Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2304(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0221/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0221/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2011 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0322

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 422kWORD 140k
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη
P7_TA(2011)0322A7-0221/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 για τα Ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη (2010/2304(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA)(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη» (COM(2010)0472),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση του πρώτου προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2010 με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245),

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση του πρώτου προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα και την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη» (TEN/434-435 - CESE 362/2011),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, με τίτλο «Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων»(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2009, με τίτλο «Έκθεση για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης: Κύρια επιτεύγματα της στρατηγικής i2010 μεταξύ 2005-2009» (COM(2009)0390),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2009, με τίτλο «Το Ίντερνετ των πραγμάτων ‐ Ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη» (COM(2009)0278),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2009, με τίτλο «Επενδύοντας σήμερα για την Ευρώπη του αύριο» (COM(2009)0036),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2006, με τίτλο «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης» (COM(2006)0129),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2006, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010 - Επιτάχυνση της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη προς όφελος όλων» (COM(2006)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2004, με τίτλο «ηλ-υγεία (ηλεκτρονική υγεία) – βελτίωση των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους πολίτες της Ευρώπης: Σχέδιο δράσης για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο ηλ-Υγείας» (COM(2004)0356),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το Διαδίκτυο των πραγμάτων(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 26ης Μαρτίου 2009, για ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Διαδίκτυο(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, «Να επωφεληθούμε πλήρως από το ψηφιακό μέρισμα στην Ευρώπη: κοινή προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος που απελευθερώνεται από την ψηφιακή μετάβαση»(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής για την ευρεία ζώνη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2007, με τίτλο «Διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής για το ραδιοφάσμα»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Οκτωβρίου 1998, «Παγκοσμιοποίηση και η κοινωνία των πληροφοριών: Η ανάγκη για ενισχυμένο διεθνή συντονισμό»(12),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως τροποποιήθηκε, και ιδιαίτερα τις οδηγίες 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση), 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), 2002/22/ΕΚ (οδηγία καθολικής υπηρεσίας), 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 (κανονισμός BEREC),

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (COM(2008)0800),

–  έχοντας υπόψη το παράρτημα ΙΙΙ του τροποποιητικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 473/2009, της 25ης Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 189 της Συνθήκης της Λισαβόνας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0221/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας σε επίπεδο ΕΕ έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 όσον αφορά την προώθηση ευφυούς, βιώσιμης, ανοικτής σε όλους οικονομικής ανάπτυξης, με εδαφική συνοχή, τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, τη διευκόλυνση της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας, ώστε να μπορέσουν με τον τρόπο αυτό να επωφεληθούν όλες οι περιφέρειες, οι πόλεις, οι δήμοι, και οι κοινωνικοί τομείς από το ψηφιακό περιβάλλον και να έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρυζωνική πρόσβαση είναι δυνατή σε πολλές πλατφόρμες (χαλκός, καλώδιο, ίνα, σταθερή και κινητή σύνδεση, δορυφόρος, κ.λπ.), έχει προσελκύσει κάθε είδους χρήστες (όπως καταναλωτές, επιχειρήσεις, κυβερνητικούς φορείς, δημόσια και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, βιβλιοθηκών, νοσοκομείων και υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας), που χρησιμοποιούν την ευρυζωνικότητα για πληθώρα υπηρεσιών (ηλεκτρονικό εμπόριο, υγειονομική περίθαλψη, φωνητικές και οπτικές επικοινωνίες, ψυχαγωγία, διαχείριση στόλου οχημάτων, κρατικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, και πολλές άλλες), και επιτρέπει επίσης εφαρμογές επικοινωνίας μηχανής με μηχανή (ευφυείς μετρητές και δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, ασύρματες συσκευές καρδιακής παρακολούθησης, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συστήματα συναγερμού, τηλεμετρικά συστήματα οχημάτων, παρακολούθηση αποθήκης, και άλλες),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση και η υιοθέτηση διαφόρων πλατφορμών, χρηστών και υπηρεσιών ως μέρους του ευρυζωνικού οικοσυστήματος θα συμβάλει στη διασφάλιση 100% ευρυζωνικής πρόσβασης και θα αποφέρει την πληθώρα των αντίστοιχων πλεονεκτημάτων σε κοινωνικό επίπεδο, ώστε να προωθηθεί, συνακόλουθα, η ολοκληρωτική υιοθέτηση της ευρυζωνικότητας· επισημαίνοντας ότι στους στόχους της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνεται η δυνατότητα όλων των περιφερειών και κοινωνικών ομάδων να επωφελούνται από το ψηφιακό περιβάλλον,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκής πρόσβαση σε υποδομή και ο ανταγωνισμός στον τομέα των υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τον καθορισμό ρεαλιστικών, βιώσιμων στόχων «εκ των άνω», θα εξασφαλίσει τη συνδεσιμότητα νέας γενιάς με αποτελεσματικότητα και σύμφωνα με τη ζήτηση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενωσιακή ευρυζωνική πολιτική πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος τις εξελίξεις που θα θέσουν την ΕΕ στην πρωτοπορία όσον αφορά την ευρυζωνική πρόσβαση και ταχύτητα, την κινητικότητα, την κάλυψη και τη χωρητικότητα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ηγετικός ρόλος στον τομέα της ΤΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο έχει καθοριστική σημασία για την ευημερία και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ευρωπαϊκή αγορά με σχεδόν 500 εκατομμύρια ανθρώπους που διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας θα μπορούσε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, δημιουργώντας μια μοναδική στον κόσμο κρίσιμη μάζα χρηστών, ώστε να προσφερθούν νέες ευκαιρίες σε όλες τις περιφέρειες, αυξημένη αξία σε κάθε χρήστη, και στην ΕΕ η ικανότητα να αποτελέσει μια οικονομία κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο, βασισμένη στη γνώση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι καθοριστική για την ώθηση της καινοτομίας και της παραγωγικότητας στην ΕΕ, και για την τόνωση της δημιουργίας νέων ΜΜΕ και θέσεων εργασίας στην ΕΕ,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιαστικό να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα και να επιτευχθεί ευρυζωνικότητα για όλους στο σύνολο της ΕΕ, ώστε να επιτευχθεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ιδίως όσον αφορά τις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ευρυζωνικότητας για την υλοποίηση νέων τεχνολογικών υποδομών, που είναι απαραίτητες για την επιστημονική, τεχνολογική και βιομηχανική πρωτοπορία της ΕΕ, όπως το υπολογιστικό νέφος, οι υπερυπολογιστές, το Διαδίκτυο των πραγμάτων και τα έξυπνα υπολογιστικά περιβάλλοντα, υπενθυμίζει ότι η κατάλληλη ευρυζωνική πρόσβαση με επαρκή ταχύτητα αποτελεί τον πυρήνα της ανάπτυξης και της αποτελεσματικής χρήσης τέτοιων καινοτόμων τεχνολογιών ΤΠΕ· επισημαίνει, ακόμα, ότι οι συγκεκριμένες τεχνολογίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται με αυτές αποσκοπούν στην ωφέλεια τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιοι παράγοντες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας για όλους και της πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται και στις περιοχές που υποεξυπηρετούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις ιδιωτικές επενδύσεις και να ενισχύουν τον ανταγωνισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διατηρηθούν κατάλληλα κίνητρα προκειμένου οι επενδυτές στον τομέα της NGA να συνεχίσουν να επενδύουν στην ευρυζωνικότητα,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία δεκαετία ο ιδιωτικός τομέας έχει επενδύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, εφαρμογές και περιεχόμενο ευρυζωνικότητας, χωρίς ωστόσο όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες να έχουν βιώσει τα οφέλη της ευρυζωνικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης στην ΕΕ,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε η υπουργική διάσκεψη της Ένωσης για τη Μεσόγειο, στις 4 Νοεμβρίου 2008 στη Μασσαλία, σχετικά με τη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των βόρειων και των νότιων ακτών της Μεσογείου, η οποία οδήγησε στην πρόταση BB-MED (ευρυζωνικότητα για τη Μεσόγειο),

Ευρυζωνικότητα για όλους

1.  επισημαίνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί απλώς τμήμα ενός ευρύτερου συνόλου που περιλαμβάνει επίσης το ψηφιακό θεματολόγιο, την Ένωση Καινοτομίας, το πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα, και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ και των κρατών μελών, αποσκοπεί δε στη δημιουργία ενός προγράμματος αμοιβαίας στήριξης για την αποτελεσματική περαιτέρω ανάπτυξη, πρόσβαση και χρήση δικτύων, επιγείων, σταθερών, κινητών ή δορυφορικών·

2.  επισημαίνει ότι η έννοια της ευρυζωνικότητας εξελίσσεται διαρκώς, καθώς οι πλατφόρμες πολλαπλασιάζονται ενώ η πελατειακή βάση και το φάσμα των χρηστών έχουν αυξηθεί εκθετικά· επισημαίνει ότι η ευρυζωνικότητα δεν αφορά πλέον μόνο την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ούτε περιορίζεται στην άμεση αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο, δεδομένου ότι οι συνδέσεις και οι εφαρμογές μηχανής με μηχανή εξαπλώνονται με ταχύτητα·

3.  παρατηρεί ότι η κυκλοφορία δεδομένων τόσο σε σταθερή όσο και σε κινητή υποδομή αυξάνεται εκθετικά, και ότι για τη διαχείριση της αύξησης αυτής είναι καθοριστικό να ληφθούν μια σειρά από μέτρα για περαιτέρω εναρμονισμένες κατανομές ραδιοφάσματος ασύρματης ευρυζωνικότητας, αποδοτικότερη χρήση του φάσματος, και ταχεία ανάπτυξη των δικτύων NGA,·

4.  θεωρεί, συνεπώς, ότι στόχος πρέπει να είναι η εδραίωση της ηγετικής θέσης της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την υποδομή της ΤΠΕ· για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει έως το 2013 να εξασφαλιστεί 100% κάλυψη για όλους τους ευρωπαίους, με ταχύτητα τουλάχιστον 2Mbps για όλους τους χρήστες στην ύπαιθρο και πολύ μεγαλύτερη για τους χρήστες στις άλλες περιοχές· εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι, προκειμένου να αποφευχθεί το ψηφιακό χάσμα, θα πρέπει για τη βασική κάλυψη στην ύπαιθρο να ληφθούν υπόψη οι αυξημένες απαιτήσεις που θέτουν, όσον αφορά την ταχύτητα μετάδοσης, οι καινοτόμες διαδικτυακές υπηρεσίες όπως οι eGovernment, eHealth και eLearning· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της αναζήτησης χρηματοδοτικών πόρων για την επίτευξη αυτών των στόχων, πρέπει να ληφθεί υπόψη στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο ανταγωνισμός, ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε στρεβλώσεις και να επιτραπεί στην αγορά να δώσει πρώτα τις δικές τις λύσεις·

5.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να τεθεί σε πορεία επίτευξης ο στόχος των 100Mbps, πρέπει περίπου το 15% των νοικοκυριών να διαθέτουν συνδρομητικές συνδέσεις με τουλάχιστον αυτήν την ταχύτητα·

6.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθούν οι στόχοι του ψηφιακού θεματολογίου, δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις με ταχύτητα όχι μικρότερη των 30 Mbps έως το 2020, και να δοθεί στην Ένωση η δυνατότητα να διαθέτει τη μέγιστη δυνατή ευρυζωνική ταχύτητα και χωρητικότητα· υπογραμμίζει ότι για την επίτευξη των στόχων ευρυζωνικότητας της ΕΕ 2020, πρέπει να καθοριστούν στο ψηφιακό θεματολόγιο επιδόσεις αναφοράς για τα ενδιάμεσα έτη 2013, 2015 και 2018, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

7.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων της κινητής και της δορυφορικής, ώστε να επιτευχθεί ευρυζωνική κάλυψη στην ύπαιθρο, στις ορεινές και περιοχές και στα νησιά, χωρίς περιττή επιβάρυνση για τους καταναλωτές, τις περιφέρειες των κρατών μελών ή τη βιομηχανία·

8.  επισημαίνει ότι η μελλοντική κατανομή ραδιοφάσματος πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για έναν ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στις ασύρματες εφαρμογές και τις νέες υπηρεσίες· επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε ζώνες χαμηλών ραδιοσυχνοτήτων, που λόγω των χαρακτηριστικών διάδοσής τους προσφέρονται για κάλυψη ευρείας περιοχής, έχει αποφασιστική σημασία για τη διευκόλυνση της ασύρματης ευρυζωνικής κάλυψης στις αγροτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, που θα επιτρέψει την πρόσβαση σε όλες τις δυνατές υπηρεσίες του Διαδικτύου· υπογραμμίζει την ανάγκη να παραμείνει η Ευρώπη στην αιχμή της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας στο πεδίο των ασύρματων υπηρεσιών· επισημαίνει ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευρυζωνικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του επίγειου εξοπλισμού των χρηστών, προκειμένου να βοηθηθούν οι χρήστες στην ύπαιθρο, τις ορεινές περιοχές και τα νησιά να υιοθετήσουν με τρόπο προσιτό τις υπηρεσίες δορυφορικού ευρυζωνικού διαδικτύου, και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις προβλέψιμες διαδικτυακές υπηρεσίες·

9.  συνιστά να διευκολυνθεί η άμεση αξιοποίηση του «ψηφιακού μερίσματος» για τις νέες κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω μιας εναρμονισμένης και τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ, που θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας χωρίς προβλήματα διασυνοριακών παρεμβολών και χωρίς καμιά παρεμβολή στην αποδοχή του υπάρχοντος προτύπου Digital TV/HDTV με βάση διεθνή πρότυπα· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει προγράμματα και πειράματα με «ασύρματες πόλεις'·

10.  θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουν τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα πρόσβαση σε ευρυζωνικές υποδομές προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη διακίνηση της γνώσης με σκοπό την προπαρασκευή των νεώτερων γενεών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα για τη διευκόλυνση και τη χρηματοδότηση της πρόσβασης σε ευρυζωνικές υποδομές για όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα έως το 2015· θεωρεί ότι έως το 2015 το σύνολο των ευρωπαϊκών ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με δίκτυα επικοινωνιών υπερ-υψηλής ταχύτητας, της τάξης των Gbps, δημιουργώντας ένα ενδοδίκτυο (intranet) για τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν και να επεκτείνουν την ανοιχτή πρόσβαση σε σύνδεση υψηλής ταχύτητας σε σημαντικά δημόσια ιδρύματα που βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές (σχολεία, νοσοκομεία, λοιποί δημόσιοι φορείς), με σκοπό τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και την εδραίωση της ίδιας της σύνδεσης υψηλής ταχύτητας στις απομονωμένες περιοχές, προκειμένου να μειωθεί το επενδυτικό κόστος για την τοπική διάθεση σε ιδιώτες·

12.  συνιστά να παροτρυνθούν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δημόσια πολιτική για την υποστήριξη της καθιέρωσης νέων τεχνολογιών και ψηφιακών μεθόδων διδασκαλίας· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και με χώρες εκτός ΕΕ·

13.  υπενθυμίζει ότι οι νέες τεχνολογίες και η πρόσβαση σε συνδέσεις υψηλής ταχύτητας έχουν θετικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ιδιαίτερα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, στην ενημέρωση, στην επικοινωνία και στην ψυχαγωγία των πολιτών·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρείται σταθερό το επίπεδο των επενδύσεων στην έρευνα εντός της ΕΕ για μελλοντικές τεχνολογίες επικοινωνιών τόσο για τη σταθερή όσο και για την κινητή τηλεφωνία· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες σε αυτούς τους τομείς με την συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων, κατασκευαστών εξαρτημάτων και παρόχων υπηρεσιών και περιεχομένου· εκτιμά ότι οι συγκεκριμένες πλατφόρμες παρέχουν τους καλύτερους δυνατούς τρόπους ανάπτυξης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και προσφέρουν στην ΕΕ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα·

15.  επισημαίνει ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πλουραλιστικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο υψηλού επιπέδου, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες πλατφόρμες μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των επίγειων, καθώς και δίκτυα ευρυζωνικότητας, ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες κατά παραγγελία, με την προϋπόθεση ότι τα δίκτυα ευρυζωνικότητας θα καλύπτουν τις ίδιες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και θα αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αποδοτικής χρήσης του φάσματος και της κάλυψης·

16.  καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να δημιουργηθεί μια συνεκτική, ομοιόμορφη και αποτελεσματική υποδομή σε επίπεδο ΕΕ για την αξιοποίηση όλων των πόρων, να υποβάλει επειγόντως πρόταση για στρατηγικό σχέδιο που θα περιέχει ενιαίο πλαίσιο για όλες τις πτυχές της προστασίας του κυβερνοχώρου της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως η προστασία και η ανθεκτικότητα των δικτύων και της κρίσιμης υποδομής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων προτύπων ασφαλείας και πιστοποιήσεων, κοινής τεχνολογίας, διαχείρισης περιστατικών στον κυβερνοχώρο και ενός οδικού χάρτη για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου· θεωρεί ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να ορίζει τη συνεισφορά που απαιτείται από κάθε παράγοντα, συμπεριλαμβανομένων της Επιτροπής, των κρατών μελών, του ENISA, της Europol, της Eurojust, των ομάδων των κρατών μελών και της ΕΕ για την άμεση επέμβαση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην πληροφορική, καθώς και άλλων σχετικών φορέων και αρχών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, όπως επίσης του ιδιωτικού φορέα, και να πραγματεύεται επίσης τον ρόλο και την εκπροσώπηση της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο·

17.  θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας θα μπορούσαν τελικά να καταστούν πρόσθετο κίνητρο για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και παροτρύνει εν προκειμένω την Επιτροπή να εξετάσει χωρίς καθυστέρηση την εμβέλεια της καθολικής υπηρεσίας·

18.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καθορίσουν, σε στενή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους, εθνικά σχέδια ευρυζωνικότητας και να καταρτίσουν επιχειρησιακά σχέδια με συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του 2013 και του 2020 που καθορίζονται στο ψηφιακό θεματολόγιο· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τα σχέδια αυτά, να προτείνει βέλτιστες λύσεις και να συντονίσει την εφαρμογή τους με τα κράτη μέλη·

Ευρυζωνικότητα για οικονομική ανάπτυξη, καινοτομία και παγκόσμια ανταγωνιστικότητα

19.  θεωρεί ότι χρειάζονται νέα δίκτυα και υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, για την προώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και τη δημιουργία απασχόλησης υψηλής ποιότητας·

20.  πιστεύει ότι ο συνδυασμός ανταγωνισμού και προσεκτικά επιλεγμένων στόχων, τόσο στην υποδομή όσο και στις υπηρεσίες, προσφέρει την ιδανική βάση για βιώσιμες επενδύσεις, καινοτομία και αποδοχή· τονίζει, πάντως, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι επενδύσεις μπορούν να ενισχυθούν με την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων·

21.  θεωρεί ότι τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας και η χρήση οπτικών ινών στα δίκτυα πρόσβασης (FTTH) είναι ουσιώδεις στόχοι, από τη σκοπιά τόσο των τελικών χρηστών και των μελλοντικών αναγκών τους όσο και της οικονομικής ανάπτυξης, δεδομένης της ολοένα και πιο εκτεταμένης χρήσης των ευρυζωνικών εφαρμογών·

22.  συνιστά την προώθηση μιας ανταγωνιστικής αγοράς για επενδύσεις σε υποδομή σταθερής και ασύρματης ευρυζωνικότητας και για χρήση της υποδομής αυτής· επισημαίνει ότι μια ανταγωνιστική αγορά αποτελεί καταλύτη για πρόσθετες επενδύσεις και καινοτομία από παρόχους επικοινωνιών, εφαρμογών και περιεχομένου, και προσφέρει μια πλατφόρμα ζωτικής σημασίας για την ψηφιακή οικονομία· αναγνωρίζει ότι μια ισχυρή ευρυζωνική πλατφόρμα θα συνδέσει μεταξύ τους κυβερνητικούς, μεμονωμένους ή επιχειρηματικούς χρήστες από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και ότι, συνεπώς, η ΕΕ και οι ΗΠΑ ειδικότερα θα πρέπει να επιδιώξουν τολμηρά σχέδια για την προώθηση της ευρυζωνικότητας·

23.  παροτρύνει την Επιτροπή, τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), και τους παρόχους υπηρεσιών να εργαστούν για την εξεύρεση κοινής προσέγγισης έως το 2013, προκειμένου να ενισχυθεί η ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τις επικοινωνίες σε ολόκληρη την ΕΕ·

24.  υπογραμμίζει, σε σχέση με την επίτευξη ανταγωνιστικών αγορών κινητών επικοινωνιών, τη σημασία της ανταγωνιστικής και έγκαιρης κατανομής φάσματος για ασύρματη ευρυζωνικότητα μέσω του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα, και ζητεί από τα κράτη μέλη να διαθέσουν τη ζώνη συχνοτήτων των 800MHz έως το 2013, χωρίς συνέπειες για τις υπάρχουσες υπηρεσίες·

25.  υπενθυμίζει ότι ο ψηφιακός κόσμος και η ΤΠΕ αποτελούν κινητήριες δυνάμεις καινοτομίας, και ότι επομένως η πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για όλες τις ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας (ΕΣΚ), δεδομένου ότι ενισχύει την συνεργασία και την συμμετοχή εκ μέρους των πολιτών·

26.  επισημαίνει τη σημασία των προεμπορικών δημοσίων συμβάσεων για εκπορευόμενες από την Ε&Α λύσεις για τούτους τους τομείς, οι οποίες θα δώσουν ώθηση σε έναν «ενάρετο κύκλο» τεχνολογικής ανάπτυξης και ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας·

27.  θεωρεί ότι οι δημόσιοι οικονομικοί πόροι που προορίζονται για ευρυζωνικές υπηρεσίες μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό μοχλό για την άνοδο του επιπέδου της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών, αν διοχετευτούν στην ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής νέας γενιάς με μεγάλη ικανότητα μετάδοσης σε περιοχές με σημαντικό έλλειμμα ευρυζωνικής σύνδεσης· πιστεύει ότι οι περιοχές αυτές, ιδιαίτερα όσες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό εκβιομηχάνισης και μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού, θα μπορούσαν ταχύτατα να επωφεληθούν από το καινοτόμο και δημιουργικό δυναμικό των νέων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

28.  θεωρεί ότι η επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων, ιδίως στην ύπαιθρο, θα διευκολύνει τη βελτίωση των επικοινωνιών, ιδίως για τα πρόσωπα μειωμένης κινητικότητας ή όσους ζουν σε συνθήκες απομόνωσης, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην ύπαιθρο, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στις συγκεκριμένες περιοχές·

29.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση ύψους ενός δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε το 2008 στο ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης και αφορούσε 100% ευρυζωνική κάλυψη πριν το τέλος του 2010 δεν έχει διατεθεί και ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν τα αναγκαία ποσά για την επίτευξη του στόχου της εξασφάλισης 100% ευρυζωνικής κάλυψης έως το 2013, όταν αναθεωρηθεί το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

30.  επισημαίνει ότι είναι επιτακτικά αναγκαίο να θεσπιστεί μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά η οποία θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια να ανοίξει για όλους τους πολίτες της ΕΕ η εσωτερική αγορά· ζητεί την καθιέρωση «μονοαπευθυντικής διαδικασίας» για τον ΦΠΑ στα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολύνεται το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες·

31.  υπογραμμίζει ότι η μεγάλη ζήτηση για συνδεσιμότητα, η οποία ταυτόχρονα προωθεί την εικόνα της ΕΕ ως τηλεματικής οικονομίας, συμβάλλει στη «δικτυακή ετοιμότητα» της ΕΕ και ανταποκρίνεται στις κοινωνιακές αλλαγές που συντελούνται στην ενιαία αγορά, πρέπει να υποστηριχτεί με τους απαιτούμενους πόρους και την ισχυρή υποδομή ανταγωνισμού που χρειάζεται για την υλοποίηση του σχεδίου των ευρωπαϊκών δικτύων ευρυζωνικότητας·

32.  τονίζει ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες αποτελούν το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ και συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ποιοτική απασχόληση, καθώς και στη συμμετοχή όλων των περιφερειών και των κοινωνικών ομάδων στην ψηφιακή καθημερινότητα της ΕΕ· πιστεύει ότι η επιτυχής υλοποίηση της ευρυζωνικής δέσμης έχει αποφασιστική σημασία για την καταπολέμηση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, δεδομένου ιδιαίτερα ότι προβλέπει ευφυή, βιώσιμη και ανοιχτή σε όλους ανάπτυξη στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να συγκαλέσει Ψηφιακή Συνέλευση τον Ιούνιο του 2011·

Παροχή κινήτρων για επενδύσεις και ανταγωνισμό

34.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη τα μέτρα των κρατών μελών και του τομέα της βιομηχανίας που αποσκοπούν στην επίτευξη ευρυζωνικότητας για όλους να επικεντρώνονται στην πλευρά της ζήτησης και να αποφεύγουν στρεβλώσεις της αγοράς ή αδικαιολόγητη επιβάρυνση στον κλάδο·

35.  επισημαίνει ότι οι δυνητικοί κίνδυνοι από την κατασκευή δαπανηρής υποδομής ευρυζωνικότητας επόμενης γενιάς είναι υψηλοί, και οι περίοδοι απόσβεσης μεγάλες· επισημαίνει ότι η ρύθμιση πρέπει να μην αποθαρρύνει την πραγματοποίηση επενδύσεων σε τέτοια υποδομή και να διασφαλίζει επαρκή κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά·

36.  τονίζει ότι το κόστος των επενδύσεων σε υποδομή πρέπει να καλύπτεται από την αγορά· επισημαίνει, ωστόσο, ότι στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να εγκατασταθεί ανοιχτή υποδομή από τις δυνάμεις της αγοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την ευρυζωνικότητα, συμπεριλαμβανομένων ενισχύσεων από την ΕΤΕπ, τα διαρθρωτικά ταμεία και το ΕΓΤΑΑ μπορεί να αποτελούν τα πλέον προοδευτικά συμπληρωματικά μέσα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας· ζητεί από την Επιτροπή να προσφέρει με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις ένα σταθερό και συνεκτικό πλαίσιο που να υποστηρίζει τον ανταγωνισμό και τις αποδοτικές επενδύσεις σε ανοικτά δίκτυα και να επιτρέπει ευελιξία στη διάθεση κονδυλίων της ΕΕ μέσα στις αντίστοιχες περιόδους προγραμματισμού·

37.  υποστηρίζει όλα τα μέτρα που θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους των έργων πολιτικού μηχανικού, και υπογραμμίζει ότι χρειάζονται καινοτόμες υπηρεσίες για την τόνωση της ζήτησης των δικτύων αυτών· τονίζει την ανάγκη προώθησης νέων ικανοτήτων και προσόντων με σκοπό την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και την προσαρμογή στην τεχνολογική μεταβολή και θεωρεί ότι οποιεσδήποτε επενδύσεις σε νέα, ανοιχτά και ανταγωνιστικά δίκτυα πρέπει να πλαισιώνονται από μέτρα εκ μέρους των τοπικών, των περιφερειακών και των εθνικών αρχών, προκειμένου να μειώνεται το κόστος· ζητεί να δεσμευτούν δημόσιοι πόροι (εθνικοί και ενωσιακοί) για την ανάπτυξη υποδομής ευρυζωνικών επικοινωνιών σε απομονωμένες, αραιοκατοικημένες ή εξόχως απομονωμένες περιοχές που δεν θεωρούνται αρκετά ελκυστικές για τους παρόχους από άποψη σχέσης κόστους-οφέλους·

38.  επισημαίνει την ανάγκη να παρέχεται στις τοπικές και περιφερειακές αρχές καλύτερη καθοδήγηση σχετικά με ευρυζωνικές επενδύσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, δεδομένου ότι από τα αριθμητικά στοιχεία των δαπανών για τα διαρθρωτικά ταμεία φαίνεται πως οι περιφέρειες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να απορροφήσουν τους διαθέσιμους πόρους και να τους διαθέσουν σε ευρυζωνικά προγράμματα· θεωρεί ότι οι κρατικές ενισχύσεις για ευρυζωνικές επενδύσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνάρτηση με τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων προκειμένου να δίνεται ώθηση στην τοπική επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία, να δημιουργούνται τοπικές θέσεις απασχόλησης και να προωθείται ο ανταγωνισμός στην αγορά των τηλεπικοινωνιών· θεωρεί ότι για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των περιορισμένων δημόσιων πόρων, είτε απευθείας από τα κράτη μέλη είτε μέσω της ΕΕ, πρέπει αυτοί να επικεντρώνονται σαφώς στα προγράμματα από τα οποία μπορεί να προσδοκά κανείς τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο στις ιδιωτικές επενδύσεις, έτσι ώστε να αυξηθούν περαιτέρω τόσο η κάλυψη όσο και η χωρητικότητα· υπογραμμίζει την ανάγκη δημόσιων πόρων ή προνομιακών δανείων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής περί κρατικών ενισχύσεων, που πρέπει να διοχετευτούν σε μακράς πνοής μακρόβιες και ανοικτές υποδομές οι οποίες ενισχύουν τον ανταγωνισμό και διευρύνουν την δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών·

39.  υπογραμμίζει ότι η δράση στον συγκεκριμένο τομέα αναλαμβάνεται κατά κύριο λόγο σε τοπικό επίπεδο, και υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να αναπτύξει και να βελτιώσει τους μηχανισμούς που παρέχουν τη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες με σκοπό τη μείωση του κόστους των επενδύσεων· θεωρεί ότι, για να καταστούν τα σχέδια ευρυζωνικής κάλυψης πλήρως λειτουργικά, πρέπει στον καθορισμό των προγραμμάτων όχι μόνο να συνεργάζονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αλλά και να συμμετέχουν οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές·

40.  αναγνωρίζει ότι χρειάζεται βεβαιότητα προκειμένου να προωθηθούν οι επενδύσεις και να εξαλειφθούν τα εμπόδια για τα δίκτυα νέας γενιάς, παροτρύνει δε τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) να ακολουθήσουν πολιτικές ευνοϊκές για τον ανταγωνισμό, που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αποφυγή διακρίσεων στην αγορά χονδρικής των τηλεπικοινωνιών, έτσι ώστε να αποκτήσουν όλοι οι ανταγωνιζόμενοι δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης στην υποδομή. ζητεί από τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς τους τηλεπικοινωνιακούς κανόνες της ΕΕ και τις ΕΡΑ να ακολουθήσουν τη σύσταση για τα NGA· ζητεί την Επιτροπή να εντάξει ακόμα περισσότερα επενδυτικά κίνητρα στο ρυθμιστικό πλαίσιο και να τονώσει την αξιοποίηση των συνεργιών από τα έργα υποδομής·

41.  επισημαίνει την σημασία που έχουν οι ανταγωνιστικές αγορές στην προσπάθεια επίτευξης οικονομικά προσιτής ευρυζωνικότητας, και τονίζει ότι τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εφαρμόσουν χωρίς χρονοτριβή το αναθεωρημένο ενωσιακό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες και τη σύσταση για τη πρόσβαση νέας γενιάς·

42.  επισημαίνει την ανάγκη να καταρτιστούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη διοχέτευση πόρων σε καίριας σημασίας στόχους ευρυζωνικότητας και ταυτόχρονα να εξασφαλίζονται η απόδοση και η αναλογικότητα των μέτρων·

43.  ζητεί την καθιέρωση ευνοϊκού για επενδύσεις πλαισίου για την NGA και την ασύρματη πρόσβαση (κινητό και δορυφόρος) υψηλής ταχύτητας, το οποίο, μεταξύ άλλων, να εγγυάται την ασφάλεια δικαίου, να προωθεί τις επενδύσεις, τον ανταγωνισμό και την τεχνολογική ουδετερότητα, και να αφήνει τις τεχνολογικές επιλογές στην αγορά·

44.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αμεροληψία όσον αφορά την πρόσβαση στα δημόσια έργα και να διευκολύνουν την πρόσβαση στους αγωγούς, ώστε με τον τρόπο αυτόν να μειωθεί σημαντικά το όριο επενδύσεων·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να χαρτογραφήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις περιοχές που υποεξυπηρετούνται ή δεν εξυπηρετούνται καθόλου·

46.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν η διαθεσιμότητα και η υιοθέτηση της ευρυζωνικότητας, η πολιτική της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη αποτελεσματικών και προσιτών δικτύων, εφαρμογών, εξοπλισμού πρόσβασης, υπηρεσιών και περιεχομένου· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government), ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e-democracy), ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) και ηλεκτρονικής υγείας (e-health), οι οποίες θα δώσουν ώθηση στη ζήτηση της ευρυζωνικότητας·

47.  υπογραμμίζει ότι όπου οι δυνάμεις της αγοράς μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστική πρόσβαση σε ευρυζωνικότητα, η κυβερνητική πολιτική θα πρέπει να προωθεί τις ιδιωτικές επενδύσεις και την καινοτομία, αίροντας τα εμπόδια στην ανάπτυξη·

48.  υποστηρίζει το έργο που επιτελεί η Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, για τη βελτίωση της χρηματοδότησης δικτύων υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας, και τονίζει ότι τα σχετικά κονδύλια πρέπει να διατίθενται για έργα ανοικτής υποδομής που υποστηρίζουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών·

49.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη διερεύνηση νέων πηγών χρηματοδότησης και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία συστήματος ομολόγων έργων της ΕΕ, το οποίο, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ και με την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, θα λειτουργήσει ως απάντηση στο τρέχον χρηματοδοτικό κενό που έχουν δημιουργήσει η απροθυμία των ιδιωτικών επενδυτών και οι σημαντικοί περιορισμοί των προϋπολογισμών των κρατών μελών· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο δυνατό νομοθετικές προτάσεις για την υλοποίηση αυτής της εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης μεγάλων έργων υποδομής με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

50.  συνεχίζει να ενθαρρύνει κατάλληλες δημόσιες επενδύσεις και κατάλληλα οργανωτικά πρότυπα, ιδίως με συμμετοχή των τοπικών αρχών, εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και καθεστώτα φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη δικτύων υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας· υπογραμμίζει τη σημασία του συντονισμού των κυβερνητικών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα·

51.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνάψουν Σύμφωνο ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στην ΕΕ, για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των εθνικών και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και των ιδιωτικών επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές περιοχές και εξασφαλίζοντας τον αναγκαίο συντονισμό με δείκτες αποτελεσμάτων ενιαίους σε επίπεδο ΕΕ·

52.  ζητεί τη σύσταση ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕΕ, με εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των παρόχων ηλεκτρονικών δικτύων και υπηρεσιών, των ΕΡΑ και του BEREC, η οποία να βοηθήσει στην ανάπτυξη της μελλοντικής στρατηγικής για την υποδομή της ΤΠΕ και ειδικών υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας·

53.  ζητεί από την Επιτροπή να προασπίσει τις αρχές της ουδετερότητας και του ανοικτού χαρακτήρα του Διαδικτύου και να προωθήσει τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να ανακτούν και να διανέμουν πληροφορίες, να εκτελούν εφαρμογές και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες της επιλογής τους· αναθέτει στην Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο η εφαρμογή του αναθεωρημένου πλαισίου της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες απαιτεί ειδικούς συμβουλευτικούς κανόνες·

54.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να διευκολυνθεί η είσοδος νέων παραγόντων στην αγορά, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη ανταγωνιστικού περιβάλλοντος·

55.  επισημαίνει ότι οποιαδήποτε ρυθμιστικά μέτρα λαμβάνονται από κράτη μέλη σχετικά με την επιβολή λειτουργικού διαχωρισμού λαμβάνονται μόνο εκτάκτως, μετά από ανάλυση του αναμενόμενου αντικτύπου στη ρυθμιστική αρχή, στην επιχείρηση, και ιδιαίτερα στο εργατικό δυναμικό της, και στα κίνητρα για επενδύσεις στο δίκτυό της· η εν λόγω αξιολόγηση αντικτύπου πρέπει να συζητείται με όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του προσωπικού·

Οφέλη για τους καταναλωτές

56.  επισημαίνει την πρόθεση της Επιτροπής να προσφέρει καθοδήγηση για την τιμολόγηση και την αποφυγή των διακρίσεων, που αποτελούν βασικές αρχές του ενωσιακού πλαισίου, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει τον ανταγωνισμό στα δίκτυα υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας και να δώσει σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης στο δίκτυο, για την εξασφάλιση ευρέος φάσματος επιλογών ως προς τις υπηρεσίες, με λογικά τέλη πρόσβασης στο δίκτυο και τιμές προσιτές για τους καταναλωτές, καθώς επίσης να δημιουργήσει κίνητρα για αποδοτικές επενδύσεις και ταχεία υιοθέτηση των δικτύων υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας·

57.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση του κοινωνικού ψηφιακού αποκλεισμού και την άρση των εμποδίων που έχουν υποχρεώσει ορισμένους πληθυσμούς να παραμείνουν εκτός δικτύου, ιδιαίτερα τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και τα άτομα με αναπηρία, και να ζητήσει από όλους τους ενδιαφερομένους παράγοντες να προσφέρουν: κατάρτιση και δημόσια πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, οικονομική βοήθεια για την αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών και εξοπλισμού, και κίνητρα για την ανάπτυξη τεχνολογίας και περιεχομένου προοριζόμενου για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών των χρηστών·

58.  προκειμένου να επιτευχθούν εφικτές αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες και να καταστεί δυνατή η εποπτεία των στόχων ευρυζωνικότητας, ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει περισσότερο ποσοτικά προσανατολισμένα χαρακτηριστικά ευρυζωνικής πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των ταχυτήτων καταφόρτωσης και αναφόρτωσης, του χρόνου αναμονής, των ταχυτήτων που επιτυγχάνουν οι χρήστες και των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική διεκπεραίωση αυτών των υπηρεσιών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μέτρηση των σχετικών πτυχών της πρακτικής χρήσης·

59.  τονίζει τη διαφορά μεταξύ θεωρητικών ταχυτήτων δικτύου και πραγματικής εμπειρίας των χρηστών, δεδομένου ότι η εμπειρία των χρηστών επηρεάζεται επίσης από τη χωρητικότητα των ιστοθέσεων και τη συμφόρηση, κλπ.· ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τον BEREC να βελτιώσει την ποιότητα των μετρήσεων της όσον αφορά τις παρεχόμενες ευρυζωνικές ταχύτητες και να προσαρμόσει αναλόγως τους στόχους της, καλεί δε τον BEREC να εκπονήσει εξ ονόματος της ΕΕ κατευθυντήριες γραμμές που να εξασφαλίζουν ότι οι διαφημιζόμενες ευρυζωνικές ταχύτητες αντικατοπτρίζουν σωστά τις μέσες ταχύτητες αναφόρτωσης και καταφόρτωσης που πράγματι μπορούν να αναμένουν οι χρήστες, προκειμένου να εξασφαλιστεί διαφάνεια όσον αφορά τα οφέλη που προσφέρει η νέα τεχνολογία, να προωθηθεί η συγκρισιμότητα και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός· ζητεί από τον BEREC να εξασφαλίσει ότι οι τυπικές ευρυζωνικές ταχύτητες που διαπιστώνουν οι καταναλωτές θα διαφημίζονται με θεμιτό τρόπο, προς όφελος της διαφάνειας όσον αφορά τα οφέλη της νέας τεχνολογίας σε σχέση με την αναφόρτωση και την καταφόρτωση δεδομένων· ζητεί να ληφθούν μέτρα εναντίον των παρόχων που δεν συμμορφώνονται προς τις συστάσεις του BEREC·

60.  επαναλαμβάνει τη σημασία που έχουν οι μελλοντικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας για την εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων της ΕΕ για ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια και για την προσφορά άλλων δυνατοτήτων στον τομέα των επικοινωνιών (π.χ. αποτελεσματικά και ευφυή συστήματα μεταφορών, και συστήματα επικοινωνίας προσώπου με πρόσωπο, προσώπου με μηχανή και μηχανής με μηχανή)·

61.  επισημαίνει ότι τα νέα δίκτυα οπτικών ινών προσφέρουν στους καταναλωτές πρόσβαση υψηλής ποιότητας, με σταθερά υψηλότερες ταχύτητες από ό,τι οι τρέχουσες τεχνολογίες· θεωρεί σκόπιμο να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου βασισμένου στις οπτικές ίνες, στις περιοχές όπου αυτό αποτελεί την πλέον οικονομική και βιώσιμη μακροπρόθεσμα λύση·

62.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με την προσφορά και τις επιλογές ευρυζωνικότητας για τους χρήστες στην ΕΕ, καθώς επίσης σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση του πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την υιοθέτηση της σύστασης NGA·

63.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της δημόσιας πρόσβασης σε ελεύθερα δίκτυα ασύρματης πιστότητας (wifi) υψηλής ταχύτητας στα μέσα δημόσιων μεταφορών·

64.  τονίζει ότι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, σε συνδυασμό με το ευρυζωνικό Διαδίκτυο, προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω βελτίωση της επικοινωνίας και του διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

65.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερέστερες αξιολογήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν στην υγεία ορισμένες σχετικές με την ευρυζωνικότητα τεχνολογίες, ιδίως δε τα συστήματα επικοινωνίας προσώπου με πρόσωπο, προσώπου με μηχανή και μηχανής με μηχανή· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παρακολουθεί και να αξιολογεί σε διαρκή βάση τους κινδύνους που ενέχει το ασύρματο Διαδίκτυο για την υγεία, προκειμένου να μην εκτίθενται οι πολίτες σε ραδιενέργεια επιβλαβή για την υγεία·

Πρωτοβουλίες στον τομέα της πληροφορικής: Προώθηση της ζήτησης

66.  ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα για να διασφαλιστεί η δυνατότητα των ΜΜΕ να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές και να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει ειδικό πρόγραμμα για τις ΜΜΕ και την ευρυζωνική συνδεσιμότητα στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολόγιου·

67.  επισημαίνει ότι προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο αντίκτυπος και να μεγιστοποιηθούν τα πλεονεκτήματα των ευρυζωνικών δικτύων για το κοινωνικό σύνολο, πρέπει η ανάπτυξή τους να γίνεται με γνώση των δεδομένων όσον αφορά τη ζήτηση και να συνοδεύεται από εκπαιδευτικά προγράμματα·

68.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της έλλειψης ικανοτήτων στον τομέα της τηλεματικής, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και μέσω της διά βίου μάθησης για όλους τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους διαθέτουν περιορισμένες ικανότητες πληροφορικής· επισημαίνει εξάλλου ότι οι επενδύσεις για ευρυζωνικότητα στην ΕΕ δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν εάν οι τεχνικές επενδύσεις δεν συμβαδίζουν με επενδύσεις στις ικανότητες πληροφορικής των πολιτών· υπογραμμίζει το ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και επισημαίνει ότι ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός αποτελεί πλέον όχι μόνο στόχο αλλά και βασικό εργαλείο για την επίτευξη της διά βίου μάθησης και της κοινωνικής συνοχής·

69.  ζητεί από τα κράτη μέλη και τον κλάδο να προσφέρουν στους ανθρώπους τα μέσα για να αναπτύξουν νέες ικανότητες μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων επανεκπαίδευσης και κατάρτισης, και να πλαισιώσουν την τεχνολογική αλλαγή με ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας·

70.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εφαρμόζοντας τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, υιοθετώντας ανοικτή στρατηγική για την πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα, προωθώντας το ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας, και εξασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα της μεθόδου υπογραφής τόσο πανευρωπαϊκά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο· υπενθυμίζει ότι όλες οι ενέργειες πρέπει να αποσκοπούν στην απλούστευση της γραφειοκρατικής αλληλεπίδρασης με τις δημόσιες διοικήσεις·

71.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων χρησιμοποιώντας τηλεματικά μέσα και ηλεκτρονική τιμολόγηση (πρωτοβουλία e-invoice)·

72.  υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως η e-health και η πανευρωπαϊκή υποδομή πληροφοριών για την υγεία, που ενισχύουν την αυτονομία και την ποιότητα ζωής των ασθενών· επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι προσβάσιμες από παντού, οποτεδήποτε, ακόμα και από κινητές συσκευές, και κυρίως οικονομικά προσιτές· πιστεύει ότι για να υλοποιηθεί η πανευρωπαϊκή υποδομή πληροφοριών υγείας ενός συστήματος υγείας επικεντρωμένου στους ασθενείς, πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:

   να εφαρμοστούν ενωσιακές συμφωνίες μεταξύ των υγειονομικών αρχών της ΕΕ για πρότυπα που θα επιτρέπουν ολοκληρωμένη πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες στην ευρωπαϊκή υποδομή πληροφοριών υγείας· να συμμετέχουν αρχές όλων των επιπέδων -τοπικό, εθνικό και ενωσιακό·
   να υλοποιηθεί η ευρωπαϊκή υποδομή πληροφοριών υγείας. αυτό προϋποθέτει σημαντική προσπάθεια, προκειμένου η ενοποίηση των πληροφοριών που διατηρούνται σε διάφορα σημεία και η παροχή βασικών υπηρεσιών υποστήριξης επικεντρωμένων στον ασθενή να διευκολύνονται με τη δυνατότητα για έγκριση θεραπειών και για πληρωμή από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

73.  τάσσεται υπέρ καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών προσανατολισμένων στον τομέα της ναυτιλίας, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την συζήτηση της Επιτροπής με τα κράτη μέλη σχετικά με μια νέα πρωτοβουλία ηλεκτρονικής ναυτιλίας στηριζόμενη στο πρόγραμμα SafeSeaNet, που, όπως σχεδιάζεται, θα καλύπτει επίσης πληροφορίες σχετικά με την υλικοτεχνική υποστήριξη, τα τελωνεία, τον συνοριακό έλεγχο, το περιβάλλον, την αλιεία, τις επικοινωνίες, και θέματα προστασίας και ασφάλειας·

74.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση δορυφόρων τελευταίας γενιάς για την καινοτόμο αξιοποίηση των ευρυζωνικών επικοινωνιών σε έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, συμπεριλαμβανομένων της προαγωγής της χρήσης του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφαλείας, και των υπηρεσιών του Broadband Global Area Network νέας γενιάς και FleetBroadband για τη θάλασσα·

75.  υπενθυμίζει την ανάγκη σύνδεσης του ψηφιακού θεματολογίου με τις διατάξεις των νέων αναπτυξιακών υπηρεσιών, όπως είναι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής υγείας, ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών·

76.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την ΕΕ ένα αυστηρό πλαίσιο ιδιωτικότητας και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

o
o   o

77.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 251 της 25.9.2010, σ. 35.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0220.
(3) ΕΕ C 235 της 30.9.2009, σ. 7.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0207.
(5) ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 45.
(6) ΕΕ C 117 E της 6.5.2010, σ. 206.
(7) ΕΕ C 8 E της 14.1.2010, σ. 60.
(8) ΕΕ C 146 E της 12.6.2008, σ. 87.
(9) EE C 287 E της 29.11.2007, σ. 364.
(10) ΕΕ C 291 Ε της 30.11.2006, σ. 133.
(11) ΕΕ C 133 E της 8.6.2006, σ. 140.
(12) ΕΕ C 104 της 14.4.1999, σ. 128.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου