Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2304(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0221/2011

Predkladané texty :

A7-0221/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/07/2011 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0322

Prijaté texty
PDF 349kWORD 129k
Streda, 6. júla 2011 - Štrasburg
Širokopásmové pripojenie v Európe: investície do digitálne riadeného rastu
P7_TA(2011)0322A7-0221/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2011 o širokopásmovom pripojení v Európe: investície do digitálne riadeného rastu (2010/2304(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie z 20. septembra 2010 o regulovanom prístupe k prístupovým sieťam novej generácie (NGA)(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2010 s názvom Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu (KOM(2010)0472),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 11. mája 2011 o návrhu Komisie na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prvý program politiky rádiového frekvenčného spektra(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. augusta 2010 s názvom Digitálna agenda pre Európu (KOM(2010)0245),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prvý program politiky rádiového frekvenčného spektra, a k oznámeniu Komisie s názvom Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu (TEN/434-435 - CESE 362/2011),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. septembra 2009 s názvom Usmernenia Spoločenstva pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. augusta 2009 s názvom Správa o digitálnej konkurencieschopnosti EÚ: Hlavné výsledky stratégie i2010 v období 2005 – 2009 (KOM(2009)0390),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. júna 2009 s názvom Internet vecí: akčný plán pre Európu (KOM(2009)0278),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. januára 2009 s názvom Investície do budúcej Európy (KOM(2009)0036),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. marca 2006 s názvom Preklenutie širokopásmových rozdielov (KOM(2006)0129),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. apríla 2006 s názvom Akčný plán elektronickej verejnej správy (eGovernment) i2010: Urýchlenie elektronickej verejnej správy v Európe v prospech všetkých (KOM(2006)0173),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. apríla 2004 s názvom Elektronické zdravotníctvo – zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre občanov Európy: akčný plán pre európsky priestor elektronického zdravotníctva (KOM(2004)0356),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2010 o internete vecí(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o novej digitálnej agende pre Európu: 2015.eu(5),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 26. marca 2009 o posilňovaní bezpečnosti a základných slobôd na internete(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. septembra 2008 o plnom využití výhod digitálnej dividendy v Európe: spoločný prístup k využívaniu spektra uvoľneného digitalizáciou(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2007 o vytvorení európskej politiky pre širokopásmové pripojenie(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2007 o smerovaní k európskej politike rádiového frekvenčného spektra(9),

–  so zreteľom na uznesenie zo 14. marca 2006 o európskej informačnej spoločnosti pre rast a zamestnanosť(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júna 2005 o informačnej spoločnosti(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. októbra 1998 o globalizácii a informačnej spoločnosti: potreba posilniť medzinárodnú koordináciu(12),

–  so zreteľom na rámec EÚ pre elektronickú komunikáciu, zmenený a doplnený najmä smernicami 2002/21/ES (rámcová smernica), 2002/20/ES (smernica o povolení), 2002/19/ES (prístupová smernica), 2002/22/ES (smernica univerzálnej služby), 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) a nariadením (ES) č. 1211/2009 (nariadenie BEREC),

–  so zreteľom na Plán hospodárskej obnovy Európy (KOM(2008)0800),

–  so zreteľom na prílohu III pozmeňujúceho nariadenia Rady (ES) č. 473/2009 z 25. mája 2009,

–  so zreteľom na článok 189 Lisabonskej zmluvy,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre právne veci (A7-0221/2011),

A.  keďže poskytovanie výkonných širokopásmových sietí v celej EÚ má v rámci presadzovania cieľov stratégie EÚ 2020 kľúčový význam v záujme podpory inteligentného, udržateľného, inkluzívneho a územne súdržného hospodárskeho rastu, zlepšenia situácie v oblasti zamestnanosti, posilnenia konkurencieschopnosti Európy, uľahčenia vedeckého výskumu a inovácie, čím sa umožní, aby všetky regióny, mestá, obce a zložky spoločnosti mali prínos z digitálneho prostredia a aby mali príležitosť využívať nové digitálne technológie pre verejné služby,

B.  keďže širokopásmový prístup je možný prostredníctvom mnohých platforiem (meď, káble, optické káble, pevné alebo mobilné bezdrôtové pripojenie, satelit atď.), prilákal rôznych užívateľov (ako sú spotrebitelia, podniky, vládny sektor, verejné a neziskové inštitúcie vrátane škôl, knižníc, nemocníc a agentúr verejnej bezpečnosti), ktorí využívajú širokopásmové pripojenie na množstvo služieb (elektronický obchod, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, hlasová komunikácia a videokomunikácia, zábava, riadenie flotily, vládne služby, vzdelávanie, odborná príprava a mnoho ďalších), a umožňuje tiež aplikácie medzi prístrojmi (inteligentné elektrometre a inteligentné siete, bezdrôtové kardiomonitory, pohotovostné služby, poplašné systémy, telemetria vozidiel, sledovanie inventáru a mnoho ďalších),

C.  keďže uznanie a prijatie rôznych platforiem, užívateľov a služieb a ich zahrnutie do širokopásmového ekosystému pomôže zaručiť 100 % širokopásmový prístup a prinesie mnohé súvisiace spoločenské výhody, čo podporí 100 % prijatie širokopásmového prístupu; keďže medzi ciele EÚ by malo patriť umožnenie toho, aby všetky regióny a zložky spoločnosti mali prínos z digitálneho prostredia,

D.  keďže trvalý prístup k infraštruktúre a hospodárska súťaž v oblasti služieb umožnia spolu s realistickými, uskutočniteľnými cieľmi stanovenými „zhora-nadol“ účinné pripojenie novej generácie prispôsobené požiadavkám,

E.  keďže politika EÚ v oblasti širokopásmového prístupu musí pripraviť základ pre rozvoj, v rámci ktorého EÚ môže prevziať vedúcu úlohu v oblasti rýchlostí širokopásmového pripojenia a prístupu k nemu, jeho mobility, pokrytia a kapacity; keďže celosvetové vedúce postavenie v odvetví informačných a komunikačných technológií je kľúčové pre prosperitu a konkurencieschopnosť EÚ; keďže európsky trh s takmer 500 miliónmi ľudí pripojenými na vysokorýchlostné širokopásmové služby by bol hnacím motorom rozvoja vnútorného trhu, vytvoril by na svete ojedinelú kritickú masu používateľov, vo všetkých regiónoch by otvoril nové možnosti a každý užívateľ by získal zvýšenú hodnotu a Únia kapacitu na to, aby bola vedúcou svetovou znalostnou ekonomikou; keďže rýchle zavedenie širokopásmového pripojenia je rozhodujúce pre posilnenie inovácií a produktivity EÚ, ako aj pre stimulovanie nových malých a stredných podnikov a vytváranie pracovných miest v EÚ,

F.  keďže je rozhodujúce preklenúť digitálnu priepasť a zabezpečiť širokopásmové pripojenie pre všetkých v celej Európe v záujme dosiahnutia európskej pridanej hodnoty, a to najmä so zreteľom na vzdialené a vidiecke oblasti, aby sa zabezpečila sociálna a územná súdržnosť,

G.  keďže širokopásmové pripojenie je dôležité pre zavedenie novej technologickej infraštruktúry, ktorá je potrebná pre vedecké, technologické a priemyselné vedúce postavenie EÚ, napríklad tzv. cloud computing, superpočítače, internet vecí a inteligentné počítačové prostredia; pripomína, že náležitý prístup k širokopásmovému pripojeniu a jeho rýchlosť sú základom pre rozvoj a efektívne využívanie týchto inovatívnych informačných a komunikačných technológií; okrem toho konštatuje, že tieto technológie a služby, ktoré poskytujú, majú prospievať spotrebiteľom aj podnikom vrátane MSP,

H.  keďže verejní aktéri môžu významne prispieť k zavádzaniu širokopásmového pripojenia pre všetkých a prístupových sietí novej generácie (NGA) v neobsluhovaných a nedostatočne obsluhovaných oblastiach; keďže verejné investície mali fungovať tak, aby dopĺňali súkromné investície a posilňovali konkurencieschopnosť; keďže je potrebné zachovať vhodné stimuly pre investorov v oblasti prístupových sietí novej generácie, aby mohli naďalej investovať do širokopásmového pripojenia,

I.  keďže súkromný sektor investoval za posledné desaťročie stovky miliárd eur do širokopásmových zariadení, služieb, aplikácií a do širokopásmového obsahu, pričom však všetci európski občania nevyužívajú výhody širokopásmového pripojenia; keďže podpora súkromných a verejných investícií by mala byť naďalej prvoradou hnacou silou širokopásmového rastu v EÚ,

J.  so zreteľom na rozhodnutie znížiť digitálnu priepasť medzi oboma brehmi Stredozemného mora, ktoré sa prijalo na ministerskej konferencii Únie pre Stredozemie 4. novembra 2008 v Marseille a ktoré viedlo k návrhu širokopásmového pripojenia pre Stredozemie (BB-MED),

Širokopásmový prístup pre všetkých

1.  konštatuje, že toto oznámenie je len jednou časťou rozsiahlejšieho balíka, do ktorého patrí aj digitálna agenda, Únia inovácií, program politiky v oblasti rádiového frekvenčného spektra a európske a vnútroštátne programy financovania zamerané na vytvorenie vzájomne sa podporujúceho systému pre efektívny ďalší rozvoj sietí, prístup k nim a ich využívanie, a to bez ohľadu na to, či ide o pozemné, pevné, mobilné alebo satelitné siete;

2.  poznamenáva, že koncepcia širokopásmového prístupu sa neustále vyvíja, keďže počet platforiem vzrástol a zákaznícka základňa a rozsah využití sa rapídne rozšírili; širokopásmové pripojenie sa už v súčasnosti nespája iba s prístupom k internetu a neobmedzuje sa na priamu ľudskú interakciu, keďže počet prepojení a aplikácií medzi prístrojmi prudko narastá;

3.  konštatuje, že pevný aj mobilný prenos dát exponenciálne rastie a že na zvládnutie tohto rastu bude kľúčových niekoľko krokov, napríklad ďalšie harmonizované pásma frekvenčného spektra pridelené bezdrôtovému širokopásmovému pripojeniu, vyššia efektivita využívania frekvenčného spektra a rýchle zavedenie prístupových sietí novej generácie;

4.  domnieva sa preto, že cieľom musí byť dosiahnutie celosvetovej vedúcej úlohy EÚ v oblasti infraštruktúry IKT; na dosiahnutie tohto cieľa je nutné poskytnúť všetkým Európanom do roku 2013 100 % pokrytie základným širokopásmovým pripojením, pričom sa užívateľom vo vidieckych oblastiach poskytne aspoň pripojenie s rýchlosťou 2Mbps a užívateľom v ostatných oblastiach pripojenie s oveľa väčšou rýchlosťou; upozorňuje Komisiu na skutočnosť, že v záujme boja proti vzniku digitálnej priepasti bude nutné zohľadniť nové požiadavky v súvislosti s rastúcimi prenosovými rýchlosťami inovatívnych internetových služieb, ako sú elektronická verejná správa, elektronické zdravotníctvo a elektronické vzdelávanie; domnieva sa, že pri skúmaní, ako budú tieto ciele financované, by sa mala venovať maximálna pozornosť hospodárskej súťaži, aby sa zabránilo narúšaniu trhu a s cieľom umožniť, aby riešenia priniesol v prvom rade trh;

5.  poznamenáva, že na to, aby sa dodržal cieľ 100Mbps, musí približne 15 % domácností v EÚ disponovať do roku 2015 internetovým pripojením s minimálne takouto rýchlosťou;

6.  pripomína význam uskutočnenia cieľov digitálnej agendy, t. j. zabezpečenia toho, aby všetci občania EÚ mali prístup k širokopásmovým rýchlostiam (do roku 2020 aspoň 30 Mbps) a umožnenia toho, aby EÚ mala k dispozícii čo najvyššie možné rýchlosti a kapacitu širokopásmového pripojenia; zdôrazňuje, že na to, aby sa dosiahli ciele stratégie EÚ 2020 v oblasti širokopásmového pripojenia, sa musia v rámci digitálnej agendy stanoviť ukazovatele na prechodné roky 2013, 2015 a 2018, a to na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni;

7.  zdôrazňuje potrebu čo najlepšie využívať všetky dostupné technológie vrátane mobilných a satelitných technológií s cieľom dosiahnuť pokrytie širokopásmovým pripojením vo vidieckych oblastiach, v horských regiónoch a na ostrovoch, a to čo najefektívnejšie z hľadiska nákladov a bez neprimeraného zaťaženia spotrebiteľov, regiónov členských štátov alebo priemyslu;

8.  poznamenáva, že budúce prideľovanie rádiového frekvenčného spektra musí pripraviť cestu pre vedúce postavenie Európy v oblasti bezdrôtových aplikácií a nových služieb; zdôrazňuje, že prístup k nízkym rádiovým frekvenčným pásmam s parametrami šírenia signálu, ktoré umožňujú pokrytie väčších oblastí, je rozhodujúci pre uľahčenie pokrytia vidieckych, horských a ostrovných regiónov bezdrôtovým širokopásmovým pripojením, čo umožní prístup ku všetkým predpokladaným internetovým službám; zdôrazňuje, že Európa musí zotrvať v popredí vedeckého výskumu a technologických inovácií v oblasti bezdrôtových služieb; konštatuje, že je zásadne dôležité uľahčiť prístup k širokopásmovej infraštruktúre vrátane užívateľských zariadení v teréne, aby sa pomohlo pri využívaní satelitných širokopásmových internetových služieb za dostupné ceny vo vidieckych, horských a ostrovných regiónoch a aby sa užívateľom pomohlo s prístupom k všetkým predpokladaným internetovým službám;

9.  navrhuje uľahčiť rýchle využívanie digitálnej dividendy pre nové mobilné širokopásmové služby prostredníctvom zosúladeného a technologicky neutrálneho celoeurópskeho prístupu, ktorý umožní dosiahnuť úspory z rozsahu a zabráni problémom so škodlivým cezhraničným rušením, pričom sa nenaruší existujúce digitálne TV/HDTV vysielanie založené na medzinárodných normách; zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ podporovala projekty a experimenty s tzv. bezdrôtovými mestami;

10.  považuje za zásadne dôležité, aby vzdelávacie a výskumné inštitúcie mali prístup k širokopásmovým infraštruktúram na zabezpečenie slobodného pohybu znalostí v záujme prípravy mladších generácií a dosahovania konkurencieschopnosti EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili európske a vnútroštátne programy na uľahčenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre a jeho financovanie pre všetky vzdelávacie a výskumné inštitúcie do roku 2015; domnieva sa, že do roku 2015 by mali byť všetky európske výskumné a akademické inštitúcie prepojené ultravysokorýchlostnými sieťami s rýchlosťami v rádoch Gbps, čo vytvorí intranet pre jednotný európsky výskumný priestor;

11.  vyzýva členské štáty, aby podporovali a rozširovali prístup k vysokorýchlostnému otvorenému pripojeniu k dôležitej verejnej infraštruktúre (školám, nemocniciam a ďalším verejným inštitúciám) umiestnenej v odľahlých oblastiach ako nástroj na zlepšovanie verejných služieb a zaistenie vysokorýchlostného pripojenia v odľahlých regiónoch, čím by sa znížili investičné náklady na distribúciu miestnych súkromných sietí;

12.  navrhuje naliehať na členské štáty, aby uplatňovali verejné politiky na podporu zavádzania nových technológií, a podporovať zavedenie digitálnych metód výučby; vyzýva Komisiu, aby podporovala výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a krajinami mimo EÚ;

13.  pripomína, že nové technológie a prístup k vysokorýchlostnému pripojeniu majú pozitívny vplyv na vzdelanosť, a to i prostredníctvom vytvárania dobrých podmienok pre diaľkové vzdelávanie predovšetkým v najodľahlejších regiónoch, informovanosť, komunikáciu a rekreáciu občanov;

14.  zdôrazňuje, že v EÚ sú potrebné trvalé investície do výskumu budúcich komunikačných technológií v oblasti pevnej aj mobilnej siete; vyzýva Komisiu, aby aj naďalej rozvíjala spoločné technologické iniciatívy v týchto oblastiach za účasti vysokých škôl, výskumných ústavov, výrobcov prístrojov, ako aj poskytovateľov služieb a obsahu; domnieva sa, že tieto platformy poskytujú optimálny spôsob rozvoja a využívania nových technológií a EÚ zabezpečia významnú konkurenčnú výhodu;

15.  poznamenáva, že prevádzkovatelia vysielania by mali byť schopní ponúkať vysokú úroveň rôznorodého audiovizuálneho obsahu za využitia jestvujúcich vysielacích platforiem vrátane pozemných platforiem, ako aj širokopásmových sietí, predovšetkým v oblasti tzv. služieb na požiadanie, ak budú širokopásmové siete spĺňať rovnaké požiadavky v oblasti kvality služieb a ak sa budú usilovať o maximalizáciu efektívneho využívania svojho frekvenčného spektra a pokrytia;

16.  žiada Komisiu, aby v záujme vytvorenia súdržnej, jednotnej a účinnej štruktúry EÚ zhromažďujúcej všetky zdroje urýchlene predložila vhodný návrh strategického plánu, ktorý bude obsahovať jednotný rámec pre všetky aspekty počítačovej bezpečnosti EÚ v záujme zabezpečenia úplnej ochrany a odolnosti sieťovej a kritickej informačnej infraštruktúry, a to vrátane minimálnych bezpečnostných noriem a certifikátov, spoločnej terminológie, riadenia počítačových incidentov a plánu v oblasti počítačovej bezpečnosti; domnieva sa, že v tomto pláne by sa mala vymedziť požiadavka na príspevky od každého subjektu vrátane Komisie, členských štátov, agentúry ENISA, Europolu, Eurojustu, tímov reakcie na núdzové počítačové situácie na úrovni EÚ a členských štátov a iných relevantných inštitúcií a orgánov EÚ a členských štátov, ako aj súkromného sektora, a že tento plán by sa mal tiež venovať otázke úlohy a reprezentácie EÚ na medzinárodnom scéne;

17.  domnieva sa, že povinnosť poskytovania univerzálnych služieb by sa mohla prípadne stať dodatočným podnetom na rozvoj širokopásmového pripojenia, a podnecuje Komisiu, aby v tomto smere rýchlo zrevidovala rozsah univerzálnych služieb;

18.  vyzýva členské štáty, aby v úzkej spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami vypracovali národné plány v oblasti širokopásmového pripojenia a prijali operačné plány spolu s konkrétnymi opatreniami na realizáciu cieľov v oblasti širokopásmového pripojenia pre roky 2013 a 2020, ktoré sú uvedené v digitálnej agende; vyzýva Komisiu, aby tieto plány preštudovala, aby navrhla optimálne riešenia a aby koordinovala ich realizáciu s členskými štátmi;

Širokopásmový prístup v záujme hospodárskeho rastu, inovácií a globálnej konkurencieschopnosti

19.  domnieva sa, že na posilnenie konkurencieschopnosti EÚ na medzinárodnej úrovni a na vytvorenie vysokokvalitných pracovných miest sú potrebné nové vysokorýchlostné siete a služby;

20.  je presvedčený, že kombinácia hospodárskej súťaže a starostlivo zvolených cieľov v oblasti infraštruktúr i služieb predstavuje najlepší základ pre trvalo udržateľné investície, inovácie a zavedenie takýchto služieb; napriek tomu zdôrazňuje, že v niektorých prípadoch môže aj výraznejšia spolupráca medzi zainteresovanými subjektmi podporovať investície;

21.  domnieva sa, že vysokorýchlostné širokopásmové siete a používanie optických prístupových sietí sú zásadne dôležité z pohľadu koncových užívateľov a ich budúcich potrieb i z hľadiska hospodárskeho rozvoja, a to so zreteľom na čoraz rozsiahlejšie využívanie širokopásmových aplikácií;

22.  odporúča presadzovať konkurenčný trh s investíciami do pevnej a bezdrôtovej širokopásmovej infraštruktúry a jej využívanie; konštatuje, že konkurenčný trh je katalyzátorom ďalších investícií a inovácií zo strany poskytovateľov komunikácie, aplikácií a obsahu, ako aj životne dôležitou platformou pre digitálne hospodárstvo; uznáva skutočnosť, že robustná širokopásmová platforma spojí vládnych, individuálnych a podnikových užívateľov na oboch stranách Atlantiku, a že by preto najmä EÚ a USA mali realizovať odvážnu agendu v oblasti presadzovania širokopásmového pripojenia;

23.  vyzýva Komisiu, Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a poskytovateľov služieb, aby pracovali na stanovení spoločného prístupu do roku 2013 s cieľom posilniť jednotný trh pre podniky a komunikácie v celej EÚ;

24.  v súvislosti s dosiahnutím konkurencieschopnosti mobilných trhov poukazuje na význam konkurenčného a včasného pridelenia spektra pre bezdrôtové širokopásmové siete prostredníctvom programu politiky rádiového frekvenčného spektra a vyzýva členské štáty, aby do roku 2013 sprístupnili pásmo 800MHz pri súčasnom zachovaní existujúcich služieb;

25.  pripomína, že digitálny svet a informačné a komunikačné technológie sú motormi inovácií a že prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu je preto nutnou podmienkou všetkých európskych inovačných partnerstiev, keďže zlepšuje spoluprácu a zapojenie občanov;

26.  poukazuje na to, aké dôležité je pre uvedené odvetvia verejné predkomerčné obstarávanie riešení založených na výskume a vývoji ako spôsob na stimulovanie pozitívneho kolobehu technologického rozvoja a dopytu po vysokorýchlostných širokopásmových službách;

27.  zastáva názor, že verejné prostriedky vyčlenené na širokopásmové služby môžu byť účinnou pákou na posilnenie konkurencieschopnosti regiónov EÚ, ak sa nasmerujú do rozvoja aktuálnej infraštruktúry novej generácie s vysokou prenosovou rýchlosťou v oblastiach, ktoré majú významný deficit v oblasti širokopásmového pripojenia; domnieva sa, že takéto oblasti, najmä oblasti s veľkou priemyselnou základňou a vysokou hustotou osídlenia, by mohli veľmi rýchlo využiť inovatívny a kreatívny potenciál nových služieb dostupných jednotlivcom aj podnikom;

28.  domnieva sa, že rozšírenie širokopásmových sietí, predovšetkým vo vidieckych oblastiach, uľahčí komunikáciu, a to najmä osobám so zníženou pohyblivosťou alebo osobám žijúcim v izolovaných podmienkach, a tiež zlepší prístup k službám a podporí rozvoj malých a stredných podnikov vo vidieckych oblastiach, čo pomôže vytvoriť nové pracovné miesta a rozvinúť v týchto lokalitách nové služby;

29.  ľutuje, že 1 miliarda EUR z prostriedkov ohlásených v roku 2008 v Pláne hospodárskej obnovy Európy, ktorý uvádza 100-percentné pokrytie širokopásmovým pripojením do konca roku 2010, nebola vyčlenená a tento cieľ teda nebol splnený; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri revízii súčasného viacročného finančného rámca vyčlenili prostriedky potrebné na dosiahnutie cieľa zabezpečiť do roku 2013 100 % pokrytie širokopásmovým pripojením;

30.  zdôrazňuje naliehavú potrebu vytvoriť konkurencieschopný digitálny jednotný trh, ktorý pripraví cestu pre otvorenie vnútorného trhu všetkým občanom Únie; požaduje vytvorenie jednotného kontaktného miesta pre DPH v každom členskom štáte, aby sa malým a stredným podnikom a podnikateľom uľahčil cezhraničný elektronický obchod;

31.  domnieva sa, že masívny dopyt po pripojení, ktorý zároveň podporuje profil online hospodárstva EÚ, prispieva k sieťovej pripravenosti EÚ a reaguje na spoločenské zmeny, ku ktorým dochádza na jednotnom trhu, by sa mal opierať o vhodné finančné zdroje a pevnú a konkurencieschopnú infraštruktúru potrebnú na realizáciu európskeho projektu širokopásmového pripojenia;

32.  zdôrazňuje, že širokopásmové služby majú pre konkurencieschopnosť priemyslu EÚ kľúčový význam a výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti a kvalitnému zamestnávaniu v EÚ, ako aj k zapojeniu všetkých regiónov a sociálnych skupín do digitálneho života v EÚ; domnieva sa, že úspešná realizácia tzv. širokopásmového balíka je zásadne dôležitá pre riešenie nezamestnanosti, a to najmä nezamestnanosti mladých ľudí, prostredníctvom poskytovania inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v Európe, ako predpokladá stratégia Európa 2020;

33.  víta iniciatívu Komisie zvolať schôdzu zhromaždenia pre digitálnu agendu v júni 2011;

Podpora investícií a hospodárskej súťaže

34.  zdôrazňuje potrebu, aby sa opatrenia členských štátov a priemyselného odvetvia na zabezpečenie širokopásmového prístupu pre všetkých zameriavali na dopyt a nenarušili trh, ani nepredstavovali neprimeranú záťaž pre sektor;

35.  poznamenáva, že prípadné riziká spojené so zavádzaním nákladnej širokopásmovej infraštruktúry novej generácie sú vysoké, pričom návratnosť investícií je dlhodobá; uvádza, že právne predpisy by nemali odradiť od investícií do tejto infraštruktúry a mali by zaručiť, aby mali všetci aktéri na trhu dostatočnú stimuláciu na investovanie;

36.  zdôrazňuje, že náklady investícií do infraštruktúry musí financovať trh; poznamenáva, že v prípadoch, keď je nepravdepodobné, že by otvorená infraštruktúra bola zavedená prostredníctvom trhových síl v primeranej lehote, rámec štátnej pomoci pre širokopásmový prístup a cielené využívanie prostriedkov Spoločenstva vrátane prostriedkov od EIB, zo štrukturálnych fondov a z EPFRV môžu predstavovať najpokrokovejšie doplnkové spôsoby, ako možno urýchliť zavádzanie širokopásmového pripojenia; vyzýva Komisiu, aby v rámci svojej revízie usmernení týkajúcich sa štátnej pomoci pre širokopásmový prístup poskytla pevný a konzistentný rámec, ktorý podporuje hospodársku súťaž a účinné investície do otvorených sietí, a aby umožnila pružné prideľovanie prostriedkov EÚ v rámci jednotlivých programových období;

37.  podporuje všetky opatrenia, ktoré umožnia znížiť náklady na stavebné inžinierstvo, a poukazuje na potrebu inovatívnych služieb v záujme podpory používania širokopásmového pripojenia; zdôrazňuje potrebu podporovať nové zručnosti a schopnosti s cieľom poskytovať inovatívne služby a prispôsobiť sa technologickým zmenám a domnieva sa, že investovanie do nových, otvorených a konkurencieschopných sietí musia podporovať opatrenia prijaté miestnymi, regionálnymi a vnútroštátnymi orgánmi v záujme zníženia nákladov; žiada, aby sa verejné prostriedky (vnútroštátne prostriedky a prostriedky EÚ) vyčlenili na rozvoj širokopásmovej komunikačnej infraštruktúry v izolovaných, riedko osídlených alebo odľahlých oblastiach, ktoré pre poskytovateľov z hľadiska nákladov a výnosov nie sú dostatočne príťažlivé;

38.  zdôrazňuje potrebu lepšieho usmerňovania miestnych a regionálnych orgánov v oblasti investícií do širokopásmového pripojenia v záujme podpory úplného využívania prostriedkov EÚ, keďže údaje o výdavkoch pre štrukturálne fondy ukazujú, že regióny majú ťažkosti s využívaním dostupných prostriedkov a s ich nasmerovaním na širokopásmové projekty; domnieva sa, že štátna pomoc pre širokopásmové investície by sa mala používať v súčinnosti so štrukturálnymi fondmi v záujme stimulovania miestneho podnikania a miestneho hospodárstva, vytvárania miestnych pracovných miest a podpory hospodárskej súťaže na telekomunikačnom trhu; domnieva sa, že v záujme maximálneho využitia obmedzeného objemu verejných prostriedkov, a to priamo členskými štátmi alebo prostredníctvom EÚ, je nutné, aby sa tieto prostriedky jasne zameriavali na tie projekty, kde možno očakávať najväčší vplyv na súkromné investície v záujme ďalšieho zvýšenia pokrytia aj kapacity; zdôrazňuje potrebu verejných prostriedkov alebo preferenčných pôžičiek, v súlade s usmerneniami Komisie v oblasti štátnej pomoci, ktoré by mali smerovať do perspektívnej, dlhodobej a otvorenej infraštruktúry podporujúcej hospodársku súťaž a možnosť voľby pre spotrebiteľov;

39.  zdôrazňuje, že kroky v tejto oblasti sa prijímajú predovšetkým na miestnej úrovni, a podporuje úsilie Komisie o vytvorenie a zlepšenie mechanizmov, ktoré miestnym subjektom umožnia získavať relevantné informácie v záujme zníženia investičných nákladov; domnieva sa, že na to, aby sa širokopásmové plány stali v plnej miere funkčné, je nutné nielen to, aby Komisia a členské štáty spolupracovali, ale aj to, aby sa do prípravy týchto plánov zapojili regionálne a miestne orgány;

40.  uznáva, že na podporu investícií a odstránenie prekážok investovania do sietí novej generácie je potrebná regulačná istota, a podnecuje vnútroštátne regulačné orgány, aby realizovali politiky podporujúce hospodársku súťaž a zabezpečujúce transparentnosť a nediskrimináciu na veľkoobchodnom telekomunikačnom trhu, čo by všetkým účastníkom hospodárskej súťaže umožnilo spravodlivý prístup k infraštruktúre; vyzýva členské štáty, aby dodržiavali pravidlá EÚ v oblasti telekomunikácií, a vnútroštátne regulačné orgány, aby realizovali odporúčanie o prístupových sieťach novej generácie; vyzýva Komisiu, aby v regulačnom rámci uplatňovala viac prvkov podnecujúcich investície a stimulovala využívanie synergií s projektmi v oblasti infraštruktúry;

41.  zdôrazňuje význam konkurenčných trhov pre dosiahnutie cenovo dostupného širokopásmového pripojenia a poukazuje na potrebu rýchleho uplatnenia revidovaného telekomunikačného rámca EÚ a odporúčania o prístupových sieťach novej generácie členskými štátmi a vnútroštátnymi regulačnými orgánmi;

42.  berie na vedomie, že sú potrebné jasné usmernenia adresované členským štátom, aby sa zabezpečilo, že prostriedky budú včas nasmerované na kľúčové ciele v oblasti širokopásmového pripojenia a aby sa pritom rešpektovala nákladová efektívnosť a proporcionalita opatrení;

43.  vyzýva na stanovenie rámca, ktorý podporuje investície do prístupových sietí novej generácie a vysokorýchlostného (mobilného a satelitného) bezdrôtového prístupu a ktorý okrem iného zaručuje právnu istotu a podporuje investície, hospodársku súťaž a technologickú neutralitu, pričom trhu ponecháva možnosť výberu technológií;

44.  vyzýva členské štáty, aby zaručili nediskriminačný prístup k stavebným prácam a uľahčili prístup ku káblovodom, čím sa podstatne zníži prah investícií;

45.  vyzýva Komisiu, aby za pomoci členských štátov zmapovala neobsluhované a nedostatočne obsluhované oblasti;

46.  poznamenáva, že v záujme maximálnej dostupnosti a čo najširšieho využívania širokopásmového pripojenia musí politika EÚ podporovať zavádzanie výkonných a cenovo dostupných sietí, aplikácií, prístupových zariadení, služieb a obsahu; podnecuje členské štáty, aby rozvíjali služby v oblasti elektronickej verejnej správy, elektronickej demokracie, elektronického vzdelávania a elektronického zdravotníctva, ktoré výrazne zvýšia dopyt po širokopásmovom pripojení;

47.  zdôrazňuje, že v oblastiach, v ktorých sú trhové sily schopné poskytnúť konkurenčný širokopásmový prístup, by mala vládna politika podporovať investície a inovácie zo súkromného sektora, a to odstránením prekážok zavádzania;

48.  podporuje spoluprácu Komisie s Európskou investičnou bankou (EIB) v záujme zlepšenia financovania rýchlych a ultrarýchlych sietí a zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa takéto prostriedky prideľovali priamo na projekty otvorenej infraštruktúry, ktoré podporujú rôznorodosť služieb;

49.  víta návrh Komisie na preskúmanie nových zdrojov financovania a inovatívnych nástrojov financovania; v tomto smere podporuje vytvorenie projektu systému dlhopisov EÚ, ktorý bude v spolupráci s Európskou investičnou bankou a so zárukou poskytnutou rozpočtom EÚ reagovať na súčasnú medzeru vo financovaní spôsobenú zdržanlivosťou súkromných investorov a vážnymi obmedzeniami vnútroštátnych rozpočtov; naliehavo preto žiada Komisiu, aby čo najskôr vyvinula iniciatívu konkrétnymi legislatívnymi návrhmi na zavedenie tohto alternatívneho zdroja financovania pre veľké projekty v oblasti infraštruktúry, ktoré majú európsku pridanú hodnotu;

50.  naďalej podporuje realizáciu vhodných verejných investícií a modelov organizácií, a to najmä so zapojením miestnych orgánov, vytváranie verejno-súkromných partnerstiev a využívanie mechanizmov daňových stimulov pri zavádzaní rýchlych a ultrarýchlych sietí; poukazuje na význam koordinácie vládnych politík na všetkých úrovniach;

51.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uzavreli pakt EÚ o zavádzaní širokopásmového pripojenia v záujme účinnejšej koordinácie vnútroštátnych a európskych programov financovania a súkromných investícií, a to v súlade s usmerneniami Komisie v oblasti štátnej pomoci, ktorý bude zameraný predovšetkým na vidiecke oblasti a zaručí potrebnú koordináciu na základe jednotných výsledkových ukazovateľov na úrovni EÚ;

52.  vyzýva na zriadenie jednotnej skupiny EÚ na vysokej úrovni so zastúpením všetkých relevantných zainteresovaných subjektov vrátane užívateľov a poskytovateľov elektronických sietí a služieb, vnútroštátnych regulačných orgánov a Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, ktorá by pomáhala pri vypracúvaní budúcej stratégie v oblasti infraštruktúr IKT a rozvoji špecifických služieb informačnej spoločnosti;

53.  vyzýva Komisiu, aby zaručila dodržiavanie zásad neutrality a otvorenosti internetu a aby podporovala možnosť koncových užívateľov mať prístup k informáciám a šíriť ich a používať aplikácie a služby podľa vlastného výberu; vyzýva Komisiu, aby posúdila, či si uplatňovanie revidovaného telekomunikačného rámca EÚ vyžaduje usmerňujúce pravidlá;

54.  žiada členské štáty, aby zistili, aké opatrenia možno prijať na uľahčenie vstupu nových subjektov na trh v záujme podpory konkurenčného prostredia;

55.  zdôrazňuje, že regulačné opatrenia členských štátov v oblasti zavádzania funkčného oddelenia by sa mali prijímať len ako výnimočné opatrenie po analýze očakávaného vplyvu na regulačný orgán, na podnik, najmä na jeho pracovníkov, a na jeho stimuly k investovaniu do siete; domnieva sa, že toto hodnotenie vplyvu by sa malo prediskutovať so všetkými zainteresovanými subjektmi vrátane zástupcov pracovníkov;

Prínos pre spotrebiteľov

56.  berie na vedomie zámer Komisie vypracovať usmernenia o stanovovaní nákladov a nediskriminácii, ktoré sú kľúčovými zásadami rámca EÚ, a vyzýva Komisiu, aby podporovala hospodársku súťaž v oblasti rýchlych a ultrarýchlych sietí a umožnila všetkým subjektom spravodlivý prístup k infraštruktúre v záujme zabezpečenia širokého výberu služieb, spravodlivých sadzieb za prístup k sieti a dostupných cien pre spotrebiteľov a aby nabádala na účinné investovanie a rýchly prechod na rýchle a ultrarýchle siete;

57.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zaoberali otázkou sociálneho digitálneho vylúčenia a ďalšími prekážkami, kvôli ktorým zostali niektoré skupiny obyvateľstva bez prístupu k pripojeniu, najmä spoločenstvá s nízkymi príjmami a osoby so zdravotným postihnutím, a aby zapojili všetky zúčastnené strany do poskytovania: školenia a verejného prístupu k širokopásmovým službám, 2) ekonomickej pomoci pri získavaní širokopásmových služieb a zariadení a 3) stimulov pre rozvoj technológií a obsahu zameraných na konkrétne potreby používateľov;

58.  vyzýva Komisiu, aby v záujme realizácie uskutočniteľných interaktívnych služieb a možného monitorovania cieľov stanovených v oblasti širokopásmového pripojenia uviedla viac kvalitatívnych charakteristík širokopásmového prístupu vrátane rýchlosti sťahovania a prenášania údajov, čakacej doby a rýchlostí pripojenia, s ktorými majú skúsenosti užívatelia, a charakteristík potrebných na efektívne uskutočňovanie takýchto služieb; víta prácu Komisie na vypracovávaní metodológie určenej na vyhodnocovanie relevantných aspektov skutočných skúseností užívateľov;

59.  zdôrazňuje rozdiel medzi teoretickou rýchlosťou siete a rýchlosťou, s ktorou majú v skutočnosti skúsenosti užívatelia, keďže skúsenosti užívateľov sú spojené aj s kapacitou a preťaženosťou webovej stránky atď.; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s Orgánom európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) spresnila svoje meranie skutočných rýchlostí širokopásmového pripojenia a podľa nich upravila svoje ciele, a vyzýva orgán BEREC na vytvorenie usmernení na úrovni EÚ zabezpečujúcich, aby inzerované rýchlosti širokopásmového pripojenia adekvátne odrážali priemerné rýchlosti sťahovania a prenášania údajov, ktoré užívatelia môžu skutočne očakávať, a aby sa zaručilo komplexné informovanie spotrebiteľov o ponúkaných službách, a to s cieľom zabezpečiť transparentnosť v oblasti výhod nových technológií, presadzovať porovnateľnosť a zlepšiť hospodársku súťaž; žiada orgán BEREC, aby v záujme transparentnosti informácií o prínosoch nových technológií pre sťahovanie údajov z internetu a vkladanie údajov na internet zabezpečil poskytovanie nezavádzajúcej reklamy o bežných rýchlostiach širokopásmového pripojenia, s ktorými sa spotrebitelia stretávajú; vyzýva národné regulačné orgány, aby prijali opatrenia proti poskytovateľom, ktorí nedodržiavajú odporúčania orgánu BEREC;

60.  opakovane zdôrazňuje význam budúcich vysokorýchlostných služieb, ktoré zabezpečia dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti energetickej účinnosti a bezpečnosti a iné komunikačné možnosti (napr. efektívne a inteligentné systémy prenosu, systémy komunikácie medzi ľuďmi, medzi ľuďmi a strojmi a medzi strojmi);

61.  poznamenáva, že nové optické káble ponúkajú spotrebiteľom vysoko kvalitný prístup pri rýchlostiach, ktoré sú vždy vyššie ako v prípade existujúcich technológií; považuje za rozumné uprednostniť rozvoj širokopásmového pripojenia založeného na optických kábloch v oblastiach, kde je to z dlhodobého hľadiska najhospodárnejšie a najudržateľnejšie riešenie;

62.  žiada Komisiu, aby Parlamentu každoročne predkladala správu o ponukách v oblasti širokopásmového prístupu a výbere, ktorí majú užívatelia v EÚ reálne k dispozícii, ako aj o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní rámca pre elektronické komunikácie a v súvislosti s odporúčaniami týkajúcimi sa prístupových sietí novej generácie;

63.  vyzýva Komisiu, aby medzi členskými štátmi koordinovala najlepšie postupy v oblasti verejne prístupných bezplatných vysokorýchlostných sietí WiFi vo verejnej doprave;

64.  zdôrazňuje, že vývoj nových informačných a komunikačných technológií spolu so širokopásmovým internetom je obrovskou príležitosťou na ďalšie zlepšenie komunikácie a dialógu medzi občanmi a inštitúciami Európskej únie;

65.  vyzýva Komisiu, aby pristúpila k podrobnejšiemu posúdeniu možného zdravotného vplyvu niektorých technológií spojených s širokopásmovým pripojením, najmä systémov komunikácie medzi ľuďmi, medzi človekom a strojom a medzi strojmi; zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ neustále sledovala a vyhodnocovala zdravotné riziká bezdrôtového internetu, aby občania neboli vystavení zdraviu škodlivej radiácii;

Internetové iniciatívy: podpora dopytu

66.  požaduje prijatie konkrétnych opatrení, ktorými sa zabezpečí, aby MSP mohli v plnej miere využívať širokopásmové pripojenie v oblastiach elektronického obchodu a elektronického obstarávania; vyzýva Komisiu, aby uskutočňovala výmenu najlepších postupov a zvážila zahrnutie osobitného programu pre MSP a širokopásmové pripojenie do svojej digitálnej agendy;

67.  zdôrazňuje, že využívanie širokopásmového pripojenia by malo byť spojené so zvyšovaním informovanosti o dopyte a so vzdelávacími programami, aby sa optimalizoval jeho účinok a osoh pre spoločnosť;

68.  vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie o riešenie nedostatkov v oblasti počítačových zručností na všetkých úrovniach vzdelávania a prostredníctvom celoživotného vzdelávania pre všetkých občanov, s osobitným dôrazom na občanov so slabými zručnosťami v oblasti informačných technológií; pripomína, že investovanie do širokopásmového pripojenia v EÚ môže byť úspešné len vtedy, ak sa technické investície uskutočnia súčasne s investíciami do zručností občanov v oblasti informačných technológií; zdôrazňuje úlohu nových technológií vo vzdelávaní a konštatuje, že technologická gramotnosť je teda nielen cieľom, ale aj nevyhnutným nástrojom na dosiahnutie celoživotného vzdelávania a sociálnej súdržnosti;

69.  vyzýva členské štáty a priemysel, aby ľuďom umožnili rozvíjať nové zručnosti prostredníctvom komplexných programov získavania nových zručností a školiacich programov a aby k technologickým zmenám pripojili aktívne politiky v oblasti trhu práce;

70.  vyzýva členské štáty, aby venovali pozornosť odporúčaniam Komisie uvedeným v jej akčnom pláne elektronickej verejnej správy využívaním elektronického systému verejného obstarávania, prijatím otvorenej stratégie v oblasti prístupu k údajom verejného sektora, podporovaním elektronickej identifikácie a zabezpečením celoeurópskej a celosvetovej interoperability elektronického podpisu; domnieva sa, že všetky opatrenia by mali smerovať k zjednodušeniu byrokratickej komunikácie s verejnou správou;

71.  vyzýva Komisiu, aby urýchlila verejné obstarávanie pomocou zdrojov on-line a elektronickej fakturácie (iniciatíva za elektronickú fakturáciu);

72.  podporuje iniciatívy ako elektronické zdravotníctvo a celoeurópska informačná infraštruktúra v oblasti zdravotnej starostlivosti s cieľom zlepšiť autonómiu a kvalitu života pacientov; uvádza, že so zreteľom na starnúce obyvateľstvo EÚ by prístup k takýmto službám mal byť možný kdekoľvek a kedykoľvek, a to aj prostredníctvom mobilných zariadení, a mal by byť predovšetkým cenovo dostupný; domnieva sa, že v záujme vytvorenia celoeurópskej informačnej infraštruktúry v oblasti zdravotnej starostlivosti v systéme zdravotnej starostlivosti zameranom na pacienta je potrebné uskutočniť tieto opatrenia:

   realizovať v celej EÚ dohody medzi zdravotníckymi orgánmi EÚ v oblasti noriem, ktoré umožnia integrovaný prístup k relevantným informáciám v európskej informačnej infraštruktúre v oblasti zdravotnej starostlivosti; je potrebné zapojiť orgány na všetkých úrovniach – na miestnej úrovni, vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ;
   vytvoriť európsku informačnú infraštruktúru v oblasti zdravotnej starostlivosti; bude to zahŕňať veľké rozvojové úsilie o uľahčenie integrácie informácií, ktoré sa nachádzajú na rozličných miestach, ako aj zavedenie základných služieb pre pacientov v záujme ich podpory, ktoré by poskytovali kdekoľvek a kedykoľvek povolenie k liečbe a platby;

73.  podporuje inovatívne širokopásmové služby zamerané na námorný sektor a víta diskusiu Komisie a členských štátov o novej iniciatíve v oblasti elektronického námorníctva, ktorá stavia na základoch projektu SafeSeaNet a ktorá sa má týkať aj informácií spojených s logistikou, clom, pohraničnou kontrolou, životným prostredím, rybolovom, komunikáciou, ako aj problematikou ochrany a bezpečnosti;

74.  vyzýva Komisiu, aby presadzovala využívanie najnovšej generácie satelitov ako inovatívne použitie širokopásmovej komunikácie v projektoch s európskou pridanou hodnotou vrátane prehĺbenia využívania celosvetového námorného núdzového a bezpečnostného systému, ako aj novej generácie siete Broadband Global Area Network a námorných služieb siete FleetBroadband;

75.  pripomína potrebu spojenia digitálnej agendy s poskytovaním nových služieb podporujúcich rast, ako sú elektronický obchod, elektronické zdravotníctvo, elektronické vzdelávanie a elektronické bankovníctvo;

76.  zdôrazňuje význam rámca pre ochranu súkromia v EÚ a víta prebiehajúcu revíziu smernice o ochrane údajov;

o
o   o

77.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 251, 25.9.2010, s. 35.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0220.
(3) Ú. v. EÚ C 235, 30.9.2009, s. 7.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2010)0207.
(5) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s.45.
(6) Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 206.
(7) Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 60.
(8) Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 87.
(9) Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 364.
(10) Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 133.
(11) Ú. v. EÚ C 133 E, 8.6.2006, s. 140.
(12) Ú. v. ES C 104, 14.4.1999, s. 128.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia