Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 10 ta' Marzu 2011 - Strasburgu
Il-liġi dwar il-midja fl-Ungerija
 Il-Viċinat tan-Nofsinhar, u b'mod partikolari l-Libja, inklużi l-aspetti umanitarji
 L-approċċ tal-UE rigward l-Iran
 Is-16-il sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (Ġinevra, 28 ta' Frar - 25 ta' Marzu 2011)
 Pakistan - il-qtil ta' Shahbaz Bhatti, Ministru tal-Minoranzi
 Il-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każijiet ta' Ales Michalevic u Natalia Radina
 Is-sitwazzjoni u l-wirt kulturali f'Kashgar (Reġjun Awtonomu Uyghur Xinjiang, Ċina)
 L-istabbiliment ta' statuti Ewropej għas-soċjetajiet mutwi, l-assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet
 Ħabtiet tal-vetturi għall-merkanzija tqila

Il-liġi dwar il-midja fl-Ungerija
PDF 228kWORD 65k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2011 dwar il-liġi tal-media fl-Ungerija
P7_TA(2011)0094B7-0191/2011

Il-Parlament Ewropew

–  wara li kkunsidra Artikoli 2, 3, 6 u 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), l-Artikoli 49, 56, 114, 167 u 258 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB) dwar ir-rispett u l-promozzjoni tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, partikolarment il-libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni u d-dritt għall-pluralizmu tal-media,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/13/UE tal-10 ta' Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva – DSMA),

–  wara li kkunsidra l-Karta Ewropea dwar il-Libertà tal-Istampa tal-25 ta' Mejju 2009, id-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni dwar il-pluraliżmu tal-media fl-Istati Membri tal-UE (SEC(2007)0032), għall-“metodu fi tliet stadji dwar il-pluraliżmu fil-media” definit mill-Kummissjoni, u għall-istudju indipendenti li sar f'isem il-Kummissjoni u ntemm fl-2009,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-22 ta' April 2004 dwar ir-riskji tal-vjolazzjoni tal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni fl-Unjoni Ewropea u partikolarment fl-Italja(1), tal-25 ta' Settembru 2008 dwar il-konċentrazzjoni u l-pluraliżmu fil-media fl-Unjoni Ewropea(2), u fis-7 ta“ Settembru 2010 dwar il-ġurnaliżmu u l-media l-ġdida – il-ħolqien ta' sfera pubblika fl-Ewropa(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet mill-Kummissjoni, il-mistoqsijiet parlamentari mressqa u d-dibattiti li saru fil-Parlament Ewropew fit-8 ta' Ottubru 2009, dwar il-libertà tal-informazzjoni fl-Italja, u fit-8 ta' Settembru 2010, u d-diskussjonijiet li saru fil-laqgħa konġunta tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (il-Kumitat LIBE) u l-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (il-Kumitat CULT) fis-17 ta' Jannar 2011 dwar il-liġi tal-media Ungeriża,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kumitat LIBE li l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali tintalab toħroġ rapport komparattiv annwali fuq is-sitwazzjoni dwar il-libertà tal-media, il-pluraliżmu u l-governanza indipendenti fl-Istati Membri tal-UE, inklużi indikaturi,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali, partikolarment Artikoli 5(2), 7, u 11 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Unjoni Ewropea hija mibnija fuq il-valuri tad-demokrazija u l-istat tad-dritt, kif jistipola l-Artikolu 2 tat-TUE, u konsegwentement tiggarantixxi u tippromwovi l-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni, kif minquxa fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Artikolu 10 tal-KEDB, u tirrikonoxxi l-valur legali tad-drittijiet, ial-libertajiet u il-prinċipji kif tistqarrhom il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li tat prova tagħhom ukoll bl-adeżjoni tagħha fil-KEDB, li għaliha l-libertà tal-media u l-pluraliżmu huma prerekwiżiti fundamentali, u billi dawn id-drittijiet jinkludu l-libertà li wieħed jesprimi fehmietu u l-libertà li wieħed jirċievi u jikkomunika l-informazzjoni mingħajr ma l-awtoritajiet pubbliċi jikkontrollawh, ifixkluh jew jagħfsuh,

B.  billi l-pluraliżmu tal-media u l-libertà jibqgħu kwistjonijiet ta' tħassib serju f'għajnejn l-UE u l-Istati Membri, l-aktar fl-Italja, fil-Bulgarija, fir-Rumanija, fir-Repubblika Ċeka u fl-Estonja, kif uriet biċ-ċar il-kritika reċenti fuq il-liġi tal-media u t-tibdiliet kostituzzjonali maħruġa fl-Ungerija bejn Ġunju u Diċembru 2010 li tkellmu fuqhom organizzazzjonijiet internazzjonali, bħalma huma l-OSKE u l-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, minn għadd kbir ta' organizzazzjonijiet internazzjonali u nazzjonali ta' ġurnalisti, edituri u pubblikaturi, organizzazzjonijiet mhux governattivi li jaħdmu fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ċivili, u Stati Membri u l-Kummissjoni,

C.  billi l-Kummissjoni wriet xi tħassib u talbet tagħrif mill-Gvern Ungeriż dwar il-konformità tal-liġi tal-media Ungeriża mad-DSMA u mal-acquis communautaire ġenerali, l-aktar għal dak li għandu x'jaqsam mal-obbligu ta' rappurtar bilanċjat applikabbli għal dawk kollha li jipprovdu servizzi tal-media awdjoviżiva, u wkoll qajmet dubju dwar jekk dik il-liġi qagħditx mal-prinċipju tal-proporzjonalità u jekk irrispettatx id-dritt fundamentali għal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni minqux fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini u r-rekwiżiti tar-reġistrazzjoni, u billi l-Gvern Ungeriż wieġeb billi ta aktar tagħrif u billi beda l-proċess tal-emendar tal-liġi biex jindirizza l-punti li qajmet il-Kummissjoni,

D.  billi l-OSKE esprimiet tħassib serju dwar l-ambitu tal-liġijiet Ungeriżi (ambiti materjali u territorjali), il-libertà tal-espressjoni u r-regolazzjoni tal-kontenut, il-ħatra ta' persuna waħda responsabbli mill-media nazzjonali u mill-awtorità tat-telekomunikazzjoni(4), il-konformità mal-prinċipji li jirregolaw ix-xandir ta' servizz pubbliku, filwaqt li indikat li l-leġiżlazzjoni l-ġdida dgħajfet il-pluraliżmu tal-media, neħħiet l-indipendenza politika u finanzjarja tal-media ta' servizz pubbliku u kkonsolidat il-fatturi negattivi għall-media ħielsa fuq tul ta' żmien, u li l-Awtorità tal-Media u l-Kunsill tal-Media kienu poltikament omoġenji(5) u eżerċitaw kontroll politiku u governattiv pervażiv u ċentralizzat fuq il-media kollha; billi aktar tħassib inkluda l-pieni sproporzjonati u estremi imposti b'raġunijiet dibattibbli u mhux definiti, in-nuqqas ta' proċedura ta' sospensjoni awtomatika tal-pieni f'każ ta' rikors lill-qrati kontra deċiżjoni tal-Awtorità tal-Media, il-vjolazzjoni tal-prinċipju tal-kunfidenzjalità tas-sorsi ġurnalistiċi u l-protezzjoni tal-valuri tal-familja,

E.  billi jikkondividi l-preokkupazzjonijiet serji li esprimiet l-OSKE dwar il-kompożizzjoni politikament omoġenja tal-Awtorità tal-Media u l-Kunsill tal-Media, il-qafas taż-żmien, it-tħaddim ta' kontroll politiku u governattiv pervażiv u ċentralizzat fuq il-media kollha, il-fatt li l-fatturi l-iktar problematiċi tal-leġiżlazzjoni jmorru kontra l-OSKE u l-istandards internazzjonali dwar il-libertà tal-espressjoni, pereżempju permezz tas-soppressjoni tal-indipendenza politika u finanzjarja tal-media ta' servizz pubbliku, l-ambitu tar-regolazzjoni (materjali u territorjali), u d-deċiżjoni li termini ewlenin jibqgħu mhux definiti, b'tali mod li l-ġurnalisti jsibuha impossibbli li jagħrfu meta jkunu qed jiksru l-liġi,

F.  billi l-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa stieden l-awtoritajiet Ungeriżi biex, meta jkunu qed jirrevedu l-liġi tal-media, iqisu l-istandards tal-libertà tal-espressjoni u tal-pluraliżmu tal-media tal-Kunsill tal-Ewropa, ir-rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kumitat tal-Ministri u tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, u, partikolarment, l-istandards obbligatorji tal-KEDB u l-każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem; billi rrefera għall-użu ta' definizzjonijiet mhux ċari li huma miftuħa għall-miżinterpretazzjoni, għat-twaqqif ta' makkinarju regolatorju li huwa politikament żbilanċat b'poteri sproporzjonati u li mhuwiex suġġett bis-sħiħ għas-superviżjoni ġudizzjarja, għat-theddid lejn l-indipendenza tal-media tas-servizz pubbliku, u għat-tħassir tal-protezzjoni tas-sorsi tal-ġurnalisti; billi enfasizza wkoll il-ħtieġa li l-persuni kollha interessati, inklużi l-partiti tal-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili, ikunu jistgħu jieħdu sehem b'mod sinifikanti fir-reviżjoni ta' din il-leġiżlazzjoni, li tirregola aspett daqstant fundamentali għat-tħaddim ta' soċjetà demokratika(6),

G.  billi, fit-tieni opinjoni maħruġa fil-25 ta' Frar 2011, il-Kummissajru għad-Drittijiet tal-Bniedem jirrakkomanda “reviżjoni sħiħa” tal-pakkett Ungeriż tal-liġi tal-media, bil-ħsieb, inter alia, li terġa“ tiddaħħal leġiżlazzjoni preċiża li tippromwovi media pluralista u indipendenti, u ssaħħaħ il-garanziji li l-mekkaniżmi regulatorji tal-media jkunu indipendenti mill-influwenza politika(7); billi jkompli jiddikjara li l-media fl-Ungerija trid tkun kapaċi twettaq ir-rwol tagħha bħala għassiesa f'soċjetà demokratika pluralista u li, sabiex dan twettqu, l-Ungerija għandha timxi bl-impenji tagħha bħala Stat Membru tal-Kunsill tal-Ewropa u tuża kemm tiflaħ l-għarfien espert ta' dik l-organizzazzjoni fl-oqsma tal-libertà tal-espressjoni u tal-indipendenza tal-media u l-pluraliżmu,

H.  billi l-liġi tal-media Ungeriża għandha tiġi konsegwentement sospiża b'urġenza u rreveduta skont il-kummenti u l-proposti tal-Kummissjoni, tal-OSKE u tal-Kunsill tal-Ewropa, sabiex ikun żgurat li hija tiġi taqbel perfettament mal-liġi tal-UE u mal-valuri u l-istandards Ewropej għal dak li għandu x'jaqsam mal-libertà tal-media, il-pluraliżmu u l-governanza indipendenti tal-media,

I.  billi, minkejja li l-Parlament ripetutement tenna l-istediniet tiegħu biex issir direttiva fuq il-libertà tal-media, il-pluraliżmu u l-governanza indipendenti, il-Kummissjoni sal-lum iddawret fuq il-proposta, li issa saret dejjem iktar meħtieġa u urġenti,

J.  billi l-kriterji ta' Kopenħagen għas-sħubija fl-UE rigward il-libertà tal-istampa u l-libertà tal-espressjoni, kif stabbiliti fil-Kunsill Ewropew ta' Kopenħagen f'Ġunju 1993, għandhom jinżammu mill-Istati Membri kollha tal-UE u jkunu infurzati b'leġiżlazzjoni relevanti tal-UE,

K.  billi, fil-paragrafi 45 u 46 tal-ġudizzju tagħha fil-kawżi konġunti C-39/05 P u C-52/05 P, il-Qorti tal-Ġustizzja sostniet li l-aċċess għall-informazzjoni jippermetti li ċ-ċittadini jieħdu sehem aktar mill-qrib fil-proċess deċiżjonali, u jiggarantixxi li l-amministrazzjoni tgawdi minn leġittimità ikbar u tkun iktar effettiva u iktar responsabbli lejn iċ-ċittadin f'sistema demokratika, u li huwa “prekondizzjoni għat-tħaddim tad-drittijiet demokratiċi taċ-ċittadini”,

1.  Jistieden lill-awtoritajiet Ungeriżi jreġġgħu għal li kienet l-indipendenza tal-governanza tal-media u jwaqqfu l-interferenza mill-istat fuq il-libertà tal-espressjoni u “r-rappurtar bilanċjat”, u jemmen li regolazzjoni żejda fuq il-media hija kontroproduttiva, u tipperikola l-pluraliżmu effettiv fl-isfera pubblika;

2.  Jilqa“ l-kooperazzjoni tal-Kummissjoni mal-awtoritajiet Ungeriżi biex iġibu l-liġi Ungeriża tal-media f'konformità mat-Trattati u l-liġi tal-UE, u l-bidu tal-proċess tal-emendar fuq livell nazzjonali;

3.  Jiddeplora d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tolqot tliet punti biss marbutin mal-implimentazzjoni tal-acquis communautaire mill-Ungerija u n-nuqqas ta' kwalunkwe referenza għall-Artikolu 30 tad-DSMA, li b'effett tagħha tillimita l-kompetenza tal-Kummissjoni stess biex tifli kemm l-Ungerija tkun konformi mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali meta tiġi biex timplimenta l-liġi tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex teżamina l-konformità tal-Ungerija mal-arranġamenti ta' responsabbiltà stipulati fid-Direttiva 2000/31/KE dwar il-kummerċ elettroniku u t-traspożizzjoni tal-Ungerija tad-deċiżjonijiet ta' qafas tal-UE dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta' razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali (2008/913/ĠAI) u dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu (2008/919/ĠAI), li tinkludi referenzi għal-libertà tal-espressjoni u tidwir mar-regoli tal-libertà tal-media;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli s-sorveljanza mill-qrib u l-valutazzjoni tal-konformità tal-liġi tal-media Ungeriża kif emendata skont il-leġiżlazzjoni Ewropea, b'mod partikolari mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

5.  Jistieden lill-awtoritajiet Ungeriżi biex jinvolvu lil dawk kollha li għandhom x'jaqsmu mar-reviżjoni tal-liġi tal-media u dik tal-Kostituzzjoni, li hija l-bażi ta' soċjetà demokratika mibnija fuq l-istat tad-dritt, b'kontrolli xierqa u b'bilanċi li jissalvagwardjaw id-drittijiet fundamentali tal-minoranza kontra r-riskju tat-tirannija tal-maġġoranza;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu azzjoni, skont l-Artikolu 265 tat-TFUE, billi qabel tmiem is-sena tipproponi inizjattiva leġiżlattiva skont l-Artikolu 225 tat-TFUE dwar il-libertà tal-media, il-pluraliżmu u l-governanza indipendenti, biex b'hekk tegħleb l-inadegwatezzi tal-qafas leġiżlattiv tal-UE fuq il-media, billi tuża l-kompetenzi tagħha fl-oqsma tas-suq intern, il-politika awdjoviżiva, il-kompetizzjoni, it-telekomunikazzjonijiet, is-sussidji mill-Istat, l-obbligi ta' servizz pubbliku u d-drittijiet fundamentali ta' kull persuna residenti fit-territorju tal-UE, bil-ħsieb li tiddefinixxi tal-anqas l-istandards minimi essenzjali li l-Istati Membri kollha għandhom jilħqu u jirrispettaw fil-leġiżlazzjoni nazzjonali biex jiżguraw, jiggarantixxu u jippromwovu l-libertà tal-informazzjoni u livell xieraq ta' pluraliżmu tal-media u governanza indipendenti tal-media;

7.  Jistieden lill-awtoritajiet Unġeriżi biex ikomplu jirrevedu l-liġi tal-media skont il-kummenti u l-proposti tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni, l-OSKE u l-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat tal-Ministri u tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, u l-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, u f'każ li jsibu li ma taqbilx mal-ittra jew mal-ispirtu tat-Trattati jew mal-liġi tal-UE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jew il-KEDB, jirrevokaw il-liġi u ma japplikawhiex jew ma japplikawx dawk l-elementi tagħha li jinstab li jkunu inkompatibbli;

8.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kunsill tal-Ewropa, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Aġenzija għad-Drittijiet tal-Bniedem u lill-OSKE.

(1) ĠU C 104 E, 30.4.2004, p. 1026.
(2) ĠU C 8 E, 14.1.2010, p. 85.
(3) Testi adottati, P7_TA(2010)0307.
(4)1 Analiżi u valutazzjoni ta' pakkett ta' leġislazzjoni u abbozzi ta' leġislazzjoni Ungeriżi dwar il-midja u t-telekomunikazzjonijiet, imħejji minn Dr Karol Jakubowicz għall-OSKE.
(5)2 Ittra tal-14 ta' Jannar 2010 mir-Rappreżentant tal-OSKE dwar il-Libertà tal-Media lill-President tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern.
(6) http://www.coe.int/t/commissioner/News/2011/110201Hungary_en.asp.
(7) https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1751289.


Il-Viċinat tan-Nofsinhar, u b'mod partikolari l-Libja, inklużi l-aspetti umanitarji
PDF 301kWORD 71k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2011 dwar il-Viċinat tan-Nofsinhar, u l-Libja b'mod partikolari
P7_TA(2011)0095RC-B7-0169/2011

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (UNGA) tal-1 ta' Marzu 2011 li bl-unanimità tissospendi s-sħubija tal-Libja fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC),

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 1970/2011 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (UNSC) tat-26 ta' Frar 2011,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Frar 2011 li timplimenta r-riżoluzzjoni tal-UNSC u li timponi miżuri restrittivi addizzjonali fuq dawk responsabbli għar-ripressjoni vjolenti kontra l-popolazzjoni ċivili,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni S-15/2 tal-UNHRC adottata fil-25 ta' Frar 2011,

–  wara li kkunsidra s-sospensjoni fit-22 ta' Frar 2011 tan-negozjati dwar Ftehim ta' Qafas UE-Libja,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet reċenti dwar il-Libja u dwar l-Afrika ta' Fuq mir-Rappreżentant Għoli Catherine Ashton,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Libja, b'mod partikolari r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar l-eżekuzzjonijiet fil-Libja(1), u r-rakkomandazzjoni tiegħu tal-20 ta' Jannar 2011 li tippreċiża kundizzjonijiet kritiċi rigward in-negozjati dwar il-Ftehim ta' Qafas UE-Libja(2),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Ġinevra tat-28 ta' Lulju 1951 u l-Protokoll tal-31 ta' Jannar 1967 dwar l-Istatus tar-Refuġjati,

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli u l-protokoll tagħha dwar it-twaqqif ta' Qorti Afrikana tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli, ratifikati mil-Libja fis-26 ta' Marzu 1987 u fid-19 ta' Novembru 2003 rispettivament,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi dimostrazzjonijiet ta' dan l-aħħar f'bosta pajjiżi Għarab tal-Afrika ta' Fuq u tal-Lvant Nofsani sejħu għal tmiem tar-reġimi awtoritarji u għal riformi politiċi, ekonomiċi u soċjali, libertà, demokrazija u kundizzjonijiet tal-għajxien aħjar għan-nies ordinarji; billi l-protesti massivi f'bosta pajjiżi Għarab urew li reġimi mhux demokratiċi u awtoritarji ma jistgħux jiggarantixxu stabbiltà kredibbli u li l-valuri demokratiċi huma ċentrali għas-sħubijiet ekonomiċi u politiċi,

B.  billi protesti kontra r-reġim Libjan bdew fil-belt ta' Benghazi fil-15 ta' Frar 2011 u nfirxu mal-pajjiż kollu, sa ma waslu Al-Bayda, Al-Quba, Darnah u Az-Zintan, filwaqt li d-dimostranti ħadu f'idejhom il-kontroll ta' bosta bliet, b'mod partikolari fil-Lvant tal-Libja,

C.  billi d-dimostranti sfaw attakkati bi vjolenza liema bħalha mir-reġim ta' Gaddafi, li uża l-forzi armati Libjani, milizji, merċenarji u ġellieda barranin biex ixejjen il-protesti bil-vjolenza, inkluż bl-użu indiskriminat ta' maxingans, tiraturi magħżula, ajruplani u elikotteri tal-gwerra kontra ċ-ċivili; billi dan wassal għal żieda qawwija ħafna tal-għadd ta' mwiet u għal għadd kbir ta' nies li sfaw miġruħa u arrestati,

D.  billi r-reazzjoni vjolenti u brutali tar-reġim kontra l-popolazzjoni Libjana wasslet mhux biss biex bosta suldati fil-pajjiż għaddew għan-naħa l-oħra fil-ġlieda, imma wkoll għar-riżenja ta' membri tar-reġim,

E.  billi skont l-UNHRC aktar minn 200 000 ruħ ħarbu mil-Libja lejn it-Tuneżija, l-Eġittu u n-Niġer f'dawn l-aħħar ġranet u mijiet ta' eluf ta' rifuġjati u ħaddiema barranin oħra qed iħabbtu wiċċhom ma' taqbida ddisprata biex jaħarbu l-kunflitt jew joħorġu mil-Libja; billi dan qed joħloq emerġenza umanitarja li tirrikjedi reazzjoni rapida tal-UE,

F.  billi wara l-adozzjoni mill-UNHRC, bi qbil komuni, ta' riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Libja fil-15-il Sessjoni Speċjali fil-25 ta' Frar 2011, li tikkundanna vjolazzjonijiet gravi u sistematiċi tad-drittijiet tal-bniedem fil-Libja u tinnota li wħud minnhom jistgħu jitqiesu bħala delitti kontra l-umanità, l-UNGA fit-2 ta' Marzu 2011 iddeċidiet li tissospendi s-sħubija tal-Libja fil-UNHRC, kif irrakkomanda l-istess UNHRC,

G.  billi b'reazzjoni għar-Riżoluzzjoni tal-UNSC tas-26 ta' Frar 2011 dwar il-Libja, li ddikjarat li l-każ għandu jitressaq quddiem il-Qorti Kriminali Internazzjonali (ICC), il-Prosekutur tal-ICC fit-3 ta' Marzu 2011 vara investigazzjoni dwar l-allegati delitti kontra l-umanità li twettqu fil-Libja, fost oħrajn minn Muammar al-Gaddafi u membri tar-reġim; billi r-Riżoluzzjoni 1970 tal-UNSC timponi embargo tal-armi fuq il-pajjiż, projbizzjoni tal-ivvjaġġar u ffriżar tal-assi fuq il-familja Gaddafi u r-reġim u fl-istess ħin tawtorizza lill-Istati Membri kollha tan-NU li jieħdu taħt idejhom u jiddisponu minn materjal relatat mal-miltar,

H.  billi d-deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Frar 2011 timponi miżuri restrittivi addizzjonali, b'mod partikolari projbizzjoni tal-viża u ffriżar tal-assi, kontra dawk li huma responsabbli għar-ripressjoni vjolenti kontra l-popolazzjoni ċivili fil-Libja, u b'hekk timplimenta r-Riżoluzzjoni tal-UNSC tas-26 ta' Frar 2011 dwar il-Libja,

I.  billi bosta mexxejja dinjija mindu beda l-irvell ripetutement talbu lill-Kurunell Gaddafi biex jirriżenja,

J.  billi fit-22 ta' Frar 2011 il-Lega Għarbija ssospendiet il-Libja u fit-3 ta' Marzu 2011 s-Segretarju Ġenerali tagħha ddikjara li l-Lega, jekk ikompli għaddej il-ġlied fil-Libja, tista“ tappoġġa żona ta' projbizzjoni tat-titjir fuq il-Libja b'koordinazzjoni mal-Unjoni Afrikana,

K.  billi, fi stqarrija bid-data tal-5 ta“  Marzu 2011, il-Kunsill Nazzjonali Tranżizzjonali ad Interim (ITNC) jitlob lill-komunità internazzjonali ”taqdi l-obbligi tagħha li tipproteġi l-poplu Libjan min kull ġenoċidju u delitti kontra l-umanità ulterjuri u dan bla intervent militari dirett fuq it-territorju Libjan“,

L.  billi, b'effett mit-22 ta' Frar 2011, l-UE ssospendiet in-negozjati li kienu għaddejjin dwar il-Ftehim ta' Qafas UE-Libja flimkien ma' kull kuntratt ta' kooperazzjoni mal-Libja,

M.  billi l-UE għandha interess vitali f'Afrika ta' Fuq ta' demokrazija, prosperità, stabbiltà u paċi; billi l-avvenimenti li seħħew dan l-aħħar fil-Libja, l-Eġittu u t-Tuneżija enfasizzaw il-ħtieġa urġenti ta' riforma tal-politika barranija tal-UE rigward ir-reġjun tal-Meditterran,

N.  billi l-Kunsill Ewropew straordinarju li se jiltaqa“ l-Ġimgħa 11 ta' Marzu 2011 mistenni jeżamina bir-reqqa r-rapport tar-Rappreżentant Għoli u dak tal-Kummissjoni dwar l-adattament rapidu tal-istrumenti tal-UE kif ukoll ir-rapport tar-Rappreżentant Għoli dwar l-appoġġ għall-proċessi ta' tranżizzjoni u trasformazzjoni,

1.  Jesprimi s-solidaretà tiegħu mal-poplu Libjan, u b'mod partikolari maż-żgħażagħ Libjani li kienu huma li taw spinta favur id-demokrazija u t-tibdil tar-reġim, juri r-rispett tiegħu quddiem il-kuraġġ u d-determinazzjoni tagħhom u jappoġġa bil-qawwa l-aspirazzjonijiet demokratċii, ekonomiċi u soċjali leġittimi tagħhom;

2.  Jikkundanna bil-qawwa kollha l-vjolazzjonijiet sfaċċati u sistematiċi tad-drittijiet tal-bniedem fil-Libja, u b'mod partikolari r-ripressjoni vjolenti ta' dimostranti paċifiċi favur id-demokrazija, ġurnalisti, u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem mir-reġim ta' Gaddafi; jiddeplora bil-kbir il-ħafna qtil li rriżulta u l-għadd kbir ta' miġruħa; jestendi l-kondoljanzi tiegħu lill-familji tal-vittmi; jikkundanna l-inċitament espliċitu għall-ostilità kontra l-popolazzjoni ċivili fl-istqarrijiet magħmula minn Muammar al-Gaddafi u ibnu Saif al-Islam, l-ogħla rappreżentanti tar-reġim;

3.  Jitlob it-tmiem immedjat tar-reġim dittatorjali brutali tal-Kurunell Gaddafi u jistiednu jirriżenja minnufih biex ma jħallix li jixtered aktar demm u jħalli sseħħ fis-sliem tranżizzjoni politika; jistieden lill-awtoritajiet Libjani jwaqqfu l-vjolenza minnufih u jippermettu riżoluzzjoni paċifika tas-sitwazzjoni, bi qbil ma' dak li jistenna leġittimament il-poplu Libjan; jistieden lill-awtoritajiet Libjani jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u l-liġi internazzjonali umanitarja, itemmu kull restrizzjoni tal-libertà tal-espressjoni, inkluż permezz l-internet, u jagħtu aċċess immedjat għall-pajjiż lil osservaturi indipendenti tad-drittijiet tal-bniedem u lill-midja barranin;

4.  Jappoġġa bis-sħiħ ir-Riżoluzzjoni 1970 tal-UNSC li tikkundanna l-vjolazzjonijiet gravi u sistematiċi tad-drittijiet tal-bniedem fil-Libja u jitlob li l-kwistjoni tinġieb quddiem l-ICC, filwaqt li jimponi embargo tal-armi fuq il-pajjiż u projbizzjoni tal-ivvjaġġar u ffriżar tal-beni għall-familja ta' Muammar al-Gaddafi; jenfasizza li dawk li jwettqu attakki kontra n-nies ċivili huma individwalment kriminalment responsabbli skont il-liġi internazzjonali, li jeħtiġilhom jinġiebu quddiem il-ġustizzja u li ma jista“ jkun hemm l-ebda impunità; jappoġġa bil-qawwa l-varar mill-Prosekutur tal-ICC ta' investigazzjoni dwar l-allegati delitti kontra l-umanità mwettqa minn Muammar al-Gaddafi u membri tar-reġim tiegħu;

5.  Jinnota li l-UE kienet l-ewwel li implimentat is-sanzjonjiet imposti mill-UNSC u li l-miżuri tal-UE jisbqu dawn is-sanzjonijiet, minħabba li jimponu oħrajn separati; jilqa“ d-deċiżjoni tal-Kunsill li tipprojbixxi l-kummerċ mal-Libja f'tagħmir li jista” jintuża għar-ripressjoni interna, kif ukoll l-estensjoni tal-lista ta' persuni koperti bl-iffriżar tal-assi u l-projbizzjoni tal-viża; jitlob li l-effikaċja tas-sanzjonijiet tkun ivvalutata bla waqfien;

6.  Jenfasizza li l-miżuri kollha għandhom iħaddnu l-assi Libjani kollha, inklużi l-fondi sovrani ġestiti mill-Awtorità Libjana tal-Investimenti; jitlob li l-iffriżar tal-assi jinkludi d-dħul mill- bejgħ taż-żejt u l-gass; jitlob lill-Kunsill u lill-Istati membri jikxfu d-dettalji kollha tal-assi kollha li jiġu ffriżati; jilqa“ f'dan il-kuntest, diskussjonijiet dwar sanzjonijiet ulterjuri tal-UE, inkluż l-iffriżar tal-assi ta' kumpaniji Libjani b'rabtiet mar-reġim ta' Gaddafi;

7.  Jilqa“ d-deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Frar 2011 li tipprojbixxi l-forniment ta' armi, munizzjon u materjal relatat lil-Libja; jitlob lill-Kunsill jivverifika, f'dak ir-rigward, jekk inkisirx il-Kodiċi tal-Kondotta tal-UE dwar l-esportazzjoni tal-armi u jadotta miżuri stretti bil-għan li dan il-kodiċi jiġi rrispettat bis-sħiħ mill-Istati Membri kollha; jitlob lir-Rappreżentant Għoli tesplora l-possibiltà li l-embargo jiġi infurzat bl-użu ta' assi tal-avjazzjoni u navali tal-PSDK;

8.  Jappoġġa bis-sħiħ id-deċiżjoni tal-UNHRC li jibgħat kummissjoni ta' inkjesta internazzjonali u indipendenti fil-Libja biex tinvestiga vjolazzjonijiet tal-liġi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem kif ukoll id-deċiżjoni tal-UNGA tat-2 ta' Marzu 2011 li tissospendi s-sħubija tal-Libja fil-UNHRC;

9.  Jistieden lill-UE u lill-komunità internazzjonali jieħdu kull miżura possibbli biex jiżolaw għalkollox lil Gaddafi u r-reġim tiegħu, sew nazzjonalment kif ukoll internazzjonalment;

10.  Jenfasizza li l-UE u l-Istati Membri tagħha jeħtiġilhom jaqdu r-Responsabbiltà ta' Protezzjoni tagħhom, biex isalvaw in-nies ċivili Libjani minn attakki armati fuq skala kbira; jirrimarka li għaldaqstant l-ebda possibbiltà pprovduta fil-Karta tan-NU ma tista“ tkun eliminata; jistieden lir-Rappreżentant Għoli u lill-Istati Membri jkunu lesti għal deċiżjoni tal-UNSC dwar miżuri ulterjuri, inkluża l-possibbiltà ta' żona ta' projbizzjoni tat-titjir bil-għan li r-reġim ma jitħalliex jieħu fil-mira l-popolazzjoni ċivili; jenfasizza li kwalunkwe miżura deċiża mill-UE u l-Istati Membri tagħha għandha tkun f'konformità ma' mandat tan-NU u tissejjes fuq koordinament mal-Lega Għarbija u mal-Unjoni Afrikana, u b'hekk tinkoraġġixxi liż-żewġ organizzazzjonijiet biex imexxu l-isforzi internazzjonali;

11.  Jistieden lill Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal politika estera u tas-sigurtà tistabbilixxi relazzjonijiet mal-Kunsill Nazzjonali Interim ta' Tranżizzjoni Libjan sabiex tibda l-proċess sabiex tagħmilhom uffiċjali, biex tiġi inkoraġġita t- tranżizzjoni lejn id-demokrazija, tiżgura l-involviment ta' spettru wiesa“ ta' rappreżentanti tas-soċjetà Libjana u tagħti aktar setgħa lin-nisa u lill-minoranzi fil-proċess ta' tranżizzjoni, u jistedinha tappoġġa l-ITNC fiż-żona lliberata ħalli tnaqqas il-pressjoni fuq il-popolazzjoni lokali u taqdi l-ħtiġijiet umanitarji bażiċi ta' dawk in-nies, inkluża l-assistenza medika;

12.  Iħeġġeġ lill-UE tikkontribwixxi għar-riformi demokratiċi u għat-twaqqif ta' istituzzjonijiet tal-istat ta' dritt fil-Libja billi tipprovdi appoġġ għall-iżvilupp ta' midja ħielsa u ta' organizzazzjonijiet indipendenti tas-soċjetà ċivili; b'mod partikolari partiti politiċi demokratiċi, sabiex ikunu jistgħu jsiru elezzjonijiet demokratiċi fil-ġejjieni;

13.  Huwa mħasseb ħafna dwar il-kriżi umanitarja li qed tikber, hekk kif 200 000 migrant qed jaħarbu l-vjolenza fil-Libja, filwaqt li bosta minnhom jibqgħu weqfin fil-fruntiera bejn il-Libja u t-Tuneżija u oħrajn ma jistgħux jitħallew f'kampijiet tar-refuġjati fit-Tuneżija, l-Eġittu u n-Niġer; jistieden lill-awtoritajiet Libjani tal-lum u tal-ġejjieni biex jagħtu aċċess għall-pajjiż lil organizzazzjonijiet umanitarji u jiggarantixxu s-sikurezza ta' persunal umanitarju;

14.  Iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lir-Rappreżentant Għoli biex iqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi finanzjarji u umani kollha meħtieġa biex jappoġġaw operazzjoni umanitarja internazzjonali soda, filwaqt li jgħinu lill-UNHCR u aġenziji umanitarji rilevanti oħra biex jipprovdu l-protezzjoni u l-assistenza ta' emerġenza lil dawk kollha li jeħtiġuhom; jilqa“ l-miżuri meħuda u l-fondi li nħarġu s'issa mill-Kummissarju Georgieva u mill-ECHO kif ukoll l-għajnuna umanitarja pprovduta minn xi Stati Membri biex jilqgħu għal din l-isfida; jappella lill-UE u lill-Istati Membri biex jipprovdu trasport bl-ajru u bil-baħar biex jgħinu lill-migranti, lill-persuni li qed ifittxu ażil u lir-refuġjati mil-Libja jerġgħu lura f'pajjiżhom jew imorru joqogħdu f'pajjiż ġdid, skont il-liġi internazzjonali u l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni Ewropea, u biex jipprovdu appoġġ finanzjarju b'risposta għall-appell konġunt tal-UNHCR-IOM (Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni), li nħareġ fit-3 ta' Marzu 2011;

15.  Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-miżuri kollha meħtieġa, inlużi riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi adegwati, ikunu implimentati biex jiggarantixxu lil l-UE tkun tista“ tirreaġixxi adegwatament fil-każ ta' kwalunkwe ċaqliq migratorju tal-massa, skont l-Artikolu 80 tat-TFUE;

16.  Ifakkar li fl-Istrateġija Konġunta UE-Afrika tal-2007, mexxejja tal-UE u tal-Afrika wiegħdu li jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li assi miksuba illegalment, inklużi fondi, jiġu investigati u jintbagħtu lura lejn il-pajjiżi tal-oriġini tagħhom; iħeġġeġ lill-Istati Membri jaġixxu skont il-Konvenzjoni Kontra l-Korruzzjoni u f'konformità magħha, sabiex jiżguraw li l-assi ffriżati jingħataw lura lill-poplu Libjan fil-futur; jenfasizza li azzjoni koordinata min-naħa tal-UE hija meħtieġa biex timplimenta l-iffriżar tal-assi miżmuma mill-familja Gaddafi u assoċjati magħrufa fl-Ewropa jew f'istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej li joperaw fi kwalunkwe rifuġju fiskali, u b'hekk tiżgura li l-banek tal-UE josservaw ir-rekwiżiti ta' diliġenza dovuta fir-rigward ta' kwalunkwe fondi potenzjalment illeċiti trasferiti mil-Libja;

17.  Jenfasizza li attivitajiet merċenarji huma theddida għall-paċi internazzjonali u s-sigurtà u delitt kontra l-umanità u għaldaqstant għandhom jitwaqqfu; jitlob lill-Kunsill u lir-Rappreżentat Għoli biex joħorġu twissijiet sodi li jiskoraġġixxu lil kwalunkwe gvern milli jibgħat merċenarji, persunal militari jew tagħmir militari b'appoġġ għar-ripressjoni tal-poplu Libjan mir-reġim ta' Gaddafi;

18.  Jilqa“ t-tlaqqigħ ta' Kunsill Ewropew straordinarju dwar l-iżviluppi fil-Libja u fil-Viċinat tan-Nofsinhar fil-11 ta'  Marzu 2011; jitlob lir-Rappreżentant Għoli u lill-Istati Membri jfasslu strateġija komprensiva u koerenti għar-risposta umanitarja u politika għas-sitwazzjoni fil-Libja;

19.  Jistieden lir-Rappreżentant Għoli tibda t-tħejjijiet għall-involviment tal-UE fil-Viċinat tan-Nofsinhar u għall-appoġġ favurih, b'referenza speċifika għall-iżvilupp tal-istat tad-dritt, governanza tajba u prerekwiżiti kostituzzjonali u elettorali għal demokrazija stabbli, pluralistika u paċifika fir-reġjun; jistieden lir-Rappreżentant Għoli tagħmel użu sħiħ mill-istrumenti rilevanti kollha ta' finanzjament estern;

20.  Huwa tal-fehma li l-bidliet revoluzzjonarji fl-Afrika ta' Fuq u fil-Lvant Nofasni għamluha ċara li l-impatt pożittiv tal-UE u l-kredibbiltà tagħha fit-tul f'dak ir-reġjun se jiddependu mill-kapaċità tagħha li twettaq politika barranija komuni koerenti li tkun imsejsa fuq il-valuri u żżomm biċ-ċar mal-forzi demokratiċi l-ġodda; itenni t-talba tiegħu biex l-UE tirrivedi l-politika tagħha ta' appoġġ tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem sabiex toħloq mekkaniżmu ta' implimentazzjoni għall-klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem f'kull ftehim ma' pajjiżi terzi;

21.  Jerġa“ jtenni t-talba tiegħu li jkun involut mill-qrib fix-xogħol tat-task force stabbilita biex tikkoordina r-reazzjoni tal-UE għall-kriżi fil-Libja u fi mkejjen oħra tar-reġjun tal-Mediterran;

22.  Jenfasizza mill-ġdid li l-avvenimenti fil-Libja, u f'pajjiżi oħra tar-reġjun, ħarġu fid-dieher il-ħtieġa urġenti tal-iżvilupp ta' politiki u strumenti aktar ambizzjużi u effikaċi, u tat-tisħiħ tal-bażi baġitarja tagħhom, b'tali mod li jinkoraġġixxu u jappoġġaw riformi politiċi, ekonomiċi u soċjali fil-Viċinat tan-Nofsinhar tal-UE; jenfasizza li r-rieżami strateġiku tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (ENP) li jinsab għaddej jeħtieġlu jirrifletti żviluppi attwali fl-Afrika ta' Fuq u joħroġ b'metodi ġodda u mtejba biex jinqdew il-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet tal-popli tar-reġjun; jinsisti li r-rieżami tal-ENP jeħtieġlu jipprijoritizza kriterji relatati mal-indipendenza tal-ġudikatura, ir-rispett għal-libertajiet fundamentali, il-pluraliżmu u l-libertà tal-istampa kif ukoll il-ġlieda kontra l-korruzzjoni; jitlob li jkun hemm koordinament aħjar mal-politiki oħra tal-Unjoni fir-rigward tal-pajjiżi involuti;

23.  Japprova l-fehma li l-Unjoni Għall-Mediterran jeħtiġilha tadatta ruħha għall-era l-ġdida u ċ-ċirkostanzi l-ġodda u tirrifletti u taġixxi fuq l-avvenimenti ta' dan l-aħħar, biex tressaq proposti dwar kif tippromwovi bl-aħjar mod id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem fl-Istati Membri tagħha u fir-reġjun, inkluż fil-Libja, kif ukoll dwar riformi possibbli ħalli tqawwi r-rwol tagħha u tagħmlu aktar koerenti u effikaċi;

24.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u lill-Assemblea Ġenerali tan-NU, lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, lil-Lega tal-Istati Għarab, lill-Unjoni Afrikana, lill-Unjoni għall-Mediterran, lill-gvernijiet tal-pajjiżi ġirien tal-Libja u lill-Kunsill Nazzjonali Tranżizzjonali ad Interim.

(1) Test adottati, P7_TA(2010)0246.
(2) Test adottati, P7_TA(2011)0020.


L-approċċ tal-UE rigward l-Iran
PDF 341kWORD 119k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2011 dwar l-approċċ tal-UE rigward l-Iran (2010/2050(INI))
P7_TA(2011)0096A7-0037/2011

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet perċedenti tiegħu dwar l-Iran, inklużi r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Settembru 2010 dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-każijiet ta' Sakineh Mohammadi Ashtiani u Zahra Bahrami(1), dik tal-10 ta' Frar 2010 dwar is-sitwazzjoni fl-Iran(2), u dik tat-22 ta' Ottubru 2009 dwar l-Iran(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ottubru 2010 dwar il-Jum Dinji kontra l-Piena tal-Mewt(4),

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (ICECR), il-Patt dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni Razzjali u l-Patt dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li l-Iran hi firmatarja tagħhom ilkoll,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-Unjoni Ewropea (UE) u l-Istati Uniti tal-Amerika (USA) tat-8 ta' Frar 2010 li tistieden lill-Gvern Iranjan iwettaq l-obbligi tiegħu fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tar-Rappreżentant Għoli tal-UE Catherine Ashton (minn hawn “il quddiem ir-”Rappreżentant Għoli“) tal-24 ta' Settembru 2010 dwar ”rimarki xokkanti u inaċċettabbli“ magħmula mill-President Iranjan Mahmoud Ahmadinejad waqt l-Assemblea Ġenerali tan-NU,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-UE dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi tal-Qerda tal-Massa adottata waqt il-Kunsill Ewropew ta' Tessalonika tad-19 u l-20 ta' Ġunju 2003 u l-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi tal-Qerda tal-Massa tal-10 ta' Diċembru 2003,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-23 ta' Settembru 2010 tal-kelliem tar-Rappreżentant Għoli li tikkundanna l-attakk bil-bombi f'Mahabad, l-Iran,

  wara li kkunsidra r-rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea ta' Sigurtà (ESS) bit-titolu “Nipprovdu Sigurtà f'Dinja li Qed Tinbidel”, adottat mill-Kunsill Ewropew fit-12 ta' Diċembru 2008,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tar-Rappreżentant Għoli tat-22 ta' Settembru 2010 f'isem l-E3+3 dwar soluzzjoni negozjata bikrija għall-kwistjoni nukleari Iranjana,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tar-Rappreżentant Għoli tat-12 ta' Awwissu 2010 f'isem l-Unjoni Ewropea dwar is-sentenza mogħtija lil 7 mexxejja Baha'i,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-16 ta' Lulju 2010 tal-kelliem tar-Rappreżentant Għoli li tikkundanna l-attakk fl-Iran,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-22 ta' Marzu 2010 dwar aċċess liberu għall-informazzjoni fl-Iran,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tar-Rappreżentant Għoli tas-6 ta' Lulju 2010 dwar l-eżekuzzjonijiet imminenti fl-Iran,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tar-Rappreżentant Għoli tat-12 ta' Ġunju 2010 f'isem l-Unjoni Ewropea dwar “is-sitwazzjoni gravament iddeterjorata tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran mill-elezzjonijiet Presidenzjali ta' Ġunju 2009 ”l hawn“,

–  wara li kkunsidra d-data miċ-Ċentru tal-Istatistika tal-Iran dwar iż-żieda fir-rata tal-qgħad tal-Iran fir-rebbiegħa tal-2010 għal 14,6 %, fejn l-għadd ta' nies qiegħda hu stmat li hu ta' “l fuq minn 3,5 miljun ruħ,

–  wara li kkunsidra l-fatt li l-Iran hija firmatarja tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (NPT) u bħala tali impenjat ruħha li tabbanduna l-akkwist ta' armi nukleari u hija marbuta legalment li tiddikjara l-attivitajiet nukleari tagħha kollha, inkluż il-materjal nukleari, u tqegħidhom fis-salvagwardja tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA),

–  wara li kkusidra d-dikjarazzjoni tal-IAEA tas-27 ta' Settembru 2005 li tgħid li l-Iran ma kenitx qed tissodisfa l-obbligi tagħha skont l-NPT,

–  wara li kkunsidra l-fatt li s-sospensjoni tal-arrikkiment u rekwiżiti oħra ġew affermati suċċessivament f'sitt riżoluzzjonijiet (1696, 1737, 1747, 1803, 1835 u 1929) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti bħala prekondizzjonijiet biex id-drittijiet tal-Iran skont l-NPT jerġgħu jiġu kif kienu,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tad-Direttur Ġenerali tal-IAEA Yukiya Amano fir-rapport tiegħu ta' kull tliet xhur lill-Bord tal-Gvernaturi fit-18 ta' Frar 2010 li l-“Iran mhix qed timplimenta r-rekwiżiti li jinsabu fir-riżoluzzjonijiet relevanti tal-Bord tal-Gvernaturi u tal-Kunsill tas-Sigurtà”,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-IAEA għal ftehim biex ikun pprovdut fjuwil nukleari lir-Reattur ta' Riċerka f'Teħran bi skambju għal uranju b'arrikkiment baxx mill-istokkijiet tal-Iran, u l-proposta pont sponsorjata mill-gvernijiet tat-Turkija u l-Brażil f'tentattiv biex jibnu l-fiduċja u jiffaċilitaw in-negozjati bejn l-Iran u l-E3+3, kif ukoll bejn l-Iran u l-Grupp ta' Vjenna,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 1929 (2010) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU (UNSC) li ddaħħal miżuri restrittivi ġodda kontra l-Iran billi timponi r-raba“ rawnd ta' sanzjonijiet fuq l-Iran minħabba l-programm nukleari tagħha,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Iran tas-26 ta' Lulju 2010 u l-adozzjoni min-naħa tal-Kunsill ta' ġabra ta' miżuri restrittivi li għandhom jiġu imposti fuq l-Iran fl-oqsma tal-kummerċ, is-servizzi finanzjarji, l-enerġija u t-trasport, u ta' regolament li jestendi l-lista ta' entitajiet u individwi soġġetti għal iffriżar ta' assi,

–  wara li kkunsidra s-sanzjonijiet addizzjonali fuq l-Iran imħabbra mill-Istati Uniti, il-Ġappun, il-Kanada u l-Awstralja,

–  wara li kkunsidra l-impenn li ilu jeżisti tal-Unjoni Ewropea li taħdem għal soluzzjoni diplomatika għall-kwistjoni nukleari Iranjana,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0037/2011),

A.  billi r-Repubblika Iżlamika tal-Iran (minn hawn “il quddiem ”l-Iran“) qed tiffaċċja sensiela ta' sfidi ta' governanza – minn ġlied għall-poter bejn fazzjonijiet rivali fi ħdan l-eliti li qed imexxu l-pajjiż sa sitwazzjoni soċjali u ekonomika ġenerali ħażina li qed tikkawża ħsara kbira, ambjent ta' sigurtà reġjonali problematika u skuntentizza popolari li qed dejjem tikber fil-pajjiż – li ħafna minnhom huma prodotti li ħoloq ir-reġim Iranjan stess,

B.  billi l-iżviluppi politiċi fl-Iran wara l-elezzjonijiet presidenzjali kontroversjali ta' Ġunju 2009, meqjusa minn ħafna bħala li kienu qarrieqa, urew li hemm potenzjal kbir għall-bidla demokratika fil-pajjiż immexxija mill-poplu, bl-azzjoni ta' attakk immexxija mis-soċjetà vibranti u attiva tagħha, jinnota li r-riformisti saru identifikati bl-aktar mod komuni mal-Moviment l-Aħdar li ssawwar waqt il-protesti tal-massa li seħħew kontra l-elezzjoni mill-ġdid tal-President Ahmadinejad,

C.  billi l-forzi tas-sigurtà tal-Iran – il-Gwardji Rivoluzzjonarji, il-milizja Basij u l-pulizija – irreaġixxew b'repressjoni qawwija, bl-arrest arbitrarju ta' eluf ta' dimostranti u dissidenti paċifiċi, inklużi studenti u akkademiċi, attivisti tad-drittijiet tan-nisa, trejdjunjonisti, avukati, ġurnalisti, bloggers, kleriċi u difensuri prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, bil-għan ċar li jintimidaw il-kritiċi u joħonqu l-espressjoni tan-nuqqas ta' qbil; billi l-ġudikatura organizzat proċessi ta' massa ta' mijiet ta' riformisti u attivisti prominenti biex jingħata eżempju bihom, li rriżultaw fl-issentenzjar ta' xi wħud għal żmien twil il-ħabs u saħansitra għall-mewt,

D.  billi mindu ġie elett il-President Ahmadinejad fl-2005 l-Korp tal-Gwardja Rivoluzzjonarja Iranjana uża fondi akkumulati mis-snin tmenin biex jixtri intrapriżi u negozji statali li ġew privatizzati permezz tal-Borża ta' Teheran,

E.  billi d-drittijiet fundamentali tal-bniedem tal-Iranjani – id-dritt għall-ħajja, id-dritt għal-libertà tal-espressjoni u tal-assoċjazzjoni u d-dritt għall-ħelsien mill-arrest arbitrarju, mid-detenzjoni u mit-tortura u minn kull forma ta' diskriminazzjoni – għadhom qed jiġu miksura b'impunità,

F.  billi l-Iran jinsab fost l-aktar nazzjonijiet fil-Lvant Nofsani mqabbda mal-Internet u t-telekomunikazzjonijiet, u dan jagħmel minnu t-tielet l-ikbar blogosfera fid-dinja wara l-Istati Uniti u ċ-Ċina; billi mhix b'kumbinazzjoni li t-telekomunikazzjonijiet u l-Internet ilhom ikunu interrotti regolarment mill-elezzjonijiet ta' Ġunju 2009 “l hawn,

G.  billi l-Iran għad għandu l-piena tal-mewt u huwa wieħed mit-tliet pajjiżi fid-dinja li jwettqu l-iktar eżekuzzjonijiet; billi l-Iran iżomm ir-rekord għall-ogħla numru ta' delinkwenti minorenni ġġustizzjati; billi l-Iran għadu japplika l-piena tal-mewt bit-tħaġġir, ħaġa li tmur kontra t-Tieni Protokoll Fakultattiv tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi,

H.  billi għadd kbir ta' Iranjani kienu ġġustizzjati għal raġunijiet politiċi, numru bla għadd għadhom il-ħabs, u mijiet ġew sfurzati jaħarbu mill-pajjiż għaliex beżgħu għal ħajjithom u/jew minn ħabs għal żmein indefinit, interrogazzjoni u tortura,

I.  billi l-korpi għad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran (eż. il-Kummissjoni Iżlamika għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kummissjoni għall-Artikolu 90) huma alleati mal-Gvern u għadhom fil-biċċa l-kbira insinifikanti,

J.  billi l-programm nukleari tal-Iranj għandu passat ta' ħabi, li maż-żmien naqqar il-kredibilità tal-pretensjonijiet tal-Iran li l-programm huwa biss għal skopijiet paċifiċi,

K.  billi l-Iran għad irid jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont kull riżoluzzjoni tal-UNSC rilevanti, li l-aktar waħda riċenti fosthom hija r-Riżoluzzjoni 1929 (2010), u r-rekwiżiti kollha tal-Bord tal-Gvernaturi tal-IAEA, li jindikaw aċċess sħiħ u mingħajr kundizzjonijiet mill-Aġenzija għas-siti kollha, għat-tagħmir, għan-nies u għad-dokumenti kollha li jippermettu spezzjoni xierqa tal-iskopijiet nukleari tal-Iran u jkunu jippermettu lill-IAEA twettaq ir-rwol tagħha bħala l-għassiesa nukleari,

L.  billi xi wħud mill-politiki tal-Gvern Iranjan jippreżentaw theddida għall-istabilità u l-paċi fir-reġjun; billi Iżrael u r-reġjun tal-Golf b'mod partikolari jħossuhom intimidati mir-retorika aggressiva u b'miri speċifiċi tal-Iran, mill-programm nukleari tiegħu li għadu għaddej, u l-appoġġ tiegħu għall-Ħeżbollaħ u l-Ħamas; billi, mill-banda l-oħra l-influwenza stabbilizzanti li l-Iran jista“ potenzjalment jiggwadanja mill-ġdid tkun ta' benefiċċju għar-reġjun kollu kemm hu, sakemm jinnormalizza r-relazzjonijiet internazzjonali tiegħu, b'mod partikolari mal-ġirien tiegħu, ineħħi darba għal dejjem it-tħassib fir-rigward tal-għanijiet reali tal-programm nukleari tiegħu u jiggarantixxi rispett tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija,

M.  billi l-Iran ospita żewġ ġenerazzjonijiet ta' rifuġjati Afgani fil-pajjiż, li bbenefikaw minn servizzi bażiċi tas-saħħa u tal-edukazzjoni; billi fl-2010 kien hemm aktar minn miljun Afgan irregistrat residenti fl-Iran; billi l-Iran irċieva biss appoġġ internazzjonali limitat f'dan il-qasam,

N.  billi l-Iran huwa kklassifikat fost l-iktar tliet pajjżi li għandhom riservi ppruvati kemm ta' żejt u kemm ta' gass naturali,

O.  billi kien hemm approfondiment notevoli tar-relazzjonijiet bejn l-Iran u t-Turkija; billi l-Iran qed juża l-alleati statali u mhux statali tiegħu s-Sirja, il-Ħeżbollaħ u l-Ħamas, kif wkoll il-Fraternità Musulmana, biex jiddestabbilizza r-reġjun,

P.  billi l-Artikolu IV tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armami Nukleari (NPT) jinnota d-dritt inaljenabbli tal-Partijiet kollha għat-Trattat li jiżviluppaw ir-riċerka, il-produzzjoni u l-użu tal-enerġija nukleari għal skopijiet ċivili paċifiċi bla diskriminazzjoni u skont l-Artikoli I u II ta' dak it-Trattat,

Is-sitwazzjoni interna

1.  Jinnota bi tħassib is-sitwazzjoni politika interna, b'mod partikolari fir-rigward tad-demokrażija; jinnota wkoll l-aspirazzjonijiet għall-bidla demokratika tal-poplu Iranjan, b'mod partikolari l-ġenerazzjoni aktar żagħżugħa, u jiddeplora profondament il-fatt li l-Gvern u l-Parlament Iranjan apparentement mhumiex kapċi jwieġbu għat-talbiet ġustifikabbli li jagħmlu bi dritt iċ-ċittadini Iranjani; jenfasizza li l-iskuntentizza popolari bil-Gvern Iranjan bħala riżultat tas-sitwazzjoni soċjoekonomika gravi kkombinata ma' nuqqas ta' libertà u ta' rispett bażiku għad-dinjità umana fi ħdan l-Iran tirrappreżenta l-isfida prinċipali tas-sopravivenza tar-reġim;

2.  Jenfasizza li l-bidla demokratika ma tistax tkun imposta minn barra jew saħansitra permezz ta' mezzi militari iżda għandha tinkiseb permezz ta' proċess demokratiku paċifiku; jesprimi l-ammirazzjoni tiegħu għall-kuraġġ tal-għexieren ta' eluf ta' Iranjani li jkomplu jirriskjaw il-karrieri professjonali tagħhom u ħajjithom billi jitolbu għal libertà akbar u għal aktar drittijiet demokratiċi fir-Repubblika Iżlamika tal-Iran;

3.  Jirrimarka li, għalkemm il-President Ahmadinejad ġie elett fl-2005 fuq pjattaforma ta' ġustizzja soċjali u populiżmu ekonomiku, il-problemi domestiċi tal-Iran komplew sejrin għall-agħar minkejja l-fatt li l-prezzijiet taż-żejt telgħu rapidament; jiddeplora, għalhekk, il-għan tas-Sur Ahmadinejad li jappoġġja l-pożizzjoni politika tiegħu f'pajjiżu billi jħaddan aġenda internazzjonali radikali bl-istennija li pożizzjoni akuta u ħarxa kontra l-Punent u kontra Iżrael se ssaħħaħ il-pożizzjoni ta' tmexxija li għandu l-Iran fid-dinja Musulmana;

4.  Josserva li movimenti tal-massa Iranjani preċedenti kienu bbażati fuq tfittxija doppja – it-tfittxija għall-benesseri u għal-libertà, u li dawn għadhom wegħdi mhux miżmuma tar-rivoluzzjoni tal-1979; jirrimarka li n-nuqqasijiet ekonomiċi bħalma huma l-inflazzjoni, il-korruzzjoni, ir-rata għolja tal-qgħad, in-nuqqas ta' enerġija, settur statali ineffiċjenti u l-ħela tal-fondi pubbliċi żdiedu drastikament matul l-aħħar snin;

5.  Jinnota li l-moviment riformista jkopri firxa ta' tendenzi intelletwali u aġendi politiċi li jvarjaw minn xewqa għall-modernizzazzjoni gradwali tal-istituzzjonijiet governattivi tal-Iran għall-objettiv tar-rieżami mill-qiegħ u tiswija tar-reġim;

6.  Jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-miljuni ta' Iranjani li niżlu fit-toroq mindu saru l-elezzjonijiet presidenzjali ta' Ġunju 2009 bit-tama ta' bidla politika fl-Iran;

7.  Jikkundanna bil-qawwa ż-żamma illegali tal-kapijiet tal-oppożizzjoni Iranjani Mir Hossein Mousavi u Mehdi Karroubi flimkien man-nisa tagħhom mill-qawwiet ta' sigurtà Iranjani u jsejjaħ għall-ħelsien minnufih u mingħajr kundizzjonijiet tagħhom; jiġbed l-attenzjoni li ż-żamma tagħhom saret bi ksur tal-liġi Iranjana; jikkundanna l-attitudni tal-awtoritajiet Iranjani lejn l-eżerċitar mill-oppożizzjoni tal-jedd leġittimu tagħha li tipprotesta u jiddikjara s-solidarjetà tiegħu mal-poplu Iranjan fl-aspirazzjonijiet demokratiċi tiegħu; jikkundanna il-wiċċ b'ieħor tal-gvern Iranjan, li uża saħħa żejda, tbeżżigħ u arresti arbitrarji kontra dimostranti paċifiċi b'solidarjetà mal-poplu Eġizzjan fl-14 ta' Frar 2011, filwaqt li jgħid li jappoġġja l-libertà fl-Eġittu;

8.  Jirrofta bil-qawwa l-kundanna min-naħa tar-reġim tad-dimostranti u l-opponenti wara l-elezzjonijiet tal-2009 bħala “għedewwa ta' Allah” (“muharib”), li, skont l-Iżlam, għandhom jirċievu l-eħrex fost il-pieni; jikkonkludi li, filwaqt li matul ir-renju tax-Xah il-kritika tar-reġim kienet titqies bħala delitt, taħt ir-reġim attwali din hija ekwivalenti għal dnub kontra l-Iżlam;

9.  Iwissi li l-iżvilupp ta' rwol li kulma jmur qed isir aktar prominenti għall-Korp tal-Gwardja Rivoluzzjonarja Iranjana (KGRI) fis-soċjetà Iranjana, f'dak li hu militari, politiku u ekonomiku, iqajjem biżgħat li l-istat se jkompli jiġi militarizzat aktar; jesprimi t-tħassib l-aktar profond tiegħu għall-fatt li tali tendenzi jista“ jagħti l-każ li jirriżultaw f'eskalazzjoni tal-vjolenza u tal-oppressjoni kontra l-opponenti politiċi;

10.  Jinsab imħasseb serjament dwar ir-rwol maġġuri li twettaq l-Organizzazzjoni tal-Istudenti Basij (OSB) fis-soċjetà Iranjana fil-kontroll u s-soppressjoni tal-espressjoni tan-nuqqas ta' qbil tal-istudenti, taħt il-kontroll ċentrali tal-KGRI, u jirrimarka li l-moviment studentesk tal-Iran kien wieħed mill-atturi l-aktar prominenti fil-ġlieda għad-demokrazija, il-libertà u l-ġustizzja;

Id-drittijiet tal-bniedem

11.  Iħeġġeġ lill-Iran biex item għalkollox kull forma ta' diskriminazzjoni fil-pajjiż; jinsab inkwetat minħabba d-diskriminazzjoni u r-ripressjoni politika u soċjali li qed tolqot lin-nisa b'mod partikolari fl-Iran; jistieden lill-awtoritajiet Iranjani biex jieqfu jiddiskriminaw kontra l-persuni fuq il-bażi tal-orjentament sesswali tagħhom; jiddenunċja l-prattika inumana u medjevali tal-ikkundannar ta' persuni għall-piena tal-mewt għal offiżi allegati li jappartienu l-għażla tas-sieħeb jew sieħba jew tal-prattiki sesswali;

12.  Jinsab imkexkex bl-informazzojni, skont ir-rapporti annwali dwar il-piena tal-mewt fl-Iran, li l-għadd ta' eżekuzzjonijiet fl-2009 kien l-ogħla għal dawn l-aħħar 10 snin, ħaġa li tagħmel lill-Iran il-pajjiż bl-ogħla għadd ta' eżekuzzjonijiet per kapita fid-dinja; jistieden lill-Iran joħroġ statistika uffiċjali dwar l-applikazzjoni tal-piena tal-mewt; jistieden lill-Iran jabolixxi definittivament il-piena tal-mewt għal delitti mwettqa qabel l-età ta' 18-il sena u jemenda l-leġiżlazzjoni tiegħu, li tikser il-konvenzjonijiet internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem li l-Iran irratifika, inkluża l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-ICCPR; jistieden lill-awtoritajiet Iranjani biex, f'konformita mar-Riżoluzzjonijiet 62/149 u 63/138 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, jistitwixxu moratoju fuq l-eżekuzzjonijiet fl-istennija tal-abolizzjoni tal-piena tal-mewt; jenfasizza l-fatt li l-istituzzjonijiet tal-UE jeħtieġ li jeżerċitaw pressjoni kostanti fuq l-Iran f'dan ir-rigward;

13.  Jikkundanna bis-saħħa kollha l-eżekuzzjoni ta' Zahra Bahrami ta' nazzjonalità Iranjana-Olandiża li seħħet f'Tehran fid-29 ta' Jannar 2011; jinsab ixxukkjat li l-awtoritajiet Iranjani ċaħdu l-aċċess konsulari għas-Sa Bahrami u li ma żgurawx proċss trasparenti u ġust;

14.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni tal-awtoritajiet Iranjani li huma kontra d-diskriminazzjoni razzjali, iżda jenfasizza li l-minoranzi etniċi tal-Iran jilmentaw mis-sottożvilupp ekonomiku tal-provinċji fejn huma fil-maġġoranza; jikkundanna l-attakki terroristiċi numerużi mwettqa mill-Jundullah fis-Sistan u l-Balukistan mit-twaqqif tiegħu fl-2003 “l hawn; fl-istess ħin, jitlob provi konkreti tad-dikjarazzjoni uffiċjali Iranjana li l-Jundullah huwa appoġġjat mis-servizzi tal-intelliġenza Amerikani u Ingliżi;

15.  Jesprimi l-kosternazzjoni profonda tiegħu gaħll-fatt li l-Iran għadu fost il-ftit pajjiżi, flimkien mal-Afganistan, is-Somalja, l-Arabja Sawdija, is-Sudan u n-Niġerja, li għadhom jipprattikaw it-tħaġġir; jistieden lill-Parlament Iranjan jgħaddi leġiżlazzjoni li tipprojbixxi din is-sura ta' piena krudili u inumana;

16.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Iranjani iwaqqfu għalkollox, fil-liġi u fil-prattika, kull forma ta' tortura u trattament jew piena oħra ta' natura krudili, inumana jew degradanti u jiddefendi l-proċedura dovuta tal-liġi u jwaqqaf għalkollox l-impunità f'każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem; b'mod partikolari, jistieden lill-Parlament u lill-ġudikatura Iranjani biex jabolixxu tali kastigi krudili u inumani, bħalma huma l-amputazzjoni, it-tħaġġir u s-swat bil-frosta, li huma inkonsistenti mal-obbligi internazzjonali tal-Iran; jirrifjuta bis-saħħa kollha l-kunċett promoss mill-awtoritajiet ġudizzjarji Iranjani li tali kastigi huma kulturalment ġustifikati;

17.  Ifakkar fl-għajtiet ma' kullimkien – u ġustifikabbli – ta' “Fejn hu l-vot tiegħi?” mid-dimostranti Iranjani fit-13 ta' Ġunju 2009 b'referenza għall-konvinzjoni tagħhom li kien hemm frodi mifruxa ħafna fl-elezzjonijiet tal-jum ta' qabel, li se jibqgħu tebgħa fuq it-tieni mandat tal-President Ahmadinejad;

18.  Iħossu mkexkex mill-fatt li l-isparar fuq il-folol tad-dimostranti kien meqjus bħala aċċettabbli mill-forzi tas-sigurtà mil-lejl tal-15 ta' Ġunju 2009 “il quddiem, kif jidher fil-vidjos li nġibdu; jinsab profondament inkwetat minħabba ż-żieda fir-ripressjoni sena wara l-protesti popolari fl-Iran, inkluż rapporti dwar arresti arbitrarji, tortura, trattament ħażin u eżekuzzjonijiet tad-dissidenti politiċi; jikkundanna l-isforzi tal-Gvern Iranjan biex isikket kull oppożizzjoni politika, kif ukoll id-drabi kollha fejn l-Iran ipprova jevita kwalunkwe skrutinju internazzjonali tal-vjolazzjonijiet li seħħew matul il-ferment li qam wara l-elezzjoni; iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE jippreżentaw lill-awtoritajiet Iranjani lista ddettaljata tal-inċidenti/azzjonijiet vjolenti magħrufa kollha li saru kontra persuni ċivili Iranjani f'dak li seħħ wara l-elezzjoni u jinsistu li ssir investigazzjoni internazzjonali indipendenti u li l-fatti li jinstabu permezz tagħha għandhom jinħarġu fil-pubbliku;

19.  Jistieden lill-awtoritajiet Iranjani jeħilsu immedjatament lil dawk kollha detenuti talli eżerċitaw b'mod paċifiku d-drittijiet tagħhom tal-libertà tal-espressjoni, tal-assoċjazzjoni u tal-għaqda, u jinvestigaw u jtellgħu l-qorti l-uffiċjali tal-gvern u l-membri tal-forzi tas-sigurtà li huma responsabbli għall-qtil, l-abbuż u t-tortura ta' membri tal-familja ta' dissidenti, dimostranti u detenuti;

20.  Jinsisti li fi kwalunkwe negozjati futuri mal-Iran, ir-Rappreżentant Għoli għandha tagħti l-ogħla prijorità lis-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta l-istrumenti kollha li hemm għad-dispożizzjoni tagħha għall-ħarsien u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran; iħeġġiġha b'mod partikolari biex tinvinta miżuri addizzjonali fil-kuntest tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem sabiex jiġu protetti b'mod attiv id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza li l-iffaċilitar tal-provvediment ta' rifuġju għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u ta' aċċess għal riżorsi organizzattivi u pjattaformi ta' komunikazzjoni hija ta' importanza partikolari; iħeġġeġ lill-Istati Membri jappoġġaw il-Programm Ewropew ta' Belt ta' Rifuġju u programmi għall-iżvilupp ta' miżuri kontra t-teknoloġija tal-interċettazzjoni tal-midja;

21.  Jiddeplora l-fatt li l-irġiel miżżewġa Iranjani jistgħu jiddikjaraw li r-relazzjonijiet adulteri tagħhom fil-fatt huma żwiġijiet temporanji legali, filwaqt li n-nisa miżżewġin akkużati b“ adulterju ma jistgħu jiksbu proroga b'dan il-mod; jiddeplora wkoll il-fatt li l-Artikolu 105 tal-Kodiċi Penali tar-Repubblika Iżlamika tagħti l-kapaċità lill-imħallef li jagħti sentenza ta' tħaġġir lil persuna adultera sempliċement fuq il-bażi li huwa ”jaf“, kif ukoll il-fatt li l-Iran tipprova tillimita l-għarfien internazzjonali dwar il-brutalità tiegħu billi ma jħabbarx pubblikament il-verdetti ta' tħaġġir;

22.  Jikkundanna l-fastidju sistematiku mill-awtoritajiet Iranjani kontra l-attivisti fis-suq tax-xogħol, kuntrarjament għall-pleġġijiet li l-Iran ta matul il-proċess ta' Rieżami Perjodiku Universali tan-Nazzjonijiet Uniti li jirrispetta d-drittijiet soċjali u ekonomiċi taċ-ċittadini tiegħu u d-dritt tagħhom għal-libertà tal-espressjoni; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Iranjani jeħilsu l-attivisti kollha tas-suq tax-xogħol li huma arrestati u jirrispettaw id-dritt tal-attivisti tat-trejdunjins u tal-għalliema li jipparteċipaw fil-Jum Dinji tal-Ħaddiema (l-1 ta' Mejju) u fil-Jum Nazzjonali tal-Għalliema (2 ta' Mejju); jistieden lill-Gvern Iranjan jirrispetta d-drittijiet bażiċi tal-ħaddiema, kif stabbiliti fl-istandards internazzjonali tax-xogħol;

23.  Jikkundanna l-kampanja ta' tkeċċijiet ta' professuri magħrufa tal-università għal raġunijiet politiċi bħala attakk intollerabbli fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-libertà akkademika tagħhom; jemmen li dawn il-politiki se jkomplu jippolitiċizzaw aktar u jkomplu jwaqqgħu l-livell tal-universitajiet Iranjani, li ilhom żmien twil għajn ta' kburija nazzjonali u oġġett ta' ammirazzjoni għall-akkademiċi madwar id-dinja; jistieden lill-awtoritajiet Iranjani jieħdu passi immedjati biex jirrestawraw il-libertà akkademika fil-pajjiż;

24.  Jiddeplora l-fatt li, kuntrarjament għall-Kostituzzjoni, membri ta' minoranzi reliġjużi qed isofru diskriminazzjoni fl-akkomodazzjoni, l-edukazzjoni u l-impjiegi uffiċċjali, li qed iwassal biex membri żgħażagħ ta' dawn il-minoranzi jagħżlu li jemigraw; jikkundanna b'mod partikolari l-persekuzzjoni sistematika tal-komunità Baha'i, il-mewġa ta' arresti ta' Insara fl-2009, u l-fastidju lil dissidenti reliġjużi, lil dawk li kkonvertew kif ukoll lill-Musulmani Sufi u Sunniti; itenni t-talba tiegħu għall-ħelsien ta'seba“ mexxejja Baha'i u jistieden lill-Parlament Iranjan jibdel il-leġiżlazzjoni Iranjana sabiex jiżgura li dawk kollha li jagħmlu parti minn twemmin differenti fl-Iran, kemm jekk ikunu rikonoxxuti mill-Kostituzzjoni u kemm jekk le, ikunu jistgħu jsegwu l-konvinzjonijiet tagħhom mingħajr ma jiġu persegwitati u jiġu ggarantiti drittijiet ugwali skont il-liġi u fil-prattika;

25.  Jinnota li l-pożizzjoni tal-NGOs Iranjani marret għall-agħar b'mod konsederevoli wara l-protesti li kien hemm wara l-elezzjoni presidenzjali kontroversjali tat-12 ta' Ġunju 2009; jikkritika bil-qawwa kollha l-fatt li l-kuntatti internazzjonali kollha jew l-appoġġ finanzjarju kollu għall-NGOs fl-Iran jiġu sistematikament sfruttati mill-awtoritajiet biex jipprovaw jiskreditaw lil dawn l-organizzazzjonijiet u lix-xogħol tagħhom;

26.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu fir-rigward tal-għadd kbir ta' eżekuzzjonijiet ta' minorenni u tat-tħaġġir pubbliku ta' nisa li jsiru ta' kull sena minkejja l-appelli internazzjonali biex l-Iran jirrispetta l-istandards tad-drittijiet tal-bniedem;

27.  Jitlob biex jerġa“ jiġi stabbilit mandat tan-NU għal Rapporteur Speċjali biex jinvestiga l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u jiżgura l-obbligu ta' rendikont għal dawk li jwettqu ksur tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Iranjani jirreaġixxu b'mod pożittiv għat-talbiet li ilhom isiru minn diversi Rapporteurs Speċjali tan-NU (eż. dwar eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji; it-tortura; il-libertà ta' reliġjon jew twemmin; l-indipendenza tal-imħallfin u l-avukati) biex isiru żjarat uffiċċjali fl-Iran;

28.  Jiddeplora l-fatt li, kuntrarjament għall-Prinċipji Bażiċi tan-NU dwar ir-Rwol tal-Avukati, is-sitwazzjoni tal-avukati fl-Iran iddeterjorat kunsiderevolment mill-elezzjoni presidenzjali ta' Ġunju 2009 “l hawn, peress li l-awtoritajiet Iranjani qed jirrikorru għal metodi oppressivi (pereżempju arresti, tneħħija mill-elenku tal-avukati, ksur tal-libertà tal-espressjoni, investigazzjonijiet mhux ġustifikati fuq it-taxxi u pressjoni finanzjarja oħra) biex l-avukati ma jitħallewx jipprattikaw il-professjoni tagħhom liberament;

29.  Jiddispjaċih għall-fatt li s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-avukati tad-drittijiet tal-bniedem u d-difensuri tad-drittijiet tan-nisa, li qed jiġu mmirati b'mod partikolari, qed tiddeterjora; jinsab ferm inkwetat dwar il-fatt li d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem sofrew diversi attakki u ġew issoġġettati għal prosekuzzjoni inġusta u qed jinżammu milli jużaw id-drittijiet kostituzzjonali tagħhom; jitlob biex jinħelsu immedjatament dawk id-difensuri kollha tad-drittijiet tal-bniedem u l-priġunieri tal-kuxjenza li għadhom qed jinżammu fil-ħabsijiet;

30.  Jistieden lir-Repubblika Iżlamika tal-Iran biex tiffirma, tirratifika u timplimenta l-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW);

31.  Jappoġġa l-kampanja “Miljun Firma li Jitolbu Tibdil fil-Liġijiet Diskriminatorji”, li għandha l-għan li tiġbor miljun firma b'appoġġ għal tibdil fil-liġijiet diskriminatorji kontra n-nisa fl-Iran; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Iranjani jwaqqfu għalkollox l-atti ta' fastidju, inkluż mill-awtoritajiet ġudizzjarji, kontra membri ta' din il-kampanja;

32.  Iħeġġeġ lill-Gvern Iranjan itejjeb id-drittijiet tan-nisa, ħalli jagħraf ir-rwol kruċjali li jwettqu n-nisa fis-soċjetà, u jirrispetta l-impenji tal-Iran fi ħdan il-qafas tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi; itenni l-istedina tiegħu lill-Parlament Iranjan biex jgħaddi leġiżlazzjoni li tipprojbixxi l-prattika krudili u inumana tat-tħaġġir; jistieden lir-Rappreżentant Għoli tagħti attenzjoni partikolari lid-drittijiet tan-nisa fl-Iran u tqajjem il-każijiet ta' Sakineh Mohammadi Ashtiani u Zahra Bahrami mal-awtoritajiet Iranjani;

33.  Jenfasizza li r-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jiżviluppaw kuntatti mar-rappreżentanti ta' firxa wiesgħa ta' organizzazzjonijiet politiċi u soċjali Iranjani, inklużi difensuri Iranjani prominenti tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Mmebri jżidu l-appoġġ tagħhom għal attivitajiet fil-livell lokali (grassroots) u għall-kuntatti bejn il-persuni;

34.  Jikkundanna r-ripressjoni min-naħa tal-awtoritajiet Iranjani tal-midja indipendenti, inkluża ċ-ċensura tal-materjal bil-vidjo u fotografiku, bil-għan li jiġi limitat il-fluss tal-komunikazzjonijiet u tal-informazzjoni u l-aċċess għalihom; jinsab estremament inkwetat dwar il-fatt li l-amministrazzjoni arbitrarja tal-ġustizzja fl-Iran tirriżulta f“(awto)ċensura qawwija mill-midja; iħeġġeġ lir-rappreżentanti uffiċjali tal-UE u l-Istati Membri tagħha jfakkru lill-Iran fl-obbligu internazzjonali tiegħu li jiddefendi l-libertà tal-midja; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex, meta jiltaqgħu mal-kontrapartijiet Iranjani tagħhom, jinsistu fuq il-ħruġ mill-ġdid tal-ħafna gazzetti ta' kuljum li sfaw magħluqa bil-forza, kif ukoll fuq il-ħelsien tal-priġunieri politiċi, kif ukoll biex jippreżentaw listi ta' ismijiet fiż-żewġ każijiet; jikkundanna l-prattika tal-espulsjoni tal-korrispondenti barranin mill-Gvern Iranjan, inklużi riporters minn gazzetti Ewrope maġġuri; jilqa” l-varar ta' servizz tal-Euronews bil-lingwa Farsi;

35.  Jesprimi tħassib dwar ir-ripressjoni tal-espressjoni kulturali, mużikali u artistika permezz taċ-ċensura, il-projbizzjoni, kif ukoll ir-ripressjoni ta' artisti, mużiċisti, diretturi tal-films, kittieba u poeti;

36.  Jitlob li l-impunità fl-Iran tintemm għalkollox permezz tal-ħolqien ta' proċedura ta' rieżami ġudizzjarju indipendenti fil-pajjiż jew riferiment permezz tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU lil istituzzjonijiet li joperaw skont il-liġi internazzjonali, bħalma hi l-Qorti Kriminali Internazzjonali;

37.  Jilqa“ l-passi meħuda minn diversi Stati Membri biex jippovdu kenn lil dawk l-Iranjani li huma difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, dissidenti, ġurnalisti, studenti, nisa, tfal u artisti li huma ppersegwitati għat-twemmin reliġjuż tagħhom, għall-opinjonijiet tagħhom, l-orjentazzjoni sesswali tagħhom, jew aspetti oħra tal-eżerċitar tad-drittijiet tal-bniedem li huma għandhom;

Id-dossjer nukleari

38.  Itenni, minkejja d-dritt tal-Iran li jiżviluppa l-enerġija nukleari għal skopijiet paċifiċi skont ir-regoli tar-reġim ta' nonproliferazzjoni, li r-riskji tal-proliferazzjoni marbuta mal-programm nukleari Iranjan jibqgħu għajn ta' tħassib serju għall-Unjoni Ewropea u għall-komunità internazzjonali, kif espress b'mod ċar ħafna f'bosta riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti;

39.  Jistieden lill-awtoritajiet Iranjani tissodisfaw l-obbligi tal-Iran skont l-NPT; jistieden bil-qawwa kollha lil Tehran tirratifika u timplimenta l-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim tas-Salvagwardji; jikkundanna r-rifjut kontinwu min-naħa tal-Iran li jikkoopera għalkollox mal-IAEA, il-fatt li qed jostakola x-xogħol tal-IAEA, il-fatt li qed jiċħad l-aċċess sħiħ u mingħajr kundizzjonijiet għall-faċilitajiet ewlenin u l-fatt li qed joġġezzjonia għall-ħatra ta' spetturi;

40.  Jefasizza, barra minn hekk, il-fatt li, f'konformità ma' prinċipju ċentrali tal-NPT, l-Iran għandu d-dritt li jarrikkixxi l-uranju għal skopijiet paċifiċi u li jirċievi assistenza teknika għall-istess objettivi;

41.  Jappoġġja lill-Kunsill fl-approċċ tiegħu ta' żewġ binari mmirat li jsib soluzzjoni negozjata u paċifika għall-istaġnar nukleari, u jfaħħru għall-pożizzjoni komuni l-ġdida tiegħu tas-26 ta' Lulju 2010 li ddaħħal miżuri awtonomi ġodda b'miri speċifiċi u b'effetti wiesgħa ħafna applikabbli għall-Iran; jiddispjaċih għall-fatt li l-Iran ma kienx lest li jaċċetta l-offerti li tressqu fuq il-mejda fl-aħħar rawnd tat-taħdidiet tal-P5+1 li l-Iran ospita f'Istanbul, u għall-fatt li sussegwentement dawk it-taħdidiet fallew; jibqa“ konvint, madankollu, li l-UE għandha tinvinta strateġija aktar wiesgħa lejn l-Iran li tmur lilhinn mill-kwistjoni nukleari u li tindirizza wkoll is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-Iran u r-rwol reġjonali tiegħu;

42.  Ifakkar li l-kwistjoni tal-programm nukleari tal-Iran tqiegħdu f'oppożizzjoni għan-Nazzjonijiet Uniti kollha kemm hi, u mhux biss għall-“Punent”;

43.  Jinnota li sanzjonijiet addizzjonali huma l-konsegwenza loġika tal-fatt li l-Iran qed tonqos milli tikkoopera għalkollox mal-IAEA; jistieden lir-Rappreżentant Għoli u lill-Istati Membri tal-UE jivvalutaw il-mekkaniżmi kollha għall-infurzar tal-implimentazzjoni tal-pożizzjoni komuni tal-UE – speċjalment fir-rigward tal-għoti tal-liċenzji għall-esportazzjoni, il-kontrolli tad-dwana u tal-fruntieri, it-tagħbijiet tal-merkanzija bl-ajru u t-traffiku marittimu – bil-għan li l-Iran tinżamm milli tevadi r-reġim tas-sanzjonijiet u tkun tista“ ssir evalwazzjoni realistika dwar jekk is-sanzjonijiet jipproduċux jew le ir-riżultat antiċipati; itenni l-pożizzjoni tiegħu li dawn il-miżuri ma għandhomx jaffettwaw b'mod negattiv il-popolazzjoni ġenerali; jilqa” f'dawn ir-rigward id-deċiżjoni tal-Istati Uniti li timponi sanzjonijiet b'miri speċifiċi fuq uffiċjali Iranjani li huma maħsuba li kienu responsabbli għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, jew li kienu kompliċi fihom, minn meta saret l-elezzjoni presidenzjali kontroversjali ta' Ġunju 2009; jistieden lill-Kunsill jadotta miżuri simili;

44.  Jemmen li huma meħtieġa sforzi mġedda mad-dinja kollha biex id-dinja tinħeles mit-theddida tal-armamenti nukleari; jilqa“ l-appell tal-President Obama għad-diżarm nukleari u jistieden lir-Rappreżentant Għoli tagħmel din il-kwistjoni waħda mill-prijoritajiet tagħha, kemm fit-trattativi tagħha mal-Istati membri kif ukoll fil-kuntatti tagħha mal-gvernijiet fil-Lvant Nofsani u fl-Asja;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri tal-UE jevalwaw ir-relazzjonijiet kummerċjali mal-Iran lilhinn mis-sanzjonijiet, bil-mira li jillimitaw il-vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem permezz tal-esportazzjoni lejn l-Iran ta' teknoloġiji li jissodisfaw standards Ewropej, inklużi telefowns ċellulari, netwerks ta' komunikazzjoni, teknoloġiji (b'użu doppju), teknoloġiji ta' sorveljanza u softwer għall-iskenning tal-Internet u ċ-ċensura u d-data mining, inkluża data personali; jitlob lill-Kummissjoni tressaq proposta għal regolament dwar sistema ġdida ta' ħruġ ta' liċenzji jekk dan ir-rieżami jissuġġerixxi li hija meħtieġa azzjoni leġiżlattiva;

46.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jieħdu passi immedjati biex jipprojbixxu l-esportazzjoni ta' teknoloġija ta' sorveljanza (speċjalment ċentri ta' monitoraġġ) minn kumpaniji tal-UE lejn l-Iran;

47.  Jistieden lill-Kunsill Ewropew jespandi l-lista tal-individwi Iranjani li għandhom rabtiet mal-programmi nukleari u ballistiċi tal-Iran u n-netwerks ta' akkwist li jaqduhom; jistieden lill-awtoritajiet relevanti biex jaġixxu malajr biex jiffriżaw l-assi tagħhom u jżommuhom milli jidħlu fit-territirju tal-UE u jużaw ġuriżdizzjonijiet tal-UE biex imexxu xi attività relatata ma' dawk il-programmi;

48.  Jistieden lir-Rappreżentant Għoli iżomm id-dossjer nukleari Iranjan u d-drittijiet tal-bniedem tal-poplu Iranjan f'pożizzjoni prijoritarja fuq l-aġenda, u jistieden lill-Iran jimpenja ruħu f'negozjati b'sinifikat bil-ħsieb li jinkiseb ftehim komprensiv u li jservi fit-tul li jagħlaq il-kwistjoni nukleari;

Ir-relazzjonijiet esterni

49.  Jikkundanna bl-aktar mod qawwi possibbli x-xewqa espressa mill-President Iranjan Ahmadinejad li “janniħila” lil Iżrael u r-retorika anti-Semitika tiegħu, speċjalment iċ-ċaħda tiegħu li l-Olokawst eżista u l-aġenda sottostanti tiegħu li jiddeleġittimizza l-istat ta' Iżrael; jafferma mill-ġdid l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-eżistenza ta' Iżrael u soluzzjoni ta' żewġ stati għall-Palestina;

50.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jimmoniterjaw mill-qrib is-sitwazzjoni fir-reġjun tal-Golf u jagħmlu ħilithom kollha biex jippromwovu l-paċi u l-istabilità f'dan ir-reġjun;

51.  Jagħraf ir-rwol tat-Turkija bħala attriċi reġjonali influwenti u jfaħħar l-isforzi konġunti tagħha mal-Brażil biex isseħħ soluzzjoni negozjata tal-kwistjoni nukleari Iranjana; jinnota b'dispjaċir, madankollu, li t-termini tal-ftehim bejn tliet partijiet tas-17 ta' Mejju 2010 ma jissodisfawx ħlief parzjalment ir-rekwiżiti stabbiliti mill-IAEA; jistieden lill-awtoritajiet Torok isegwu l-approċċ Ewropew lejn it-theddida nukleari Iranjana; iħeġġeġ lit-Turkija biex tinkludi s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fid-djalogu tagħha mal-Iran;

52.  Jenfasizza l-fatt li r-Russja kienet waħda mill-fornituri l-aktar kbar ta' armamenti moderni u uranju arrikkit lill-Iran; jilqa“ d-deċiżjoni mill-Federazzjoni Russa din is-sena li twaqqaf il-bejgħ tal-S-300 lill-Iran u l-appoġġ tagħha għas-sanzjonijiet tan-NU kontra l-Iran rigward il-programm nukleari tiegħu; jistieden bil-qawwa kollha lir-Russja twaqqaf kull tip ta' proliferazzjoni ta' armamenti u kull esportazzjoni ta' uranju lill-Iran, sabiex l-effikaċja tas-sanzjonijiet kontra l-Iran u s-soddisfar tar-rekwiżiti tal-NPT jkunu jistgħu jiġu żgurati;

53.  Jinkoraġġixxi lir-Rappreżentant Għoli ssaħħaħ il-koordinazzjoni u l-kumplementarjetà transatlantiċi fir-rigward tal-Iran u tikkonsulta dwar azzjoni lejn l-Iran mal-membri permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u mas-sħab globali u reġjonali relevanti kollha li għandhom l-istess tħassib dwar l-Iran;

54.  Jieħu nota tal-interess komuni li għandhom l-UE u l-Iran biex jiżguraw il-paċi u l-istabilità fl-Afganistan; jilqa“ r-rwol kostruttiv li qed iwettaq l-Iran fir-restawr tal-infrastruttura u fl-għoti tal-ħajja mill-ġdid lill-ekonomija, kif ukoll fil-prevenzjoni tat-traffikar tad-drogi mill-Afganistan; jenfasizza, madankollu, li l-paċi u l-istabilità sostenibbli fl-Afganistan se jeħtieġu li l-ġirien kollha jżommu lura milli jindaħlu politikament fil-pajjiż;

55.  Jistieden lir-Rappreżentant Għoli tiftaħ delegazzjoni tal-UE f'Tehran, issa li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna ħa f'idejh ir-responsabilità mill-Presidenza b'rotazzjoni li jirrappreżenta l-Unjoni Ewropea f'pajjiżi terzi;

56.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jinkuraġġixxu lill-Iran iwettaq rwol kostruttiv fir-rigward tal-iżvilupp futur tal-Afganistan, u jenfasizza l-miri komuni tal-UE u l-Iran rigward l-istabilità tal-Afganistan u t-teħid ta' azzjoni effettiva biex jiġu miġġielda l-poduzzjoni tal-oppju u t-traffikar tad-droga;

o
o   o

57.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri tal-UE u lill-gvern u lill-parlament tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran.

(1) Testi adottati, P7_TA(2010)0310.
(2) ĠU C 341 E, 16.12.2010, p. 9.
(3) ĠU C 265 E, 30.9.2010, p. 26.
(4) Testi adottati, P7_TA(2010)0351.


Is-16-il sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (Ġinevra, 28 ta' Frar - 25 ta' Marzu 2011)
PDF 328kWORD 91k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2011 dwar il-prijoritajiet għas-16-il Sessjoni tal-Kunsill tan-NU tad-drittijiet tal-bniedem u r-reviżjoni 2011
P7_TA(2011)0097RC-B7-0158/2011

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC), b'mod partikulari r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Frar 2010 dwar it-13-il sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti(1), u tal-14 ta' Jannar 2009 dwar l-iżvilupp tal-Kunsill għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, inkluż r-rwol tal-UE(2), kif ukoll dawk tas-16 ta' Marzu 2006 dwar ir-riżultat tan-negozjati dwar il-Kunsill għad-Drittijiet tal-Bniedem u dwar it-62 sessjoni tal-UNCHR(3), tad-29 ta' Jannar 2004 dwar ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u n-Nazzjonijiet Uniti(4), tad-9 ta' Ġunju 2005 dwar ir-riforma tan-Nazzjonijiet Uniti(5), tad-29 ta' Settembru 2005 dwar l-eżitu tas-Samit Dinji tan-Nazzjonijiet Uniti tal-14-16 ta' Settembru 2005(6) u tas-16 ta' Diċembru 2010 dwar ir-Rapport Annwali 2009 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet urġenti tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni A/RES/60/251 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti li tistabbilixxi l-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (UNHRC),

–  wara li kkunsidra s-sessjonijiet regolari u specjali preċedenti tal-UNHRC, kif ukoll rawnds preċedenti tal-Eżami Perjodiku Universali (EPU),

–  wara li kkunsidra is-16-il Sessjoni tal-UNHRC u l-ħdax-il rawnd tal-Eżami Perjodiku Universali (EPU) li ser isir bejn it-2 u t-13 ta' Mejju 2011,

–  wara li kkunsidra l-eżami tal-UNHRC li ser iseħħ tul l-2011,

–  wara li kkunsidra l-bidliet istituzzjonali wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, b'mod partikolari l-ħolqien tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3(5), 18, 21, 27 u 47 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea fil-verzjoni tiegħu li rriżultat mit-Trattat ta' Lisbona,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi r-rispett għall-universalità tad-drittijiet tal-bniedem u l-promozzjoni u l-protezzjoni tagħha jagħmlu parti mill-acquis etiku u legali tal-Unjoni Ewropea u huma wieħed mill-elementi ewlenin tal-unità u tal-integrità Ewropea(8),

B.   billi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha għandhom jiggarantixxu r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem fil-politiki tagħhom stess, sabiex tissaħħaħ u ssir kredibbli l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-UNHRC,

C.  billi l-UNHRC hija pjattaforma unika li tispeċjalizza fid-drittijiet universali tal-bniedem u forum speċifiku li jittratta d-drittijiet tal-bniedem fis-sistema tan-NU, billi ġie fdat il-kompitu u r-responsabilità importanti li jsaħħaħ il-promozzjoni, il-protezzjoni u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja,

D.   billi l-eżami tal-UNHRC qed isegwi żewġ binarji: l-istatus tal-korp qiegħed jiġi diskuss fi New York, u l-proċeduri f'Ġinevra; billi, fl-istess ħin, il-parteċipanti internazzjonali kollha għandhom jaħdmu għat-tneħħija ta' standards doppji u l-evitar tas-selettività u l-politiċizzazzjoni meta jkunu qed jiġu kkunsidrati kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem,

E.  billi l-kwistjonijiet ta' sovranità u ġurisdizzjoni domestika ma jistgħux jibqgħu jintużaw biex jipproteġu stati mill-iskrutinju tar-rekords tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem,

F.  billi l-Unjoni Ewropea għandha taġixxi bħala attur globali fil-kuntest tan-NU b'mod ġenerali u fil-UNHCR b'mod speċifiku, u billi l-inklużjoni ta' approċċ ġdid fis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) għandha tkun instrumentali biex l-Unjoni tiġi megħjuna taġixxi b'mod aktar effettiv u magħruf, biex tilqa“ u tindirizza l-isfidi globali b'mod koerenti, konsistenti u effiċjenti,

G.  billi twaqqaf Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fi ħdan is-SEAE,

H.  billi delegazzjoni mis-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Parlament Ewopew se tmur Ġinevra għas-16-il Sessjoni tal-UNHRC, kif sar fis-snin ta' qabel għas-sessjoniet tal-UNHRC, u qabel dan, għall-predeċessur tal-UNHRC, il-Kummissjoni tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem,

1.  Jenfasizza l-importanza tas-16-il Sessjoni tal-UNHRC u b'mod partikolari tal-proċess ta' eżami tal-UNHRC, li joffri opportunità unika biex jiġi vvalutat kif il-Kunsill implimenta l-mandat tiegħu u jippreżenta okkażjoni għall-Kunsill biex isaħħaħ il-metodi ta' ħidma tiegħu biex ikun aktar effiċjenti u biex jirreaġixxi b'mod sistematiku għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem; jilqa“ l-fatt li l-eżami tal-HRC ħatar żewġ kofaċilitaturi għal dan il-proċess, il-Marokk u l-Liechtenstein;

2.  Jilqa“ l-fatt li fuq l-aġenda tas-16-il Sessjoni regolari hemm, fost l-oħrajn, rapporti dwar id-”Drittijiet ta' persuni li jiffurmaw parti mill-minoranzi nazzjonali jew etniċi, reliġjużi u lingwistiċi“ u dwar il-”Promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali fil-ġlieda kontra t-terroriżmu“, kif ukoll laqgħat estensivi dwar id-drittijiet tat-tfal;

3.  Jilqa“ n-nominazzjonijiet ta' din is-sena ta' Rapporteurs Speċjali dwar dawn is-suġġetti ewlenin u jieħu nota tar-rapporti li għandhom jitressqu mir-Rapporteurs Speċjali dwar it-tortura u forom oħra ta' trattament jew kastigi krudili, inumani jew degradanti, dwar il-libertà tar-reliġjon jew twemmin, u dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-Istati Membri tal-UE jikkontribwixxu għal dawn id-dibattiti b'mod attiv;

4.  Jilqa“ d-Direttorat il-ġdid għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija u jappoġġa t-twaqqif ta' Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill tal-UE, ibbażat fi Brussell, dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (COHOM) li jkun jinkludi esperti dwar id-drittijiet tal-bniedem mis-27 Stat Membru tal-UE, peress li Brussell qiegħda f'pożizzjoni aħjar biex wieħed jimmonitorja l-politiki tal-UE u li se jgħin biex tiġi organizzata l-ħidma multilaterali fir-rigward tal-ħidma bilaterali;

5.  Jappoġġa l-ħatra ta' Rappreżentant Speċjali tal-UE ta' livell għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem u jerġa“ jisħaq fuq il-ħtieġa ta' strateġiji tal-pajjiżi fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija;

6.  Jenfasizza l-importanza taż-żamma ta' pożizzjonijiet komuni mill-UE dwar kwistjonijiet għal diskussjoni tul is-16-il Sessjoni, u jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex isaħħu l-prattika tal-UE li twassal “messaġġ wieħed, iżda b'ħafna ilħna”, li ħadmet tajjeb fi snin reċenti, pereżempju rigward l-inizjattivi tal-UE kontra l-piena kapitali;

Il-ħidma tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem

7.  Itenni l-istedina tiegħu lill-Istati Membri tal-UE sabiex jopponu attivament kull tentattiv biex jiddgħajjef il-kunċett tal-universalità, l-indiviżibilità u l-interdipendenza tad-drittijiet tal-bniedem, u sabiex iħeġġu lill-UNHRC jagħti l-istess attenzjoni lid-diskriminazzjoni abbażi ta' kwalunkwe raġuni, inkluż ġeneru, diżabilità, oriġini razzjali jew etnika, età, orjentazzjoni sesswali, u reliġjon jew twemmin;

8.  Ifakkar fl-importanza tal-interdipendenza tad-drittijiet ċivili u politiċi u dawk ekonomiċi, soċjali u kulturali; jitlob li l-ilma u s-sanità jitqiesu bħala dritt fundamentali għat-titjib tal-kundizzjonijiet ta' għajxien tal-bniedem;

9.  Jinsab imħasseb li l-akbar ostaklu biex il-UNHRC jwettaq il-mandat tiegħu b'mod aktar effikaċi huwa “l-politika tal-blokkijiet” li ta' spiss tiddomina, u l-impatt tagħha fuq l-għażla tal-pajjiżi u s-sitwazzjonijiet li jirċievu l-attenzjoni tal-UNHRC; itenni l-fehma li l-kapaċità tal-UNHRC li jindirizza s-sitwazzjonijiet tal-pajjiżi b'mod effikaċi u f'waqtu u b'mod xieraq hija ċentrali għall-awtorità u l-kredibilità tiegħu;

10.  Jemmen li l-HRC għandu jkun armat aħjar biex jindirizza kemm is-sitwazzjonijiet kroniċi u dawk ta' emerġenza, forsi permezz tal-espansjoni tas-sett ta' strumenti li jikkonċernaw id-drittijiet tal-bniedem, billi jintużaw panels, mhux biss waqt imma anke bejn is-sessjonijiet, u billi jsiru sessjonijiet fir-reġjuni “l bogħod minn Ġinevra; jiddispjaċih li f'diversi okkażjonijiet il-UNHRC ma setax jindirizza sitwazzjonijiet serji li jolqtu d-drittijiet tal-bniedem b'mod urġenti u f'waqtu minħabba n-nuqqas ta' strumenti xierqa, u jappoġġa l-idea li jkun hemm sistemi indipendenti li jqanqlu l-mekkaniżmi tal-UNHRC; qiegħed jaħdem attivament għall-ħolqien ta' mekkaniżmi ddedikati tal-UNHRC biex ikun hemm reazzjoni fil-pront għall-kriżijiet tad-drittijiet tal-bniedem, pereżempju fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika ta' Fuq, fl-Iran u fil-Belarus;

11.  Jilqa“ t-tentattivi fi ħdan il-UNHRC biex jiġi ffurmat grupp ta' ħidma interreġjonali dwar is-sitwazzjoni fil-Belarus; iħeġġeġ lill-UNHRC jagħmel dikjarazzjoni li tikkundanna b'mod qawwi il-ksur evidenti tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż u r-ripressjonijiet kontra l-oppożizzjoni demokratika u ċ-ċittadini ordinarji wara l-elezzjonijiet presidenzjali fid-19 ta' Diċembru 2010 u jadotta riżoluzzjoni dwar il-kwistjoni;

12.  Jilqa“ l-inizjattiva tal-Istati Uniti biex tintroduċi riżoluzzjoni dwar l-Iran; jistieden lill-Istati Membri tal-UE jappoġġaw bil-qawwa l-installazzjoni ta' Mekkaniżmu Speċjali dwar l-Iran; jistieden lir-Rappreżentant Għoli u lis-SEAE jikkoordinaw il-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem ta' tħassib komuni, filwaqt li l-UE għandha taġixxi b'mod kompletament indipendenti sabiex tkun effikaċi u kredibbli;

13.  Jilqa“ l-fatt li ntbagħtet missjoni ta' livell għoli tan-NU tad-drittijiet tal-bniedem fit-Tuneżija mis-27 ta' Jannar sat-2 ta' Frar 2011 u jħeġġeġ b'mod qawwi l-implimentazzjoni sħiħa tar-rakkomandazzjonijiet tagħha; itenni t-talba tiegħu biex titwaqqaf kummissjoni ta' inkjesta internazzjonali indipendenti biex tinvestiga l-allegazzjonijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem relatati mal-avvenimenti ta' wara s-17 ta' Diċembru 2010;

14.  Jappoġġa l-intenzjoni li tintbagħat missjoni tal-OHCHR fl-Eġittu biex tivvaluta s-sitwazzjoni ġenerali tad-drittijiet tal-bniedem wara l-bidla tal-mexxejja tal-pajjiż;

15.  Jilqa“ l-adozzjoni permezz ta' kunsens ta' riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Libja fil-15-il Sessjoni Speċjali tal-25 ta' Frar 2011 li tikkundanna l-ksur evidenti u sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa fil-Libja bl-indikazzjoni li wħud minnhom jistgħu jirriżultaw li huma reati kontra l-umanità; jitlob li tintbagħat kummissjoni ta' inkjesta internazzjonali indipendenti fil-Libja biex tinvestiga l-allegazzjonijiet kollha ta' ksur tal-liġi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż u jappoġġa bis-sħiħ ir-rakkomandazzjoni tagħha li tissospendi s-sħubija tal-Libja fil-UNHCR; jilqa” f'dan ir-rigward id-deċiżjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-1 ta' Marzu 2011 li tissospendi s-sħubija tal-Libja fil-UNHCR;

16.  Jappoġġa l-ftuħ tal-uffiċċju reġjonali tal-OHRHC fir-reġjun tal-Mediterran;

17.  Jilqa“ l-fatt li, fuq inizjattiva tan-Niġerja u l-Istati Uniti, saret l-14-il Sessjoni Speċjali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Côte d'Ivoire fil-kuntest tal-konklużjoni tal-elezzjoni presidenzjali tal-2010, u kkundannat il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u stiednet lill-partijiet kollha jirrispettaw kompletament id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt; itenni l-appoġġ tiegħu għall-eżitu tal-elezzjonijiet kif rikonoxxut min-NU u jistieden lill-atturi kollha jirrikonoxxu l-awtorità ta' Alassane Ouattara bħala l-president elett; jappoġġa d-deċiżjoni tal-Unjoni Afrikana li twaqqaf panel tal-Kapijiet ta' Stat biex ikun hemm soluzzjoni paċifika u negozjata għall-kriżi postelettorali fil-Côte d'Ivoire;

18.  Fid-dawl tar-rapporti mir-Rapporteurs Speċjali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea (DPRK), u dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Mjanmar/Burma, jerġa“ jiddikjara t-talba tiegħu biex l-UE tappoġġa b'mod pubbliku t-twaqqif ta' kummissjonijiet ta' inkjesta tan-NU biex jivvalutaw il-vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem f'dawn il-pajjiżi u jivvalutaw il-punt sakemm dawn jikkostitwixxu reati kontra l-umanità; jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' koperazzjoni tar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea mar-Rapporteur Speċjali u jitlob li jiġi estiż il-mandat tar-Rapporteur Speċjali għall-Mjanmar/Burma;

19.  Iħeġġeġ lill-UE tikkontribwixxi u tappoġġa b'mod proattiv, fis-sessjoni li ġejja tal-HRC, riżoluzzjoni relatata mar-rapport dwar is-segwitu tal-kumitat ta' esperti indipendenti għall-missjoni internazzjonali għas-sejba tal-fatti dwar il-kunflitt ta' Gaza, sabiex tiġi żgurata r-responsabilità għall-ksur tad-dritt internazzjonali u tappoġġa riferiment lill-Assemblea Ġenerali u l-mekkaniżmi tal-Ġustizzja Internazzjonali fil-każ li l-partijiet Iżraeljani u Palestinjani jonqsu milli jikkonformaw mal-obbligu tagħhom li jwettqu investigazzjonijiet skont l-istandards internazzjonali; jitlob ukoll lir-Rappreżentant Għoli tikkontrolla b'mod attiv il-konformità mas-sejbiet ta' “Is-segwitu għar-rapport tal-missjoni internazzjonali għas-sejbien tal-fatti dwar l-inċident tal-flotta umanitarja”, waqt li tiżgura li jiġu rispettati l-prinċipji ta' responsabilità u li wieħed jagħti rendikont ta' għemilu; jenfasizza f'dan ir-rigward li l-aspetti tad-drittijiet tal-bniedem għandhom l-ewwel jiġu diskussi fi ħdan il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Iżrael u fil-Kumitat Konġunt UE-PA; jinsab imħasseb b'mod partikolari minħabba l-fatt li l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Iżrael tal-21 ta“ Frar 2011 ma jirriflettux il-pożizzjoni tal-UE dwar din il-kwistjoni;

20.  Jilqa“ d-dikjarazzjonijiet li l-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem għamlet fl-ewwel żjara tagħha fit-territorju Palestinjan okkupat u fl-Iżrael u, b'mod partikulari, il-messaġġ b'saħħtu li wasslet mal-kritika tagħha tal-politika tal-insedjamenti tal-Iżrael u li ”wieħed ma jistax jinnegozja dwar id-dritt internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju internazzjonali“; jisħaq fuq l-importanza ta' demokratizzazzjoni paċifika tal-Lvant Nofsani;

21.  Jiddispjaċih li, waqt li l-kriterji għal sħubija mal-UNHRC kif stabbiliti mir-Riżoluzzjoni 60/251 tal-Assemblea Ġenerali, jimplikaw kooperazzjoni sħiħa ma' dik l-entità, il-prattika attwali ta' wegħdiet volontarji kellha riżultati varjati u inadegwati ħafna; itenni għalhekk li l-membri kollha għandu jkollhom stediniet permanenti effettivi għall-Proċeduri Speċjali bħala livell minimu għas-sħubija, flimkien ma' rekord solidu ta' impenn għad-drittijiet tal-bniedem; jisħaq fuq l-importanza ta' ambjent tassew kompetittiv fil-proċess elttorali; jitlob li tiġi eliminata l-possibilità li gruppi reġjonali jippreżentaw skjerament ta' kandidati prestabbilit għas-sħubija fil-UNHRC;

22.  Jistieden lill-Istati Membri tal-UE u lis-SEAE jinvolvu ruħhom attivament fl-eżami tal-2011 tal-UNHRC biex isaħħu l-konformità mal-mandat tiegħu; jisħaq fuq il-fatt li l-UNHRC għandu jkun aktar mekkaniżmu ta' twissija bikrija u mekkaniżmu preventiv u li l-kompetenza tal-Proċeduri Speċjali għandha tintuża għal dan l-iskop; itenni li hemm bżonn ta' proċess ta' eżami mill-ġdid trasparenti u li jinkludi kollox, li jqis il-fehmiet tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi, is-soċjetà ċivili u l-partijiet interessati l-oħra relevanti kollha; jistieden lis-SEAE jżomm lis-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Parlament Ewropew infurmat dwar il-qagħda attwali tal-eżami mill-ġdid;

23.  Itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-eżami mill-ġdid għandu jippreserva l-indipendenza tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem (OHCHR) u jopponi kull tentattiv li jinbidel l-istatus tal-OHCHR li jista“ jkollu impatt negattiv fuq il-finanzjament u konsegwentement fuq l-indipendenza tiegħu; jilqa” l-ħatra riċenti ta' Assistent Segretarju Ġenerali tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem li jmexxi l-uffiċċju tal-OHCHR fi New York; iqis li dan l-uffiċċju l-ġdid se jgħin isaħħaħ il-kuntatt, id-djalogu u t-trasparenza bejn l-Assemblea Ġenerali tan-NU u l-entitajiet l-oħrajn tan-NU, inklużi l-Kunsill tas-Sigurtà u l-OHCHR; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat biżżejjed finanzjament biex l-uffiċċji reġjonali u l-antenni tal-OHCHR jibqgħu miftuħin sabiex ikunu jistgħu jkomplu b'ħidmithom fuq il-post;

24.  Jinsisti fuq is-salvagwardja u t-tisħiħ tal-Proċeduri Speċjali u fuq il-garanzija tal-possibilità li l-UNHRC jindirizza ksur speċifiku tad-drittijiet tal-bniedem permezz ta' riżoluzzjonijiet u mandati speċifiċi għall-pajjiżi; jenfasizza l-importanza tal-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem, kemm jekk huma soċjali, ekonomiċi, kulturali, ċivili jew politiċi; jinnota bi tħassib li l-Mekkaniżmu għall-Ilmenti, mekkaniżmu uniku u universali orjentat lejn il-vittmi, ftit ipproduċa riżultati meta mqabbel man-numru kbir ta' lmenti li rċieva; jenfasizza l-ħtieġa li din il-kwistjoni tiġi indirzzata fl-eżami tal-UNHRC;

Eżami Perjodiku Universali (EPU)

25.  Jirrikonoxxi l-valur miżjud tal-EPU bħala esperjenza kondiviża għall-gvernijiet kollha li jissottometti lill-membri kollha tan-NU għal trattament u skrutinju ugwali minkejja l-fatt li l-pajjiżi jridu jaċċettaw volontarjament li jgħaddu minnu u jkun hemm segwitu għar-rakkomandazzjonijiet; jinnota li sa Diċembru 2011, l-Istati Membri kollha tan-Nazzjonijiet Uniti se jkunu ġew eżaminati taħt dan il-mekkaniżmu;

26.  Jinsisti li hu essenzjali li jinżamm spazju għas-soċjetà ċivili fl-HRC sabiex tissaħħaħ il-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili fid-djalogu, jinfetħu opportunitajiet ġodda biex l-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) jidħlu fi djalogu fi Stati partikulari;

27.  Jappoġġa l-involviment ulterjuri tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi fl-EPU billi jkunu permessi t-tressiq ta' rakkomandazzjonijiet bil-miktub biex jiġu eżaminati mill-Grupp ta' ħidma u l-parteċipazzjoni fid-deliberazzjonijiet tiegħu;

28.  Jieħu nota tal-possibilità li joffri l-EPU biex l-Istati jimpenjaw ruħhom għall-implimentazzjoni tal-obbligi tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, u għas-segwitu tal-konklużjonijiet tal-entitajiet tat-trattati u l-Proċeduri Speċjali;

29.  Jerġa“ jafferma l-fatt li r-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu aktar orjentati lejn ir-riżultati u jitlob li jkun hemm aktar involviment minn esperti indipendenti u istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem fl-EPU sabiex jiġi żgurat li hu mekkaniżmu ta' segwitu effikaċi; jikkunsidra li l-kompetenza indipendenti tista” tiġi inkluża fil-proċess tal-EPU billi jitqabbdu esperti biex josservaw il-proċess ta' eżami u jippreżentaw sommarju u analiżi tal-EPU waqt l-adozzjoni tar-rapport finali;

30.  Jiddispjaċih li l-ewwel ċiklu tal-eżami ta' ċerti pajjiżi għadu ma laħaqx l-aspettattivi ta' proċess trasparenti, mhux selettiv u mhux konfrontazzjonali; jirrikonoxxi, f'dan ir-rigward, ir-rwol li żvolġew l-Istati Membri tal-UE meta ppruvaw jisfrondaw “il-mentalità ta' blokk”; iħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE jipprovdu assistenza teknika biex jgħinu fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet;

31.  Jistieden lill-Istati Membri tal-UE jkomplu jinvolvu rwieħhom fl-eżami tal-UNHRC, biex jiżguraw li ma jkunx hemm distakk bejn l-ewwel u t-tieni ċikli tal-EPU, u jiżguraw li t-tieni ċiklu jiffoka fuq l-implimentazzjoni u s-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet; jappoġġa l-fehma li l-Istati sottomessi għall-EPU għandhom jipprovdu risposti ċari għal kull rakkomandazzjoni u kalendarji għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma; jinnota li t-tressiq ta' rapport ta' nofs it-terminu dwar l-istatus tal-implimentazzjoni jista“ jikkontribwixxi għal dan il-proċess;

Il-Proċeduri Speċjali

32.  Jerġa“ jiddikjara li l-Proċeduri Speċjali qegħdin fil-qalba tal-mekkaniżmu tad-drittijiet tal-bniedem tan-NU, u li l-kredibilità u l-effikaċità tal-UNHRC fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem jiddependu fuq il-koperazzjoni mal-Proċeduri Speċjali u l-implimentazzjoni sħiħa tagħhom; jisħaq, f'dan il-kuntest, li t-tisħiħ tal-indipendenza u l-interattività tal-Proċeduri Speċjali mal-Kunsill hu fundamentali;

33.  Jikkundanna t-tentattivi li tiddgħajjef l-indipendenza tal-Proċeduri Speċjali billi l-gvernijiet jitqiegħdu f'pożizzjoni ta' sorveljanza fuq il-Proċeduri Speċjali; jisħaq fuq il-fatt li kwalunkwe tip ta' kontroll jippolitiċizza u jagħmel ħsara lill-effikaċja tas-sistema;

34.  Itenni li l-Proċeduri Speċjali dwar sitwazzjonijiet ta' pajjiżi huma strument essenzjali għat-titjib tad-drittijiet tal-bniedem fuq il-post; jisħaq fuq il-fatt li, minħabba elementi kruċjali bħall-perjodiċità tagħhom u l-kompetenza li huma bbażati fuqha, il-mandati tal-pajjiżi ma jistgħux jiġu sostitwiti mill-EPU;

35.  Jitlob lill-Istati Membri tal-UE jiddefendu l-integrità u r-responsabilità tal-UNHRS fl-eżami mill-ġdid billi jappoġġaw il-ħolqien ta' mekkaniżmu ta' segwitu dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Proċeduri Speċjali, apparti l-adozzjoni ta' kriterji ta' għażla u proċess aktar trasparenti għall-ħatriet li jkun ibbażat fuq il-ħiliet, il-kwalifiki u l-esperjenza tal-persuni nominati; jappoġġa l-proposta mill-organizzazzjonijiet mhux governattivi biex tissaħħaħ il-kapaċità ta' twissija bikrija tal-Proċeduri Speċjali permezz ta' mekkaniżmu li jippermettilhom iqanqlu l-eżami awtomatiku ta' sitwazzjoni mill-UNHRC;

L-involviment tal-UE

36.  Jilqa“ l-parteċipazzjoni tal-VP/RGħ tal-UE fis-16-il sessjoni tal-UNHRC;

37.  Jinsisti li s-SEAE, u b'mod speċjali d-delegazzjonijiet tal-UE f'Ġinevra u New York, iżid il-koerenza, il-viżibilità u l-kredibilità tal-azzjoni tal-UE fil-UNHRC billi jkompli jiżviluppa programmi ta' kuntatt u kooperazzjoni interreġjonali u speċjalment billi jagħmel lobbying mal-istati moderati fil-gruppi kollha;

38.  Itenni f'dan ir-rigward il-pożizzjoni tiegħu dwar il-kunċett tal-“inġurja tar-reliġjonijiet” u, waqt li jirrikonoxxi l-bżonn li tiġi indirizzata bis-sħiħ il-problema tad-diskriminazzjoni kontra l-minoranzi reliġjużi, jikkunsidra li l-inklużjoni ta' dan il-kunċett fil-Protokoll dwar standards komplementari dwar ir-razziżmu, id-diskriminazzjoni razzjali, il-ksenofobija u l-forom kollha ta' diskriminazzjoni mhijiex xierqa; jilqa“ l-avveniment sekondarju organizzat mid-delegazzjoni tal-UE għall-kommemorazzjoni tal-25 anniversarju mit-twaqqif tal-mandat tar-Rapporteur Speċjali għal-libertà ta' reliġjon jew twemmin; jitlob lill-UE tinvolvi ruħha mal-isponsors ewlenin tar-riżoluzzjoni u ma' atturi oħrajn biex issib alternattiva għar-riżoluzzjoni dwar l-inġurja li se tiġi ppreżentata;

39.  Jappoġġa d-dikjarazzjoni interreġjonali li se titressaq dwar id-drittijiet tal-LGBTI;

40.  Itenni l-appoġġ tiegħu għall-parteċipazzjoni attiva tal-UE fil-ħidma tal-UNHRC minn mindu twaqqaf, speċifikament billi sponsorjat jew kosponsorjat riżoluzzjonijiet, ħarġet dikjarazzjonijiet u interveniet fi djalogi u dibattiti interattivi; jirrikonoxxi l-impenji li ħadet l-UE biex tindirizza sitwazzjonijiet ta' pajjiżi fil-UNHRC u jisħaq fuq l-importanza li dawn l-impenji jiġu implimentati b'mod qawwi;

41.  Jappoġġa l-inizjattiva konġunta tal-UE u l-GRULAC (il-Grupp tal-Istati tal-Amerika Latina u tal-Karibew) għal riżoluzzjoni dwar it-tfal li jgħixu u jaħdmu fit-triq;

42.  Jistieden lill-Istati Membri tal-UE jagħmlu kull ma jistgħu biex jippreservaw il-mandat tal-proċeduri speċjali kollha u jitlob b'mod partikulari għat-tiġdid tal-mandat tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

43.  Jiddispjaċih li bħala effett sekondarju tal-isforzi tagħha biex issib kunsens, l-UE ta' spiss tidher li qed tbaxxi l-ambizzjonijiet tagħha, u jemmen li l-UE għandha tkun ħafna aktar kuraġġuża meta tipproponi u/jew tappoġġa r-riżoluzzjonijiet tal-pajjiżi;

44.  Jinnota bi tħassib li l-UE ma kinitx kapaċi teżerċità influwenza b'mod effikaċi fi ħdan is-sistema aktar estiża tan-NU; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-UE tagħti prijorità lill-HRC, tikkoordina aħjar fost l-Istati Membri u jistieden lill-Kunsill jadotta linji gwida sabiex jiffaċilita l-koordinament u t-teħid tad-deċiżjonijiet f'dan il-kuntest, u jfittex li jibni koalizzjonijiet/alleanzi mas-sħab reġjonali ewlenin u l-istati moderati kollha fl-isforz biex tingħeleb il-loġika tal-blokkijiet fl-HRC;

45.  Jiġbed l-attenzjoni, fuq livell prattiku, għall-importanza li jkun hemm Delegazzjoni tal-UE akbar u b'riżorsi tajbin f'Ġinevra u fi New York; jisħaq fuq il-fatt li dak li jiġri f'Ġinevra u fi New York irid ikun parti integrali tal-politika barranija tal-UE, waqt li tingħata attenzjoni biex jittejjeb il-koordinament intern, u jisħaq ukoll fuq il-ħtieġa ta' azzjoni reċiproka tajba bejn il-livelli bilaterali u l-livelli multilaterali;

46.  Jiddeplora l-fatt li r-riżoluzzjoni mressqa mill-UE fl-Assemblea Ġenerali tan-NU f'Settembru 2010 bil-għan li ssaħħaħ “l-istatus” tagħha sabiex tkun konsistenti mal-arranġamenti istituzzjonali l-ġodda minħabba t-Trattat ta' Lisbona ġiet posposta; jinnota li dan l-istatus imsaħħaħ jagħti l-possibilità li l-UE tkun rappreżentata minn persuna stabbli (il-President tal-Kunsill Ewropew u/jew ir-Rappreżentant Għoli) biex titkellem b'leħen wieħed u dan jgħolli l-viżibilità u l-influwenza tal-UE bħala attur globali; jinsisti fuq il-ħtieġa li jitkomplew l-isforzi li għamel “it-task force speċjali” tas-SEAE biex jippromwovi l-adozzjoni tar-riżoluzzjoni b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri tal-UE;

47.  Jagħti l-mandat lid-delegazzjoni tiegħu għas-16-il Sessjoni tal-UNHRC biex tleħħen it-tħassib espress f'din ir-riżoluzzjoni; jistieden lid-delegazzjoni tirrapporta lis-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem fir-rigward taż-żjara tagħha, u jikkunsidra li hu indispensabbli li tibqa“ tintbagħat delegazzjoni tal-Parlament Ewropew lis-sessjonijiet relevanti tal-UNHRC;

48.  Itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri tal-UE biex jiżguraw li d-drittijiet tal-bniedem ikunu rispettati fil-politiki interni tagħhom sabiex jiġu evitati standards doppji u fil-prospettiva tal-proċess attwali tal-adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, peress li jekk jonqsu milli jagħmlu dan b'mod fundamentali, tista“ tiddgħajjef il-pożizzjoni tal-UE fil-UNHRC;

o
o   o

49.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lir-Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-President tal-64 Assemblea Ġenerali, lill-President tal-Kunsill tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem u lill-Grupp ta' Ħidma UE-NU mwaqqaf mill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin.

(1) ĠU C 348 E, 21.12.2010, p. 6.
(2) ĠU C 46 E, 24.2.2010, p. 71.
(3) ĠU C 291 E, 30.11.2006, p. 409.
(4) ĠU C 96 E, 21.4.2004, p. 79.
(5) ĠU C 124 E, 25.5.2006, p. 549.
(6) ĠU C 227 E, 21.9.2006, p. 582.
(7) Testi adottati, P7_TA(2010)0489.
(8) L-Artikoli 2, 3(5) u 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.


Pakistan - il-qtil ta' Shahbaz Bhatti, Ministru tal-Minoranzi
PDF 219kWORD 57k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2011 dwar il-Pakistan, b'mod partikolari dwar il-qtil ta' Shahbaz Bhatti
P7_TA(2011)0098RC-B7-0166/2011

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-Pakistan, b'mod partikolari dawk tal-20 ta' Jannar 2011(1), kif ukoll dawk tal-20 ta' Mejju 2010(2), tat-12 ta' Lulju 2007(3), tal-25 ta' Ottubru 2007(4) u tal-15 ta' Novembru 2007(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Diċembru 2010 dwar ir-Rapport Annwali 2009 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni(6),

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-intolleranza, id-diskriminazzjoni u l-vjolenza abbażi tar-reliġjon jew twemmin, adottati fil-21 ta' Frar 2011,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-2 ta' Marzu 2011 mir-Rappreżentant Għoli tal-UE, Catherine Ashton, dwar il-qtil tal-Ministru għall-Minoranzi tal-Gvern tal-Pakistan, is-Sur Shahbaz Bhatti,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-President tal-Parlament Ewropew, Jerzy Buzek, tal-2 ta' Marzu 2011,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 18 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948 (UDHR),

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali tan-NU dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha tal-Intolleranza u tad-Diskriminazzjoni abbażi tar-Reliġjon u t-Twemmin tal-1981,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 19 tal-Kostituzzjoni tal-Pakistan dwar il-libertà tal-espressjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 122(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi fit-2 ta' Marzu 2011, il-Ministru għall-Minoranzi tal-Pakistan, Shahbaz Bhatti, inqatel minn irġiel armati li sparaw fuq il-karozza tiegħu fi triqtu lejn ix-xogħol fil-kapitali Islamabad; billi, grupp bl-isem ta' Tehreek-e-Taliban Punjab (Moviment Taliban tal-Punjab) ħa r-responsabilità tal-qtil u qal li l-ministru nqatel minħabba l-pożizzjoni tiegħu rigward il-liġijiet dwar l-atti blasfemi;

B.  billi, minkejja t-theddid ripetut għal ħajjet is-Sur Bhatti minn gruppi Iżlamisti, it-talba speċifika tiegħu għall-użu ta' karozza bulletproof uffiċjali kif ukoll biex personalment jagħżel uffiċjali ta' sigurtà personali ta' fiduċja, kienet miċħuda mill-awtoritajiet tal-Pakistan;

C.  billi Shahbaz Bhatti kien l-uniku membru Nisrani fil-kabinett tal-Pakistan u wieħed mill-ftit politiċi ewlenin fil-pajjiż li kellu l-kuraġġ li jiġġieled kontra dawn il-liġijiet u l-inġustizzji li ħolqu;

D.  billi l-qtil tiegħu seħħ xahrejn biss wara l-qtil ta' Salman Taseer, Gvernatur tal-provinċja tal-Punjab, minn wieħed mill-uffiċjali ta' sigurtà personali tiegħu, li ma kienx jaqbel mal-opppożizzjoni ta' Taseer għal-liġijiet dwar l-atti blasfemi tal-Pakistan;

E.  billi fl-1 ta' Marzu 2011, inqatel ukoll it-tielet difensur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Pakistan, Naeem Sabir Jamaldini, il-Koordinatur tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Pakistan, li kien partikolarment attiv fil-ġlieda kontra l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fir-reġjun tal-Balukistan;

F.  billi kien rappurtat li nħarġet fatwa kontra Sherry Rehman, ex-Ministru tal-Pakistan, politiku reformista u ġurnalista magħrufa, li jimmarkaha bħala l-kandidat għall-qtil li jmiss;

G.  billi l-Ministru Bhatti u l-Gvernatur Taseer waħidhom tennew mill-ġdid il-pożizzjoni dikjarata tal-Partit tal-Poplu tal-Pakistan, il-partit fil-gvern; billi l-Gvern ta' Gilani, fit-30 ta' Diċembru 2010, pubblikament mar lura minn kelmtu dwar l-impenn fil-manifest tiegħu li jeżamina mill-ġdid il-liġijiet dwar l-atti blasfemi, u b'hekk ħalla lis-sostenituri tar-riforma iżolati u vulnerabbli għat-theddid kontinwu tal-mexxejja reliġjużi radikali u tal-gruppi ta' estremisti militanti li jintimidaw, jheddu u joqtlu lil dawk li għandhom opinjonijiet differenti;

H.  billi l-politiċi, il-partiti politiċi u r-rappreżentanti tal-midja u tas-soċjetà ċivili bħall-attivisti għad-drittijiet umani u tan-nisa huma kontinwament intimidati u anke maqtula u billi għaldaqstant id-dibattitu pubbliku dwar il-liġijiet dwar l-atti blasfemi qiegħed dejjem aktar jinħanaq;

I.  billi l-Artikolu 3(5) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiddikjara li l-promozzjoni tad-demokrazija u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ċivili huma prinċipji u miri fundamentali tal-Unjoni Ewropea u jikkostitwixxu bażi komuni għar-relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi terzi; billi l-għajnuna tal-UE għall-iżvilupp tiddependi fuq ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tal-minoranzi,

1.  jikkundanna bil-qawwa l-qtil brutali ta' Shahbaz Bhatti, Ministru għall-Minoranzi fil-Gvern tal-Pakistan fit-2 ta' Marzu 2011 u jesprimi l-kondoljanzi tiegħu lill-familja u lill ħbieb tal-vittma u liċ-ċittadini tal-Pakistan u ukoll jesprimi s-solidarjetà tiegħu ma' kull min għadu jiġu mhedda u li jibqgħu jgħollu leħinhom;

2.  Ifaħħar lill-Ministru Shahbaz Bhatti għall-kuraġġ u l-impenn dikjarat tiegħu għall-ġustizzja, id-djalogu inter-reliġjuż, u għal-libertà reliġjuża u tat-twemmin fil-Pakistan, flimkien mat-tħassib tiegħu dwar Asia Bibi, il-mara Nisranija u omm ta' ħamest itfal, ikkundannata għall-mewt għal atti blasfemi minkejja t-theddid kontinwu u riskji personali kbar involuti;

3.  Jirrikonoxxi d-dedikazzjoni tal-Ministru Shahbaz Bhatti fil-ġlieda kontra l-liġijiet dwar l-atti blasfemi u l-inġustizzja li ħolqu; jirrikonoxxi l-progress imwettaq tul il-perjodu tiegħu bħala Ministru, inkluż, b'mod sinifikanti, in-negozjati diskreti dwar emendi potenzjali għal dawn il-liġijiet;

4.  Jinnota li kuntrarjament għar-reazzjoni pubblika fqira wara l-qtil tal-Gvernatur Salman Taseer, kien hemm kundanna pubblika qawwija għall-qtil tal-Ministru Shahbaz Bhatti fost il-partiti politiċi partikolari, fil-midja u fost l-ispettru reliġjuż u etniku tas-soċjetà tal-Pakistan; jittama li din l-offiża tikkontribwixxi biex tgħaqqad ir-ranki ta' dawk kollha li jfittxu li jiddefendu l-valuri demokratiċi mħaddna fil-Kostituzzjoni tal-Pakistan;

5.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Pakistan iwettqu investigazzjoni bir-reqqa tal-aspetti kollha tal-qtil ta' Shahbaz Bhatti u biex il-qattiela jitressqu minnufih quddiem il-ġustizzja b'applikazzjoni stretta tal-istat tad-dritt u wkoll biex tiġi żgurata l-prosekuzzjoni mgħaġġla u ġusta tal-qattiel tal-mejjet ex Gvernatur Salman Taseer;

6.  Jistieden lill-Gvern tal-Pakistan iżid il-miżuri biex jiżgura s-sigurtà tal-ministri tal-kabinett u tal-persuni li jinsabu taħt theddid reali minn estremisti reliġjużi u minn terroristi, bħall-ex Ministru tal-Informazzjoni Sherry Rehman u wkoll tal-avukati li jiddefendu każijiet marbuta ma' akkużi ta' atti blasfemi;

7.  Iħeġġeġ lill-Gvern tal-Pakistan biex jaħtar mingħajr dewmien Ministru għall-Minoranzi ġdid u jtenni l-pożizzjoni tiegħu li din il-persuna għandha tkun rappreżentant qawwi u imparzjali tal-minoranzi;

8.  Iħeġġeġ lill-Gvern tal-Pakistan jappoġġja lill-Ministru għall-Minoranzi biex jibni fuq il-ħidma u l-viżjoni ta' Shahbaz Bhatti, b'mod partikolari fid-djalogu fil-livell nazzjonali bejn il-mexxejja reliġjużi u l-proġett fil-livell lokali ta' Kumitati ta' Armonizzazzjoni Inter-Reliġjuża Distrettwali;

9.  Itenni b'mod urġenti t-talba tiegħu lill-Gvern tal-Pakistan, lill-partiti politiċi kollha, lis-soċjetà ċivili u lill-midja biex jingħaqdu flimkien fil-ġlieda kontra l-attakk estremista; jittama li l-Gvern tal-Pakistan jirrappreżenta t-taħlita multietnika u multireliġjuża tas-soċjetà tal-Pakistan fil-kompożizzjoni u fl-azzjonijiet tiegħu;

10.  Jitlob għal bidla politika urġenti u sinifikanti lil hinn mill-ipplakar ta' dawn l-estremisti, bl-appoġġ tal-militar, tal-ġudikatura, tal-midja u tal-klassi politika, b'konsegwenza tal-fatt li l-istatus quo ħoloq konsegwenzi daqstant drammatiċi; jitlob lill-Gvern tal-Pakistan biex ma jħallix li l-ilħna ta' dawk favur it-tolleranza reliġjuża u r-rispett għall-prinċipji universali tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż jitrażżnu mill-estremisti;

11.  Jinsab imħasseb bil-qawwi dwar il-klima ta' intolleranza u ta' vjolenza u jħeġġeġ lill-Gvern tal-Pakistan jressaq quddiem il-qorti lil dawk li jinċitaw għall-vjolenza fil-Pakistan, b'mod partikolari dawk li jitolbu u f'xi każijiet joffru premji għall-qtil ta' individwi jew gruppi li ma jaqblux magħhom;

12.  Ifaħħar b'mod partikolari l-isforzi tal-ex Ministru Sherry Rehman u tal-mejjet ex Ministru għall-Minoranzi, Shahbaz Bhatti, biex jemendaw il-liġijiet dwar l-atti blasfemi sabiex jipprevjenu l-użu ħażin tagħhom u jistieden lill-Gvern jirtira dawk il-liġijiet kif ukoll kull leġiżlazzjoni diskriminatorja oħra, inter alia, is-Sezzjoni 295 B u C tal-Kodiċi Penali, li huma meqjusa bħala relikwi tal-passat; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Pakistan biex jinforza wkoll il-leġiżlazzjoni eżistenti bħall-Artikolu 137 tal-Kodiċi Penali li jqis bħala reat id-diskorsi ta' mibgħeda;

13.  Jitlob lill-istituzzjoni kompetenti tal-UE biex jinkludu l-kwistjoni dwar it-tolleranza reliġjuża fis-soċjetà fid-djalogu politiku tagħhom mal-Pakistan ġaladarba din hija ta' importanza ċentrali fil-ġlieda għat-tul kontra l-estremiżmu reliġjuż;

14.  Jissuġġerixxi li l-UE tistieden lill-Gvern tal-Pakistan għal laqgħa ta' diskussjoni konġunta annwali dwar is-sitwazzjoni tal-minoranzi fil-Pakistan u biex tinkludi lill-Parlament Ewropew fit-tħejjija u fit-twettiq ta' dan l-avveniment;

15.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE biex ikomplu l-appoġġ finanzjarju tal- organizzazzjonijiet u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u biex joħolqu miżuri prattiċi ħalli jappoġġaw il-moviment dejjem jikber tas-soċjetà ċivili fil-Pakistan kontra l-liġijiet dwar l-atti blasfemi u leġiżlazzjoni diskriminatorja oħra;

16.  Jilqa“ l-konklużjonijiet reċenti tal-Kunsill dwar l-intolleranza, id-diskriminazzjoni u l-vjolenza abbażi tar-reliġjon jew twemmin, li jirreferu għat-tisħiħ tal-azzjoni tal-UE f'dan il-qasam; jistieden lill-istituzzjonijiet kompetenti tal-UE biex jippromwovu b'mod attiv il-kwistjoni ta' persekuzzjoni reliġjuża fid-dinja;

17.  jistieden lill-istituzzjonijiet kompetenti jinvestigaw il-possibilità tal-użu tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) għall-finanzjament ta' azzjonijiet ta' appoġġ għall-ġlieda kontra l-intolleranza reliġjuża, l-estremiżmu u l-liġijiet diskriminatorji madwar id-dinja; itenni t-talba tiegħu lir-Rappreżentant Għoli biex tiżviluppa kapaċità permanenti fid-direttorat għad-drittijiet tal-bniedem tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna għall-monitoraġġ tas-sitwazzjoni tar-restrizzjonijiet governattivi u tas-soċjetà rigward il-libertà tal-kuxjenza u d-drittijiet relatati;

18.  Jistieden lill-istituzzjonijiet kompetenti tal-UE iħeġġu lill-Gvern tal-Pakistan joħloq mill-ġdid il-Ministeru għad-Drittijiet tal-Bniedem tiegħu kif ukoll Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem li tkun sinifikanti, indipendenti u imparzjali;

19.  Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet kompetenti tal-UE biex jinsistu li l-Gvern tal-Pakistan jirrispetta l-klawsola rigward id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem imħaddna fil-Ftehim ta' Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan; jitlob lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna tressaq rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni u dwar il-klawsola tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem;

20.  Ifakkar li l-Pakistan għandu ċerti obbligi bħala Stat firmatarju tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u jistieden lill-awtoritajiet rilevanti tal-Pakistan jipparteċipaw f'proċess ta' rieżami tal-ambitu ta' riservi ġenerali magħmula lill-ICCPR, li uħud minnhom jillimitaw id-drittijiet imħaddna fil-Kostituzzjoni tal-Pakistan jew li jmorru kontra l-kunċett tas-supremazija tal-liġi internazzjonali fuq dik ċivili; jemmen li l-implimentazzjoni attwali tal-liġijiet dwar l-atti blasfemi tikser biċ-ċar dawn l-obbligi u jitlob lis-SEAE biex tqis dan kollu fl-eżami tal-applikazzjoni possibbli tal-iskema GSP+ għall-Pakistan mill-2013 “il quddiem u biex tirrapporta lura lill-PE dwar din il-kwistjoni;

21.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-Kummissjoni, lill-parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati Membri u lill-parlament u l-gvern tal-Pakistan.

(1) Testi adottati, P7_TA(2011)0026.
(2) Testi adottati, P7_TA(2010)0194.
(3) ĠU C 175 E, 10.7.2008, p. 583.
(4) ĠU C 263 E, 16.10.2008, p. 666.
(5) ĠU C 282 E, 6.11.2008, p. 432.
(6) Testi adottati, P7_TA(2010)0489.


Il-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każijiet ta' Ales Michalevic u Natalia Radina
PDF 215kWORD 50k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2011 dwar il-Bjelorussja (b'mod partikolari dwar il-każijiet ta' Ales Mikhalevic u Natalia Radina)
P7_TA(2011)0099RC-B7-0167/2011

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Bjelorussja b'mod partikulari, dawk tal-20 ta' Jannar 2011(1), tas-17 ta' Diċembru 2009(2) u tat-22 ta' Mejju 2008(3),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tar-Rappreżentant Għoli tal-UE, Catherine Ashton, fit-18 ta' Frar 2011 fi Brussell, dwar il-kundanna u s-sentenzjar tar-rappreżentant tal-oppożizzjoni tal-Bjelorussja,

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Bjelorussja adottati fit-3065 laqgħa tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin li saret fi Brussell fil-31 ta' Jannar 2011,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru. 2011/69/PESK tal-31 ta' Jannar 2011 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru.2010/639/PESK dwar miżuri restrittivi kontra ċerti uffiċjali tal-Bjelorussja,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra t-Tortura u t-Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra (Konvenzjoni kontra t-Tortura) li l-Bjelorussja hi firmatarja tagħhom,

–  wara li kkunsidra r-Regoli Standard Minimi tan-NU għat-Trattament tal-Priġunieri,

–  wara li kkunsidra l-Linjigwida għall-politika tal-UE fir-rigward ta' pajjiżi terzi dwar it-tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, adottati fl-2001 u riveduti fl-2008,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni Nru 1790(2011) tas-27 ta' Jannar 2011 tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa dwar is-sitwazzjoni fil-Bjelorussja wara l-elezzjoni Presidenzjali,

–  wara li kkunsidra r-Rapport ta' Amnesty International tat-2 ta' Frar 2011, bl-isem ta' “Sigurtà, Paċi u Ordni? Ksur tad-drittijiet wara l-elezzjonijiet fil-Bjelorussja”,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 122(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi numru kbir ta' membri tal-oppożizzjoni, inkluż ex kandidati Presidenzjali, ġurnalisti u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem kienu arrestati wara l-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010 f'Minsk u li għadhom miżmuma bħala prinġunieri fiċ-ċentru ta' detenzjoni tal-KGB; billi l-atti ta' ripressjoni u l-proċessi b'motivazzjoni politika kontra l-membri tal-oppożizzjoni u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għadhom għaddejjin sal-lum, b'aktar minn 40 persuna tkun akkużata u b'riskju ta' sentenzi ta' priġunerija sa 15-il sena;

B.  billi l-uffiċċju tal-Prosekutur tal-Belt ta' Minsk estenda l-perjodu ta' investigazzjoni b'ħames xhur, għall-każ tal-hekk imsejħa “rewwixta tal-massa” b'konnessjoni mal-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010; billi l-proċessi kontra l-kandidati presidenzjali, l-attivisti tal-oppożizzjoni, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-ġurnalisti b'rabta ma' dan il-każ kienu istigati minn motivazzjoni politika;

C.  billi Aliaksandr Atroshchankau, Aliaksandr Malchanau, Dzmitry Novik, Vasil Parfiankou, membri tat-timijiet tal-kampanja elettorali tal-kandidati tal-oppożizzjoni demokratika Uladzimir Niakliayeu u Andrei Sannikau kienu kkundannati minn tliet sa erba“ snin priġunerija f'kolonja ta' sigurtà għolja b'konnessjoni mad-dimostrazzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010; billi kif dikjarat mill-avukati tagħhom, l-awtoritajiet naqsu milli jippruvaw il-ħtijiet tagħhom;

D.  billi l-avukati tagħhom ġew miċħuda ripetutament milli jiltaqgħu magħhom; billi, minħabba t-theddid tal-KGB, l-avukati kienu sfurzati jirtiraw mill-każijiet tagħhom, u billi l-Ministeru tal-Ġustizzja sussegwentement irrevoka l-liċenzji tagħhom,

E.  billi Ales Mikhalevic, ex kandidat Presidenzjali arrestat wara l-protesti ta' wara l-elezzjoni, inħeles biss fis-26 ta' Frar 2011, wara li ffirma impenn li jikkollabora mal-KGB tal-Bjelorussja, impenn li aktar tard ċaħad pubblikament,

F.  billi fit-28 ta' Frar 2011, Ales Mikhalevic ħareġ stqarrija fejn ta rendikont tat-tortura mentali u fiżika li għaliha kienu soġġetti l-priġunieri politiċi sabiex jiġu mġiegħla jammettu u jaċċettaw il-prova tal-ħtija tagħhom;

G.  billi Natalia Radina, l-editur tas-sit elettroniku tal-oppożizzjoni Charter 97, ukoll kienet arrestata f'Diċembru 2010, u akkużata bl-organizzazzjoni u l-parteċipazzjoni fl-irvelli tal-massa li seħħew wara l-elezzjonijiet Presidenzjali; billi s-Sa Radina nħelset miċ-ċentru pre-proċesswali tal-KGB u nżammet milli tħalli belt twelida sa tmiem l-investigazzjoni tal-każ tagħha;

H.  billi wara l-ħelsien tagħha Natalia Radina ddikjarat li tul id-detenzjoni tagħha, kienet soġġetta għal pressjoni psikoloġika mill-uffiċjali tal-KGB u li dawn ippruvaw jirreklutawha bħala informatriċi tal-KGB; billi d-dikjarazzjoni tagħha tikkonferma r-rapporti ta' tortura ta' priġunieri politiċi fiċ-ċentru ta' detenzjoni tal-KGB f'Minsk;

I.  billi l-Kumitat għas-Sigurtà tal-Istat tal-Bjelorussja ċaħad kull użu ta' tortura kontra l-priġunieri fiċ-ċentru ta' detenzjoni tal-KGB,

1.  Jikkundanna n-nuqqas ta' rispett għad-drittijiet fundamentali ta' libertà ta' assemblea u ta' espressjoni mill-awtoritajiet tal-Bjelorussja u jitlob għall-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjoni ta' kull dimostrant arrestat u għat-twaqqigħ tal-akkużi kollha b'motivazzjoni politika kontrihom;

2.  Jikkundanna bl-iktar mod qawwi l-użu tat-tortura kontra priġunieri bħala forma ta' trattament inuman li hu pprojbit bl-iktar mod ċar mil-liġi internazzjonali u li assolutament mhuwiex aċċettabbli f'pajjiż Ewropew u f'wieħed mill-eqreb ġirien tal-UE;

3.  Jikkundanna s-sentenzi severi reċenti imposti fuq attivisti żgħażagħ tal-oppożizzjoni għas-sempliċi fatt li pparteċipaw fid-dimostrazzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 bħala ksur flagranti u serju tad-drittijiet politiċi u ċivili tagħhom u għall-ksur flagranti tal-konvenzjonijiet internazzjonali li l-Bjelorussja hi firmatarja tagħhom;

4.  Jiddenunzja l-klima ta' biża“ u intimidazzjoni fil-konfront ta' avversarji politiċi fil-Bjelorussja jikkundanna r-ripressjoni u l-abbuż tal-attivisti tas-soċjetà ċivili u tal-midja indipendenti, ta' wara jum l-elezzjoni, inklużi tfittxijiet tal-massa f'appartamenti privati, uffiċċji tal-midja u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, espulsjonijiet mill-universitajiet u l-postijiet tax-xogħol; jitlob lill-awtoritajiet jirrispettaw il-libertà tal-espressjoni u l-pluraliżmu tal-midja fil-Bjelorussja;

5.  Iħeġġeġ lill-Bjelorussja tirrispetta l-istat tad-dritt, il-konvenzjonijiet internazzjonali u l-liġijiet nazzjonali li jiżguraw it-trattament ugwali tal-priġunieri u l-aċċess mingħajr xkiel għall-familjari tagħhom, għal pariri legali u l-kura medika u biex jintemm l-abbuż kontinwu tal-avversarji politiċi, tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u tal-midja indipendenti;

6.  Jikkundanna d-deċiżjoni meħuda mill-Kulleġġ tal-Avukati tal-Belt ta' Minsk li jirtira l-liċenzji ta' wħud mill-avukati ta' dawk akkużati fil-każ kriminali b'akkuża ta' irvell tal-massa inklużi, Aleh Ahiejev, Pavel Sapelko, Tatiana Ahijeva, Uladzimir Touscik u Tamata Harajeva, u jistieden lill-Kulleġġ tal-Avukati tal-Belt ta' Minsk jannulla din id-deċiżjoni;

7.  Jikkundanna t-tkeċċija ta' Alyaksandr Pylchanka, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati tal-Belt ta' Minsk, mill-Ministru tal-Ġustizzja, talli esprima t-tħassib tiegħu għad-deċiżjoni tal-Ministeru li jirrevoka l-liċenzji ta' erba“ avukati involuti fl-hekk imsejjaħ każ ta' rewwixta bħala wieħed mingħajr bażi u bla provi ta' theddida reali għall-indipendenza tal-ġudikatura u għall-indipendenza ta' kull avukat individwali;

8.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Bjelorussja jwettqu investigazzjoni bir-reqqa u imparzjali tal-allegazzjonijiet ta' tortura fuq priġunieri politiċi u biex jidentifikaw u jtellgħu l-qorti lill-individwi involuti f'dawn il-prattiki;

9.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Bjelorussja jirrevedu l-Liġi dwar l-avvenimenti Pubbliċi biex din tkun konformi mar-rekwiżti tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi;

10.  Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lir-Rappreżentant Għoli tal-UE u lill pajjiżi sieħba oħrajn tal-UE biex jikkunsidraw l-estensjoni ta' miżuri ta' restrizzjoni fuq prosekuturi, imħallfin u rappreżentanti tal-KGB konnessi mal-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bjelorussja sakemm ma tintemmx minnufih ir-repressjoni f'dan il-pajjiż u sakemm ma jsirx progress konsiderevoli fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali; iqis li l-kunsill għandu jeżamina l-possibilità li jintroduċi sanzjonijiet ekonomiċi intelliġenti u mmirati fuq il-kumpaniji b'sieda tal-Gvern tal-Bjelorussja;

11.  Jilqa“ l-impenn meħud minn disa” pajjiżi – b'mod partikolari l-Kroazja, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Montenegro, l-Albanija, il-Bosnja-Ħerżegovina, is-Serbja, l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja – li japplikaw miżuri restrittivi kontra ċerti uffiċjali tal-Bjelorussja;

12.  Itenni li sakemm il-Gvern tal-Bjelorussja ma jiħux passi immedjati lejn id- demokratizzazzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, il-proċess ta' parteċipazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Bjelorussja ser ikun iffriżat, inkluż il-parteċipazzjoni tal-Bjelorussja fis-Sħubija tal-Lvant;

13.  Jenfasizza, li minkejja l-konsegwenzi politiċi fuq ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Bjelorussja tal-infurzar strett fuq l-oppożizzjoni wara l-elezzjoni, l-UE teħtieġ tintensifika l-assistenza tagħha lis-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja, inkluż fil-forma ta' faċilitar tal-viżi;

14.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President tal-Kummissjoni/ ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Parlamenti u l-Gvernijiet tal-Istati Membri, lill-Assemblej Parlamentari tal-OSKE u tal-Kunsill tal-Ewropa, u lill-Parlament u l-Gvern tal-Bjelorussja.

(1) Testi adottati, P7_TA(2011)0022.
(2) ĠU C 286 E, 22.10.2010, p. 16.
(3) ĠU C 279 E, 19.11.2009, p. 113.


Is-sitwazzjoni u l-wirt kulturali f'Kashgar (Reġjun Awtonomu Uyghur Xinjiang, Ċina)
PDF 215kWORD 45k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2011 dwar is-sitwazzjoni u l-wirt kulturali f'Kashgar (ir-Reġjun Awtonomu Xinjiang Uyghur, iċ-Ċina)
P7_TA(2011)0100RC-B7-0168/2011

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar iċ-Ċina, notevolment dawk li jirrigwardaw id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tal-minoranzi, u b'mod partikolari dawk tas-26 ta' Novembru 2009(1) u tal-25 ta' Novembru 2010(2),

–  wara li kkunsidra t-13-il Samit UE-Ċina tas-6 ta' Ottubru 2010, li sar fi Brussels, li kien jinkludi l-ewwel Forum Kulturali ta' Livell Għoli UE-Ċina bl-għan tat-tisħiħ tad-djalogu u kooperazzjoni kulturali UE-Ċina,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni li jappartjenu għal Minoranzi Nazzjonali, Etniċi, Reliġjużi u Lingwistiċi adottata b'riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali 47/135 tat-18 ta' Diċembru 1992, li tistipula li “stati għandhom jipproteġu l-eżistenza u l-identità nazzjonali jew etnika, kulturali, reliġjuża u lingwistika ta' minoranzi fi ħdan it-territorji rispettivi tagħhom”,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 4, 22 u 119 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina, li jipprovdu, rispettivament, għal għajnuna governattiva fl-iżvilupp kulturali ta' reġjuni fejn jgħixu nazzjonalitajiet ta' minoranza, għall-protezzjoni mill-Istat ta' monumenti u relikwi kulturali ta' valur, u għall-protezzjoni tal-wirt kulturali tan-nazzjonalitajiet,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 122(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi fl-2009 il-Gvern Ċiniż ħabbar li se titwettaq “Riforma tad-Djar Perikolużi ta' Kashgar” (Kashgar Dangerous House Reform) b'nefqa ta' USD 500 miljun, bi programm ta' rikostruzzjoni urban, li, mill-2009, ilu jeqred il-belt tat-Triq tal-Ħarir Kashgar, fejn il-pjan hu li jitwaqqa“ 85% tal-Belt il-Qadima, u minflok jinbnew blokkijiet ta' appartamenti moderni, u l-partijiet il-qodma li jkun fadal fil-belt jinbidlu f'siti turistiċi Sino-Uyghur,

B.  billi Beijing tibqa“ teskludi l-belt ta' Kashgar mill-applikazzjonijiet għall-istatus ta' sit ta' wirt dinji għall-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura (UNESCO), bħall-applikazzjoni transnazzjonali ppjanata biex tinkiseb il-protezzjoni ta' bosta siti kulturali fit-Triq tal-Ħarir tal-Ażja Ċentrali,

C.  billi l-belt ta' Kashgar hija sit sinifikanti internazzjonali ta' wirt arkitettoniku b'importanza storika u ġeografika bħala ċentru antik tal-kummerċ u t-turiżmu,

D.  billi l-belt ta' Kashgar iżżomm valur simboliku kbir għall-identità kulturali tal-popolazzjonijiet Uyghur u Hui tar-reġjun, kif ukoll għad-diversità kulturali taċ-Ċina,

E.  billi l-ġustifikazzjoni uffiċjali tal-programm ta' rikostruzzjoni tal-fortifikazzjoni tat-terremot ma teħtieġx qerda assoluta ta' bini tradizzjonali, filwaqt li għażla oħra hi r-rinnovazzjoni sensittiva kulturalment,

F.  billi Beijing impenjat ruħha fil-modernizzazzjoni distruttiv tad-djar f'partijiet oħra taċ-Ċina permezz tad-diversi “pjanijiet ta' żvilupp” lokali tagħha, fejn twaqqa“ bini storiku u intużat il-forza biex ir-residenti jmorru jgħixu x'imkien ieħor mingħajr ma tqies it-telf tal-wirt storiku u kulturali imprezzabbli u mingħajr ma ngħatat prijorità lill-preservazzjoni – f'żoni protetti jew f'mużewijiet – ta' relikwi jew artefatti ta' bini prinċipali u l-arkitettura sabiex jiġu trasmessi lil ġenerazzjonijiet futuri u lid-dinja, oġġetti li juru eluf ta' snin ta' żvilupp storiku u kulturali Ċiniż,

G.  billi Beijing qed timplimenta kontinwament politiki etnokulturali ripressivi fir-Reġjun Awtonomu Xinjiang Uyghur (XUAR), li laħaq punt ikraħ waqt ir-repressjoni vjolenti kontra n-nies ta' Uyghur li kienu qegħdin jipprotestaw fil-kunflit tal-2009 f'Urumqi,

H.  billi l-popolazzjoni Uyghur u Hui jbatu minn ksur kontinwu tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom u billi bosta minnhom huma mċaħda minn rappreżentazzjoni politika adegwata u self-determinazzjoni kulturali,

1.  Jitlob lill-Gvern Ċiniż biex minnufih iwaqqaf il-qerda kulturali li qed thedded is-sopravivenza arkitettonika ta' Kashgar u jwettaq inkjesta esperta komprensiva dwar il-metodi ta' rinnovazzjoni relatati mal-kultura;

2.  Jitlob lill-Gvern Ċiniż iwaqqaf il-marġinalizzazzjoni tal-popolazzjoni Uyghur ta' Kashgar u ma jibqax jisfurzahom jitilqu jgħixu post ieħor, li hu riżultat tat-twaqqigħ ta' żoni residenzjali, u biex jagħti kumpens xieraq lill-vittmi preċedenti kollha għat-telf li esperjenzaw;

3.  Jistieden lill-awtoritajiet Ċiniżi biex jagħmlu l-almu tagħhom biex jiżviluppaw djalogu ġenwin bejn il-Han u l-Uyghur sabiex f'Xinjiang jadottaw politiki ekonomiċi li jkunu aktar inklużivi u komprensivi li jkollhom l-għan li jsaħħu s-sjieda lokali u li jħarsu l-identità kulturali tal-popolazzjoni Uyghur;

4.  Iħeġġeġ lill-Gvern Ċiniż jaderixxi mal-obbligi kostituzzjonali tiegħu billi jagħti appoġġ adegwat lit-tradizzjonijiet kulturali ta' Kashgar u Xuar, li huma influwenzati ħafna mill-identità Uyghur;

5.  Jitlob lill-awtoritajiet Ċinizi jieħdu iktar miżuri biex jipprevjenu l-kummerċ illegali u l-attivitajiet ta' traffikar, li jikkontribwixxu għat-telf tal-wirt ta' ċivilizzazzjonijiet Ċiniżi;

6.  Jitlob lill-Ministru Ċiniż għall-Kultura jirrevedi r-regolamenti u l-liġijiet eżistenti dwar il-protezzjoni tar-relikwi kulturali sabiex jadatta l-istil tal-ħajja attwali li dejjem qed tinbidel tal-grupp etniku ta' minoranza li xi drabi, mingħajr ma jkun konxju tat-teżori tagħhom, jagħmel użu mhux xieraq jew jirrifjuta l-protezzjoni tal-wirt kulturali tiegħu; jiddikjara li għandha tiġi promossa kampanja edukattiva fil-livell nazzjonali dwar din il-kwistjoni;

7.  Iħeġġeġ lill-Gvern Ċiniz biex jevalwa l-possibbiltà li jinkludi l-belt ta' Kashgar fl-applikazzjoni konġunta mal-Kazakistan, il-Kirgiżistan, it-Taġikistan, u l-Uzbekistan għad-denominazzjoni ta' wirt dinji tal-UNESCO tat-Triq tal-Ħarir;

8.  Jitlob lill-Gvern Ċiniż biex iwaqqaf il-politiki diskrimatorji u ripressivi kollha lejn il-popolazzjonijiet Uyghur u Hui, u jirrispetta d-dritt fundamentali tagħhom ta' espressjoni kulturali, billi jitqies b'mod partikolari Tursunjan Hezim, ex għalliem tal-istorja, li, wara proċess sigriet, intbagħat seba“ snin il-ħabs, kif ukoll attivisti oħra li ngħataw sentenza f'dawn l-aħħar xhur;

9.  Jitlob lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jfassal miżuri addizzjonali fil-kuntest tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem sabiex jiġu protetti d-drittijiet tal-bniedem u dawk kulturali tal-gruppi ta' minoranzi etniċi, reliġjużi u lingwistiċi fiċ-Ċina;

10.  Jitlob lir-rappreżentanti tal-UE u lill-Viċi-President tal-Kummissjoni / ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà biex iżidu u jintensifikaw id-diskussjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tal-minoranzi mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina, u biex jagħmlu d-djalogu tad-drittijiet tal-bniedem iktar effikaċi u orjentati lejn ir-riżultati;

11.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi-President tal-Kummissjoni / ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lis-Segretarju-Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-UNESCO, lill-Kungress Popolari Nazzjonali (u l-Kumitat Permanenti tiegħu) tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina u lill-Kumitat Permanenti tal-Partit Reġjonali ta' XUAR.

(1) ĠU C 285 E, 21.10.2010, p. 80.
(2) Testi adottati, P7_TA(2010)0449.


L-istabbiliment ta' statuti Ewropej għas-soċjetajiet mutwi, l-assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet
PDF 72kWORD 33k
Dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2011 dwar l-istabbiliment ta' statuti Ewropej għas-soċjetajiet mutwi, l-assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet
P7_TA(2011)0101P7_DCL(2010)0084

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Frar 2009 dwar l-ekonomija soċjali(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta“ Mejju 2010 dwar ir-realizzazzjoni tas-suq uniku għall-konsumaturi u ċ-ċittadini(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-ġid u l-istabilità tas-soċjetà ġejjin mid-diversità tagħha f'dak li hu imprenditorjat, u billi l-assoċjazzjonijiet, is-soċjetajiet mutwi u l-fondazzjonijiet jikkontribwixxu għal dik id-diversità billi jipprovdu mudell kummerċjali distintiv ibbażat fuq valuri fundamentali, jiġifieri s-solidarjetà, is-sorveljanza demokratika u li wieħed jiffavorixxi l-objettivi soċjali aktar milli l-gwadann,

B.  billi, filwaqt li l-assoċjazzjonijiet, is-soċjetajiet mutwi u l-fondazzjonijiet s'issa żviluppaw f'kuntest primarjament nazzjonali, jeħtieġ li jtejbu l-aċċess transkonfinali biex jimmassimizzaw il-potenzjal imprenditorjali tagħhom fl-UE,

1.  Jinnota li hu meħtieġ li jinħolqu “kundizzjonijiet ugwali” li jipprovdu lill-assoċjazzjonijiet, lis-soċjetajiet mutwi u lill-fondazzjonijiet strumenti u opportunitajiet ekwivalenti għal dawk disponibbli għal strutturi ġuridiċi organizzattivi oħrajn, biex b'hekk tingħata dimensjoni Ewropea lill-organizzazzjoni u lill-attivitajiet tagħhom;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-passi meħtieġa biex tintroduċi proposti għal statuti Ewropej għall-assoċjazzjonijiet, is-soċjetajiet mutwi u l-fondazzjonijiet, tipproponi studju tal-fattibilità u valutazzjoni tal-impatt għall-istatuti għall-assoċjazzjonijiet u għas-soċjetajiet mutwi, u biex tlesti l-valutazzjoni tal-impatt għall-istatut għall-fondazzjonijiet fiż-żmien opportun;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji(3), lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 76 E, 25.3.2010, p. 16.
(2) Testi adottati, P7_TA(2010)0186.
(3) Il-lista tal-firmatarji hija ppublikata fl-Anness 1 tal-Minuti tal-10 ta' Marzu 2011 (P7_PV(2011)03-10(ANN1)).


Ħabtiet tal-vetturi għall-merkanzija tqila
PDF 76kWORD 33k
Dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2011 skont l-Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura dwar ħabtiet tal-vetturi għall-merkanzija tqila
P7_TA(2011)0102P7_DCL(2010)0081

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-vetturi għall-merkanzija tqila (HGVs) jikkostitwixxu 3% tal-flotta tal-vetturi tal-UE, iżda huma l-kawża ta' 14% tal-ħabtiet fatali, u jammontaw għal aktar minn 4 000 fatalità kull sena fis-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea,

B.  billi fl-Ewropa kull sena, madwar 400 persuna li fil-parti l-kbira tagħhom huma utenti tat-triq mhux protetti, bħal pereżempju ċ-ċiklisti, is-sewwieqa tal-mutur u n-nies bil-mixi, jinqatlu minħabba l-partijiet mhux viżibbli (blind spots) tal-HGVs,

C.  billi bosta minn dawn il-fatalitajiet jistgħu jiġu evitati permezz tal-istallazzjoni kompleta ta' mirja jew ta' tagħmir ta' kamera moniters, sistemi ta' twissija attiva, sistemi avvanzati għal ibbrejkjar f'emerġenza u sistemi ta' indikazzjoni ta' ħruġ mil-lejn li dejjem qed isiru irħas,

D.  billi partijiet mhux viżibbli sinifikanti u perikolużi għadhom jeżistu fl-HGVs minkejja ż-żieda fir-rekwiżiti dwar il-viżibilità tad-Direttivi 2003/97/KE u 2007/38/KE għall-HGVs li ġew irreġistrati reċentement u għal dawk fiċ-ċirkolazzjoni rispettivament,

E.  billi r-rekwiżiti tal-2007 huma aktar dgħajfa minn dawk tal-2003 u ma ġewx implimentati biżżejjed mill-Istati Membri, minkejja l-aspirazzjoni tal-UE li tnaqqas bin-nofs il-fatalitajiet fit-toroq,

1.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tħaffef l-evalazzjoni tagħha tad-Direttiva 2007/38/KE u biex tirrevediha bl-għan li tallinjaha mal-avvanz teknoloġiku u mar-rekwiżiti tat-tagħmir tal-viżjoni indiretta l-aktar reċenti għat-trakkijiet li ġew irreġistrati reċentement, sabiex jiġi żgurat livell ottimali ta' sigurtà;

2.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li ma tingħata ebda eżenzjoni għall-installazzjoni obbligatorja ta' sistemi avvanzati għal ibbrejkjar f'emerġenza u ta' sistemi ta' indikazzjoni ta' ħruġ mil-lejn skont ir-Regolament dwar is-Sigurezza Ġenerali (KE) Nru 661/2009;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji(1), lill-Kunsill u l-Kummissjoni.

(1) Il-lista ta' firmatarji hija ppubblikata fl-Anness 2 għall-Minuti tal-10 ta' Marzu 2011 (P7_PV(2011)03-10(ANN2)).

Avviż legali - Politika tal-privatezza