Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011 - Βρυξέλλες
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ***I
 Γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις ***I
 Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΚ-ΗΠΑ *
 Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΚ-Καναδά ***
 Συμφωνία ΕE-Βιετνάμ σχετικά με τις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών ***
 Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου
 Διορισμός μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ): κ. Peter Praet (Βέλγιο)
 Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΤΑ)
 Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ)
 Διορισμός της εκτελεστικής διευθύντριας της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
 Κατάρτιση του προϋπολογισμού 2012
 Διαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας ***I
 Δικαιώματα των καταναλωτών ***I
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ***I
 Κατάσταση στην Ιαπωνία, περιλαμβανομένων των συναγερμών στην πυρηνική εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
 Άσκηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου ενώπιον του Δικαστηρίου (ερμηνεία του άρθρου 128 του Κανονισμού)
Κείμενα (672 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου