Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0199(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0167/2011

Předložené texty :

A7-0167/2011

Rozpravy :

PV 04/07/2011 - 22
CRE 04/07/2011 - 22

Hlasování :

PV 05/07/2011 - 7.18
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0313

Přijaté texty
PDF 707kWORD 265k
Úterý, 5. července 2011 - Štrasburk
Systémy pro odškodnění investorů ***I
P7_TA(2011)0313A7-0167/2011
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů (KOM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0371),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 53 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0174/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality švédským parlamentem a Sněmovnou lordů Spojeného království uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(1),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0167/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 99, 31.3.2011, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2011 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU, kterou se mění směrnice 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů
P7_TC1-COD(2010)0199

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské Komise,

poté co postoupily návrh legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(1),

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Skupina odborníků na vysoké úrovni vedená Jacquesem de Larosièrem ve své zprávě vypracované na žádost Komise a zveřejněné dne 25. února 2009 došla k závěru, že rámec dohledu musí být posílen, aby se snížilo riziko a závažnost budoucích finančních krizí, a doporučila dalekosáhlé reformy struktury dohledu nad finančním odvětvím v Evropské unii, včetně vytvoření Evropského systému orgánů finančního dohledu, který by se skládal ze tří evropských orgánů dohledu – jednoho pro odvětví cenných papírů, jednoho pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a jednoho pro bankovnictví – a zřízení Evropského výboru pro systémová rizika. Ve svém sdělení ze dne 4. března 2009 s názvem „Urychlit oživení evropské ekonomiky“ navrhla Komise posílit regulační rámec Unie pro finanční služby, zejména posílit ochranu investorů. V září 2009 Komise navrhla legislativní balíček zaměřený na vytvoření nových orgánů, včetně Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (ESMA) zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010(3), s hlavním cílem přispět k jednotnému uplatňování právních předpisů Unie a k vytváření kvalitních společných norem a postupů regulace a dohledu.

(2)  Je nezbytné změnit směrnici 97/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů(4) s cílem zachovat důvěru ve finanční systém a lépe chránit investory ve světle vývoje právního rámce Unie, vývoje finančních trhů a problémů, ke kterým dochází při uplatňování této směrnice v členských státech v případech, kdy investiční podniky nejsou schopny vrátit aktiva držená jménem klientů.

(3)  Směrnice 97/9/ES v době svého přijetí doplňovala směrnici Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů(5) s cílem zabezpečit, aby každý členský stát založil systém odškodnění investorů zaručující harmonizovanou minimální úroveň ochrany, přinejmenším pro malé investory, pro případ, že investiční podnik bude neschopen plnit své závazky vůči klientům. Když směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů(6) zrušila směrnici 93/22/EHS, zavedla nový seznam investičních služeb a činností s cílem zahrnout všechny činnosti zaměřené na investory a stanovit stupeň harmonizace nezbytný k tomu, aby byla investorům nabízena vysoká úroveň ochrany a aby investiční podniky mohly poskytovat služby v celé Unii. Je proto nutné uvést směrnici 97/9/ES do souladu se směrnicí 2004/39/ES, aby bylo zajištěno, že poskytování všech investičních služeb a činností bude i nadále do systémů přiměřeně zahrnuto.

(4)  Směrnice 97/9/ES v době svého přijetí zohledňovala krytí poskytované systémy pojištění vkladů i jejich fungování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů(7). Proto je i nadále vhodné zohledňovat veškeré změny směrnice 94/19/ES.

(5)  Investoři si nemusí být vědomi toho, že nainvestičním podnikům chybí oprávnění investičních podniků se vztahují jistá omezení,nebo že jejich oprávnění je omezené a proto je nutné je chránit v situacích, kdy investiční podniky jednají bez oprávnění nebo překračují svá oprávnění, zejména tím, že mají ve svém držení majetek klientů nebo poskytují služby určitému typu klientů bez oprávnění nebo v rozporu s podmínkami svého oprávnění. Programy by tudíž měly krýt majetek klientů, který je ve skutečnosti v souvislosti s investičními aktivitami držen investičními podniky. [Poměňovací návrh 1]

(6)  Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice(8) umožňuje investičním podnikům ukládat finanční nástroje držené jménem klientů na účty u třetí strany. Třetí strana nemusí nutně podléhat konkrétní regulaci nebo dohledu. Bez ohledu na dodržování směrnice 2006/73/ES mohou být platební neschopností třetí strany dotčena práva investorů, pokud třetí strana není schopna vrátit finanční nástroje investičnímu podniku. Pro posílení důvěry investorů je vhodné rozšířit odškodnění poskytované podle směrnice 97/9/ES, aniž by tím byly dotčeny relevantní vnitrostátní systémy odpovědnosti za škody, na případy, kdy investiční podniky nejsou schopny vrátit klientovi finanční nástroje v důsledku platební neschopnosti třetí strany, u které byly finanční nástroje uloženy investičním podnikem, nebo jejími uschovateli.

(7)  Směrnice 2006/73/ES od investičních podniků požaduje, aby všechny prostředky klientů, které obdrží, umístily na jeden či více účtů otevřených u třetí strany. Touto třetí stranou se rozumí centrální banka, úvěrová instituce nebo banka povolená ve třetí zemi nebo způsobilý fond peněžního trhu. Přísný režim zajištěný směrnicí 2006/73/ES nevyžaduje rozšíření na platební neschopnost třetí strany, u které byly prostředky uloženy.

(8)  Vzhledem k tomu, že krytí odškodnění podle směrnice 94/19/ES je nyní vyšší než krytí odškodnění podle této směrnice, je třeba poskytnout investorům největší ochranu V případech, kdyby se mohla na aktiva držená bankami mohla vztahovat jak směrnice 94/19/ES, tak směrnicenebo směrnice 97/9/ES V takových případech by proto investor měl být odškodněnměli být investoři odškodněni podle směrnice 94/19/ES. [Poměňovací návrh 2]

(9)  K tomu, aby bylo možno dosáhnout vrácení peněžních prostředků vyplacených na odškodnění, by měly systémy provádějící výplatu odškodnění investorů v případě platební neschopnosti depozitáře nebo třetí strany mít právo vstoupit do práv investorů, investičního podniku nebo subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (dále jen „SKIPCP“)nebo v likvidačním řízení až do výše svých plateb. Tato směrnice by neměla zmenšovat odpovědnost investičních podniků nebo SKIPCP dosáhnout navrácení aktiv od depozitáře nebo uschovatele. [Poměňovací návrh 3]

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)(9) vyžaduje, aby aktiva SKIPCP byla bezpečně uložena u depozitáře. PokudV průběhu roku 2011 předloží Komise návrhy na změnu směrnice 2009/65/ES za účelem vyjasnění odpovědnosti depozitáře v případě, že je depozitář nebo některý jeho subuschovatel v úpadku a není schopen vrátit finanční nástroje, které má v úschově, má to vliv na hodnotu podílových jednotek nebo akcií SKIPCP. K tomu, aby se v takové situaci zvýšila ochrana, by měli podílníci a akcionáři SKIPCP požívat míry ochrany rovnocenné té, které by požívali, kdyby do dotčených finančních nástrojů investovali přímo, pokud by se subjekt držící finanční nástroje stal neschopným je vrátit. Podílníkům a akcionářům SKIPCP by měla být nahrazena škoda za snížení hodnoty SKIPCP. Zároveň by měli být schopni udržet si podílové jednotky nebo akcie SKIPCP, aby si udrželi své právo je odprodat, jakmile to uznají za vhodné.Po ukončení přezkumu směrnice 2009/65/ES by Komise měla analyzovat, v jakých situacích by platební neschopnost depozitáře nebo subuschovatele SKIPCP mohla mít vliv na hodnotu podílových jednotek nebo akcií SKIPCP. Zpráva o této analýze by měla být společně s případnými legislativními návrhy předložena Evropskému parlamentu a Radě.[Poměňovací návrh 4]

(11)  Směrnice 97/9/ES vylučuje z jakéhokoliv odškodnění v rámci systémů pro odškodnění investorů pohledávky vznikající z operací, v souvislosti s nimiž byl vynesen odsuzující rozsudek za trestný čin praní peněz ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu(10). Vhodné je též vyloučit veškeré nároky na náhradu škody v případech, kde dotčená aktiva pocházejí z jednání zakázaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu)(11), na kterých se žadatel podílel.

(12)  Minimální úroveň odškodnění byla stanovena v roce 1997 a od té doby nebyla změněna. Tato úroveň by měla být zvýšena na 50 000 EUR100 000 EUR s cílem zohlednit vývoj na finančních trzích i změny legislativního rámce Unie. Tato částka zohledňuje vliv inflace v Unii i potřebu lépe sladit úroveň odškodnění s průměrnou hodnotou investic neprofesionálních klientů v členských zemích. S cílem zvýšit ochranu poskytovanou investorům je nutné odstranit stávající možnost členských států omezit nebo vyjmout z krytí prostředky v měnách jiných, než jsou měny členských států. [Poměňovací návrh 5]

(13)  Má-li být zajištěno, že investoři obdrží odškodnění poskytované podle směrnice 97/9/ES a srovnatelnou úroveň ochrany pro investory ve všech členských státech, je nutné zavést společná pravidla pro financování systémů pro odškodnění investorů. Systémy by měly být financovány úměrně jejich závazkům. Ve vhodné výši by mělo být zajištěno předfinancování a systémy by měly mít připravené vše, co je potřeba pro vyhodnocení a dosažení cílové úrovně financování dříve, než nastane případ ztráty podle směrnice 97/9/ES. Společná minimální cílová úroveň financování by měla být dosažena co nejdříve, v každém případě však během období deseti letpěti let. [Poměňovací návrh 6]

(14)  Vzniknou-li potřeby, pro které nejsou určeny finanční prostředky vybrané od členů ještě před vznikem prvního případu ztráty, budou v případě potřeby řešeny pomocí výjimečné výzvy k poskytnutí příspěvku adresované členům systému nebo využitím komerčních půjček např. od komerčních bank nebo veřejných institucí na komerčním základě, což umožní včasné pokrytí všech takových potřeb.

(15)  Fungování systémů se v současné době v jednotlivých členských státech značně liší. Cílem této směrnice je vnesení vyššího stupně harmonizace, přičemž detailní organizace systémů bude ponechána na členských státech. Komise by měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci ohledně některých zásadních parametrů systémů v souladu s článkem 290 Smlouvy.Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evrospké unie (Smlouva o fungování EU) pokud jde o některé zásadní parametry systémů. Akty v přenesené pravomoci by měly být přijímány zejména, pokud jde o metodu určení možných závazků systémů, faktory, které je nutno zvážit při posuzování možnosti dodatečných příspěvků tak, aby nebyla narušena stabilita finančního systému členského státu, alternativní způsoby financování, které musí být pro každý systém připravené, aby mohl v případě nutnosti přijímat krátkodobé financování a kritéria pro určení výše příspěvků subjektů, na něž se systémy vztahují. Pro určení podmínek uplatňování ustanovení týkajících se financování systémů by Evropský orgán pro cenné papíry a trhy založený nařízením Evropského parlamentu a Rady …/… [ESMA] měl vypracovat technické normy upravujícínávrh prováděcích technických norem týkajících se podrobností,, které mají systémy zveřejnit. Komise by měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomociPravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU by měla být přenesena na KomisiSmlouvy. Akty v přenesené pravomoci by měly být přijímány zejména, pokud jde o určení metody výpočtu cílové úrovně financování, která má být stanovena systémy, a upravování této cílové úrovně financování, o procentuální podíl stanoveného stropu prostředků dostupných k půjčování mezi systémy pro odškodnění investorů a o postup pro vyřizování pohledávek investorů. a o technická kritéria pro výpočet ztráty hodnoty SKIPCP za okolností, na něž se vztahuje tato směrnice. Komise by měla být rovněž zmocněna měnit formou aktů v přenesené pravomoci procentoPravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU by měla být přenesena na Komisi, rovněž pokud jde o změny procenta z finančních prostředků, které budou k dispozici pro poskytování půjček, s ohledem na vývoj na finančních trzích. [Poměňovací návrh 7 a 12]

(15a)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení ustanovení týkajících se financování systémů by ESMA měl vypracovat návrh prováděcích technických norem týkajících se podrobností, které mají systémy zveřejnit. [Poměňovací návrh 7]

(16)  Má-li být zajištěno, aby investoři obdrželi odškodnění včas, měl by být mezi systémy pro odškodnění investorů v Unii vytvořen mechanismus nouzových půjček. Měl by umožňovat, aby si systémy pro odškodnění investorů ve výjimečných případech, kdy jim hrozí dočasný nedostatek prostředků, mohly půjčovat prostředky z jiných systémů. K tomu účelu by v každém systému měl být k dispozici jistý podíl financovaný ex ante, který by umožnil poskytování půjček jiným systémům pro odškodnění investorů.

(16a)  Příslušné orgány finančního dohledu členských států by měly mezi sebou navzájem a s ESMA úzce spolupracovat na odhalování a prevenci podvodů, nesprávných administrativních postupů a provozních chyb v investičních podnicích v Unii.[Poměňovací návrh 8]

(16b)  Členské státy by měly podporovat institucionalizovaný dialog mezi subjekty na ochranu spotřebitelů a jinými orgány, příslušné orgány dohledu a systémy pro odškodnění investorů, aby se předešlo dalším případům odškodnění. Členské státy by měly zřídit rámec pro dialog, aby byly problémy odhaleny v počáteční fázi a aby byly orgánům dohledu a systémům pro odškodnění investorů nahlášeny problémy, jako jsou nefunkční tržní postupy, podezřelí poskytovatelé, produkty nebo podnikové struktury.[Poměňovací návrh 9]

(17)  Mechanismus půjček by neměl nijak ovlivňovat fiskální povinnosti členských států. Systémy získávající půjčku by měly být schopné využít možnost půjčování, kterou poskytuje tato směrnice, poté, co došlo k vyčerpání prostředků tvořících cílovou úroveň financování a po zaslání dodatečných žádostí o příspěvek jejich členům. ESMA by měl respektovat dohled členských států nad systémy pro odškodnění investorů a zároveň se podílet na dosažení cíle spočívajícího ve zjednodušení podmínek pro investiční podniky a SKIPCP při jejich činnosti a současně zajišťovat účinnou ochranu investorů. Za tímto účelem by měl ESMA potvrdit, že podmínky půjček mezi systémy pro odškodnění investorů stanovené touto směrnicí směrnicí 97/9/ES jsou splněny, a uvést v přísných mezích stanovených touto směrnicí částku, kterou má každý systém půjčit, počáteční úrokovou sazbu a trvání půjčky. V tomhle ohledu by měl ESMA také shromažďovat informace o systémech pro odškodnění investorů, zejména o částce pokryté peněžními prostředky a finančními nástroji v každém systému, potvrzené příslušnými orgány. Měl by informovat ostatní systémy pro odškodnění investorů o jejich povinnosti poskytnout půjčku. [Poměňovací návrh 10]

(18)  Pro účely zjednodušení procesu poskytování půjčky v případech, že je v některém členském státě zřízen více než jeden systém, musí tento členský stát stanovit jeden ze systémů jako systém poskytující půjčky tohoto členského státu a informovat o tom ESMA. Půjčování by mělo být omezeno na krytí odškodnění vyplývajícího ze směrnice 97/9/ES.

(19)  Důležité je zajistit, aby celkové disponibilní prostředky na poskytování půjček mohly být použity na uspokojení velkého množství žádostí ze strany systémů získávajících půjčku. Proto by žádná půjčka neměla překročit předem stanovenou prahovou hodnotu prostředků dostupných pro poskytnutí půjčky.

(20)  V zájmu urychlení procesu odškodnění by příslušný orgán měl co nejdříve vydat rozhodnutí ohledně skutečnosti, že investiční podnik není schopen plnit své závazky vzešlé z požadavků investorů.

(21)  Postupy nutné pro určení platnosti a výše pohledávky, které často závisejí na vnitrostátních správních předpisech a insolvenčních zákonech, mohou vyústit ve značná prodlení plateb investorům. Pro zkrácení prodlení těchto plateb je nutné zajistit, aby se v režimech nebo situacích, kde platnost a výše pohledávky závisí na insolvenčních nebo soudních řízeních týkajících se subjektů, které neplní své závazky, mohly systémy na těchto řízeních podílet. Kromě toho by měla existovat povinnost poskytnout provizorní plnění částečného odškodnění v případě prodlení překračujícího dvanáct měsíců, aby bylo investorům umožněno získat část požadovaného odškodnění. Bude třeba připravit mechanismy vracení peněz do systémů v případě, že se zjistí, že pohledávka není platná.

(22)  Směrnice 97/9/ES umožňuje členským státům vyjmout profesionální a institucionální investory z krytí, avšak příslušný seznam není v souladu s klasifikací klientů investičních podniků podle směrnice 2004/39/ES. Aby byl zajištěn soulad mezi směrnicí 97/9/ES a 2004/39/ES, zjednodušeno hodnocení pro systémy odškodnění a omezeno případné vyjmutí – v případě podniků – na velké podniky, směrnice 97/9/ES by se měla vztahovat na investory, kteří jsou považováni za profesionální klienty podle směrnice 2004/39/ES. Aby byla zajištěna přiměřená úroveň ochrany všech příslušných investorů, měly by mít členské státy možnost rozšířit rozsah působnosti směrnice 97/9/ES i na mikropodniky, neziskové organizace a místní veřejné orgány.[Poměňovací návrh 11]

(23)  [Obsah bodu odůvodnění 23 byl přesunut do bodu odůvodnění 15]

(24)  Směrnice 97/9/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 97/9/ES

Směrnice 97/9/ES se mění takto:

(1)  Článek 1 se mění takto:

a)  Body 2, 3 a 4 se nahrazují tímto:"

   2. ‚investiční operací‘ investiční služby a činnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů* a doplňková služba uvedená v bodě 1 oddíle B přílohy I této směrnice;
   3. ‚nástroji‘ nástroje uvedenéoddílu C přílohy I směrnice 2004/39/ES; [Poměňovací návrh 13]
   4. ‚investorem‘, v souvislosti s investiční operací, jakákoliv fyzická či právnická osoba, včetně mikropodniků, neziskových organizací a místních veřejných orgánů,která svěřila peníze nebo nástroje investičnímu podniku, a v souvislosti s činností SKIPCP, podílník nebo akcionář SKIPCP (dále jen ‚podílník‘);' [Poměňovací návrh 14]
  

* Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

"

b)  [Obsah bodu b) byl přesunut do bodu a)]

c)  Bod 7 se nahrazuje tímto:"

   7. ‚příslušnými orgány‘ orgány ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 22 směrnice 2004/39/ES a čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES *.[Poměňovací návrh 15]

V případech, kde se tato směrnice vztahuje k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010  zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy)** (ESMA), se systémy pro odškodnění investorů považují pro účely tohoto nařízení za příslušné orgány podle čl. 4 odst. 3 (iii) tohoto nařízení;

* Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.

** Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

"

d)  Doplňují se následující body:"

8.  ‚SKIPCP‘ podnik ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 směrnice 2009/65/ES;[Poměňovací návrh 15]

   9. ‚depozitářem‘ ve vztahu k činnostem SKIPCP instituce ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/65/ES;‚[Poměňovací návrh 16]
  

10. ‘třetí stranou‚, ve vztahu k investiční operaci, instituce, u které si investiční podnik uložil finanční nástroje, které má v držení jménem svých klientů uvedených v článku 17 směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice*, nebo u které taková instituce uložila tyto finanční nástroje; ve vztahu k operaci SKIPCP, instituce, které depozitář SKIPCP svěřil aktiva jménem SKIPCP; [Poměňovací návrh 17]

   11. ‚aktivy s nízkým rizikem‘ položky aktiv patřící do jedné z kategorií uvedených v první a druhé kategorii tabulky 1 bodu 14 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí**, avšak kromě položek aktiv definovaných jako kvalifikující položky v bodě 15 uvedené přílohy.
  

* Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 26.

  

** Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201.

"

e)  Doplňuje se nový odstavec, který zní:"

2.  Ustanovení této směrnice platné pro investiční podniky platí pro správcovské společnosti povolené podle směrnice 2009/65/ES, kde jejich povolení zahrnuje též služby uvedené v čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice.‚[Poměňovací návrh 15]

(2)  Článek 2 se mění takto:

a)  V odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

‚1.  Každý členský stát zajistí, aby byl na jeho území zaveden a úředně uznán jeden nebo více systémů pro odškodnění investorů. S výjimkou okolností uvedených v druhém pododstavci tohoto článku a v čl. 5 odst. 3 nesmí žádný investiční podnik povolený v tomto členském státě nebo SKIPCP povolený v tomto členském státě provádět investiční operace nebo pokračovat v činnostech jako SKIPCP, pokud se takového systému neúčastní.‚; [Poměňovací návrh 18]

b)  Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

‚2.  Systém pro odškodnění investorů poskytuje krytí pro investory ve vztahu k investiční operaci v souladu s článkem 4, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

   a) příslušné orgány zjistí, že investiční podnik jak se zdá není v současnosti schopen z důvodů přímo souvisejících s finanční situací investičního podniku nebo finanční situací kterékoli třetí strany, u které byly investičním podnikem finanční nástroje či peníze, které nespadají do působnosti směrnice 94/19/ES uloženy, plnit závazky plynoucí z pohledávek investorů a v současnosti nejsou vyhlídky, že bude schopen tak učinit později, nebo
   b) soud vydá rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací investičního podniku nebo finanční situací kterékoli třetí strany, u které byly investičním podnikem finanční nástroje či peníze, které nespadají do působnosti směrnice 94/19/ES uloženy, což má za následek přerušení možnosti investorů uplatňovat vůči investičnímu podniku pohledávky nebo možnosti investičního podniku uplatňovat pohledávky vůči třetí straně. [Poměňovací návrh 19]

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány učinily rozhodnutí uvedené v bodě a) prvního pododstavce co nejdříve a v každém případě do tří měsíců od okamžiku, kdy se dozví, že investiční podnik nesplnil své závazky plynoucí z pohledávek investorů.

2a.  Krytí uvedené v odstavci 2 bude poskytnuto v souladu s platnými zákonnými a smluvními podmínkami použitelnými na pohledávky plynoucí z neschopnosti investičního podniku buď:

   a) vyplatit zpět peníze dlužné nebo patřící investorům a držené jejich jménem v souvislosti s investičními operacemi, nebo
   b) vrátit investorům jakékoliv nástroje, které jim patří a jež jsou drženy, uschovávány a spravovány jejich jménem v souvislosti s investičními operacemi, za předpokladu, že důvodem neschopnosti investičního podniku nebo třetí strany je podvod, nesprávný administrativní postup, provozní chyba nebo špatné poradenství, pokud jde o pravidla chování při poskytování investičních služeb klientům. [Poměňovací návrh 20]

Členské státy zajistí, aby systémy pro odškodnění investorů poskytovaly krytí, pokud jsou finanční nástroje nebo peněžní prostředky drženy, uschovávány a spravovány pro investora nebo jeho jménem nezávisle na typu investiční operace prováděné podnikem a bez ohledu na to, zda tento podnik jedná v souladu s omezením stanoveným v jeho oprávnění.

2b.  Systém poskytuje též krytí pro podílníky SKIPCP ve shodě s článkem 4, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

   a) příslušný orgán rozhodne, že depozitář nebo třetí strana, kterým jsou svěřena aktiva SKIPCP, nejsou v současnosti schopni z důvodů přímo souvisejících s finanční situací depozitáře nebo třetí strany plnit své závazky vůči SKIPCP a v současnosti nejsou vyhlídky, že budou schopni tak učinit později,
   b) soud vydá rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací depozitáře nebo kterékoli třetí strany, které jsou aktiva SKIPCP svěřena, což má za následek přerušení možnosti SKIPCP uplatňovat vůči depozitáři nebo třetí straně pohledávky.

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány učinily rozhodnutí uvedené v bodě a) prvního pododstavce co nejdříve a v každém případě do 3 měsíců od okamžiku, kdy se dozví, že depozitář nebo třetí strana, které jsou aktiva SKIPCP svěřena, nesplnila své závazky plynoucí z pohledávek SKIPCP.[Poměňovací návrh 21]

2c.  Krytí uvedené v odstavci 2b bude poskytnuto v souladu s platnými zákonnými a smluvními podmínkami použitelnými na pohledávky podílníka SKIPCP za ztrátu hodnoty podílové jednotky SKIPCP z důvodu neschopnosti depozitáře nebo třetí strany, které byly aktiva SKIPCP svěřena, učinit jeden z následujících kroků:

   a) vyplatit zpět peníze dlužné nebo patřící SKIPCP, držené jejich jménem v souvislosti s operacemi SKIPCP,
   b) vrátit SKIPCP jakékoliv nástroje, které jim patří a jež jsou drženy nebo spravovány jejich jménem v souvislosti s operacemi SKIPCP.‚; [Poměňovací návrh 22]

c)  [Obsah bodu c) byl přesunut v pozměněném znění do bodu b)]

d)  Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

‚3.  Každá pohledávka podle odstavce 2a vůči úvěrové instituci, která by v daném členském státě byla přípustná jak podle této směrnice, tak podle směrnice 94/19/ES, bude vyřízena podle směrnice 94/19/ES. Žádná pohledávka není podle těchto směrnic přípustná více než jednou.

"

(3)  Článek 3 se nahrazuje tímto:"

Článek 3

Následující pohledávky se vylučují z jakéhokoliv odškodnění v rámci systémů pro odškodnění investorů:

   a) pohledávky vzniklé z operací, v souvislosti s nimiž byl vynesen odsuzující rozsudek za trestný čin praní peněz ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu*,nebo
   b) pohledávky vzniklé z jednání, které je zakázané podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem**; se vylučují z jakéhokoliv odškodnění v rámci systémů pro odškodnění investorů.‚;a
   c) pohledávky spojené s přímým či nepřímým financováním teroristických skupin, jak je vymezuje doporučení Rady ze dne 9. prosince 1999 o spolupráci v boji proti financování teroristických skupin***.
  

* Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.

  

** Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16.

  

** Úř. věst. C 373, 23.12.1999, s. 1.‚. [Poměňovací návrh 23]

(4)  Článek 4 se mění takto:

a)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

‚1.  Členské státy zajistí, aby systémy pro odškodnění investorů poskytovaly krytí ve výši 50 000 EUR100 000 EUR pro každého investora, pokud jde o pohledávky uvedené v čl. 2 odst. 2anebo 2c.

Členské státy, které poskytují krytí ve výši přesahující 50 000 EUR100 000 EUR ke dni ...(12) mohou zachovat tuto úroveň krytí po dobu nejdéle tří let od tohoto data. Po tomto dni takové členské státy zajistí, aby úroveň krytí byla 50 000 EUR100 000 EUR.

Členské státy, které převádějí částky vyjádřené v eurech na svou národní měnu, při přepočtu zpočátku použijí směnný kurz platný ke dni ... +. .

Členské státy mohou částky vzniklé přepočtem zaokrouhlovat, nepřesáhne-li takové zaokrouhlení částku 2500 EUR.

Aniž jsou dotčena ustanovení čtvrtého pododstavce, členské státy upraví výše krytí převedené do jiné měny na částku uvedenou v tomto odstavci přinejmenším každé dva roky, a pokud se vyskytnou nepředvídané události, jako například měnové výkyvy, členské státy mohou po konzulataci s Komisí učinit dřívější změnu výše krytí.‚; [Poměňovací návrh 22, 25, 26 a bod 1 opravy(13)]

b)  Vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

‚1a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a akty za účelem upravení částky uvedenéKomise může formou aktů v přenesené pravomoci upravovat částku uvedenou v odstavci 1, přitom však musí zohlednit následující parametry: [Poměňovací návrh 27]

   a) inflaci v Unii, na základě změn harmonizovaného indexu spotřebitelských cen vydaného Komisí;
   b) průměrnou výši investic a finančních nástrojů držených investičními podniky jménem neprofesionálních investorů.
"

c)  Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

2.  Členský stát může stanovit, že určití investoři jsou z krytí poskytovaného v rámci systémů pro odškodnění investorů za pohledávky uvedené v čl. 2 odst. 2a vyňati nebo že jim bude poskytnuta nižší úroveň krytí. Tyto výjimky jsou uvedeny v příloze I.‚; [Poměňovací návrh 22]

d)  Odstavec 4 se zrušuje.

(5)  Vkládají se následující články, které znějí:

‚Článek 4a

1.  Členské státy zajistí, aby systémy pro odškodnění investorů byly vybaveny vhodnými nástroji pro určení svých potenciálních závazků. Členské státy zajistí, aby systémy pro odškodnění investorů byly adekvátně financovány úměrně jejich závazkům. Členské státy pravidelně poskytují ESMA relevantní informace o možných závazcích a souvisejícím přiměřeném financování.[Poměňovací návrh 28]

2.  Členské státy zajistí, aby cílová úroveň financování každého systému pro odškodnění investorů dosáhla přinejmenším 0,5 %0,3 % hodnoty peněžních prostředků a finančních nástrojů držených, uschovávaných nebo spravovaných investičními podniky nebo SKIPCP, na které se vztahuje ochrana systému pro odškodnění investorů. Hodnoty krytých peněz a finančních nástrojů budou každý rok vypočteny k 31. prosinci.. [Poměňovací návrh 29]

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a a za podmínek uvedených v článcích 13b a 13c přijme opatření proza účelem určení metody výpočtu hodnoty peněžních prostředků a finančních nástrojů zahrnutých pod ochranu systémů pro odškodnění investorů s cílem stanovit cílovou úroveň financování, která má být systémy nastavena. a změnit cílovou úroveň financování s ohledem na vývoj na finančních trzích.

S ohledem na každoročně vypočítávanou hodnotu krytých peněžních prostředků, jak je uvedeno v prvním pododstavci, a s ohledem na vývoj na finančních trzích a potřebu zajistit účinné oškodnění investorů je Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem změny minimální cílové úrovně financování. V každém případě do ...(14) předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o nutnosti upravit cílovou úroveň financování stanovenou v tomto odstavci.

Aby mohla Komise vypočítat náležitou cílovou úroveň financování uvedenou v třetím pododstavci, poskytuje každý členský stát Komisi a ESMA každoročně nezbytné údaje týkající se financování vnitrostátních systémů k 31. prosinci. Členské státy předloží uvedené údaje Komisi do 31. března následujícího roku.

Členské státy rovněž předloží Komisi a ESMA údaje týkající se:

   a) částky krytých cenných papírů a peněžních prostředků držených jménem investorů investičními podniky,
   b) hodnoty krytých peněžních prostředků a finančních nástrojů držených nebo spravovaných,
   c) počtu klientů,
   d) výnosů či příjmů vytvořených investičními podniky,
   e) úrovně kapitálu každého investičního podniku,
   f) maximální částky odškodnění na klienta,
   g) průměrného obratu transakcí prodeje a nákupu cenných papírů,
   h) počtu schválených osob či obchodníků.[Poměňovací návrh 30]

3.  Cílová úroveň financování bude financována dříve než a bez ohledu na výskyt kterékoli události relevantní podle čl. 2 odst. 2 nebo 2b. Členské státy zajistí, aby cílová úroveň finančních prostředků pro každý systém byla dosažena během desíti let po vstoupení této směrnice v platnostdo...(15)+ a aby každý systém přijal a dodržel vhodný plán pro splnění tohoto cíle. [Poměňovací návrhy 21 a 31]

Příspěvky vybrané pro dosažení cílové úrovně financování budou investovány pouze formou peněžních vkladů a aktiv s nízkým rizikem se zbytkovou splatností 24 měsíců nebo méně, které je možno likvidovat za dobu kratší než jeden měsíc.

3a.  Příspěvky do systému pro odškodnění investorů se stanovují pro každého člena na základě míry vzniklého rizika. V zájmu dosažení určité míry harmonizace při uplatňování tohoto odstavce ve všech členských státech přijme Komise akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, za účelem vyjasnění způsobu stanovení příspěvku do systémupro odškodnění investorů pro každého člena.[Poměňovací návrh 32]

3b.  Příslušné orgány mohou snížit příspěvky členů systému pro odškodnění investorů v případě, že tito členové dobrovolně přijmou doplňková opatření pro snížení provozního rizika.

Příspěvky mohou příslušné orgány snížit také tehdy, jestliže členové systému pro odškodnění investorů prokáží, že sub-uschovatelé, jejichž služby využívají, splňují stejné normy pro snížení provozního rizika.

Toto snižování příspěvkůdo systému pro odškodnění investorů nemá žádný vliv na cílovou úroveň financování.[Poměňovací návrh 33]

3c.  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení odstavce 3b, vypracuje orgán ESMA návrhy prováděcích technických norem s cílem stanovit podmínky snížení příspěvků do systému pro odškodnění investorů .

Orgán ESMA uvedené návrhy prováděcích technických norem každoročně předkládá Komisi.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Posouzení podmínek pro snižování příspěvků na základě rizika se opírá o kritéria jako objem peněžních prostředků a finančních nástrojů, kapitálová přiměřenost a také stabilita každého člena s ohledem na jeho právní postavení a právní rámec platný v místě jeho sídla.[Poměňovací návrh 34]

4.  Členské státy zajistí, aby systémy pro odškodnění investorů zaslaly svým členům dodatečné výzvy k poskytnutí příspěvků pro případ, že cílová úroveň financování bude nedostatečná pro pokrytí žádostí o odškodnění (pohledávky uvedené v čl. 9 odst. 2). Tyto dodatečné příspěvky nesmí překročit 0,5 %0,3 % krytých peněžních prostředků a finančních nástrojů uvedených v odstavci 2. Tyto dodatečné příspěvky nesmí ohrozit stabilitu finančního systému dotčeného členského státu a musí vycházet z kritéria dostupnosti. Členské státy mohou o dodatečné příspěvky požádat po konzultaci s ESMA a Evropským výborem pro systémová rizika zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 (EU) ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika*.[Poměňovací návrh 35]

5.  Členské státy zajistí, aby systémy pro odškodnění investorů byly vybaveny přiměřenými alternativními mechanismy financování, které umožní krátkodobé financování potřebné pro uspokojení pohledávek vůči systému, jakmile se vyčerpají předfinancované prostředky. Takovým mechanismem jsou např. úvěrové rámce uujednání o komerčních úvěrech a úvěrové nástroje komerčních bank. Dalším příkladem jsou úvěrové rámce ua veřejných institucí, včetně členských států, za předpokladu, že jsou postavenytyto nástroje stojí na komerčních základech. .[Poměňovací návrh 36]

6.  Členské státy zajistí, aby náklady financování systémů pro odškodnění investorů byly ve vztahu k investičním operacím v zásadě neseny investičními podniky nebo uschovateli, kteří jsou třetími stranami, na něž se systém vztahuje, a ve vztahu k činnostem SKIPCP ze strany SKIPCP nebo jejich depozitářů nebo třetích stran, na něž se systém vztahujev konečném důsledku neseny pouze investičními podniky ve vztahu k investičním operacím. Pravidelné příspěvky od členů se vybírají jednou ročně. [Poměňovací návrh 37]

V zájmu další pomoci provozu systémů pro odškodnění investorů členské státy zajistí, aby:

   a) tyto systémy mohly od členů vybírat poplatky za účelem provádění plateb ve lhůtě stanovené v čl. 9 odst. 2, a to podle potřeby před platbami i po jejich provedení,
   b) příslušné orgány měly pravomoc podniknout kroky proti podniku, který poplatek na požádání nezaplatí.[Poměňovací návrh 38]

7.  Členské státy každoročně informují ESMA o cílové úrovni financování systémů podle odstavce 2 a o úrovni financování systémů podle odstavce 3 týkající se systémů pro odškodnění investorů v daném členském státě. Tato informace bude potvrzena příslušnými orgány a spolu s tímto potvrzením předána každoročně do 31. ledna Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.

Členské státy zajistí, aby byla informace uvedená v prvním pododstavci nejméně jednou ročně uveřejněna na internetových stránkách systémů pro odškodnění investorů .

7a.  Členské státy zajistí, aby systémy pro odškodnění investorů kdykoli na vlastní žádost obdržely od svých členů všechny informace nezbytné k přípravě vyplacení náhrad investorům.[Poměňovací návrh 39]

8.  Členské státy zajistí, aby 10 %5 % z finančních prostředků ex ante systémů pro odškodnění investorů uvedených v odstavci 2 bylo k dispozici pro půjčení jiným systémům pro odškodnění investorů podle podmínek uvedených v článku 4cv článku 4b. Tato metoda financování se použije pouze v případě, že nejsou k dispozici běžné způsoby financování.

Komise formou aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a a za podmínek uvedených v článku 13b a 13c může změnit procentuální podíl finančních prostředků ex ante, které mají být k dispozici pro půjčení dalším systémům, s ohledem na vývoj na finančních trzích.[Poměňovací návrh 40]

9.  Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a stanoví:

   (a) metodu určení potenciálních závazků systému pro odškodnění investorů uvedených v odstavci 1 a příspěvky založené na riziku ; [Poměňovací návrh 41]
   (b) faktory uvedené v odstavci 4, které je nutno zvážit při posuzování možnosti dodatečných příspěvků tak, aby nebyla narušena stabilita finančního systému členského státu;
   (c) alternativní způsoby financování uvedené v odstavci 5, které musí mít systémy připravené, aby mohly v případě nutnosti přijímat krátkodobé financování;
   (d) kritéria pro určení příspěvků subjektů zahrnutých do systému uvedená v odstavci 6.

10.  Za účelem zajištění stejných podmínek použití odst. 7 druhého pododstavce vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ustavený nařízením Evropského parlamentu a Rady .../...(*) [ESMA] (dále jen ‚ESMA‘) ESMA návrhy prováděcích technických norem pro upřesnění podrobnosti o informacích, které mají systémy zveřejňovat.

Návrhy prováděcích technických norem uvedené v prvním pododstavci předloží ESMA Komisi do 31. prosince 2012.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v článku 7epodle článku15 nařízení (EU) č. 1095/2010. [Poměňovací návrh 42]

Článek 4b

1.  Po ...(16)++ si systém pro odškodnění investorů může půjčovat ode všech ostatních systémů pro odškodnění investorů v Evropské unii uvedených v článku 2 za předpokladu splnění všech těchto podmínek. [Poměňovací návrh 43]

   a) systém pro odškodnění investorů získávající půjčku není schopen plnit své závazky podle čl. 2 odst. 2a nebo 2c v důsledku předchozích plateb učiněných s cílem tyto závazky splnit; [Poměňovací návrh 22]
   b) situace uvedenásystém pro odškodnění investorů získávající půjčkuv bodě a) tohoto pododstavce je způsobena nedostatkem finančních prostředků uvedených v čl. 4a odst. 3předtím již dosáhl cílové úrovně financování uvedené v čl. 4a odst. 2; [Poměňovací návrh 44]
   c) systém pro odškodnění investorů získávající půjčku využil dodatečných příspěvků, které jsou uvedeny v čl. 4a odst. 4;
   d) systém pro odškodnění investorů získávající půjčku přijímá právní závazek, že vypůjčených prostředků bude použito pro účely placení pohledávek podle čl. 2 odst. 2aa 2c; [Poměňovací návrh 22]

e)  [Bod přesunut níže jako nový třetí pododstavec]

   f) systém pro odškodnění investorů získávající půjčku uvede peněžní částku, která je požadována;
   g) systém pro odškodnění investorů získávající půjčku bez prodlení uvědomí ESMA o záměru půjčit si a uvede důvody, jak jsou podmínky uvedené v písmenech a) až f) splněny, i peněžní částku, o kterou hodlá požádat.

Částka uvedená v prvním pododstavci písm. f) se stanoví následovně:

[částka pohledávek podle čl. 2 odst. 2a a 2c] – [výše finančních prostředků v čl. 4a odst. 7] + [maximální částka dodatečných příspěvků uvedená v čl. 4a odst. 4] [Poměňovací návrh 22]

Systém pro odškodnění investorů získávající půjčku, který nesplatil půjčku jiným systémům podle tohoto článku, si nemůže ani půjčovat od jiných systémů pro odškodnění investorů ani jiným systémům pro odškodnění investorů poskytovat půjčky;

Ostatní systémy pro odškodnění investorů budou plnit úlohu systémů poskytujících půjčku. Pro tyto účely členský stát, ve kterém je zřízen více než jeden systém, musí stanovit jeden ze systémů jako systém poskytující půjčku tohoto členského státu a uvědomit o tom ESMA. Členské státy učiní veškeré nezbytné kroky k zajištění toho, aby všechny zúčastněné strany byly informovány o tom, který systém je systémem pro poskytování půjček a jak funguje. Členské státy se mohou rozhodnout, zda a jak bude systém poskytující půjčku financován jinými systémy pro odškodnění investorů zřízenými ve stejném členském státě. [Poměňovací návrh 45]

2.  Půjčka podléhá těmto podmínkám:

   a) s omezením stanoveným v druhém pododstavci každý systém pro odškodnění investorů poskytne půjčku úměrnou částce krytých peněžních prostředků a finančních nástrojů v každém systému, aniž by byl zohledněn systém získávající půjčku. Částky budou vypočítány podle posledních informací uvedených v čl. 4a odst. 2;
   b) systém získávající půjčku splatí půjčku nejpozději za pět let. [Druhá část věty byla převedena do třetího pododstavce]
   c) úroková sazba během úvěrového období se rovnámusí rovnat sazbě mezní zápůjční facility Evropské centrální banky během úvěrového obdobíemitující měnu, ve které byla učiněna půjčka. [Poměňovací návrh 46]

Celková výše půjčky poskytnuté každému systému získávajícímu půjčku nesmí překročit 20 % celkové výše finanční prostředků, které jsou dispozici pro poskytování úvěrů na úrovni Unie, jak se uvádí v čl. 4a odst. 8.

Půjčku podle prvního podostavce písm. b) může splácet v ročních splátkách a úrok je splatný pouze v době splácení;

3.  ESMA potvrdí, že podmínky uvedené v odstavci 1 byly splněny, uvede výši půjček, které mají být poskytnuty jednotlivými systémy pro odškodnění investorů na základě výpočtu podle odst. 2 písm. a), a počáteční úrokovou sazbu podle odst. 2 písm. c) a také dobu, na kterou se půjčka poskytuje.

ESMA předá systémům poskytujícím půjčku své potvrzení spolu s informacemi uvedenými v odst. 1 písm. g) do 15 pracovních dnů od obdržení informace od systému poskytujícímu půjčku . Systémy poskytující půjčku poskytnou co nejdříve, nejpozději však do 15 pracovních dnů po obdržení potvrzení a informacíé od ESMA, půjčku systému pro odškodnění investorů získávajícímu půjčku.

4.  Členské státy zajistí, aby příspěvky vybrané systémem pro odškodnění investorů získávajícím půjčku byly dostatečné pro uhrazení půjčené částky a aby byla co nejrychleji, a nejpozději do deseti letpěti let od získání půjčky, obnovena cílová úroveň financování. [Poměňovací návrh 47]

Všechny další pohledávky jsou vedlejší ve srovnání s pohledávkou systému pro odškodnění investorů, který poskytl půjčku. Tento systém pro odškodnění investorů je považován za preferovaného věřitele a mezi věřiteli zaujímá podle priority první místo.[Poměňovací návrh 48]

Aniž je dotčen druhý pododstavec, členské státy mohou stanovit jiné pořadí priorit mezi různými kategoriemi věřitelů.[Poměňovací návrh 49]

5.  V zájmu usnadnění účinné spolupráce mezi systémy pro odškodnění investorů musí mít systémy, popřípadě příslušné orgány, připravenyuzavřít smlouvy o spolupráci v písemné formě. Takové smlouvy zohlední požadavky uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů**. [Poměňovací návrh 50]

Příslušný orgán o existenci a obsahu smluv uvedených v prvním pododstavci uvědomí ESMA. Podle čl. 8 odst. 2 písm. g) a článku 34 nařízení (EU) č. 1095/2010 může ESMA k takovým smlouvám vydat stanoviska. Pokud příslušné orgány nebo systémy pro odškodnění investorů nemohou dosáhnout dohody nebo pokud dojde ke sporu ohledně výkladu takové dohody, ESMA spory vyřeší podle článku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Neexistence takových smluv uvedených v prvním pododstavci nemá vliv na pohledávky investorů podle čl. 2 odst. 2a nebo 2c. [Poměňovací návrh 22]

* Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1.

** Úř. věst. L 084, 26.03.1997, s.22.Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

"

(6)  Články 5 a 6 se nahrazují tímto:"

Článek 5

1.  Pokud investiční podnik, SKIPCP, depozitář nebo třetí strana, které jsou podle čl. 2 odst. 1 povinni účastnit se systému, neplní své povinnosti, které mají jako členové systému, musí to být ohlášeno příslušným orgánům, které vydaly investičnímu podniku nebo SKIPCP povolení a které ve spolupráci se systémem pro odškodnění investorů přijmou veškerá vhodná opatření, včetně uložení sankcí, aby zajistily, že investiční podnik, SKIPCP, depozitář nebo třetí strana své povinnosti splní.

2.  Pokud opatření uvedená v odstavci 1 nedokážou zajistit plnění povinností investičním podnikem SKIPCP, depozitářem nebo třetí stranou, může systém pro odškodnění investorů oznámit s výslovným souhlasem příslušných orgánů ve lhůtě ne kratší než 12 měsíců6 měsíců svůj záměr vyloučit investiční podnik, SKIPCP, depozitáře nebo třetí stranu z členství v systému. Systém pro odškodnění investorů nadále poskytuje krytí podle čl. 2 odst. 2a a 2cčl. 2 odst. 2, pokud jde o investiční operace a činnost SKIPCP během tohoto období. Pokud do uplynutí této lhůty investiční podnik SKIPCP, depozitář nebo třetí strana nesplní své povinnosti, může jej systém pro odškodnění investorů, opět po předchozím výslovném souhlasu příslušných orgánů, vyloučit.

3.  Investiční podnik SKIPCP nebo třetí strana vyloučená ze systému pro odškodnění investorů smí pokračovat v poskytování investičních služeb, svých operacích SKIPCP nebo jí mohou být svěřeny finanční nástroje investorů a SKIPCP za těchto okolností:

   a) pokud před svým vyloučením zavedl investiční podniky nebo třetí strana alternativní uspořádání pro odškodnění zajišťující, že se na investory a SKIPCP vztahuje krytí, které je alespoň rovnocenné krytí poskytovanému úředně uznaným systémem a má rovnocenné znaky jako tento úředně uznaný systém,
   b) pokud příslušný orgán odpovědný za vydání povolení investičnímu podniku nebo SKIPCP potvrdil, že podmínky uvedené v písmenu a) jsou splněny.

4.  Pokud investiční podnik nebo SKIPCP, jejichžjehož vyloučení je navrženo podle odstavce 2, nejsou schopnynení schopen provést alternativní uspořádání, které splňuje podmínky stanovené v odstavci 3 odejmou mu příslušné orgány bezodkladnějež mu vydaly povolení, jež mu vydaly.

   a) investičnímu podniku, kterému vydaly povolení, bezodkladně zamítnou povolení;
   b) ve vztahu k SKIPCP, který schválila, bezodkladně zamítnou povolení.

5.  Pokud depozitář nebo třetí strana, jejichžjejíž vyloučení je navrženo v souladu s odstavcem 2, nejsou schopninení schopna zavést alternativní pojistné uspořádání, které splňuje podmínky stanovené v odstavci 3, nebude povoleno svěřit jimaktiva investorů nebo SKIPCP.' [Poměňovací návrh 51]

Článek 6

Po odnětí povolení investičnímu podniku nebo SKIPCP se krytí podle čl. 2 odst. 2a a 2cčl. 2 odst. 2 nadále poskytuje, pokud jde o investiční operace provedené do odebrání povolení.‚. [Poměňovací návrh 52]

(7)  Články 8 a 9 se nahrazují tímto:

'Článek 8

1.  Krytí uvedené v čl. 4 odst. 1 a 3 se vztahuje na úhrnnou pohledávku investora u téhož investičního podniku nebo stejných SKIPCP podle této směrnice bez ohledu na počet účtů, jejich měnu a místo v Unii. [Poměňovací návrh 53]

2.  Při výpočtu krytí uvedeného v čl. 4 odst. 1 a 3 se přihlédne k podílu investora na společné investiční operaci.

Není-li stanoveno jinak, rozdělují se pohledávky mezi investory stejným dílem.[Poměňovací návrh 54]

Investorovi, jehož pohledávka nemůže být plně uspokojena, bude poskytnuta stejná míra krytí, jaká se předpokládala pro souhrnnou pohledávku.[Poměňovací návrh 55]

Členské státy mohou stanovit, že pohledávky týkající se společné investiční operace dvou nebo více osob jako společníků společnosti, členů sdružení nebo jiného obdobného seskupení bez právní subjektivity, mohou být pro účel výpočtu limitů stanovených v čl. 4 odst. 1 a 3 sečteny a lze s nimi nakládat, jako by vznikly z investice provedené jediným investorem.

3.  Pokud investor nemůže nakládat s penězi nebo cennými papírynástroji bez omezení, osoba, která s nimi může nakládat, obdrží odškodnění za předpokladu, že je nebo může být zjištěna přede dnem zjištění nebo rozhodnutí uvedeného v čl. 2 odst. 2 a 2bčl. 2 odst. 2.

Pokud mohou dvě nebo více osob nakládat s penězi nebo cennými papírynástroji, přihlédne se k podílu každé z nich podle předpisů upravujících správu peněz nebo nástrojů při výpočtu limitů stanovených v čl. 4 odst. 1 a 3. [Poměňovací návrh 56]

'Článek 9

1.  Systém pro odškodnění investorů přijme vhodná opatření k informování investorů o zjištění nebo o rozhodnutí uvedeném v čl. 2 odst. 2 a 2b a jestliže jim má být poskytnuto odškodnění, odškodnit je co nejdříve. Může stanovit lhůtu, ve které musí investoři uplatnit své pohledávky. Tato lhůta nesmí být kratší než pět měsíců ode dne zjištění nebo rozhodnutí uvedeného v článku 2 odst. 2 a 2b nebo ode dne, kdy toto zjištění nebo rozhodnutí bylo zveřejněno. [Poměňovací návrh 21]

Systém se nesmí dovolávat uplynutí lhůty uvedené v prvním pododstavci, aby odepřel plné krytí pro investora, který nebyl schopen uplatnit nárok na odškodnění včas. [Poměňovací návrh 57]

Investiční podniky na svých internetových stránkách zpřístupní veškeré informace týkající se podmínek krytí a kroků, jež mají být učiněny s cílem obdržet platbu v souladu s touto směrnicí.[Poměňovací návrh 58]

2.  Systém pro odškodnění investorů musí být schopen vyplatit pohledávky investora co nejdříve a v každém případě do tří měsíců od stanovení platnosti a výše pohledávky.

Za výjimečných okolností může systém pro odškodnění investorů požádat příslušné orgány o prodloužení této lhůty. Toto prodloužení nesmí přesáhnout tři měsíce. O každém prodloužení uděleném některému systému odškodnění a o okolnostech ospravedlňujících takové prodloužení informují příslušné orgány okamžitě ESMA.

Členské státy zajistí, aby se systémy pro odškodnění investorů účastnily insolvenčních nebo soudních řízení, která mohou být relevantní pro stanovení platnosti a výše pohledávky.

Třetím pododstavcem nejsou dotčeny systémy pro odškodnění investorů , které jsou schopny přijímat jiné metody stanovení platnosti a výše pohledávky.

Pokud závěrečná platba nebyla provedena během devíti měsíců od zjištění nebo rozhodnutí uvedeného v čl. 2 odst. 2 nebo 2b, členské státy zajistí, aby systém pro odškodnění investorů poskytl do tří měsíců od tohoto zjištění nebo rozhodnutí náhradní vyplacení částečného odškodnění ve výši přinejmenším jedné třetiny pohledávky na základě počátečního vyhodnocení pohledávky. Zůstatek bude proplacen během období stanoveného v prvním pododstavci tohoto odstavce poté, co bude přípustnost a výše pohledávek s konečnou platností stanovena. Členské státy zajistí, aby systém měl prostředky pro odebrání částek prozatímně vyplacených, pokud se zjistí, že pohledávka nebyla přípustná. [Poměňovací návrh 21]

Komise prostřednictvím aktůKomisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci přijme opatření v souladu s článkem 13a a za podmínek uvedených v článcích 13b a 13c opatření, za účelem stanovení konkrétního postupu vyřizování pohledávek investorů. i technická kritéria pro výpočet ztráty hodnoty SKIPCP v důsledku událostí uvedených v čl. 2 odst. 2b a 2c.[Poměňovací návrh 59]

3.  Bez ohledu na lhůtu stanovenou v odst. 2 prvním pododstavci může systém pro odškodnění investorů v případech, kdy investor nebo kterákoliv jiná osoba s nárokem nebo zájmem na určité investiční operaci byli v souvislosti s penězi, na které se vztahuje tato směrnice, obviněni z trestného činu týkajícího se praní peněz ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 2005/60/ES vzniklého z jednání, které je zakázané podle směrnice 2003/6/ES nebo v souvislosti s přímým či nepřímým financováním teroristických skupin, jak je vymezuje doporučení Rady ze dne 9. prosince 1999 o spolupráci v boji proti financování teroristických skupin, pozastavit veškeré platby až do rozhodnutí soudu nebo příslušného orgánu.‚. [Poměňovací návrh 60]

(8)  V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

‚1.  Členské státy zajistí, aby všechny investiční podniky nebo SKIPCP přijaly vhodná opatření k tomu, aby poskytly skutečným i případným investorům potřebné informace o systému pro odškodnění investorů, jejichž členem jsou investiční podnik nebo SKIPCP a jejichjeho pobočky v rámci Unie, nebo jakékoliv jiné způsoby odškodnění stanovené na základě čl. 2 odst. 1 druhého pododstavce nebo čl. 5 odst. 3. Investoři musí být informováni o ustanoveních systémů pro odškodnění investorů nebo jakémkoli jiném způsobu odškodnění, včetně výše a rozsahu krytí poskytovaného systémem pro odškodnění investorů a veškerých pravidlech případně stanovených v tomto ohledu členskými státy . Tyto informace musí být poskytnuty v jasné a srozumitelné formě. [Poměňovací návrh 61]

Na žádost musí být také poskytnuty informace o podmínkách odškodnění a o formalitách, jež musí být splněny pro vyplacení odškodnění.

Poskytnuté informace musí být poctivé, jasné a nezavádějící, a zejména musí objasnit situace a pohledávky kryté příslušným systémem pro odškodnění investorů a způsob jejich použití v přeshraničních situacích. Poskytnuté informace by též měly poskytnout příklady situací a pohledávek, na něž se systém nevztahuje.

1a.  Členské státy zajistí, aby částka, kterou investor zaplatí do systému pro odškodnění investorů, byla jasná a transparentní. O částce, kterou musí jednotlivý investor do systému zaplatit, buď jako procentní podíl ze své investice, nebo jako dodatečnou částku k dané investici, je skutečný či případný investor uvědoměn.‚.[Poměňovací návrh 62]

(9)  Článek 12 se nahrazuje tímto:

‚Článek 12

1.  Aniž tím jsou dotčena jiná práva, která mohou mít podle vnitrostátních právních předpisů, mohou systémy pro odškodnění investorů provádějící výplatu odškodnění investorů vstoupit do práv investorůsubjektů v likvidačním řízení až do výše svých plateb. [Poměňovací návrh 63]

2.  V případě ztráty způsobené finančními poměry třetí strany, která má v držení finanční nástroje patřící investorovi v souvislosti s investiční operací podle čl. 2 odst. 2 mohou systémy pro odškodnění investorů provádějící výplatu odškodnění investorů vstoupit do práv investorů nebo investičních podniků v likvidačním řízení až do výše svých plateb.

3.  V případě ztráty způsobené finančními poměry depozitáře nebo třetí strany, kterým byla svěřena aktiva SKIPCP, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2c, mají systémy provádějící výplatu odškodnění podílníků SKIPCP právo vstoupit do práv podílníků SKIPCP nebo SKIPCP v likvidačním řízení až do výše svých plateb.[Poměňovací návrh 64]

4.  Pokud třetí strana, která má v držení finanční nástroje patřící investorovi v souvislosti s investiční operací, nebo depozitář nebo třetí strana, kterým byla svěřena aktiva SKIPCP, mají své sídlo ve třetí zemi, ve které soudní systém neumožňuje výše uvedenému systému pro odškodnění investorů vstoupit do práv investičního podniku nebo SKIPCP, zajistí členské státy, aby investiční podnik nebo SKIPCP vrátilyvrátil systému pro odškodnění investorů částky až do výše svých plateb v případě, že obdrží částku rovnocennou částce, kterou obdrží v likvidačním řízení.‚. [Poměňovací návrh 65]

(10)  Vkládá se nový článek, který zní:

'Článek 13a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4a odst. 2, čl. 4a odst. 8, čl. 4a odst. 9 a čl. 9 odst. 2 se na dobu neurčitou svěřuje Komisi .je svěřená Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

1a.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 1a, čl. 4a odst. 2 pododstavci 2 a 3, čl. 4a odst. 3, čl. 4a odst. 3c pododstavec 3, čl. 4a odst. 9 a čl. 9 odst. 2 pododstavec 6 je svěřena Komisi na dobu čtyř let od ...(17). Komise předloží zprávu o přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku.

1b.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedená v čl. 4 odst. 1a, čl. 4a odst. 2 pododstavci 2 a 3, čl. 4a odst. 3a, čl. 4a odst. 3c pododstavci 3, čl. 4a odst. 9 a čl. 9 odst. 2 pododstavci 6 zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

2.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

2a.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 1a, čl. 4a odst. 2 pododstavce 2 a 3, čl. 4a odst. 3a, čl. 4a odst. 3c pododstavce 3, čl. 4a odst. 9 a čl. 9 odst. 2 pododstavce 6 vstoupí v platnost pouze pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce..

3.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 13b a 13c.

Článek 13b

1.  Přenesení pravomoci uvedené v čl. 4a odst. 2, čl. 4a odst. 8, čl. 4a odst. 9 a čl. 9 odst. 2 může být odvoláno Evropským parlamentem nebo Radou.

2.  Orgán, který zahájil interní postup rozhodování, zda zrušit přenesení pravomoci, se před přijetím konečného rozhodnutí snaží informovat v přiměřené lhůtě druhý orgán a Komisi o přenesených pravomocích, jež by mohly být zrušeny, včetně důvodů takového zrušení.

3.  Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí vyjmenovaných v daném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Neovlivní platnost již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 13c

1.  Evropský parlament a Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

2.  Pokud po uplynutí této lhůty Evropský parlament ani Rada proti aktu v přenesené pravomoci námitky nevyslovily, bude akt zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost dnem stanoveným v tomto věstníku.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada Komisi informovaly o svém záměru námitky nevyslovit.

3.  Pokud Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky proti přijatému aktu v přenesené pravomoci, nevstoupí takový akt v platnost. Orgán vyslovující námitky proti aktu v přenesené pravomoci vysvětlí důvody takového jednání.' [Poměňovací návrh 66]

(11)  Vkládá se následující článek, který zní:

'Článek 14a

Členské státy mohou uzavírat dohody o výměně informací s příslušnými orgány třetích zemí podle článku 63 směrnice 2004/39/ES a článku 102 směrnice 2009/65/ES.

"

(12).  Příloha I se mění takto:

a)  Bod 1 se nahrazuje tímto:"

1.  Profesionální investoři uvedení v bodech 1 až 4 oddílu I přílohy II směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů.

"

b)  Body 2, 3 a 8 se zrušují.

Článek 2

Provedení

1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do ...(18). Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Členské státy budou tyto předpisy používat od ...(19)* s výjimkou ustanovení provádějících článek 4b, která se budou používat od 31. prosince 2013.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

2a.  Odchylně od odstavců 1 a 2 dodržují členské státy, na které se podle smluv o přistoupení vztahují přechodná období, pokud jde o transpozici článku 4 směrnice 97/9/ES, ustanovení odstavců 1 a 2 uvedeného článku od data, kdy uplynou jejich příslušná přechodná období.[Poměňovací návrh 67]

Članek 2a

Zpráva a přezkum

Orgán ESMA posoudí do 31. prosince 2012 personální a finanční potřeby vyplývající z toho, že se orgán ujme svých pravomocí a povinností v souladu s touto směrnicí, a předloží zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Do 31. července 2012 a po otevřené konzultaci se zúčastněnými stranami předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu analyzující výhody a nevýhody zavedení systému pojistných smluv, který by doplnil či nahradil stávající systém pro odškodnění investorů.

V zájmu zajištění stejné úrovně ochrany pro investory, ať investují přímo prostřednictvím investičních podniků, nebo nepřímo s využitím SKIPCP, zpráva také s ohledem na připravovaný návrh Komise týkající se depozitářů SKIPCP a na základě otevřených konzultací se zúčastněnými stranami určí mezery v právní úpravě, včetně těch týkajících se rovnocenného odškodnění, a posoudí náklady a přínosy v souvislosti s rozšířením působnosti směrnice 97/9/ES na SKIPCP. V případě potřeby bude tato zpráva obsahovat legislativní návrhy praktických opatření za účelem rozšíření působnosti směrnice na SKIPCP.[Poměňovací návrh 68 a bod 2 opravy(20)]

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V ... dne [...].

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

(1) OJ C 99, 31.3.2011, s. 1.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011.
(3) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.
(4) Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22.
(5) Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 27.
(6) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.
(7) Úř. věst. L 135, 31.5.1994, s. 5.
(8) Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 26.
(9) Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.
(10) Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.
(11) Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16.
(12)+ Den vstupu pozměňující směrnice v platnost.
(13) P7_TA-PROV(2011)0313(COR01).
(14)+ Dva roky od vstupu pozměňující směrnice v platnost.
(15)+ + Pět let od vstupu pozměňující směrnice v platnost.
(16)+++ Pět let od vstupu pozměňující směrnice v platnost.
(17)+ Datum vstupu pozměňující směrnice v platnost.
(18)* Datum dvanáct měsíců po vstupu této směrnice v platnost.
(19)** Datum osmnáct měsíců po vstupu této směrnice v platnost.
(20) P7_TA-PROV(2011)0313(COR01).

Právní upozornění - Ochrana soukromí