Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0199(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0167/2011

Внесени текстове :

A7-0167/2011

Разисквания :

PV 04/07/2011 - 22
CRE 04/07/2011 - 22

Гласувания :

PV 05/07/2011 - 7.18
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0313

Приети текстове
PDF 692kWORD 281k
Вторник, 5 юли 2011 г. - Страсбург
Схеми за обезщетение на инвеститорите ***I
P7_TA(2011)0313A7-0167/2011
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите (COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0371),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0174/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност от шведския парламент и от Камарата на Общините на Обединеното кралство, в които се твърди, че проектът на законодателния акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по правни въпроси (A7-0167/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 99, 31.3.2011 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 юли 2011 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/9/ЕО относно схемите за обезщетение на инвеститорите
P7_TC1-COD(2010)0199

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 53, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след изпращане на проекта на законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  В публикувания по искане на Комисията на 25 февруари 2009 г. доклад на групата на високо равнище от експерти, председателствана от Жак дьо Ларозиер, се заключава, че е необходимо укрепване на надзорната рамка на финансовия сектор в Европейския съюз, за да се намали рискът и остротата на бъдещи финансови кризи, при което се препоръчват амбициозни реформи на структурата на надзора, включително създаването на Европейска система за финансов надзор, в която влизат три европейски надзорни органа: един за сектора на ценните книжа, един за сектора на застраховането и професионалното пенсионно осигуряване и един за банковия сектор, както и създаването на Европейски комитет за системен риск. Със Съобщението на Комисията от 4 март 2009 г. ‐ „Движеща сила за възстановяването на Европа“, бе предложено да се заздрави регулаторната рамка на финансовите услуги в Съюза и в частност да се увеличи защитата на инвеститорите. През септември 2009 г. Комисията предложи законодателен пакет за създаване на новите органи, в т.ч. Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(3) за да допринесе за последователното прилагане на правото на Съюзаи за установяването на висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики.

(2)  Необходимо е да се измени Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 г. относно схемите за обезщетение на инвеститорите(4), за да се поддържа доверие във финансовата система и да се защитават по-добре инвеститорите с оглед на промените в законодателната рамка на Съюза, развитието на финансовите пазари и проблемите, които се срещат при прилагането на тази Директива в държавите-членки в случаите на невъзможност на инвестиционните предприятия да върнат активите, които държат от името на клиентите.

(3)  Към момента на приемането ѝ Директива 97/9/ЕО допълва Директива 93/22/ЕИО от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа(5) с цел да се гарантира, че всяка държава-членка ще създаде система за обезщетение на инвеститорите, за да осигури хармонизирано минимално ниво на защита поне за дребните инвеститори, в случай че дадено инвестиционно предприятие не е в състояние да изпълнява задълженията към клиентите си. Когато Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти(6) отмени Директива 93/22/ЕИО, в нея беше поместен нов списък от инвестиционни услуги и дейности, за да се включи пълната гама от дейности, ориентирани към инвеститорите, и да се осигури необходимата степен на хармонизация, за да се предложи на инвеститорите високо ниво на защита и да се позволи на инвестиционните предприятия да предоставят услуги в целия Съюз. Следователно е необходимо Директива 97/9/ЕО да се приведе в съответствие с Директива 2004/39/ЕО, за да се гарантира, че всички инвестиционни услуги и дейности продължават да имат адекватно покритие съгласно схемите.

(4)  Към момента на приемането ѝ Директива 97/9/EO отчита покритието и функционирането на схемите за гарантиране на депозити, регламентирани съгласно Директива 94/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно схемите за гарантиране на депозити(7). Следователно е подходящо да продължат да се отчитат всички изменения на Директива 94/19/ЕО.

(5)  Инвеститорите може да не са осведомени за лимитите налипсващи или ограничени разрешения на инвестиционните посредници и затова е необходимо да бъдат защитавани в ситуации, в които инвестиционните посредници действат без разрешение или в нарушение на разрешението си, по-специално като държат клиентски активи или предоставят услуги на определен вид клиент без разрешение или в нарушение на условията на своето разрешение. Следователно схемите трябва да покриват клиентски активи, които фактически се държат от инвестиционните посредници във връзка с всяка инвестиционна дейност. [Изменение 1]

(6)  Директива 2006/73/ЕО на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива(8) позволява на инвестиционните предприятия да депозират финансови инструменти, държани от името на клиенти, по сметки, открити от трета страна. Третата страна не подлежи задължително на специално регулиране и надзор. Независимо от спазването на Директива 2006/73/ЕО, неизпълнението на третата страна може да засегне правата на инвеститорите, ако тази трета страна не е в състояние да върне финансовите инструменти на инвестиционното предприятие. За увеличаване на доверието на инвеститорите е подходящо да се разшири обхватът на обезщетението съгласно Директива 97/9/ЕО, без да се накърняват приложимите национални режими на отговорност, така че това обезщетение да обхваща неспособността на дадено инвестиционно предприятие да върне клиентски финансови инструменти поради неизпълнение на трета страна, в която финансовите инструменти са били депозирани от инвестиционното предприятие или от неговите попечители.

(7)  Директива 2006/73/ЕО изисква инвестиционните предприятия да внасят всички парични средства на клиентите, които получават, по една или повече сметки, открити от трета страна. Третите страни включват централна банка, кредитна институция, банка с разрешение за извършване на дейност в трета държава или квалифициран фонд на паричния пазар. Поради строгия режим, осигурен с Директива 2006/73/ЕО, не е необходимо да се разширява обхвата, за да се включи неизпълнението на третата страна, където средствата са депозирани.

(8)  Тъй като покритието на обезщетението съгласно Директива 94/19/ЕО е вече по-голямо от това съгласно настоящата Директива, е необходимо да се осигури максимална защита на инвеститорите В случаите, когато двете директиви 94/19/ЕО и 97/9/ЕО могат да покрият активи, държани от банките. Следователно в тези случаи инвеститорът, могат да бъдат обхванати от Директиви 94/19/ЕО или 97/9/ЕО, инвеститорите следва да бъде обезщетенбъдат обезщетени съгласно Директива 94/19/ЕО. [Изменение 2]

(9)  С оглед да могат да възстановят средствата, платени за обезщетение, схемите, които извършват плащания за обезщетение на инвеститорите за неизпълнение на депозитар или трета страна, трябва да имат право да встъпват в правата на инвеститора,или инвестиционния посредник или предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (наричани по-долу за краткост „ПКИПЦК“) при производство по ликвидация за суми, равни на техните плащания. Настоящата Директива не следва да предвижда намаляване на отговорността на инвестиционните посредници или ПКИПЦК за възстановяване на активи от депозитар или попечител. [Изменение 3]

(10)  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)(9), изисква активите на ПКИПЦК да бъдат съхранявани от депозитар. АкоПрез 2011 г. Комисията ще направи предложения за изменение на Директива 2009/65/ЕО, с цел изясняване на отговорността на депозитаря в случаи, когато депозитарят или един от неговите подпопечители изпадне в неплатежоспособност и не е в състояние да върне съхраняваните финансови инструменти, товаСлед като приключи прегледа си на Директива 2009/65/EО, Комисията следва да анализира в какви случаи неизпълнението на депозитар на ПКИПЦК или подпопечител би могло да се отразяваотрази върху стойността на дяловете или акциите в ПКИПЦК. За да се увеличи защитата в тази ситуация, притежателите на дялове и акции в ПКИПЦК трябва да се ползват от същата степен на защита, както ако са инвестирали директно в съответните финансови инструменти, в случай че субектът, който държи финансовите инструменти, не е в състояние да ги върне. Притежателите на дялове и притежателите на акции в ПКИПЦК трябва да получат обезщетение за загубата на стойността на ПКИПЦК. В същото време те трябва да могат да си задържат дяловете или акциите в ПКИПЦК, за да запазят правото си на възстановяване на средствата и да го използват, когато намерят за подходящоДоклад относно този анализ следва да бъде представен на Европейския парламент и на Съвета, заедно със законодателни предложения, ако това е необходимо. [Изменение 4]

(11)  Директива 97/9/ЕО вече изключва от обезщетение от схемите за обезщетение на инвеститорите вземания, произтичащи от сделки, при които е била постановена присъда за изпиране на пари по смисъла на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм(10). Освен това е целесъобразно да се изключи всяка претенция за обезщетение, когато лицето, което предявява вземането е придобило съответните активи в резултат на дейност, забранена съгласно Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)(11).

(12)  Минималният размер на обезщетение е установен през 1997 г. и оттогава не е променян. Този размер трябва да бъде увеличен на 50 000 евро100 000 EUR, за да се отчете развитието на финансовите пазари и промените в законодателната рамка на Съюза. Тази сума отчита ефектите от инфлацията в Съюза и необходимостта размерът на обезщетение да се приведе в по-точно съответствие със средната стойност на инвестициите, държани от непрофесионални клиенти в държавите-членки. За да се повиши защитата, осигурявана на инвеститорите, трябва да се премахне съществуващата възможност държавите-членки да ограничат или изключат от обезщетение средства във валути, различни от тези на държавите-членки. [Изменение 5]

(13)  С оглед да се гарантира, че инвеститорите получават обезщетението, предвидено в Директива 97/9/EO, и сравнимо ниво на инвеститорска защита в държавите-членки, е необходимо да се установят общи правила за финансирането на схемите за обезщетение на инвеститорите. Схемите следва да бъдат финансирани пропорционално на своите задължения. следва да се осигури подходящ размер на предварителното финансиране и схемите следва да разполагат с адекватни механизми, за да оценят и постигнат своя целеви размер на финансиране преди възникването на загуба съгласно Директива 97/9/ЕО. Възможно най-скоро и във всеки случай в срок до десет годинипет години следва да се постигне общ минимален целеви размер на капитала. [Изменение 6]

(14)  При необходимост трябва да се гарантира своевременното покритие на всички потребности, които не са покрити от средствата, събрани от членовете преди възникване на загубата. За тази цел може да се прибегне до извънредно изискване на вноски от членовете на схемата или до източници за отпускане на заеми, например търговски банки или държавни институции с търговска дейност.

(15)  Функционирането на схемите към момента е много различно в държавите-членки и настоящата Директива има за цел да въведе допълнителна хармонизация, като остави известна гъвкавост на държавите-членки във връзка с детайлната организация на схемите. Комисията трябва да е упълномощена да приема делегирани актове заПравомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) следва да се делегира на Комисията по отношение на определени съществени особености на функционирането на схемите в съответствие с член 290 от Договора. В частност делегираните актове следва да бъдат приети с оглед на метода за определяне на потенциалните задължения на схемите, факторите, които трябва да се разглеждат при оценяване на условието допълнителните вноски да не поставят под заплаха стабилността на финансовата система на дадена държава-членка алтернативните механизми за финансиране, с които схемите трябва да разполагат, за да могат, когато е необходимо, да получават краткосрочно финансиране и критериите за определяне на вноските от субекти, покрити от схемите. Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора следва да се делегира на Комисията по отношение на определянето на метода за изчисляване на целевия размер на капитала, който трябва да се въведе от схемите, както и за промяна на този целеви размер, на процента на определения таван на наличните средства за отпускане на заеми между схемите за обезщетение на инвститорите, процедури, чрез които се уреждат вземанията на инвеститорите и и техническите критерии за изчисляване на загубата на стойността на ПКИПЦК при обстоятелствата, включени в настоящата Директива да изменя процента на наличните средства за отпускане на заеми, като се отчита развитието на финансовите пазари. [Изменения 7 и 12]

(15а)  За да се гарантират еднакви условия за прилагане на разпоредбите относно финансирането на схемите ЕОЦКП, следва да разработи проекти на технически стандарти за изпълнение относно данните, които трябва да се оповестят от схемите. [Изменение 7]

(16)  С оглед да се гарантира, че инвеститорите получават обезщетение своевременно, трябва да се създаде механизъм за отпускане на заеми между схемите за обезщетение на инвеститорите в Съюза като последно средство за финансиране. Системата трябва да включва възможността схемите за обезщетение на инвеститорите да заемат средства от други схеми в извънредните случаи, когато са изправени пред временна липса на финансиране. За тази цел част от предварителното финансиране във всяка схема трябва да бъде предназначена за отпускане на заеми на други схеми за обезщетение на инвеститорите.

(16а)  Компетентните органи следва да си сътрудничат тясно помежду си и с ЕОЦКП, за да откриват и предотвратяват измами, административни нарушения или оперативни грешки на инвестиционните посредници в Съюза.[Изменение 8]

(16б)  Държавите-членки следва да насърчават институционализирания диалог между организациите и органите за защита на потребителите, надзорните органи и схемите за обезщетение на инвеститорите с цел предотвратяване на други случаи на обезщетение. Държавите-членки следва да създадат рамка за диалог с цел установяване на проблемите на ранен етап и докладване пред надзорните органи и схемите за обезщетение на инвеститорите относно проблеми като например неправилно функциониращи пазарни практики, подозрителни доставчици, продукти или дружествени структури.[Изменение 9]

(17)  С механизма за отпускане на заеми не трябва да се ограничават фискалните задължения на държавите-членки. Схемите заемополучатели следва да могат да прибягнат до възможността за заем, предвидена в настоящата Директива, след изчерпване на средствата, събрани за постигане на целевия размер на капитала и допълнително изисканите вноски от своите членове. Като се съобразява с надзора на схемите за обезщетение на инвеститорите от страна на държавите-членки, ЕОЦКП следва да улеснява инвестиционните посредници и ПКИПЦК да упражняват дейността си, като в същото време осигурява ефективна защита на инвеститорите. За тази цел ЕОЦКП следва да потвърди, че условията за отпускане на заеми между схемите за обезщетение на инвеститорите, постановени в Директива 97/9/ЕО, са изпълнени, както и в рамките на строгите лимити, определени от посочената директивата, да обяви сумите, които следва да се отпускат от всяка схема, първоначалния лихвен процент, както и срока на заема. В това отношение ЕОЦКП трябва да събира информация и за схемите за обезщетение на инвеститорите, в частност за размера на покритите парични средства и финансови инструменти във всяка схема, одобрена от компетентните органи. Той следва да уведомява другите схеми за задължението им за отпускане на заеми. [Изменение 10]

(18)  С оглед да се опрости процесът на отпускане на заеми, ако в държава-членка е създадена повече от една схема, държавата-членка трябва да определи само една схема, която да действа като схема заемодател в тази държава-членка, и съответно да уведоми ЕОЦКП. Получаването на заеми трябва да се ограничи до покритието на обезщетението, произтичащо от Директива 97/9/ЕО.

(19)  Необходимо е да се гарантира, че всички налични средства за отпускане на заеми могат да бъдат усвоени, за да се удовлетворят множество молби от схемите заемополучатели. За тази цел нито един заем не трябва да надвишава предварително определен праг от наличните средства за отпускане на заеми.

(20)  За да се ускори процесът на обезщетение, във възможно най-кратък срок компетентният орган трябва да установи неспособността на дадено инвестиционно предприятие да изпълни задълженията си, произтичащи от предявени вземания на инвеститори.

(21)  Процедурите, необходими за определяне правото и размера на вземането, често зависещи от националните административни закони и законите за обявяване в несъстоятелност, могат да са причина за дълги забавяния на плащанията на инвеститорите. За да се съкрати срокът за изплащане, е необходимо да се гарантира, че при системи или в ситуации, при които правото и размерът на вземането зависят от неплатежоспособността или от съдебните процедури по отношение на субектите, които не спазват задълженията си, схемите трябва да могат да участват в тези процедури. Освен това задължението да се отпуска временно изплащане на частично обезщетение трябва да бъде предвидено в случай на закъснения по-дълги от дванадесет месеца, за да се позволи на инвеститорите да получат част от предявеното обезщетение. Трябва да се предвидят механизми за връщане на паричните средства на схемите, ако се установи, че вземането е било одобрено по грешка.

(22)  Директива 97/9/ЕО позволява на държавите-членки да изключат професионалните и институционални инвеститори от покритие, но съответният списък не е съгласуван с класификацията на клиенти на инвестиционните посредници съгласно Директива 2004/39/ЕО. За да се гарантира последователност между директиви 97/9/ЕО и 2004/39/ЕО, да се опрости оценката за схемите за обезщетение и да се ограничи евентуалното изключване на предприятия само до големите предприятия, Директива 97/9/ЕО следва да се отнася за инвеститорите, за които се счита, че са професионални клиенти по смисъла на Директива 2004/39/ЕО. За да се гарантира подходящо равнище на защита на всички съответни инвеститори, държавите-членки следва да могат да включат в обхвата на Директива 97/9/ЕО микропредприятията, организациите с нестопанска цел и органите на местна власт.[Изменение 11]

(23)  [Съдържанието на точка 23 е преместено в точка 15]

(24)  Следователно Директива 97/9/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 97/9/ЕО

Директива 97/9/ЕО се изменя, както следва:

(1)  Член 1 се изменя, както следва:

а)  точки 2, 3 и 4 се заменят със следното:"

   2. „инвестиционна дейност“ означава инвестиционни услуги и дейности, както е определено в член 4, параграфи 1 и 2 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти*, както и допълнителното обслужване, посочено в точка 1 на раздел Б от приложение I към тази директива;
   3. „инструменти“ означава инструментите, изброени в раздел В на приложение I към Директива 2004/39/ЕО;[Изменение 13]
   4. „инвеститор“ във връзка с инвестиционната дейност означава всяко физическо или юридическо лице, включително микропредприятия, организации с нестопанска цел и органи на местната власт, което е поверило парични средства или инструменти на инвестиционен посредник, а във връзка с дейността на ПКИПЦК, притежател на дялове или акции в ПКИПЦК (наричан по-долу за краткост „притежател на дялове“);' [Изменение 14]
  

* ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

"

б)  [Съдържанието на точка б) е преместено в точка а)]

в)  точка 7 се заменя със следното:"

   7. „компетентни органи“ означава органите, определени в член 4, параграф 1, точка 22 от Директива 2004/39/ЕО и в член 2, параграф 1, буква з) от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 13 юли 2009 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)(*). [Изменение 15]

Когато настоящата Директива се позовава на Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съветаот 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** (ЕОЦКП), схемите за обезщетение на инвеститорите трябва за целите на този регламент да се считат за компетентни органи съгласно член 4, параграф 3, подточка iii) от него;

* ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.

** ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

"

г)  добавят се следните точки:"

8.  „ПКИПЦК“ означава предприятие, както е определено в член 1, параграфи 2 и 3 от Директива 2009/65/ЕО;[Изменение 15]

   9. „депозитар“ във връзка с дейността на ПКИПЦК означава институция, както е определено в член 2, параграф 1, буква а) от Директива 2009/65/ЕО;„[Изменение 16]
  

10. “трета страна„, във връзка с инвестиционната дейност, означава институция, в която инвестиционен посредник е депозирал финансови инструменти, които държи от името на свои клиенти съгласно член 17 от Директива 2006/73/ЕО на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива*, или в която тази институция е депозирала допълнително финансовите инструменти; във връзка с дейността на ПКИПЦК ‐ институция, в която депозитар на ПКИПЦК е поверил активи от името на ПКИПЦК; [Изменение 17]

   11. „нискорискови активи“ означава активи, които спадат към една от категориите, описани в първа и втора категория в таблица 1 от точка 14 на приложение I към Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции**, но без активите, определени като квалифицирани в точка 15 на посоченото приложение.
  

* OВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 26.

  

** ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.

"

д)  Добавя се следният параграф:"

2.  Разпоредбите на настоящата Директива, които се прилагат за инвестиционните предприятия, трябва да се прилагат и за дружества за управление на активи, получили разрешение в съответствие с Директива 2009/65/ЕО, когато разрешението им обхваща и услугите, изброени в член 6, параграф 3 от тази Директива.„[Изменение 15]

(2)  Член 2 се изменя, както следва:

а)  първата алинея на параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.  Всяка държава-членка гарантира, че на нейната територия са създадени и са признати официално една или повече схеми за обезщетение на инвеститорите. Освен в случаите, посочени във втора алинея от настоящия член и в член 5, параграф 3, никой инвестиционен посредник с разрешение за извършване на дейност в тази държава-членка, или ПКИПЦК с разрешение за извършване на дейност в тази държава-членка, не може да извършва инвестиционна дейност или дейност в качеството си на ПКИПЦК, ако не участва в такава схема.' [Изменение 18]

б)  параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Схемата за обезщетение на инвеститорите осигурява покритие на инвеститорите във връзка с инвестиционната дейност в съответствие с член 4, когато е спазено едно от следните условия:

   а) компетентните органи са установили, че инвестиционен посредник към дадения момент и по причини, свързани пряко с финансовото му състояние или финансовото състояние на трета страна, в която са депозирани финансови инструменти или парични средства, които не попадат в обхвата на Директива 94/19/ЕО, от инвестиционния посредник, не изглежда в състояние да изпълнява задълженията си, произтичащи от вземанията на инвеститорите, и че в скоро време няма изгледи да може да направи това, или
   б) съдебен орган е постановил временно отменяне на възможността на инвеститорите да предявяват вземанията си срещу предприятието или възможността на предприятието да предявява вземанията си срещу третата страна по причини, свързани пряко с финансовото състояние на инвестиционното предприятие или финансовото състояние на третата страна, в която инвестиционното предприятие е депозирало финансови инструменти или парични средства, които не попадат в обхвата на Директива 94/19/ЕО. [Изменение 19]

Държавите-членки трябва да гарантират, че компетентните органи правят констатацията, както е посочено в буква а) на първата алинея, възможно най-скоро и при всяко положение в срок до три месеца от момента, в който научат, че едно инвестиционно предприятие не е изпълнило задълженията си, произтичащи от предявените вземания на инвеститорите.

2а.  Покритието, посочено в параграф 2, се осигурява в съответствие с правните и договорни условия, приложими за вземания, възникнали в резултат на неспособността на инвестиционното предприятие да извърши някое от следните действия:

   а) да възстанови паричните средства, които дължи или които са собственост на инвеститорите и които държи от тяхно име във връзка с инвестиционната дейност;
   б) да върне на инвеститорите инструменти, които са тяхна собственост и които държи, администрира или управлява от тяхно име във връзка с инвестиционната дейност при условие че неспособността на инвестиционния посредник или на третата страна е следствие от измама, административни нарушения, оперативни грешки или неудовлетворителни консултации по отношение на задълженията във връзка с извършването на дейността по предоставяне на инвестиционни услуги на клиенти. [Изменение 20]

Държавите-членки гарантират, че схемите за обезщетение на инвеститорите осигуряват покритие, когато финансовите инструменти или паричните средства се държат, администрират или управляват за или от името на инвеститор, независимо от вида на инвестиционната дейност, която се извършва от предприятието, и независимо дали предприятието действа в съответствие с ограниченията, описани в неговото разрешение.

2б.  Схемата осигурява също така покритие на притежателите на дялове в ПКИПЦК в съответствие с член 4, когато едно от следните условия е спазено предварително:

   а) компетентният орган е установил, че депозитар или трета страна, на когото са поверени активите на ПКИПЦК, не е в състояние да изпълнява задълженията си към ПКИПЦК в дадения момент и по причини, свързани пряко с финансовото състояние на депозитаря или третата страна и че в скоро време няма изгледи да може да направи това;
   б) съдебен орган е постановил временно отнемане на възможността на ПКИПЦК да предявява вземанията си срещу депозитаря или третата страна по причини, свързани пряко с финансовото състояние на депозитаря или третата страна, на която са поверени активи на ПКИПЦК.

Държавите-членки трябва да гарантират, че компетентните органи правят констатацията, както е посочено в буква а) на първата алинея, възможно най-скоро и при всяко положение в срок до 3 месеца от момента, в който научат, че депозитар или трета страна, на които са поверени активите на ПКИПЦК, не са изпълнили задълженията си, възникнали от предявените вземания на ПКИПЦК.[Изменение 21]

2в.  Покритието, посочено в параграф 2б, се осигурява в съответствие с правните и договорни условия, приложими за вземане от притежател на дялове в ПКИПЦК за загубата на стойността на дела на ПКИПЦК поради неспособността на депозитар или трета страна, на които са поверени активите на ПКИПЦК, да извърши някое от следните действия:

   а) да възстанови паричните средства, които дължи или които са собственост на ПКИПЦК и които държи от негово име във връзка с дейността на ПКИПЦК,
   б) да върне на ПКИПЦК инструменти, които са негова собственост и които държи или администрира от негово име във връзка с дейността на ПКИПЦК.' [Изменение 22]

в)  [Съдържанието на точка в) е преместено в точка б)]

г)  параграф 3 се заменя със следното:

„3.  Всяко вземане към кредитна институция, посочено в параграф 2a, което в дадена държава-членка е признато както съгласно настоящата Директива, така и съгласно Директива 94/19/ЕО, трябва да се урежда единствено от Директива 94/19/ЕО. Едно вземане не може да бъде признато повече от веднъж по двете директиви.

"

(3)  Член 3 се заменя със следния текст:"

Член 3

Следните вземания се изключват от всякакво обезщетение по схемите за обезщетение на инвеститорите:

   а) Вземанията, произтичащи от сделки, във връзка с които е постановена присъда за изпиране на пари по смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм*;
   б) вземанията, произтичащи от поведение, забранено съгласно Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета , се изключват от всякакво обезщетение по схемите за обезщетение на инвеститорите. от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара**; и
   в) вземанията, свързани с пряко или непряко финансиране на терористични групи в съответствие с Препоръка на Съвета от 9 декември 1999 г. относно сътрудничеството при борбата с финансирането на терористични групи***.
  

* ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

  

** ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.

  

*** ОВ C 373, 23.12.1999 г., стр. 1.„[Изменение 23]

(4)  Член 4 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Държавите-членки гарантират, че схемите за обезщетение на инвеститорите осигуряват покритие в размер на 100 000 EUR за всеки инвеститор по отношение на вземанията съгласно член 2, параграф 2а или 2в.

Държавите-членки, които осигуряват покритие в размер, по-голям от 50 000 евро100 000 EUR към момента на приемане на настоящата директива, могат да поддържат този размер на покритие не повече от три години считано от ...(12). След тази дата тези държави-членки следва да гарантират, че размерът на покритието е 50 000 евро100 000 EUR. [Изменение 25]

Държавите-членки, които превръщат сумите в евро в своята национална валута, при превръщането трябва първоначално да използват обменния курс към ...+.

Държавите-членки могат да закръгляват получените от превръщането суми, при условие че закръгляването не надхвърля 2 500 евро.

Без да се засяга четвъртата алинея, държавите-членки трябва да коригират размерите на покрития, превърнати в друга валута, в съответствие със сумата, посочена в настоящия параграф, на всеки пет годинидве години. Държавите-членки могат по-рано да направят тази корекция на размерите на покрития след като са се консултирали с Комисията след възникването на непредвидени обстоятелства като например колебания на обменния курс.„; [Изменения 22, 25, 26 и т. 1 от Поправката(13)]

б)  добавя се следният параграф:

„1а.  На Комисията може да коригира посредством е предоставено правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а, с цел коригиране на размера на покритието, посочен в параграф 1, като отчете следните параметри: [Изменение 27]

   а) инфлацията в Съюза на базата на промените на хармонизирания индекс на потребителските цени, публикуван от Комисията;
   б) средния размер на паричните средства и финансовите инструменти, държани от инвестиционните предприятия от името на непрофесионалните инвеститори.
"

в)  параграф 2 се заменя със следното:"

2.  Държава-членка може да предвиди изключването на определени инвеститори от покритие от схемите за обезщетение на инвеститорите за вземанията, посочени в член 2, параграф 2а или 2в или предоставянето на по-малко покритие за тези инвеститори. Такива случаи на изключване трябва да бъдат като описаните в приложение I.' [Изменение 22]

г)  параграф 4 се заличава.

(5)  Добавят се следните членове :

„Член 4a

1.  Държавите-членки гарантират, че схемите за обезщетение на инвеститорите разполагат с адекватни системи за определяне на потенциалните им задължения. Държавите-членки гарантират, че схемите за обезщетение на инвеститорите се финансират адекватно, пропорционално на техните задължения. Държавите-членки редовно предоставят на ЕОЦКП съответната информация относно потенциалните задължения и свързаното с тях пропорционално финансиране.[Изменение 28]

2.  Държавите-членки гарантират, че всяка схема за обезщетение на инвеститорите установява целеви размер на капитала най-малко 0,50,3 % от стойността на паричните средства и финансовите инструменти, държани, администрирани или управлявани от инвестиционните посредници или ПКИПЦК, които се покриват от схемата за обезщетение на инвеститорите. Стойността на покритите парични средства и финансови инструменти се изчислява всяка година към 1 януари31 декември. [Изменение 29]

На Комисията се предоставя правомощието да приема посредством делегирани актове в съответствие с член 13а и при условията на член 13б и член 13в мерки за определяне на метода за изчисляване на стойността на паричните средства и финансовите инструменти, които се покриват от схемите за обезщетение на инвеститорите, за да определи целевия размер на капитала, който трябва да се определи от схемите, и да променя този целеви размер, като отчита развитието на финансовите пазари.

Като взема предвид стойността на покритите парични средства, изчислявана всяка година, както е посочено в първа алинея , и при отчитане на развитието на финансовите пазари и на необходимостта от гарантиране на ефективно обезщетение за инвеститорите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за изменение на минималната стойност на целевия размер на капитала. До ...(14), Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно необходимостта от коригиране на целевия размер на капитала, предвиден съгласно настоящия параграф.

С цел да позволи на Комисията да изчисли подходящ целеви размер на капитала, както е посочено в трета алинея, всяка държава-членка ежегодно представя на Комисията и ЕОЦКП необходимите данни относно финансирането на схеми за обезщетение на инвеститорите на тяхна територия до 31 декември. Държавите-членки представят тези данни на Комисията до 31 март на следващата година.

Държавите-членки също така представят на Комисията и ЕОЦКП данни относно:

   а) размера на покритите ценни книжа и финансови средства, държани в инвестиционни посредници от името на инвеститорите;
   б) стойността на покритите парични средства и финансови инструменти, които са държани или управлявани;
   в) броя на клиентите;
   г) приходите или доходите, реализирани от инвестиционни посредници;
   д) равнището на капитала на всеки инвестиционен посредник;
   е) максималния размер на обезщетението за клиент;
   ж) средния оборот на сделките за продажба и покупка на ценни книжа;
   з) броя на одобрените лица или търговци.[Изменение 30]

3.  Целевият размер на капитала се финансира преди и независимо от възникването на събитие, съответстващо на член 2, параграфи 2 или 2б. Държавите-членки гарантират, че размерът на финансиране за всяка схема за обезщетение на инвеститорите се постига в срок до десет години от влизане в сила на настоящата Директива...(15)+ и че всяка схема за обезщетение на инвеститорите приема и изпълнява подходящо планиране, за да осъществи тази цел. [Изменения 21 и 31]

Събраните вноски за постигане на целевия размер на капитала трябва да бъдат инвестирани само в парични депозити и нискорискови активи с остатъчен срок до падежа максимум 24 месеца, които могат да бъдат ликвидирани в срок, не по-дълъг от един месец.

3а.  Вноската към дадена схема за обезщетение на инвеститорите се определя за всеки член въз основа на степента на поетия риск. За да постигне определено равнище на хармонизация в прилагането на настоящия параграф в държавите-членки, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 13а, с цел да уточни по какъв начин ще се определя вноската на всеки член към схемата за обезщетение на инвеститорите.[Изменение 32]

3б.  Компетентните органи могат да намалят размера на вноските за членовете на схемата за обезщетение на инвеститорите, в случай че тези членове доброволно предприемат допълнителни мерки за намаляване на оперативния риск.

Компетентните органи могат също така да намалят размера на вноските, когато членовете на схемата за обезщетение на инвеститорите представят доказателства, че подпопечителите, които те използват, отговарят на същите стандарти за намаляване на оперативния риск.

Върху целевия размер на капитала на схемата за обезщетение на инвеститорите не оказва влияние такова намаление.[Изменение 33]

3в.  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на параграф 3б, ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за създаване на условия за намаляване на размера на вноските за дадена схема за обезщетение на инвеститорите.

ЕОЦКП ежегодно предоставя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение.

На Комисията се предоставят правомощия да приема техническите стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Оценката на условията за намаленията, основани на риска, се основават на критерии като обема на паричните средства и финансовите инструменти, капиталовата адекватност и стабилността на всеки от членовете, като се вземе предвид неговия правен статут и правната рамка, приложима за неговото седалище.[Изменение 34]

4.  Държавите-членки гарантират, че схемите за обезщетение на инвеститорите могат да поискат допълнителни вноски от членовете на схемата, ако целевият размер на капитала не достига да се изплатят вземанията, посочени в член 9, параграф 2. Тези допълнителни вноски не трябва да надхвърлят 0,50,3 % от покритите парични средства и финансови инструменти в съответствие с параграф 2. Тези допълнителни вноски не трябва да поставят под заплаха стабилността на финансовата система на съответната държава-членка и трябва да бъдат основани на критерии за допустимост. Държавите-членки могат да поискат допълнителни вноски след консултации с ЕОЦКП и Европейския съвет за системен риск, създаден с Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск*.[Изменение 35]

5.  Държавите-членки гарантират, че схемите за обезщетение на инвеститорите разполагат с адекватни алтернативни механизми за финансиране, за да могат да получават краткосрочно финансиране за изплащане на вземанията срещу схемата, след като сумата от предварителното финансиране бъде изчерпана. Тези механизми могат да включват механизми за отпускане на заеми от търговски банки. Те могат да включваттърговски споразумения за предоставяне на заеми и механизми за отпускане на заеми oт търговски банки и публични институции, включително от държавите-членки, при условие че тези механизми са на търговска база. [Изменение 36]

6.  Държавите-членки гарантират, че разходите за финансиране на схемите за обезщетение на инвеститорите във връзка с инвестиционната дейност се поемат окончателно и единствено от инвестиционните посредници или попечителите–трети страни, покрити от схемата, а разходите във връзка с дейността на ПКИПЦК ‐ от ПКИПЦК или техните депозитари или трети страни, които са покрити от схемата. Всяка година се събират редовни вноски от членовете. [Изменение 37]

С цел да се подпомогне по-нататъшното функциониране на схемите за обезщетение на инвеститорите, държавите-членки гарантират, че:

   а) схемите могат да облагат своите членове с цел извършване на плащания в предвидения в член 9, параграф 2 срок, съответно преди и след извършване на плащанията;
   б) компетентните органи имат правомощия да предприемат действия срещу предприятие, което не плати налог при поискване.[Изменение 38]

7.  Държавите-членки ежегодно уведомяват ЕОЦКП за целевия размер на капитала, посочен в параграф 2, и размера на финансиране, посочен в параграф 3, на схемите за обезщетение на инвеститорите в съответната държава-членка. Тази информация трябва да бъде потвърдена от компетентните органи и трябва заедно с това потвърждение да бъде изпратена на ЕОЦКП ежегодно в срок до 31 януари.

Държавите-членки гарантират, че информацията, описана в първата алинея, се публикува на уебсайта на схемите за обезщетение на инвеститорите най-малко веднъж в годината.

7a.  Държавите-членки гарантират, че схемите за обезщетение на инвеститорите получават от своите членове своевременно и при поискване цялата информация, необходима за да се подготви изплащане на инвеститорите.[Изменение 39]

8.  Държавите-членки гарантират, че 105 % от сумата за предварително финансиране на схемите за обезщетение на инвеститорите, посочена в параграф 2, е на разположение за отпускане на заеми на други схеми за обезщетение на инвеститорите съгласно условията, определени в член член 4б. Подобен метод на финансиране се използва само ако не са на разположение обикновени начини на финансиране.

Посредством делегирани актове в съответствие с член 13а и съгласно условията на членове 13б и 13в Комисията може да изменя процента на сумата за предварително финансиране, който трябва да е на разположение за отпускане на заеми на други схеми, като се отчита развитието на финансовите пазари.[Изменение 40]

9.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 13а и при условията на член 13б и член 13в за определяне на:

   а) метода за определяне на потенциалните задължения на схемите за обезщетение на инвеститорите, както е посочено в параграф 1 и основаните на риска вноски; [Изменение 41]
   б) факторите, които трябва да се разглеждат при оценяване на риска допълнителните вноски съгласно параграф 4 да поставят под заплаха стабилността на финансовата система на дадена държава-членка;
   в) алтернативните механизми за финансиране съгласно посоченото в параграф 5, с които схемите за обезщетение на инвеститорите трябва да разполагат, за да могат при необходимост да получават краткосрочно финансиране;
   г) критериите за определяне на вноските от покритите субекти, както е посочено в параграф 6.

10.  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на втората алинея от параграф 7, ЕОЦКП следва да разработи проект на технически стандарти за изпълнение за определяне подробностите на информацията, която трябва да бъде публикувана от схемите.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение, до 31 декември 2012 г.

На Комисията можесе предоставя правомощие да приема проектите на технически стандарти за изпълнение, посочени в първата алинея, в съответствие с процедурата, определена в член 7дчлен 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. [Изменение 42]

Член 4б

1.  След ...(16)++ дадена схема за обезщетение на инвеститорите трябва да има правоможе да получава заеми от всички други схеми в Съюза, посочени в член 2, ако са спазени следните условия: [Изменение 43]

   а) схемата заемополучател не е в състояние да изпълни задълженията си съгласно член 2, параграф 2а или 2в поради направени предишни плащания за изпълнение на тези задължения; [Изменение 22]
   б) схемата, заемополучател която положението, описано в буква а) на настоящата алинея, се дължи на липса на средства, както е посоченое достигнала предходно целевия размер на капитала, посочен в член 4а, параграф 3член 4а, параграф 2; [Изменение 44]
   в) схемата заемополучател е прибягнала до допълнителни вноски в съответствие с член 4а, параграф 4;
   г) схемата заемополучател поема правното задължение получените като заем средства да бъдат усвоени с цел изплащане на вземания съгласно член 2, параграфи 2а и 2в; [Изменение 22]

д)  [Точката е преместена по-долу като нова трета алинея]

   е) схемата заемополучател обявява сумата на заявените парични средства;
   ж) схемата заемополучател уведомява незабавно ЕОЦКП, че възнамерява да заеме средства от друга схема за обезщетение на инвеститорите и обявява причините, поради които условията по точки а) - е) са изпълнени, както и размера на сумата, която възнамерява да заеме.

Сумата, посочена в буква е) на първата алинея, трябва да се определя, както следва:

[сума на вземанията, които трябва да бъдат платени съгласно член 2, параграф 2а и член 2, параграф 2в] – [размер на финансиране в съответствие с член 4а, параграф 7] + [максималната сума на допълнителните вноски, посочени в член 4а, параграф 4] [Изменение 22]

Схемата, която не е върнала заем на други схеми съгласно настоящия член, не може нито да получава, нито да отпуска заем на другите схеми за обезщетение на инвеститорите;

Другите схеми за обезщетение на инвеститорите функционират като схеми заемодатели. За тази цел държавите-членки, в които е създадена повече от една схема, трябва да определят една от тях, която да действа като схема заемодател на съответната държава-членка, и да уведомят ЕОЦКП за това. Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че всички заинтересовани страни са уведомени за това коя схема е схема заемодател и как функционира тя. Държавите-членки могат да решават дали и как разходите на схемата заемодател се възстановяват от другите схеми за обезщетение на инвеститорите, създадени в същата държава-членка. [Изменение 45]

2.  Заемът се предоставя при следните условия:

   а) в съответствие с лимита, определен в втората алинея, всяка схема за обезщетение на инвеститорите отпуска сумата, пропорционална на сумата на покритите парични средства и финансови инструменти във всяка схема за обезщетение на инвеститорите, без да се взема предвид схемата заемополучател и сумата се изчислява съгласно най-новата информация, посочена в член 4а, параграф 2;
   б) схемата заемополучател изплаща заема най-късно след 5 години. ; [Второто изречение е преобразувано в трета алинея]
   в) лихвеният процент през съответния кредитен период е равен на лихвения процент по овърнайт кредитите (т.нар. пределно кредитно улеснение) на Европейската централна банка през съответния кредитен периодцентралната банка, емитираща валутата, в която е деноминиран отпуснатият заем.[Изменение 46]

Общата сума, отпусната на всяка схема заемополучател, не трябва да надхвърля 20 % от общата сума на наличните средства на равнището на Съюза за отпускане на заеми, както е посочено в член 4а, параграф 8.

Изплащането на заема по буква б) може да се прави на годишни вноски като лихва се дължи само на датата на изплащане.

3.  ЕОЦКП потвърждава, че изискванията, посочени в параграф 1, са изпълнени, обявява сумите, които трябва да бъдат отпуснати от всяка схема за обезщетение на инвеститорите, така както са изчислени в параграф 2, буква а), и първоначалния лихвен процент съгласно параграф 2, буква в), както и срока на заема.

ЕОЦКП изпраща своето потвърждение заедно с информацията, посочена в параграф 1, буква ж), на схемите заемодатели в срок до 15 работни дни от получаването на тази информация от схемите заемополучатели. Схемите заемодатели трябва незабавно, но най-късно през следващите 15 работни дни след получаването на потвърждението и информацията от ЕОЦКП, да изплатят заема на схемата заемополучател.

4.  Държавите-членки гарантират, че вноските, събирани от схемата заемополучател, са достатъчни за възстановяване на получената сума, както и за възстановяване на целевия размер на капитала във възможно най-кратък срок и не по-късно от десетпет години след получаване на заема. [Изменение 47]

Всички останали вземания са второстепенни по отношение на вземането на схемата за обезщетение, която е предоставила заема. Схемата за обезщетение на инвеститорите се счита за привилегирован кредитор и има първа по ред привилегия. [Изменение 48]

Без да се накърнява втората алинея, държавите-членки могат да установяват други приоритети в реда на привилегии между различните категории кредитори.[Изменение 49]

5.  С оглед подпомагане на ефективното сътрудничество между схемите за обезщетение на инвеститорите, тези схеми или, при необходимост, компетентните органи, трябва да разполагат ссключват писмени споразумения за сътрудничество. В тези споразумения трябва да се отчитат изискванията, описани в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни**. [Изменение 50]

Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за съществуването и съдържанието на споразуменията, описани в първата алинея. ЕОЦКП може да изразява становища относно тези споразумения съгласно член 8, параграф 2, буква ж и член 34 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. Ако компетентните органи или схемите за обезщетение на инвеститорите не могат да постигнат споразумение или ако има спор относно тълкуването на това споразумение, ЕОЦКП урежда разногласията съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Липсата на споразуменията, посочени в първата алинея, не се отразява върху вземанията на инвеститорите съгласно член 2, параграф 2а или 2в. [Изменение 22]

* OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1.

** OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

"

(6)  Членове 5 и 6 се заменят със следното:"

Член 5

1.  Ако инвестиционен посредник, ПКИПЦК, депозитар или трета страна, чието участие в схема е задължително съгласно член 2, параграф 1, не изпълняват задълженията, които произтичат от членството им в схемата, компетентните органи, които са издали разрешението на инвестиционният посредник или разрешението на ПКИПЦК, биват уведомени и в сътрудничество със схемата за обезщетение на инвеститорите вземат всички целесъобразни мерки, в т.ч. налагане на санкции, за да гарантират, че инвестиционният посредник , ПКИПЦК, депозитаря или третата страна ще изпълнят задълженията си.

2.  Ако мерките, посочени в параграф 1, не осигурят изпълнение на задълженията от страна на инвестиционния посредник, ПКИПЦК, депозитаря или третата страна, схемата за обезщетение на инвеститорите може с изричното съгласие на компетентните органи, с предизвестие, което не може да бъде по-малко от 12шест месеца, да съобщи намерението си да изключи инвестиционния посредник, ПКИПЦК, депозитаря или третата страна от членство в схемата. Схемата за обезщетение на инвеститорите продължава да осигурява покритието, посочено в член 2, параграф 2а и 2вчлен 2, параграф 2, за инвестиционната дейност или дейността на ПКИПЦК, извършени, извършена по време на този срок. Ако след изтичането на срока на предизвестието инвестиционният посредник, ПКИПЦК, депозитаря или третата страна не са изпълнили задълженията си, схемата за обезщетение може да ги изключи след като отново получи изрично съгласие на компетентните органи.

3.  Инвестиционен посредник , ПКИПЦК, депозитар или трета страна, които са изключени от схема за обезщетение на инвеститорите, могат да продължат да извършват инвестиционна дейност , дейност в качеството си на ПКИПЦК или да им бъдат поверявани финансови инструменти на инвеститори и на ПКИПЦК при следните условия:

   а) преди изключването им инвестиционният посредник или третата страна са предвидили алтернативни механизми за обезщетение, осигуряващи на инвеститорите и ПКИПЦК покритие, най-малко равностойно на това, предлагано от официално признатата схема, и характеристиките на тези други механизми за обезщетение са равностойни на тези на официално признатата схема;
   б) компетентният орган, отговорен за разрешението на инвестиционния посредник или ПКИПЦК, е потвърдил, че са спазени условията, посочени в буква а).

4.  Ако инвестиционен посредник или ПКИПЦК, чието изключване се предлага съгласно параграф 2, не може да предвиди алтернативни механизми за обезщетение, отговарящи на условията по параграф 3, компетентните органи, които са издали разрешението, трябва:

   а) да отнемат незабавно разрешението на инвестиционното предприятие, което са одобрили;
   б) да отнемат незабавно разрешението на ПКИПЦК, което са одобрилида отнемат разрешението.

5.  Когато депозитар или трета страна, чието изключване се предлага съгласно параграф 2, не може да предвиди алтернативни механизми за обезщетение, отговарящи на условията по параграф 3, се забранява да муй бъдат поверявани активи на инвеститори или на ПКИПЦК. [Изменение 51]

Член 6

След отнемане на разрешението на инвестиционен посредник или разрешението на ПКИПЦК, за инвестиционната дейност, извършена до отнемането на разрешението, продължава да се осигурява покритие по член 2, параграф 2а и 2вчлен 2, параграф 2.' [Изменение 52]

(7)  Членове 8 и 9 се заменят със следния текст:

„Член 8

1.  Покритието, предвидено в член 4, параграфи 1 и 3, се прилага за общия размер на вземането на инвеститора към инвестиционния посредник или ПКИПЦК съгласно настоящата директива, независимо от броя на сметките, валутата и местонахождението в Съюза. [Изменение 53]

2.  За изчисляване на покритието, предвидено в член 4, параграфи 1 и 3, се взема предвид делът на всеки инвеститор в съвместната инвестиционна дейност.

Когато няма специални разпоредби, вземанията се разпределят поравно между инвеститорите. [Изменение 54]

Инвеститор, чието вземане не може да се покрие напълно, се ползва от същата степен на покритие за общия размер на вземането.[Изменение 55]

Държавите-членки могат да предвидят вземанията, свързани със съвместна инвестиционна дейност, на които имат право две или повече лица в качеството си на съдружници в търговско дружество, сдружение или групировка от подобен характер без правосубектност, да могат, за целите на изчисляване на лимитите по член 4, параграфи 1 и 3, да бъдат сумирани и третирани като възникващи от инвестиция, направена от един инвеститор.

3.  Когато инвеститор няма права върху държани суми или ценни книжаинструменти, обезщетението се получава от лицето, което има права, при условие че това лице е или може да бъде идентифицирано преди датата на установяването или съдебното решение, посочено в член 2, параграфи 2 и 2бчлен 2, параграф 2.

Ако две или повече лица имат права, делът на всяко от тях съгласно разпоредбите, при които се управляват сумите или ценните книжаинструментите, се отчита при изчисляването на лимитите, предвидени в член 4, параграфи 1 и 3. [Изменение 56]

Член 9

1.  Схемата за обезщетение на инвеститорите предприема подходящи мерки за уведомяване на инвеститорите за установяването или съдебното решение, посочено в член 2, параграфи 2 и 2б, и ако инвеститорите следва да бъдат обезщетени ‐ за тяхното обезщетение във възможно най-кратък срок. Схемата може да определи срок, в който инвеститорите са длъжни да предявят своите вземания. Срокът не може да бъде по-кратък от пет месеца от датата на горепосоченото установяване или съдебно решение съгласно член 2, параграфи 2 и 2б или от датата на оповестяване на това установяване или съдебно решение. [Изменение 21]

Фактът, че срокът, посочен в първата алинея, е изтекъл, не може да се използва от схемата за обезщетение на инвеститорите като основание, за да откаже пълно покритие на инвеститор, който не е бил в състояние своевременно да предяви правото си на обезщетение. [Изменение 57]

Инвестиционните посредници оповестяват на своите уебсайтове цялата информация за условията относно покритието и мерките, които трябва да се вземат, за да се получи плащането съгласно настоящата директива.[Изменение 58]

2.  Схемата за обезщетение на инвеститорите трябва да бъде в състояние да изплати вземането на инвеститора във възможно най-кратък срок и не по-късно от три месеца от установяването на правото и размера на вземането.

При изключителни обстоятелства дадена схема за обезщетение на инвеститорите може да се обърне към компетентните органи за удължаване на срока. Удължаването не може да бъде за повече от три месеца. Компетентните органи трябва да уведомят незабавно ЕОЦКП за всяко удължаване на срока, предоставено на схеми за обезщетение на инвститорите, и за обстоятелствата, които оправдават това удължаване.

Държавите-членки трябва да гарантират, че схемите за обезщетение на инвеститорите могат да участват в производство по несъстоятелност или съдебни процедури, които могат да бъдат целесъобразни за установяване на правото и размера на вземането.

Третата алинея не засяга схемите за обезщетение на инвеститорите, които могат да приемат други методи за определяне на правото или размера на вземането.

Ако окончателното плащане не е направено в срок до девет месеца от установяването или съдебното решение, посочено в член 2, параграфи 2 или 2б, държавите-членки трябва да гарантират, че най-късно до три месеца от това установяване или съдебно решение схемата за обезщетение на инвеститорите предвижда временно изплащане на частично обезщетение от не по-малко от една трета от вземането на базата на първоначална оценка на вземането. Остатъкът се изплаща в срок от три месеца, определен в първата алинея на настоящия параграф, след като окончателно се установят правото и размера на вземането. Държавите-членки трябва да гарантират, че схемата за обезщетение на инвеститорите има средствата да възстанови временно изплатените суми, ако се установи, че вземането е било одобрено по грешка. [Изменение 21]

Посредством делегирани актове В съответствие с член 13а и при условията на член 13б и член 13в Комисията приема мерки делегирани актове за определяне на процедурата за уреждане на вземанията на инвеститорите и техническите критерии за изчисляване на загубата на стойността на определено ПКИПЦК в резултат на събитията, посочени в член 2, параграфи 2б и 2в. [Изменение 59]

3.  Независимо от срока, определен съгласно първата алинея на параграф 2, когато инвеститор или друго лице, имащо право или дял в инвестиционна дейност, е обвинено във връзка с пари, които са предмет на настоящата директива в извършването на престъпление, произтичащо или свързано с изпиране на пари по смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 2005/60/ЕО, произтичащи от поведение, забранено съгласно Директива 2003/6/ЕО, или свързано с прякото или непряко финансиране на терористични групи, което е предмет на Препоръка на Съвета от 9 декември 1999 г. относно сътрудничество в борбата срещу финансирането на терористични групи, схемата за обезщетение на инвеститорите може да спре плащането до произнасянето на съда или решението на компетентен орган.' [Изменение 60]

(8)  В член, 10 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.  Държавите-членки следят всеки инвестиционен посредник или ПКИПЦК да предприема целесъобразни мерки, за да предоставя на действителните и потенциалните инвеститори необходимата информация за запознаване със схемата за обезщетение на инвеститорите, в която членуват инвестиционният посредник или ПКИПЦК и неговите клонове в Съюза, или за запознаване с друг подобен механизъм по втора алинея на член 2, параграф 1 или по член 5, параграф 3. Инвеститорите се информират за условията на схемата за обезщетение или всеки друг приложим механизъм, включително размера и обхвата на покритието, предлагано от схемата за обезщетение на инвеститорите, както и съответните правила, установени от държавите-членки. Тази информация се предоставя по разбираем начин. [Изменение 61]

Освен това при поискване се предоставя информация относно условията, уреждащи обезщетението, както и относно формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за получаване на обезщетение.

Предоставяната информация трябва да бъде обективна, ясна и неподвеждаща и в частност трябва да разяснява ситуациите и вземанията, покривани от съответната схема за обезщетение на инвеститорите, както и как тя се прилага в трансгранични ситуации. В предоставяната информация трябва да се дават и примери за ситуации и вземания, които не се покриват от схемата.

1а.  Държавите-членки гарантират, че информацията за сумата, която инвеститор плаща в дадена схема за обезщетение, е ясна и прозрачна. Сумата, която всеки отделен инвеститор плаща за схема, независимо дали като процент от неговата инвестиция или като допълнение към инвестиция, следва да бъде ясна на този действителен или потенциален инвеститор.' [Изменение 62]

(9)  Член 12 се заменя със следния текст:

'Член 12

1.  Без да се засягат други права, които имат съгласно националното законодателство, схемите за обезщетение на инвеститорите, които извършват плащания за обезщетение на инвеститори, имат право да встъпват в правата на инвеститорителицата в производство по ликвидация за сумите, равни на техните плащания. [Изменение 63]

2.  В случай на загуба поради финансовото състояние на трета страна, която държи финансови инструменти, собственост на инвеститор във връзка с инвестиционната дейност, както е посочено в член 2, параграф 2, схемите за обезщетение на инвеститорите, които правят плащания, за да обезщетят инвеститорите, имат право да встъпват в правата на инвеститора или инвестиционното предприятие в производство по ликвидация за сумите, равни на техните плащания.

3.  В случая, предвиден в член 2, параграф 2в, на загуби поради финансовото състояние на депозитар или трета страна, на които са поверени активите на ПКИПЦК, схемите, които правят плащания, за да обезщетят притежателите на дялове в ПКИПЦК, имат право да встъпват в правата на притежателя на дялове в ПКИПЦК или ПКИПЦК в производство по ликвидация за сумите, равни на техните плащания.[Изменение 64]

4.  Ако третата страна, която държи финансови инструменти, собственост на инвеститор във връзка с инвестиционната дейност, или депозитарят или третата страна, на които са поверени активите на ПКИПЦК, се намиратнамира в трета държава, в която съдебната система не позволява на схемата за обезщетение на инвеститорите да встъпва в правата на инвестиционния посредник или ПКИПЦК, държавите-членки трябва да гарантират, че инвестиционният посредник или ПКИПЦК ще върнатвърне на схемата за обезщетение на инвеститорите сумите, равни на технитенеговите плащания, ако получатполучи някаква сума в производството по ликвидация.' [Изменение 65]

(10)  Добавят се следните членове:

'Член 13а

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, установени в настоящия член.

1а.  Посочените вПравомощието да приема делегирани актове, посочени в член 4, параграф 1а, член 4а, параграф 2, втора и трета алинеи, член 4а, параграф 3а, член 4а, параграф 3в, трета алинея, член 4а, параграф 29, член 4а, параграф 8, член 4а, параграф 9 и член 9, параграф 2, шеста алинея правомощия за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията за неограничен период от времесрок от четири години, считано от ...(17). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на четиригодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно подновяване.

1б.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 1а, член 4а, параграф 2, втора и трета алинеи, член 4а, параграф 3а, член 4а, параграф 3в, трета алинея, член 4а, параграф 9 и член 9, параграф 2, шеста алинея може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

2.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията го нотифицира едновременно на Европейския парламент и Съвета.

2а.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 1а, член 4а, параграф 2, втора и трета алинеи, член 4а, параграф 3а, член 4а, параграф 3в, трета алинея, член 4а, параграф 9 и член 9, параграф 2, шеста алинея влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не се представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

3.  Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, определени в членове 13б и 13в.

Член 13б

1.  Европейският парламент или Съветът могат да оттеглят посоченото в член 4а, параграф 2, член 4а, параграф 8, член 4а, параграф 9 и член 9, параграф 2 делегиране на правомощия.

2.  Институцията, която е започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегирането на правомощия, полага необходимите усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок преди приемането на окончателното решение, като посочи делегираните правомощия, които могат да бъдат оттеглени, и основанията за оттеглянето.

3.  Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. Решението влиза в сила незабавно или по-късно, на посочената в него дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 13в

1.  В срок от два месеца от датата на нотифицирането Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу делегирания акт. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок може да бъде удължен с един месец.

2.  Ако до изтичането на посочения срок нито Европейският парламент, нито Съветът е възразил срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на датата, посочена в него.

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

3.  Ако Европейският парламент или Съветът възрази срещу приетия делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която прави възражение, посочва основанията за възражение срещу делегирания акт.„. [Изменение 66]

(11)  Добавя се следният член:

'Член 14а

Държавите-членки могат да сключват споразумения за сътрудничество относно обмена на информация с компетентните органи на трети държави в съответствие с член 63 от Директива 2004/39/ЕО и член 102 от Директива 2009/65/ЕО.

"

(12).  Приложение I се изменя, както следва:

а)  точка 1 се заменя със следното:"

1.  Професионални инвеститори, посочени в точки 1 до 4 на Раздел I от приложение II към Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти.

"

б)  точки 2, 3 и 8 се заличават.

Член 2

Транспониране

1.  Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от ...(18) законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата Директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата Директива.

Държавите-членки прилагат тези разпоредби след ...(19)*, освен разпоредбите, транспониращи член 4б, които ще се прилагат от 31 декември 2013 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата Директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, обхваната от настоящата Директива.

2a.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, държавите-членки, които съгласно договорите за присъединяване се ползват от преходни периоди по отношение на транспонирането на член 4 от Директива 97/9/EО, спазват параграфи 1 и 2 от настоящия член от датата, на която изтичат съответните им преходни периоди.[Изменение 67]

Член 2а

Доклад и преглед

До 31 декември 2012 г. ЕОЦКП извършва оценка на нуждите от персонал и ресурси, свързани с изпълнението на неговите правомощия и задължения, произтичщи от настоящата директива, и представя доклад пред Европейския парламент, Съвета и Комисията.

До 31 юли 2012 г. и след открити консултации със заинтересованите страни, Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад, който анализира предимствата и недостатъците, свързани с въвеждането на система за застрахователни договори като допълваща или заменяща съществуващата схема за обезщетение на инвеститорите.

За да гарантира еднакво равнище на защита за инвеститорите, независимо дали те инвестират пряко, или чрез инвестиционни посредници, или чрез ПКИПЦК, докладът следва също така, в светлината на предстоящото предложение на Комисията относно депозитарите на ПКИПЦК и след открити консултации със заинтересованите страни, да определи нормативните празноти, включително по отношение на еквивалентните обезщетения, както и да оцени разходите и ползите от разширяването на приложното поле на Директива 97/9/EО с цел обхващане на ПКИПЦК. При необходимост, докладът включва законодателни предложения относно практическите условия за разширяването на приложното й поле с цел обхващане на ПКИПЦК.[Изменение 68 и т. 2 от поправката(20)]

Член 3

Влизане в сила

Настоящата Директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в ...

За Европейския парламент

Председател

Председател

За Съвета

(1) ОВ C 99, 31.3.2011 г., стр. 1.
(2) Позиция на Еворпейския парламент от 5 юли 2011 г.
(3) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
(4) ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22.
(5) ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 27.
(6) ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.
(7) ОВ L 135, 31.5.1994 г., стр. 5.
(8) ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 26.
(9) ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.
(10) ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.
(11) ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.
(12)+ Датата на влизане в сила на директивата за изменение.
(13) P7_TA-PROV(2011)0313(COR01).
(14)+ Две години от датата на влизане в сила на директивата за изменение.
(15)++ Пет години от датата на влизане в сила на директивата за изменение.
(16)+++ Пет години от датата на влизане в сила на директивата за изменение.
(17)+ Датата на влизане в сила на директивата за изменение.
(18)* 12 месеца след влизането в сила на настоящата директива.
(19)** 18 месеца след влизането в сила на настоящата директива.
(20) P7_TA-PROV(2011)0313(COR01).

Правна информация - Политика за поверителност