενθυμίζει ότι οι νομοθετικοί διάλογοι με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους πρέπει να ενισχυθούν ώστε να αποτραπούν και να εξαλειφθούν οι φραγμοί στο εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί αυστηρά την περιβαλλοντική νομοθεσία, τις πολιτικές για το συνάλλαγμα, τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και άλλα προγράμματα στήριξης που εγκρίνονται από τρίτες χώρες οι οποίες ανταγωνίζονται την ΕΕ· ζητεί την εξέταση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής ξένων άμεσων επενδύσεων σε αναδυόμενες αγορές, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη πρόσβαση σε νέες αγορές και η ανάπτυξη τοπικής παραγωγής·

113.  εκτιμά ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ χρειάζεται, στο πολυμερές πλαίσιο του ΠΟΕ και μιας διαφανούς και αποτελεσματικά ρυθμιζόμενης αγοράς, μια αποτελεσματική βάση παραγωγής, που θα στηρίζεται σε κατάλληλες τομεακές πολιτικές και θα έχει ως στόχο τη μεγέθυνση και την αειφόρο ανάπτυξη·

114.  εκτιμά ότι η οικονομική ανάκαμψη, υποβοηθούμενη από τις αποφάσεις που έλαβε η ΕΕ και σε πλαίσιο συντονισμού με τα κράτη μέλη, θα συμβάλει στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που καλούνται ολοένα και περισσότερο να ανταγωνισθούν σε παγκόσμιες, ανοικτές και διαφανείς αγορές·

115.  θεωρεί επίσης ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να εξετάσουν το θέμα της μεγαλύτερης ομοιογένειας των ελέγχων στα σύνορα, μέσο απαραίτητο για την καταπολέμηση της παραποίησης και για την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών· εκτιμά ότι μια βιομηχανική πολιτική θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει εναρμόνιση των συστημάτων είσπραξης των τελωνειακών δασμών των χωρών που βρίσκονται στα σύνορα της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται ανισότητες και να μην παραβλάπτονται ούτε τα συμφέροντα των εισαγωγέων ούτε η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού βιομηχανικού ιστού·

116.  υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία των ελεύθερων συναλλαγών για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

117.  ζητεί από την Επιτροπή, οι κατευθυντήριες γραμμές της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής να αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων νομοθετικών μέσων για την προώθηση του εμπορίου της ΕΕ·

118.  ζητεί από την Επιτροπή, όχι μόνο να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις νομοθετικές της προτάσεις, αλλά να διασφαλίσει, παράλληλα, ότι τα προϊόντα που εισάγονται στην ενιαία αγορά της ΕΕ διέπονται από τις ίδιες περιβαλλοντικές προδιαγραφές με αυτές των προϊόντων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζοντας τόσο στον καθορισμό όσο και στην τήρηση των συναφών κανόνων·

119.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην ανακοίνωση με τίτλο «Η Ευρώπη στον κόσμο», καθώς και στην επικείμενη ανακοίνωση σχετικά με την εμπορική πολιτική, κυρίως μέσω της νέας φιλόδοξης πρόσβασης στην αγορά στο πλαίσιο του γύρου της Ντόχα, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών συμφωνιών, π.χ. για τις χημικές ουσίες και τα μηχανήματα·

120.  ζητεί τη διατήρηση αποτελεσματικών μέσων εμπορικής άμυνας, τα οποία αποσκοπούν στην καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών –όπως η πρακτική της διπλής αναγραφής τιμών στο πλαίσιο του εφοδιασμού πρώτων υλών– ή την επιδότηση της εγχώριας βιομηχανίας·

121.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι ιδέες και οι ικανότητες των εργαζομένων κατά την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας και, ως εκ τούτου, ζητεί να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή διαβούλευση·

122.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τις διασυνοριακές συλλογικές διαπραγματεύσεις, ώστε να συμβάλει στη δυνατότητα εφαρμογής των διασυνοριακών συμφωνιών και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στην οργάνωση της εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση και στις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης·

123.  υπογραμμίζει την ανάγκη, κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας βιομηχανικής πολιτικής εντός της ΕΕ, να υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης των συνθηκών υπό τις οποίες διατίθενται τα βιομηχανικά απόβλητα, ειδικά τα τοξικά απόβλητα, καθώς και του προορισμού τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα βιομηχανικά απόβλητα δεν δημιουργούν περιβαλλοντική, οικονομική ή κοινωνική επιβάρυνση για τις κοινότητες τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες·

124.  επιβεβαιώνει ότι η αποτελεσματική εποπτεία ολόκληρης της εσωτερικής αγοράς έχει καίρια σημασία για την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό· ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος συστήματος εποπτείας της αγοράς, ενισχύοντας το ρόλο της ΕΕ στο συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελωνειακών αρχών και εξασφαλίζοντας ότι διατίθενται επαρκείς πόροι σε όλα τα κράτη μέλη·

125.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη στρατηγική βελτίωση της νομοθεσίας και της διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς, συγκεκριμένα δημιουργώντας συστήματα «της μίας και μόνης θυρίδας» και προωθώντας διασυνοριακές διοικητικές λύσεις άμεσης επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ΜΜΕ·

126.  σημειώνει ότι η αύξηση, σε περίοδο κρίσης, της παραοικονομίας και των μη δηλωμένων δραστηριοτήτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στρέβλωσης του ανταγωνισμού· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου·

127.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεισφοράς των εργαζομένων στην αύξηση της οικονομικής μεγέθυνσης και την ενίσχυση της προόδου·

Βιομηχανικοί κλάδοι

128.  είναι πεπεισμένο ότι, παράλληλα με μια οριζόντια προσέγγιση, πρέπει να δρομολογηθούν ειδικές τομεακές πρωτοβουλίες, ώστε να προωθηθούν περαιτέρω ο εκσυγχρονισμός, η αυξημένη ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα των επιμέρους βιομηχανικών τομέων, οι αλυσίδες εφοδιασμού τους και οι συνδεόμενες υπηρεσίες μέσω της ανταλλαγής των καλύτερων πρακτικών στην κάθε περίπτωση, της θέσπισης προτύπων, των συγκριτικών αξιολογήσεων και παρεμφερών εργαλείων χάραξης πολιτικής· για τον λόγο αυτόν, ζητεί:

   να εφαρμοσθούν οι συστάσεις των υφιστάμενων κλαδικών προσεγγίσεων (Task Forces, ομάδες υψηλού επιπέδου, πλατφόρμες τεχνολογίας και καινοτομίας, όπως π.χ. Cars 21) κατά τρόπο ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες εκάστου κλάδου και να αναπτύσσονται περαιτέρω με συγκρίσιμο τρόπο από την Επιτροπή, σε διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και να διαμορφωθούν νέες τομεακές πρωτοβουλίες σε άλλους ενδεδειγμένους τομείς,
   να διασφαλισθεί ο έλεγχος της βιωσιμότητας των τομεακών προσεγγίσεων σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια και σύμφωνα με τους φιλόδοξους στόχους της αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων,
   να εξετασθεί όλο το φάσμα των δυνητικών μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αξιολόγησης και των προτύπων, καθώς και των συστηματικών προσπαθειών υπέρ της Ε&Α και της καινοτομίας,
   να υπάρξει ιδιαίτερη εστίαση στις βασικές ευρωπαϊκές βιομηχανίες και σε αυτές που αντιμετωπίζουν μείζονες κοινωνικές προκλήσεις, αλλά και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει επίσης επιχειρηματικό δυναμικό και δυναμικό απασχόλησης,
   να δοθεί έμφαση στη συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων μορφών διατομεακών τεχνολογιών, καθώς και στη σύγκλιση μεταξύ των αντίστοιχων τομέων, η οποία καθίσταται δυνατή χάρη στη στροφή προς την ψηφιακή οικονομία,
   να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι κλάδοι της δημιουργικότητας, κλάδοι στους οποίους η Ευρώπη κατέχει πλεονεκτήματα και οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν πολλές θέσεις απασχόλησης,
   να υποβάλλει τακτικά η Επιτροπή εκθέσεις προόδου·

129.  εκτιμά ότι η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ πρέπει επίσης να στηρίζεται σε συγκεκριμένα σχέδια που επιφέρουν απτά οφέλη στις επιχειρήσεις και τους πολίτες, όπως π.χ. τα προγράμματα GMES, Galileo και ITER·

130.  παρατηρεί ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξαρτάται ολοένα περισσότερο από τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και ότι ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσεχή σε όλα τα σημεία της αλυσίδας παραγωγής· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τη βούληση της Επιτροπής να δώσει μεγαλύτερη σημασία σε αυτές τις αλληλεξαρτήσεις·

131.  επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να προχωρήσει ταχέως η διασύνδεση του ευρωπαϊκού μητρώου επιχειρήσεων ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία της ενημέρωσης όχι μόνο για τους παραγωγούς αλλά και για τους καταναλωτές·

132.  υπογραμμίζει τη σημασία του τουριστικού τομέα στην ΕΕ – πρώτο τουριστικό προορισμό του κόσμου – και σε ορισμένες περιοχές στις οποίες αποτελεί τον πρώτο στυλοβάτη της οικονομικής δραστηριότητας· υποστηρίζει τη στρατηγική της Επιτροπής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα μέσω μέτρων που στοχεύουν στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση της εικόνας της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού·

133.  ζητεί από την Επιτροπή να τηρήσει τους χάρτες πορείας και τα πορίσματα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο κλαδικών προσεγγίσεων· εκτιμά ότι οι εν λόγω χάρτες πορείας παρέχουν στους βιομηχανικούς κλάδους μακροπρόθεσμη βεβαιότητα σχεδιασμού και συνιστούν πολύτιμο μέσο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας·

Ευθύνη

134.  θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία και οι ευρωπαίοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενισχύσουν τις επενδύσεις τους και τις εταιρικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους δεσμεύσεις και να συνεργασθούν στενά για την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού πλαισίου· πιστεύει ότι η βιομηχανία θα πρέπει να διατηρήσει τις επενδύσεις και την παραγωγή στην Ευρώπη, να ενισχύσει τις δικές της ερευνητικές προσπάθειες και να αγωνιστεί προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, της καινοτομίας και της δίκαια αμειβόμενης απασχόλησης· πιστεύει ότι η βιομηχανία έχει να διαδραματίσει το δικό της ρόλο στην ανάπτυξη μιας νέας νοοτροπίας περί προσόντων που παρέχουν καλές ευκαιρίες για υψηλής ποιότητας απασχόληση και για ακόμη πιο καινοτόμα, βιώσιμα προϊόντα και διαδικασίες, και θα πρέπει, όποτε αυτό είναι δυνατόν, να συνάπτει στρατηγικές εταιρικές σχέσεις στην Ευρώπη·

135.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέα σχέδια διαμεσολάβησης για την παρακολούθηση και την υλοποίηση νέων υποδομών και να τα εφαρμόσουν για να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών, ούτως ώστε να υλοποιηθούν γρήγορα οι απαραίτητες υποδομές για τη βιώσιμη ανανέωση της βιομηχανικής βάσης (π.χ. «ευφυή» δίκτυα, αιολικές εγκαταστάσεις, νέες σιδηροδρομικές διαδρομές)·

136.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση κατέστησε προφανές το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να ενεργούν με τη δέουσα επιμέλεια και με πλήρη σεβασμό προς τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τόσο σε ό,τι αφορά τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση όσο και σε σχέση με το περιβάλλον και την κοινωνική αριστεία·

Περιφέρειες

137.  τονίζει ότι οι περιφερειακές δομές συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· εκτιμά ότι οι συσπειρώσεις («clusters») με επίκεντρο τον ανταγωνισμό και την καινοτομία (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.), καθώς και η δικτύωση των επιχειρήσεων μεταξύ τους (αλυσίδες προστιθέμενης αξίας, συνέργειες) και με άλλους παράγοντες διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων· για τον λόγο αυτό, θεωρεί ότι:

   πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη σε καινοτόμες συσπειρώσεις και καινοτόμα δίκτυα –ιδίως στις ευρωπαϊκές ανταγωνιστικές συσπειρώσεις και στις νέες συμπράξεις καινοτομίας που πρέπει να δρομολογηθούν το 2011 στο πλαίσιο της «Ένωσης για την Καινοτομία'– και κυρίως στον τομέα των βασικών τεχνολογιών, για να προωθηθούν με συντονισμένο τρόπο η μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας και η έρευνα, η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων και η υποδομή, πράγμα το οποίο πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
   πρέπει να ενισχυθούν από την ΕΕ περιφερειακά δίκτυα και αγροτικές περιοχές με την ενδυνάμωση της βιομηχανικής τους βάσης,
   οι συσπειρώσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να υπαχθούν σε ευρωπαϊκές πλατφόρμες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενίσχυσή τους,
   πρέπει να στηριχθούν πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων και οι «έξυπνες πόλεις», από τις οποίες θα πρέπει να ωφεληθούν και η βιομηχανία και οι ΜΜΕ,
   πρέπει να ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τη διασύνδεση μεταξύ βιομηχανικής πολιτικής και εδαφικής συνοχής·

138.  αναγνωρίζει τη συμβολή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο ιδεώδες της κοινωνικο-οικονομικής και εδαφικής συνοχής και θεωρεί ότι μία ευημερούσα βιομηχανία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική αύξηση και την κοινωνική σταθερότητα των περιφερειών της ΕΕ·

139.  ζητεί, επομένως, να αξιοποιηθούν και να εμπλουτισθούν κατά τρόπο συνεκτικό οι επιστημονικές και τεχνολογικές δεξιότητες που υπάρχουν στις περιφέρειες, ιδίως στον τομέα των βασικών τεχνολογιών, και να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η πολιτική των πόλων ανταγωνιστικότητας·

140.  επισημαίνει: ότι η ανάπτυξη των σωστών ψηφιακών υποδομών και καινοτόμων τεχνολογιών είναι στρατηγικής σημασίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών και των βιομηχανιών της Ένωσης· ότι ο τομέας των ΤΠΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο για την αύξηση της παραγωγικότητας άλλων βιομηχανικών τομέων· ότι οι σύγχρονες υποδομές επικοινωνιών με μεγάλο δυναμικό μετάδοσης πρέπει να εγκατασταθούν κατά προτεραιότητα στις περιοχές με ανεπαρκή κάλυψη· ότι το μέτρο αυτό μπορεί να συντελέσει στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και, όπερ και σημαντικό, θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση του επιπέδου των ψηφιακών γνώσεων στην επιχείρηση·

o
o   o

141.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0223.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0209.
(3) ΕΕ C 279 Ε, 19.11.2009, σ. 65.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου