Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0325(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0237/2011

Внесени текстове :

A7-0237/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/07/2011 - 6.1

Приети текстове :

P7_TA(2011)0321

Приети текстове
PDF 276kWORD 32k
Сряда, 6 юли 2011 г. - Страсбург
Списък на документите за пътуване, даващи право на притежателя им да премине външните граници, и върху които може да се полага виза***I
P7_TA(2011)0321A7-0237/2011
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2011 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно списъка на документите за пътуване, даващи право на притежателя им да премине външните граници, и върху които може да се полага виза и относно създаването на механизъм за установяването на този списък (COM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0662),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0365/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид поетия с писмо от 29 юни 2011 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0237/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2011 г. с оглед приемането на Решение …/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно списъка на документите за пътуване, които дават право на притежателя им да премине външните граници и върху които може да се поставя виза, и относно създаването на механизъм за създаването на този списък
P7_TC1-COD(2010)0325

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 1105/2011/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност