Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2304(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0221/2011

Внесени текстове :

A7-0221/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/07/2011 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0322

Приети текстове
PDF 439kWORD 134k
Сряда, 6 юли 2011 г. - Страсбург
Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж
P7_TA(2011)0322A7-0221/2011

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2011 г. относно Европейския широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж (2010/2304(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид препоръката на Комисията от 20 септември 2010 г. относно регулирания достъп до мрежи за достъп от следващо поколение (NGA)(1)

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2010 г., озаглавено „Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж COM(2010)0472,

–  като взе предвид своята позиция от 11 май 2011 г. относно предложението на Комисията за решение на Европейския парламент и на Съвета за формулиране на първата програма за политика в областта на радиочестотния спектър(2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 август 2010 г., озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа (“Digital Agenda for Europe„)“ (СOM(2010)0245),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за формулиране на първата програма за политика в областта на радиочестотния спектър и съобщението на Комисията „Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж“ (TEN/434-435 - CESE 362/2011),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 септември 2009 г., озаглавено „Насоки на Общността относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи“ (3),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 4 август 2009 г., озаглавено „Доклад за конкурентоспособността на Европа по отношение на цифровите технологии: Основни постижения на стратегията i2010 през периода 2005‐2009 г.“ (COM(2009)0390),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 юни 2009 г., озаглавено „Интернет на нещата: план за действие за Европа“ (COM(2009)0278),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 януари 2009 г., озаглавено „Да инвестираме днес за бъдещето на Европа“ (COM(2009)0036),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 март 2006 г. озаглавено „Преодоляване на широколентовата разлика“ (COM(2006)0129),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 април 2006 г., озаглавено „'План за действие i2010 за електронното управление: Ускоряване на електронното правителство в Европа в полза на всички (COM(2006)0173),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 април 2004 г., озаглавено „Електронното здравеопазване ‐ подобряване на здравеопазването за европейските граждани: План за действие за изграждане на Европейско пространство за електронно здравеопазване (COM (2004)0356),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно Интернет на нещата(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно нова програма за цифровите технологии за Европа: 2015.eu(5),

–  като взе предвид своята препоръка към Съвета от 26 март 2009 г. относно укрепване на сигурността и основните свободи в интернет(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 24 септември 2008 г. относно пълноценното използване на предимствата от цифровия дивидент в Европа: общ подход към използването на радиочестотния спектър, освободен при преминаване към цифрово радиоразпръскване(7),

–  като взе предвид резолюцията си от 19 юни 2007 г. относно изграждане на европейска политика в областта на широколентовите мрежи(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2007 г., озаглавена „Пътят към разработване на европейска политика в областта на радиочестотния спектър“(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2006 г. относно създаването на европейско информационно общество за растеж и работни места(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2005 г. относно информационното общество(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 октомври 1998 г. относно глобализацията и информационното общество: необходимостта от засилена международна координация(12),

–  като взе предвид рамковите документи на ЕС за електронни съобщения, както те са изменени, и по-специално Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива), Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение), Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа), Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга), Директива 2002/58/ЕО Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) и Регламент (ЕО) № 1211/2009 (Регламент относно ОЕРЕС),

–  като взе предвид Европейския план за икономическо възстановяване (COM(2008)0800),

–  като взе предвид приложение III към Регламент за изменение (ЕО) № 473/2009 на Съвета от 25 май 2009 г.,

–  като взе предвид член 189 от Договора от Лисабон,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по регионално развитие и комисията по култура и образование (A7-0221/2011),

A.  като има предвид, че осигуряването на мощни широколентови мрежи в целия ЕС е от жизненоважно значение за изпълнението на целите на стратегията „ЕС 2020“, за да се насърчи разумният, устойчиви, приобщаващ и териториално сближаващ икономически растеж, за да се подобри положението в областта на трудовата заетост, за да се засили конкурентоспособността на Европа чрез улесняване на научноизследователската дейност и иновациите, което от своя страна би позволило на всички региони, градове, общини и обществени прослойки да се възползват от цифровата среда и би им дало възможност да използват новите цифрови технологии за обществени услуги,

Б.  като има предвид, че широколентовият достъп се осъществява с помощта на множество платформи (меден кабел, коаксиален кабел, оптични влакна, стационарен и мобилен безжичен достъп, спътников и т.н.), че е привлякъл ползватели от всички групи (потребители, предприятия, правителствени структури, обществени организации и организации с нестопанска цел, включително училища, библиотеки, болници, агенции за обществена сигурност), които използват широколентов достъп за различни услуги (електронна търговия, здравеопазване, гласови и визуални съобщения, развлекателна дейност, управление на автомобилния парк, правителствени услуги, образование, професионално обучение и много други) и че също прави възможни приложения за осъществяване на връзка между машини (интелигентни електромери и интелигентни мрежи, безжични монитори за следене на сърдечната дейност, аварийни служби, алармени системи, телеметрия на превозните средства, проследяване на материалните запаси и др.),

В.  като има предвид, че признаването и приемането на различни платформи, ползватели и услуги като част от широколентовата екосистема ще спомогне за гарантирането на стопроцентен широколентов достъп и ще донесе множество ползи за свързаното с него общество, което на свой ред ще насърчи стопроцентното възприемане на широколентов достъп, като има предвид, че една от целите на ЕС следва да бъде да се способства употребата на цифровите технологии от страна на всички региони и социални групи,

Г.  като има предвид, че устойчивият достъп до инфраструктура и конкуренцията по отношение на услугите, заедно с поставянето на реалистични, осъществими цели „отгоре надолу“, ще предоставя връзките от следващото поколение по ефикасен начин и в съответствие с търсенето,

Д.  като има предвид, че политиката на ЕС относно широколентовия достъп трябва да положи основите за развитие там, където ЕС може да поеме водеща роля по отношение на широколентовия достъп и скоростта, мобилността, покритието и капацитета; като има предвид, че водещата световна роля в сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е от съществено значение за просперитета и конкурентоспособността на ЕС; като има предвид, че европейският пазар с почти 500 милиона население, свързано с високоскоростен широколентов достъп, би могъл да действа като инициатор за развитието на вътрешния пазар, като създава уникална критична маса от потребители в световен мащаб, предоставя нови възможности на всички региони и предлага по-голяма стойност на потребителите, а на Съюза - способността да бъде водеща световна икономика, основана на знанието. като има предвид, че бързото разгръщане на широколентовия достъп е от изключително значение за даване на тласък на иновациите и производителността на ЕС, както и за стимулирането на нови МСП и създаването на работни места в ЕС,

Е.  като има предвид изключителната важност на преодоляването на цифровото разделение и постигането на достъп до широколентов интернет за всички в ЕС с цел създаване на европейска добавена стойност, по-специално по отношение на отдалечените и селските райони с цел гарантиране на социално и териториално сближаване,

Ж.  като има предвид, че широколентовият достъп е важен за прилагането на нови технологични инфраструктури, необходими за водещата научна, технологична и промишлена роля на ЕС, като „изчислителни облаци“ (cloud computing), суперкомпютри, Интернет на нещата и интелигентна компютърна среда, припомня, че подходящият широколентов достъп и подходящата скорост са с основно значение за развитието и ефикасното използване на такива новаторски информационни и комуникационни технологии; освен това отбелязва, че тези технологии и услугите, които те предоставят, са предназначени да носят полза както за потребителите, така и за предприятията, включително МСП;

З.  като има предвид, че обществените участници могат да допринесат значително за развитието на широколентов достъп за всички и на достъп от следващо поколение в необслужваните и слабо обслужваните области; като има предвид, че публичните инвестиции следва да функционират по такъв начин, че да допълват частните инвестиции и да засилват конкуренцията; като има предвид, че инвеститорите в достъп от следващо поколение трябва да запазят подходящи стимули, за да продължат да инвестират в широколентов достъп,

И.  като има предвид, че през последното десетилетие частният сектор е инвестирал стотици милиарди евро в съоръжения за широколентов достъп, в услуги, приложения и съдържание, без обаче всички европейски граждани да почувстват ползите от широколентовия достъп; като има предвид, че насърчаването на публичните и частните инвестиции следва да продължи да бъде основната движеща сила на стимулирания от широколентов достъп растеж в ЕС,

Й.  като има предвид решението, взето на министерската конференция на Съюза за Средиземноморието, проведена на 4 ноември 2008 г. в Марсилия, за намаляване на цифровото разделение между двата бряга на Средиземно море, което стана основа за предложението BB-MED (широколентов достъп за Средиземноморието),

Широколентов достъп за всички

1.  Отбелязва, че съобщението съставлява само част от по-широк пакет, който също така включва Програмата за цифрови технологии, Съюза за иновации, Програмата за политика в областта на радиочестотния спектър, програмите за европейско и национално финансиране с оглед създаване на система за взаимопомощ за ефективното доразработване, достъп до и използване на мрежите, независимо дали наземни фиксирани и мобилни или чрез спътник;

2.  Отбелязва, че концепцията за широколентов достъп се развива непрекъснато, тъй като е нараснал броят на платформите и ползвателите, а диапазонът от услуги се е умножил експоненциално; понастоящем широколентовият достъп не означава единствено достъп до интернет и не се свежда до пряка връзка между човешки същества, тъй като междумашинните връзки и приложения се разпространяват бързо;

3.  Отбелязва, че както фиксираният, така и мобилният трафик на данни експоненциално нараства и че редица действия, като допълнителното хармонизирано разпределение на спектъра за безжичен широколентов достъп, по-голяма ефикасност на спектъра и бързо въвеждане на мрежи за достъп от следващо поколение, ще бъдат от ключово значение за управлението на това нарастване;

4.  Счита следователно, че целта трябва да бъде установяването на ЕС като световен лидер в областта на свързаната с ИКТ инфраструктура; За да бъде постигната тази цел на всички европейци трябва да бъде предоставен стопроцентов широколентов достъп до 2013 г., като на всички ползватели в селските райони трябва да бъде предоставена услуга от поне 2Mbps, като в другите райони скоростите трябва да бъдат много по-високи; обръща внимание на Комисията, че за да противодейства на възникването на цифрово разделение основният достъп в селските райони ще трябва да вземе предвид нарастващите изисквания на пренос за иновативни интернет услуги, като например електронно правителство, електронно здравеопазване или електронно обучение; счита, че когато се отчита въпросът за начина на финансиране на тези цели, следва да се обърне изключително внимание на конкуренцията, за да бъдат избегнати нарушения на пазара и бъде предоставена възможност на пазара на първо място да предоставя решения;

5.  Отбелязва, че за да бъде достигната навреме целта от 100 Mbps, до 2015 г. приблизително 15% от домакинствата в ЕС следва да имат абонамент най-малко за тази скорост;

6.  Припомня значението на това, да бъдат осъществени целите на Програмата за цифрови технологии, т.е да се гарантира достъпа на всички граждани на ЕС до широколентов достъп със скорост не по-малка от 30 Mbps до 2020 г., като се даде възможност на ЕС да разполага с възможно най-високите скорости и капацитет на широколентов достъп; подчертава, че за да бъдат постигнати целите на стратегията „ЕС 2020“, свързани с широколентовия достъп, програмата за цифровите технологии трябва да установи референтни стойности за междинните години 2013, 2015 и 2018 г. както на равнище ЕС, така и на национално равнище;

7.  Подчертава необходимостта от възможно най-ефективно от икономическа гледна точка използване на всички налични технологии, включително мобилни и спътникови, за постигане на широколентов обхват в селските и планинските райони и островите, без това да води до несъразмерни тежести за потребителите, регионите в държавите-членки или отрасъла;

8.  Подчертава, че бъдещото разпределяне на радиочестотния спектър трябва да проправи път за водещата роля на ЕС по отношение на безжичните приложения и новите услуги; посочва, че достъпът до нискочестотни радио ленти, в съчетание с техните характеристики на разпространение, които позволяват покриване на по-големи разстояния, е от решаващо значение за улесняването на безжичния широколентов обхват за селските и планински райони и островите, което позволява достъп до всички предвидими интернет услуги; подчертава, че Европа трябва да остане начело на научно-техническите и технологични нововъведения в областта на безжичните услуги; отбелязва, че е от основно значение да се улесни достъпът до широколентовите инфраструктури, включително наземното оборудване на потребителите, за да се помогне на потребителите да преминат към ползване на широколентов достъп до интернет чрез спътник по достъпен начин в селските, планинските и островните райони и да им се помогне да имат достъп до всички предвидими интернет услуги;

9.  Препоръчва улесняването на бързото използване на „цифровия дивидент“ за нови мобилни широколентови услуги чрез хармонизиран и неутрален по отношение на технологиите подход на територията на ЕС, което ще предостави икономии от мащаба и ще допринесе за избягването на водещите до загуби трансгранични проблеми, свързани с радиосмущенията, като същевременно се избягват смущенията на приема на цифрова телевизия/ телевизия с висока разделителна способност (HDTV) въз основа международните стандарти; подчертава необходимостта от подкрепата на ЕС за проекти и експерименти с „безжични градове“;

10.  Счита, че е от основно значение за учебните и изследователските институти да имат достъп до широколентова инфраструктура, за да се гарантира свободното движение на знания за целите на подготовка на по-младите поколения и постигане на конкурентоспособен ЕС; призовава Комисията и държавите-членки да разработят европейски и национални програми с цел улесняване и осигуряване на финансиране за достъпа до широколентова инфраструктура за всички учебни и изследователски институти до 2015 г.; счита, че до 2015 г. всички европейски изследователски и академични институции трябва да бъдат свързани от ултрависокоскоростни преносни мрежи, чиято скорост се измерва в Gbps, създавайки локална мрежа за единното европейско изследователско пространство;

11.  Призовава държавите-членки да насърчават и разширяват високоскоростните връзки с отворен достъп, като включват важна обществена инфраструктура, разположена в отдалечени райони (училища, болници и други публични институции), като средство за подобряване на обществените услуги и утвърждаване на високоскоростните връзки в отдалечените региони, с което се намаляват инвестиционните разходи за местното частно разпространение;

12.  Предлага държавите-членки да бъдат настоятелно призовани да приложат обществени политики за подпомагане въвеждането на новите технологии и да насърчат въвеждането на методи на преподаване в цифров вид; приканва в тази връзка Комисията да благоприятства обмена на най-добри практики между държавите-членки и държавите извън ЕС;

13.  Припомня, че новите технологии и достъпът до високоскоростни връзки влияят положително върху образованието, включително чрез създаване на добри възможности за дистанционно обучение най-вече за най-отдалечените региони, информираността, комуникациите и свободното време на гражданите

14.  Подчертава необходимостта в рамките на ЕС да се правят дългосрочни инвестиции в научни изследвания, свързани както с бъдещите стационарни, така и с бъдещите мобилни комуникационни технологии; призовава Комисията да продължи да развива съвместни технологични инициативи в тези области с участието на университети, научноизследователски институти, производители на устройства и доставчици на услуги и съдържание; счита, че тези платформи предоставят оптималните средства за разработване и използване на нови технологии и ще осигурят на ЕС значително конкурентно предимство;

15.  Отбелязва, че излъчващите оператори следва да могат да предоставят висококачествено плуралистично аудиовизуално съдържание като използват съществуващите платформи за разпространение, включително наземните платформи, както и широколентовите мрежи, най-вече за услугите при поискване, при условие че тези широколентови мрежи отговарят на същите изисквания по отношение качеството на услугата и увеличават ефикасността на използването на радиочестотния спектър;

16.  Отправя искане до Комисията, с цел да се създаде свързана, последователна и ефективна структура на ЕС за разпределяне на всички ресурси, спешно да представи подходящо предложение за стратегически план, съдържащ единна рамка за всички аспекти на сигурността на киберпространството в ЕС, да гарантира пълна защита и устойчивост на мрежовите и критичните информационни инфраструктури, включително минимални стандарти и сертификати за безопасност, обща терминология, управление на произшествията в киберпространството и пътна карта за сигурността в киберпространството; счита, че такъв план следва да определи приноса, който се изисква от всеки участник, включително Комисията, държавите-членки, ENISA, Европол, Евроюст, ЕС и националните екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти, другите съответни структури и органи на ЕС и на държавите-членки, както и частния сектор, и като се обхване ролята на ЕС и представителството на Съюза на международно равнище;

17.  Счита, че задълженията за универсални услуги биха могли да се превърнат в допълнителен стимул за създаването на широколентов достъп и насърчава Комисията в тази връзка бързо да направи преглед на обхвата на универсалните услуги;

18.  Приканва държавите-членки, в тясно сътрудничество с всички заинтересовани участници, да създадат на национално равнище планове за широколентов достъп и да приемат оперативни планове с конкретни мерки за постигане на целите за 2013 и 2020 г., определени в програмата за цифрови технологии; призовава Комисията да проучи тези планове, да предложи оптимални решения и да координира тяхното изпълнение с държавите-членки;

Широколентови достъп за икономически растеж, иновации и конкурентоспособност на световно равнище

19.  Счита, че са необходими нови високоскоростни мрежи и услуги за засилване на конкурентоспособността на ЕС в международен аспект и за създаване на висококачествена заетост;

20.  Счита, че съчетанието от конкуренция и внимателно подбрани цели както по отношение на инфраструктурата, така и на услугите, осигурява най-добрата основа за устойчиви инвестиции, иновации и възприемане; въпреки това подчертава, че в някои случаи по-доброто сътрудничество между заинтересованите страни също може да насърчи инвестициите;

21.  Счита, че широколентовите мрежи с голям капацитет и оптичните кабели в мрежите за достъп (оптичен кабел до дома) са от изключителна важност от гледна точка както на крайните потребители и техните потребности, така и на икономическото развитие с оглед на все по-широката употреба на широколентови приложения;

22.  Препоръчва насърчаване на конкурентен пазар за инвестиции и използване на фиксирана и безжична широколентова инфраструктура; отбелязва, че един конкурентен пазар е катализатор за допълнителни инвестиции и иновации посредством доставчици на комуникации, приложения и съдържание, както и важна платформа за цифровата икономика; признава факта, че една солидна платформа ще свързва правителството, отделните потребители и фирмите в местоположения от двете страни на Атлантическия океан и поради тази причина ЕС и САЩ по-специално трябва да следват смели програми за насърчаване на широколентовия достъп;

23.  Насърчава Комисията, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) и доставчиците на услуги да работят за намирането на общ подход до 2013 г. за укрепването на единния пазар за бизнес и комуникации в целия ЕС;

24.  Подчертава, с оглед на постигането на целта за конкурентоспособни пазари на мобилни комуникации, важността на конкурентно и навременно предоставяне на радиочестотен спектър за безжичен широколентов достъп чрез Програмата за политика в областта на радиочестотния спектър и призовава държавите-членки да предоставят на разположение честотната лента от 800MHz до 2013 г., като зачитат съществуващите услуги;

25.  Припомня, че цифровият свят и ИКТ са двигатели на новаторството и поради това достъпът до високоскоростен широколентов интернет е основна предпоставка във всички европейски партньорства за иновации, тъй като повишава сътрудничеството и участието от страна на гражданите;

26.  Изтъква важното значение за гореспоменатите сектори на обществените поръчки за решения, основаващи се на научноизследователската и развойна дейност, преди реализацията им на пазара, като средство за стимулиране на благоприятен цикъл в технологичното развитие и търсенето на услуги във връзка с високоскоростен широколентов достъп;

27.  Счита, че публичните финансови ресурси, предназначени за гарантиране на широколентов достъп, могат да бъдат ефикасен механизъм за повишаване на равнището на конкурентоспособност на регионите на ЕС, ако са насочени към развиване на модерни инфраструктури от ново поколение с висок предавателен капацитет в областите, в които има значителен недостиг на широколентова връзка; вярва, че тези области, особено ако са с развита промишленост и гъсто населени, биха могли да се възползват много бързо от новаторския и творчески потенциал на новите услуги, достъпни за гражданите и за предприятията;

28.  Счита, че разширяването на широколентовите мрежи, най-вече в селските райони, ще даде възможност за подобряване на комуникациите на населението, по-специално на лица с намалена подвижност или живеещи в условия на изолация, за повишаване на достъпа до услуги и за насърчаване на развитието на МСП в селските райони, като в резултат ще способстват за създаването на нови работни места и за развитието на нови услуги в тези райони;

29.  Изразява съжаление, че финансирането в размер на 1 млрд. евро, обявено през 2008 г. в плана за европейско икономическо възстановяване, касаещо стопроцентовото широколентово покритие до края на 2010 г., не е разпределено и следователно тази цел не е постигната; призовава Комисията и държавите-членки да разпределят необходимите суми за постигане на целта за осигуряване на стопроцентово широколентово покритие до 2013 г. при преразглеждането на настоящата многогодишна финансова рамка;

30.  Подчертава неотложната нужда от създаване на конкурентен единен цифров пазар като водеща инициатива за отваряне на вътрешния пазар за всички граждани на ЕС; призовава за създаването на „обслужване на едно гише“ по отношение на ДДС във всяка държава-членка с цел улесняване на трансграничната електронна търговия за МСП и предприемачите;

31.  Заявява, че голямото търсене на връзки, което същевременно лансира профила на онлайн икономиката на ЕС, допринася за мрежовата готовност на ЕС и отговаря на обществените промени, осъществяващи се в рамките на единния пазар, следва да бъде подкрепено с подходящи средства и солидна конкурентна инфраструктура, които са необходими за реализацията на европейския проект за широколентов достъп;

32.  Подчертава, че широколентовите услуги имат ключово значение за конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и допринасят в голяма степен за икономическия растеж на ЕС, социалното сближаване, качествената трудова заетост и участието на всички райони и обществени групи в цифровия живот в ЕС; вярва, че успешното прилагане на „пакета за широколентов достъп“ е от съществено значение за справяне с безработицата, най-вече сред младите хора, чрез предоставяне на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европа, както предвижда стратегията „ЕС 2020“;

33.  Приветства инициативата на Комисията за свикване на цифрова асамблея през юни 2011 г.;

Стимулиране на инвестициите и конкуренцията

34.  Подчертава необходимостта мерките, предприети от държавите-членки и промишления сектор и насочени към постигане на целта за широколентов достъп за всички, да бъдат съсредоточени върху търсенето и да избягват нарушаване на правилата на пазара или създаване на прекомерна тежест за сектора;

35.  Отбелязва, че потенциалните рискове, свързани с изграждането на скъпа инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение, са големи, като периодите на възвръщаемост са дълги; заявява, че регулирането не следва да има възпиращо въздействие по отношение на инвестициите в тази инфраструктура и следва да гарантира, че за всички участници на пазара са налице достатъчно стимули за извършване на инвестиции;

36.  Подчертава, че разходите за инвестиции в инфраструктура трябва да се финансират от пазара; при все това отбелязва, че когато е малка вероятността от внедряване на отворена инфраструктура посредством пазарните сили в разумен срок, рамката за държавна помощ за широколентов достъп и целенасоченото използване на средства на Общността, включително чрез ЕИБ, структурните фондове и ЕЗФРСР, може да се окаже най-напредничавото допълващо средство за ускоряване на въвеждането на широколентовия достъп; призовава Комисията в своя преглед на насоките за държавна помощ за широколентов достъп да осигури устойчива и последователна рамка, която подкрепя конкуренцията и ефективните инвестиции в отворени мрежи и да позволи гъвкаво разпределение на средства на ЕС в рамките на съответните програмни периоди;

37.  Подкрепя всички мерки, които ще способстват за намаляване на разходите, свързани със строителни работи, и подчертава необходимостта от новаторски услуги за стимулиране на разпространението; подчертава необходимостта от насърчаване на нови умения и знания за предоставяне на новаторски услуги и адаптиране към технологичните промени и счита, че инвестициите в нови, отворени и конкурентни мрежи трябва да бъдат подкрепени от мерки, предприети от местните, регионалните и националните органи, с цел намаляване на разходите; призовава за заделяне на публични (национални и европейски) средства за развитие на инфраструктури за широколентови комуникации в изолирани, слабо населени и отдалечени райони, които не са достатъчно привлекателни за доставчиците по отношение на рентабилността;

38.  Подчертава необходимостта от по-добри насоки относно широколентовите инвестиции за местните и регионалните органи с цел насърчаване на пълното усвояване на средствата от фондовете на ЕС, като данните за разходите за структурните фондове предполагат, че регионите изпитват трудности при усвояването на наличните средства и при тяхното насочване към проекти, свързани с широколентовия достъп; счита, че държавната помощ за широколентови инвестиции следва да се използва във взаимодействие със структурните фондове с цел стимулиране на местното предприемачество и местната икономика, създаване на работни места на местно равнище и насърчаване на конкуренцията на пазара за далекосъобщения; счита, че с цел максимално използване на ограниченото публично финансиране, независимо дали пряко от държавите-членки или чрез ЕС, това финансиране трябва да поставя ясен акцент върху тези проекти, при които може да се очаква максимален ефект на частните инвестиции с цел допълнително повишаване на покритието и капацитета; подчертава необходимостта от публични средства или заеми при преференциални условия съгласно насоките на Комисията относно държавната помощ, които следва да бъдат насочени към актуални за бъдещето, трайни и открити инфраструктури, подкрепящи конкуренцията и избора на потребителите;

39.  Подчертава, че действията в тази област се предприемат най-вече на местно равнище, и подкрепя усилията на Комисията за развитие и усъвършенстване на механизмите, които ще осигурят на местните органи възможността да получават съответната информация, за да намалят инвестиционните разходи; счита, че за да бъдат напълно оперативни плановете за широколентов достъп, е необходимо не само сътрудничество между Комисията и държавите-членки, но и участие на регионалните и местните органи при разработването на плановете;

40.  Отчита, че е необходима регулаторна сигурност, за да се насърчават инвестициите и да се преодолеят пречките пред изграждането на мрежи от следващо поколение, и насърчава националните регулаторни органи (НРО) да следват стимулиращи конкуренцията политики, гарантиращи прозрачност и недискриминация на пазара на далекосъобщения на едро, което би предоставило справедливи условия за достъп на всички конкуренти до инфраструктурата; призовава държавите-членки да спазват правилата на ЕС за далекосъобщенията, а НРО да прилагат препоръката за достъп от следващо поколение (NGA); призовава Комисията да приложи в регулаторната рамка повече елементи, които стимулират инвестициите, и да предостави стимули за използване на взаимодействията в резултат от инфраструктурните проекти;

41.  Подчертава значението на конкурентните пазари за постигане на достъпен в ценово отношение широколентов достъп и подчертава необходимостта от бързо прилагане от страна на държавите-членки и националните регулаторни органи на преработената рамка на ЕС за далекосъобщенията и на препоръката относно достъпа от следващо поколение;

42.  Отбелязва необходимостта от ясни насоки за държавите-членки с цел да се гарантира, че средствата се насочват своевременно за ключови цели, свързани с широколентовия достъп, като се спазва принципът за рентабилност и пропорционалност на мерките;

43.  Призовава за създаването на благоприятна за инвестициите рамка за достъп от следващо поколение и високоскоростен безжичен достъп (мобилен и сателитен), която, наред с другото, гарантира правна сигурност и насърчава инвестициите, конкуренцията и неутралността на технологиите, като предоставя на участниците на пазара избора на технологии;

44.  Призовава държавите-членки да гарантират недискриминиращ достъп до строителните работи и да улеснят достъпа до проводи, като по този начин намалят значително инвестиционния праг;

45.  Призовава Комисията, с подкрепата на държавите-членки, да изготви карта на областите, в които предлагането на такива услуги е недостатъчно или изобщо липсва;

46.  Отбелязва, че с цел максимизиране на достъпа и възприемането на широколентовите услуги политиката на ЕС трябва да насърчава разгръщането на ефикасни и достъпни в ценово отношение мрежи, приложения, оборудване за достъп, услуги и съдържание; насърчава държавите-членки да развият електронно правителство, електронна демокрация, електронно обучение и електронни услуги в областта на здравеопазването, които ще повишат търсенето на широколентов достъп;

47.  Подчертава, че там, където пазарните сили са в състояние да осигурят конкурентен достъп до широколентови услуги, държавната политика следва да насърчава инвестиции и новаторство от страна на частния сектор чрез премахване на пречките за внедряването на технологията;

48.  Подкрепя съвместната работа на Комисията и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за подобряване на финансирането на високоскоростни и свръхвисокоскоростни мрежи и подчертава необходимостта това финансиране да бъде насочено към проекти за отворена инфраструктура, в подкрепа на разнообразието от услуги;

49.  Приветства предложението на Комисията за проучване на нови източници на финансиране и новаторски инструменти за финансиране; за тази цел подкрепя създаването на система на ЕС за облигации за финансиране на проекти, която, в сътрудничество с ЕИБ и гарантирана от бюджета на ЕС, ще отговори на настоящите пропуски във финансирането поради нежеланието от страна на частните инвеститори и сериозните ограничения на националните бюджети; поради това настоятелно призовава Комисията възможно най-скоро да изготви конкретни законодателни предложения за прилагане на този алтернативен източник на финансиране за основни инфраструктурни проекти с европейска добавена стойност;

50.  Продължава да насърчава подходящи инвестиции от страна на публичния сектор и организационни модели, особено с участието на местни органи, публично-частни партньорства и схеми за данъчно стимулиране за въвеждането на високоскоростни и свръхвисокоскоростни мрежи; подчертава, че е важно държавните политики да бъдат координирани на всички равнища;

51.  Призовава Комисията и държавите-членки да се споразумеят за Пакт за разгръщане на широколентови мрежи в ЕС, за да координират по-ефективно националните и европейските програми за финансиране и частните инвестиции в съответствие с насоките на Комисията за държавна помощ, като се насочват по-специално към селските райони и гарантират необходимата координация с последователни показатели за резултатите на равнище ЕС;

52.  Призовава за създаването на единна работна група на ЕС на високо равнище с представителство на всички съответни заинтересовани страни, включително ползватели и доставчици на електронни мрежи и услуги, националните регулаторни органи и ОЕРЕС, за оказване на съдействие при разработването на бъдеща стратегия за инфраструктура за информационни и комуникационни технологии и специфични услуги на информационното общество;

53.  Призовава Комисията да защити принципите на неутралност и откритост на интернет и да насърчава възможността крайните ползватели да имат достъп и да разпространяват информация, както и да работят с приложения и да ползват услуги по техен избор; възлага на Комисията да прецени дали прилагането на преработената рамка на ЕС за далекосъобщенията изисква конкретни насочващи правила;

54.  Призовава държавите-членки да определят мерки за улесняване на навлизането на пазара на нови оператори, с оглед стимулирането на конкурентна среда;

55.  Подчертава, че регулаторните мерки, предприети от държавите-членки относно налагането на функционално разделяне, следва да се предприемат единствено като извънредна мярка след извършване на анализ на очакваното въздействие върху регулаторния орган, предприятието, по-специално неговата работна сила, и неговите стимули за инвестиции в неговата мрежа; тази оценка на въздействието следва да бъде обсъдена с всички заинтересовани страни, включително с представителите на работната сила;

Ползи за потребителите

56.  Отбелязва намерението на Комисията да изработи насоки относно ценообразуването и недискриминацията − основни принципи в рамката на ЕС, и насърчава Комисията да подкрепи конкуренция на високоскоростни и свръхвисокоскоростни мрежи и да позволи на всички оператори справедлив достъп до инфраструктурата с цел да се гарантира богат избор на услуги, справедливи тарифи за достъп до мрежата и достъпни цени за потребителите, и да стимулира ефикасни инвестиции и бързо преминаване към високоскоростни и свръхвисокоскоростни мрежи;

57.  Призовава Комисията и държавите-членки да обърнат внимание на социалната цифрова изолация и на други пречки, поради които част от населението не използва мрежата, особено общностите с ниски доходи и лицата с увреждания, и да изискват от всички съответни заинтересовани лица да предоставят: обучение и публичен достъп до широколентови услуги, икономическа помощ за придобиване на широколентови услуги и оборудване, както и стимули за разработване на технологии и съдържание, насочени към конкретни потребности на потребителите;

58.  Призовава Комисията, с цел да постигне осъществими интерактивни услуги и да позволи наблюдението на изпълнението на целите по отношение на широколентовия достъп, да определи повече качествени характеристики на широколентовия достъп, включително скорост за сваляне и качване на данни, латентност и скорост, която реално е на разположение на потребителите, както и характеристиките, необходими за ефективното осъществяване на такива услуги; приветства работата на Комисията за разработване на методология за измерване на значимите аспекти на реалния опит на потребителите;

59.  Подчертава разликата между теоретичната скорост на мрежите и реалния опит на потребителите, тъй като опитът на потребителите също е свързан с капацитета на уебсайтовете, претоварването и т.н.; призовава Комисията съвместно с ОЕРЕС да усъвършенства измерването на постигнатата скорост за широколентов достъп и съответно да коригира своите цели и призовава ОЕРЕС да разработи насоки на ЕС с цел да се гарантира, че рекламираните скорости на широколентов достъп отразяват правилно средните скорости за сваляне и качване на данни, които потребителите реално могат да очакват, и гарантират всеобхватна информация за потребителите относно предлаганите услуги с цел да се осигури прозрачност относно ползите от новите технологии, да се насърчи съпоставимостта и да се повиши конкуренцията; отправя искане до ОЕРЕС да гарантира, че ползваните от потребителите типични скорости на широколентов достъп се рекламират безпристрастно, в интерес на прозрачността, във връзка с ползите от новата технология за качването и изтеглянето на данни; призовава националните регулаторни органи да предприемат мерки срещу доставчиците, които не спазват препоръките на ОЕРЕС;

60.  Отново заявява значението на бъдещите високоскоростни услуги, които ще осигурят енергийната ефективност на ЕС и целите, свързани с безопасността, и други комуникационни възможности (напр. ефикасни и интелигентни транспортни системи, както и комуникационни системи за осъществяване на връзка между хора, между хора и машини и между машини);

61.  Отбелязва, че новите оптични кабелни мрежи предлагат на потребителите висококачествен достъп при принципно по-високи скорости, отколкото позволяват съществуващите технологии; счита, че би било целесъобразно да се даде приоритет на развитието на оптични широколентови мрежи в районите, в които това представлява най-икономичното и устойчиво решение в дългосрочен план;

62.  Отправя искане към Комисията да представя годишен доклад на Парламента относно предлагането и избора на широколентови услуги, които са действително на разположение на потребителите в ЕС, както и относно напредъка по отношение на прилагането на рамката за електронни комуникации и препоръката за достъп от следващо поколение;

63.  Призовава Комисията да координира най-добрите практики сред държавите-членки в областта на публично достъпните безплатни високоскоростни WiFi мрежи в обществения транспорт;

64.  Подчертава, че разработването на нови информационни и комуникационни технологии, заедно с широколентовия достъп, е голяма възможност за допълнително подобряване на комуникацията и диалога между гражданите и институциите на Европейския съюз;

65.  Призовава Комисията да предложи по-подробни оценки по отношение на въздействието, което някои технологии, свързани с широколентовия достъп, по-специално комуникационните системи за осъществяване на връзка между хора, между хора и машини и между машини, биха могли да оказват върху здравето; подчертава необходимостта от постоянно наблюдение и оценка от страна на ЕС на рисковете за здравето от безжичния интернет, така че гражданите да не са изложени на вредно за здравето облъчване;

Електронни инициативи: насърчаване на търсенето

66.  Призовава за предприемането на конкретни мерки, за да се гарантира, че МСП могат да се възползват в пълна степен от потенциала на широколентовия достъп в областта на електронната търговия и електронното възлагане на обществени поръчки; призовава Комисията да обмени най-добрите практики и да разгледа възможността за включването на специална програма за МСП и широколентовите връзки в своята програма в областта на цифровите технологии;

67.  Подчертава, че за да се оптимизира неговото въздействие и ползите от него за обществото, разгръщането на широколентовите мрежи следва да се съчетае с предоставяне на информация за търсенето и образователни програми;

68.  Призовава държавите-членки да положат повече усилия, за да се обърне внимание на дефицита по отношение на уменията в електронната сфера на всички равнища на образованието и чрез обучение през целия живот за всички граждани, с конкретен акцент върху лицата, които имат слабо развити умения в областта на ИТ; посочва, че инвестициите в широколентов достъп в ЕС могат да бъдат успешни само ако техническите инвестиции съпътстват инвестициите в уменията на гражданите в областта на ИТ; подчертава ролята на новите технологии в образованието и отбелязва, че грамотността в технологично отношение не само е цел, но и основно средство за постигане на обучение през целия живот и социално сближаване;

69.  Призовава държавите-членки и промишления сектор да предоставят възможности на хората за развиване на нови умения чрез всеобхватни програми за преквалификация и обучение и едновременно с технологичните промени да осъществяват активни политики по отношение на пазара на труда;

70.  Призовава държавите-членки да обърнат внимание на препоръките на Комисията в своите планове за действие по отношение на електронното правителство като използват електронно възлагане на поръчки, приемат открита стратегия за достъп до данни в публичния сектор, насърчават използването на електронна самоличност и гарантират оперативна съвместимост на електронните подписи на общоевропейско и световно равнище; припомня, че всички действия следва да бъдат насочени към опростяване на бюрократичното взаимодействие с публичните администрации;

71.  Призовава Комисията да ускори дейностите във връзка с обществени поръчки, като се използват ресурси в мрежата и електронни фактури (инициатива за издаване на електронни фактури);

72.  Подкрепя инициативи като електронното здравеопазване и общоевропейска здравна информационна инфраструктура за повишаване на автономността и качеството на живот на пациентите; подчертава, че с оглед на застаряващото население на ЕС подобни услуги следва да бъдат достъпни навсякъде, по всяко време, включително чрез мобилни устройства и следва преди всичко да бъдат достъпни в ценово отношение; счита, че с цел да се приложи общоевропейската здравна информационна инфраструктура за система на съсредоточено върху пациентите здравеопазване, трябва да бъдат предприети следните действия:

   прилагане на споразумения на равнище ЕС между здравните органи на ЕС относно стандартите, които ще дадат възможност за интегриран достъп на съответната информация в европейската здравна информационна инфраструктура; участие трябва да вземат органите на всички равнища – местно, национално и европейско;
   прилагане на европейската здравна информационна инфраструктура; това ще означава полагане на големи усилия при разработването с цел да се улесни интегрирането на информацията, която се съхранява на различни места, както и осъществяване на основни съсредоточени върху пациентите услуги в подкрепа на пациенти, като се предоставя разрешение за лечение и плащане навсякъде и по всяко време;

73.  Подкрепя новаторските широколентови услуги, насочени към морския сектор, и приветства обсъждането от Комисията и държавите-членки на нова инициатива за електронно мореплаване въз основа на проекта за SafeSeaNet, за която се предвижда да включва и информация относно въпроси, свързани с логистиката, митническите въпроси, граничния контрол, околната среда, риболовните дейности, комуникациите, сигурността и безопасността;

74.  Призовава Комисията да насърчава използването на последно поколение сателити като новаторското използване на широколентови комуникации в проекти с европейска добавена стойност, включително използване на Глобалната морска система за бедствия и безопасност, както и новото поколение глобална мрежа за широколентов достъп и морските услуги FleetBroadband;

75.  Припомня необходимостта от свързване на програмата за цифрови технологии с разпоредбите за нови услуги, генериращи растеж, като електронна търговия, електронно здравеопазване, електронно обучение и електронно банкиране;

76.  Подчертава важността на солидна рамка за неприкосновеността на личния живот в ЕС и приветства текущото преразглеждане на Директивата за защита на данните;

o
o   o

77.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 251, 25.9.2010 г., стр.35.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0220.
(3) ОВ С 235, 30.9.2009 г., стр. 7.
(4) P7_TA(2010)0207.
(5) ОВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 45.
(6) ОВ C 117 E, 6.5.2010 г., стр. 206.
(7) OВ C 8 E, 14.1.2010 г., стp. 60.
(8) ОВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 87.
(9) ОВ C 287 E, 29.11.2007 г., стр. 364.
(10) ОВ С 291 Е, 30.11.2006 г., стр. 133.
(11) ОВ С 133 Е, 8.6.2006 г., стр. 140.
(12) ОВ С 104, 14.4.1999 г., стр. 128.

Правна информация - Политика за поверителност