Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2655(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0379/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/07/2011 - 7.20
CRE 05/07/2011 - 7.20

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0315

Priimti tekstai
PDF 308kWORD 55k
Antradienis, 2011 m. liepos 5 d. - Strasbūras
Persvarstyta Vengrijos Konstitucija
P7_TA(2011)0315RC-B7-0379/2011

2011 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl persvarstytos Vengrijos Konstitucijos

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 3, 4, 6 ir 7 straipsnius, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 49, 56, 114, 167 ir 258 straipsnius, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK), kuriuose reglamentuojamas pagrindinių teisių paisymas, populiarinimas ir apsauga,

–  atsižvelgdamas į Vengrijos pagrindinį įstatymą, kurį 2011 m. balandžio 18 d. priėmė Vengrijos Respublikos Nacionalinė Asamblėja ir kuris įsigalios 2012 m. sausio 1 d. (toliau – naujoji konstitucija),

–  atsižvelgdamas į Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos) nuomonę CDL(2011)016 dėl naujos Vengrijos Konstitucijos ir nuomonę Nr. CDL(2011)001 dėl trijų teisinių klausimų, kylančių rengiant naują Vengrijos Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 2011 m. sausio 25 d. parengtą pasiūlymą dėl rezoliucijos Nr. 12490 „Didelis nuosmukis teisinės valstybės ir žmogaus teisių srityse Vengrijoje“,

–  atsižvelgdamas į Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą Nr. 30141 (H. Schalk ir J. Kopf prieš Austriją), ypač į obiter dicta,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento parengtus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, dėl naujos Vengrijos Konstitucijos, taip pat į Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl persvarstytos Vengrijos Konstitucijos ir 2011 m. birželio 8 d. vykusias diskusijas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga yra grindžiama tokiomis vertybėmis kaip demokratija ir teisinė valstybė, kaip numatyta ES sutarties 2 straipsnyje, visapusišku žmogaus teisių ir laisvių paisymu, kaip įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir Europos žmogaus teisių konvencijoje, ir minėtųjų teisių teisinės reikšmės pripažinimu, kurį patvirtina būsimas ES prisijungimas prie EŽTK,

B.  kadangi Vengrija pasirašė EŽTK, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir kitus tarptautinius teisės aktus, pagal kuriuos ji privalo laikytis valdžių atskyrimo, valdžių pusiausvyros ir demokratijos bei žmogaus teisių populiarinimo principų ir juos taikyti,

C.  kadangi, kai naujos konstitucijos rengimas ir priėmimas priklauso valstybių narių kompetencijai, esamos ir stojančios valstybės narės ir ES privalo užtikrinti, kad konstitucijos turinys ir procedūra atitiktų ES vertybes, Pagrindinių teisių chartiją ir EŽTK ir kad priimtų konstitucijų turinys ir principai neprieštarautų minėtosioms vertybėms ir teisės aktams; kadangi šį faktą aiškiai patvirtina tai, jog kai kurios dabartinės ES valstybės narės privalėjo persvarstyti savo konstitucijas ir iš dalies jas pakeisti, kad galėtų įstoti į ES, arba pritaikyti savo konstitucijas prie vėlesnių Sutarčių reikalavimų, ypač Europos Komisijos prašymu,

D.  kadangi konstitucijos rengimo procese trūko skaidrumo ir naujoji konstitucija buvo parengta ir priimta per labai trumpą laiką, todėl neliko pakankamai laiko išsamioms ir esminėms viešosioms diskusijoms apie konstitucijos projektą, ir kadangi sėkminga ir teisėta konstitucija turėtų būti grindžiama kuo platesniu bendru sutarimu,

E.  kadangi Konstituciją plačiai kritikavo nacionalinės, Europos ir tarptautinės NVO ir kitos organizacijos, Venecijos komisija ir valstybių narių vyriausybių atstovai ir kadangi ji buvo priimta tik valdančiosioms partijoms priklausantiems parlamento nariams nubalsavus, vadinasi, nebuvo pasiekta jokio politinio ir visuomenės bendro sutarimo,

F.  kadangi Europos Parlamentas pritaria Venecijos komisijos išreikštam susirūpinimui, ypač dėl konstitucijos priėmimo proceso skaidrumo, atvirumo ir visapusiškumo ir jo trukmės ir dėl susilpnėjusios valdžios pusiausvyros, ypač nuostatų, kuriomis reglamentuojamas Konstitucinis Teismas, kiti teismai ir teisėjai, nes dėl šių nuostatų gali iškilti pavojus Vengrijos teisminių institucijų nepriklausomumui,

G.  kadangi naujojoje konstitucijoje nėra aiškiai įtvirtinami kai kurie principai, kurių Vengrija dėl teisiškai privalomų savo tarptautinių įsipareigojimų privalo paisyti ir kuriuos privalo skatinti, tokie kaip mirties bausmės ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos be galimybės suimtųjų paleisti tam tikromis sąlygomis prieš laiką uždraudimas, diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos uždraudimas ir pagrindinių teisių taikymo sustabdymas arba apribojimas pagal specialius dekretus,

H.  kadangi dėl naujojoje konstitucijoje įtvirtintų vertybių ir neaiškių formuluočių apibrėžiant pagrindines sąvokas, tokias kaip šeima ir teisė į gyvybę nuo apvaisinimo momento, kyla grėsmė, kad visuomenėje bus diskriminuojami kai kurie asmenys, ypač etninės, religinės ir seksualinės mažumos, nepilnos šeimos, asmenys, įregistravę partnerystę, ir moterys,

I.  kadangi dėl neaiškiai suformuluotos preambulės, ypač tų dalių, kuriose įtvirtinama valstybės pareiga pasirūpinti užsienyje gyvenančiais vengrais, gali būti sukurtas teisinis pagrindas veiksmams, kuriuos kaimyninės šalys laikys kaip kišimąsi į jų vidaus reikalus, o tai gali sukelti įtampą regione,

J.  kadangi naujojoje konstitucijoje įtvirtinta, kad jos preambulė turi teisinę galią, o dėl to gali rastis teisinių ir politinių pasekmių ir teisinio netikrumo,

K.  kadangi dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įtraukimo į naująją konstituciją gali dubliuotis Vengrijos ir tarptautinių teismų įgaliojimai, kaip pabrėžiama Venecijos komisijos nuomonėje,

L.  kadangi naujojoje konstitucijoje numatoma plačiai taikyti vadinamuosius konstitucinius įstatymus, kuriuos tvirtinant taip pat reikalinga dviejų trečdalių dauguma ir kuriuose bus reglamentuojama daug klausimų, susijusių su Vengrijos institucine sistema, naudojimusi pagrindinėmis teisėmis ir svarbiais susitarimais visuomenėje; kadangi tai praktiškai reiškia, kad šių įstatymų priėmimas yra naujosios Vengrijos Konstitucijos rengimo proceso dalis,

M.  kadangi pagal naująją konstituciją kai kurie klausimai, pvz., šeimos teisės specialieji aspektai ir mokesčių bei pensijų sistemos, kurie paprastai priklauso vyriausybės kompetencijai arba įeina į įprastus įstatymų leidėjo sprendimų priėmimo įgaliojimus, irgi turės būti reguliuojami konstituciniais įstatymais, o tai reiškia, kad būsimi rinkimai nebus tokie reikšmingi ir bus sukurta daugiau galimybių dviejų trečdalių daugumai įtvirtinti savo politinius prioritetus; kadangi priimant specialias ir išsamias taisykles konstituciniais įstatymais gali iškilti pavojus demokratijos principui,

N.  kadangi, kaip pabrėžė Venecijos komisija, kultūriniai, religiniai, socialiniai bei ekonominiai ir finansiniai klausimai neturėtų būti įtvirtinami konstituciniuose įstatymuose,

O.  kadangi neparlamentinis organas Biudžeto taryba, turinti ribotą demokratinį teisėtumą, turės galių vetuoti Nacionalinės Asamblėjos priimtą bendrą biudžetą ir tokiu atveju valstybės vadovas gali paleisti Nacionalinę Asamblėją, o tai reiškia didelius demokratiškai išrinkto įstatymų leidėjo veiksmų apimties apribojimus;

P.  kadangi veiksmingai veikianti keturių parlamentinių ombudsmenų sistema bus supaprastinta ir liks tik vienas ombudsmenas ir du pavaduotojai, o dėl to gali būti užtikrinama ne tokio pat lygio teisių apsauga ir jų įgaliojimai neapims buvusio ombudsmeno, atsakingo už asmens duomenis ir informacijos laisvę, įgaliojimų; kadangi pastarojo ombudsmeno įgaliojimai bus perduoti institucijai, kurios funkcijos neapibrėžtos,

Q.  kadangi tuo pačiu metu, kai buvo priimta naujoji konstitucija, Vengrijos vyriausybė ir valdančiosios partijos vykdė daug naujų paskyrimų į aukšto lygio pareigas, pvz., buvo paskirtas naujas generalinis prokuroras, Valstybės audito rūmų pirmininkas, Biudžeto tarybos pirmininkas; kadangi visai neseniai Vengrijos parlamentas išrinko naujojo Vengrijos Konstitucinio Teismo teisėjus, kaip reikalaujama naujojoje konstitucijoje; kadangi skyrimo procedūra ir rinkimas nebuvo pagrįsti bendru politiniu sutarimu;

R.  kadangi naujojoje konstitucijoje nustatomos labai bendros taisyklės, kuriomis reglamentuojama teisminė sistema, ir nėra aišku, ar Aukščiausiasis Teismas (nauju pavadinimu) turės tą patį pirmininką,

S.  kadangi Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja nusprendė parengti ataskaitą dėl naujosios Vengrijos Konstitucijos, pasiremdama Venecijos komisijos nuomone,

T.  kadangi naujosios konstitucijos rengimas ir priėmimas nebuvo paminėtas valdančiųjų partijų rinkiminėje programoje,

U.  kadangi Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius Ban-Ki Moon pareiškė, kad jis būtų dėkingas, jei Vengrijos vyriausybė paprašytų patarimų ir rekomendacijų šalies viduje ir iš Europos Tarybos ar Jungtinių Tautų, ir mano, kad Vengrija, kaip Europos Sąjungos valstybė narė, turėtų prašyti ES institucijų suteikti jai patarimų ir persvarstyti naująją konstituciją,

1.  ragina Vengrijos valdžios institucijas spręsti Venecijos komisijos iškeltas problemas ir susirūpinimą keliančius klausimus ir įgyvendinti jos rekomendacijas iš dalies keičiant naująją konstituciją arba priimant būsimus konstitucinius ir paprastus įstatymus, ypač:

   a) aktyviai siekti bendro sutarimo, kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas ir sudarytos sąlygos tikrai politinei ir socialinei įtraukčiai ir plačioms viešosioms diskusijoms apie būsimą konstitucinių įstatymų, numatytų naujojoje konstitucijoje, rengimą ir priėmimą;
   b) patvirtinti tik pagrindinę ir aiškiai apibrėžtą konstitucinių įstatymų, kuriais reglamentuojamos mokesčių ir pensijų sistemos, šeimos politikos klausimai ir kultūriniai, religiniai ir socialiniai bei ekonominiai klausimai, taikymo sritį ir taip sudaryti galimybes būsimoms vyriausybėms ir demokratiškai išrinktiems įstatymų leidėjams savarankiškai priimti sprendimus dėl šių klausimų; persvarstyti dabartinius Biudžeto tarybos įgaliojimus;
   c) Konstitucijoje ir jos preambulėje užtikrinti vienodą kiekvieno piliečio, nesvarbu, kokiai religinei, seksualinei, etninei ar kitai socialinei grupei jis priklauso, teisių apsaugą, kaip numatyta Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje;
   d) Konstitucijoje, taip pat ir jos preambulėje, aiškiai garantuoti, jog Vengrija paisys kitų šalių teritorinio vientisumo siekdama remti užsienyje gyvenančius vengrus;
   e) dar kartą įtvirtinti teisminių institucijų nepriklausomumą: Konstituciniam Teismui vėl suteikti teisę be išimčių persvarstyti su biudžetu susijusius teisės aktus, kaip reikalaujama pagal EŽTT teisę, persvarstyti nuostatą dėl privalomo trumpesnio teisėjų pensinio amžiaus ir aiškiai garantuoti nepriklausomą teisminės sistemos valdymą;
   f) naujoje konstitucijoje aiškiai apsaugoti visas pagrindines pilietines ir socialines teises laikantis Vengrijos tarptautinių įsipareigojimų, uždrausti mirties bausmę, laisvės atėmimą iki gyvos galvos be galimybės suimtųjų paleisti tam tikromis sąlygomis prieš laiką, suteikti pakankamai pagrindinių teisių apsaugos garantijų ir aiškiai įtvirtinti, kad pagrindinės teisės įgyjamos nuo gimimo ir yra besąlyginės;
   g) užtikrinti, kad reorganizuojant parlamentinių ombudsmenų sistemą nebūtų siekiama sumažinti dabartines garantijas dėl teisių apsaugos ir skatinimo šalies mažumų pasaugos, asmens duomenų apsaugos ir visuomenei aktualios informacijos skaidrumo srityse, taip pat ir dėl atitinkamų organų, atsakingų už šiuos klausimus, nepriklausomumo;
   h) užtikrinti, kad dėl Pagrindinių teisių chartijos įtraukimo į naująją konstituciją nekiltų problemų aiškinant šalies teismų, naujojo Vengrijos Konstitucinio Teismo ir ES Teisingumo Teismo įgaliojimus ir šių teismų įgaliojimų dubliavimosi problemų;

2.  ragina Komisiją išsamiai persvarstyti ir išanalizuoti naująją konstituciją ir konstitucinius įstatymus, kurie bus ateityje priimami, siekiant patikrinti, ar jie atitinka Bendrijos teisyną, ypač Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ir Sutarčių tekstą bei principus;

3.  paveda atitinkamiems komitetams stebėti, kaip sprendžiamas šis klausimas, bendradarbiaujant su Venecijos komisija ir Europos Taryba ir įvertinti, ar rekomendacijos buvo įgyvendintos ir kaip jos buvo įgyvendintos;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Tarybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Pagrindinių teisių agentūrai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai ir JT Generaliniam Sekretoriui.

Teisinė informacija - Privatumo politika