Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2249(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0195/2011

Predložena besedila :

A7-0195/2011

Razprave :

PV 05/07/2011 - 13
CRE 05/07/2011 - 13

Glasovanja :

PV 06/07/2011 - 6.8
CRE 06/07/2011 - 6.8
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0328

Sprejeta besedila
PDF 295kWORD 61k
Sreda, 6. julij 2011 - Strasbourg
Zakonodaja o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah (TSE) in o s tem povezanem nadzoru živil in krme
P7_TA(2011)0328A7-0195/2011

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2011 o zakonodaji EU o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah (TSE) in o s tem povezanem nadzoru krme in živil – izvajanje in obeti (2010/2249(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 16. julija 2010 z naslovom „Drugi časovni načrt za TSE: Strateški dokument o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah za obdobje 2010–2015“ (KOM(2010)0384),

–  ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 25. avgusta 2010 o celotnem izvajanju uradnega nadzora v državah članicah glede varnosti hrane, zdravstvenega varstva in dobrega počutja živali ter zdravstvenega varstva rastlin (KOM(2010)0441),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 2. decembra 2010 o nadaljnji potrebi in uporabi mehansko izkoščenega mesa v Evropski uniji, vključno s politiko obveščanja potrošnikov (KOM(2010)0704),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij(1),

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora(2) ter sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izkušnjah, pridobljenih z uporabo uredb o higieni (KOM(2009)0403),

–  ob upoštevanju Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali(4) ter sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o uporabi te uredbe (KOM(2009)0334),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane(5),

–  ob upoštevanju Direktive 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o spremljanju zoonoz in povzročiteljev zoonoz, ki spreminja Odločbo Sveta 90/424/EGS in razveljavlja Direktivo Sveta 92/117/EGS(6),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih)(7),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. marca 2011 o pomanjkanju beljakovin v EU: kako rešiti ta dolgotrajni problem?(8),

–  ob upoštevanju Sklepa Komisije o spremembi Odločbe Komisije 2009/719/ES o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 22. oktobra 2010 o zgoraj omenjenem sporočilu Komisije z dne 16. julija 2010 z naslovom „Drugi časovni načrt za TSE: Strateški dokument o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah za obdobje 2010–2015“,

–  ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0195/2011),

A.  ker je pojav bovine spongiformne encefalopatije (BSE) v Evropski uniji v sredini 90. let prejšnjega stoletja dosegel epidemične razsežnosti, kar je privedlo do uvedbe vrste ukrepov za izkoreninjenje BSE in drugih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE),

B.  ker se je število pozitivnih primerov BSE v EU med letoma 2001 in 2009 z 2167 zmanjšalo na 67; ker je zaradi tega zmanjševanja števila primerov mogoče domnevati, da je zakonodaja, ki se je izvajala v tem obdobju, prispevala k izkoreninjenju BSE in drugih TSE v EU, in ker moralo to zmanjševanje epidemij potekati vzporedno s prilagajanjem zakonskih določb dejanskemu stanju ogroženosti,

C.  ker se je zaradi stalnega upadanja števila primerov BSE zakonodaja o TSE v zadnjih letih spreminjala in bi bilo treba razmisliti o prihodnjih spremembah, hkrati pa zagotavljati in vzdrževati visoko raven zdravja živali in ljudi v Evropski uniji; ker bi te spremembe lahko vključevale ukrepe v zvezi z odstranjevanjem snovi s specifičnim tveganjem (SST), pregledom določb o popolni prepovedi krmljenja s predelanimi živalskimi beljakovinami, izkoreninjanjem praskavca, izločanjem kohorte in nadzorom,

D.  ker je treba za zmanjšanje odvisnosti od uvoza soje in drugih virov beljakovin nujno povečati domačo proizvodnjo beljakovin,

Splošne ugotovitve

1.  pozdravlja sporočilo Komisije „Drugi časovni načrt za TSE – Strateški dokument o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah“ in njene predloge za nekatere spremembe sedanje zakonodajne ureditve glede TSE v Evropski uniji; vendarle poudarja, da je treba nekatere določbe natančno oceniti in bodo podprte samo pod določenimi pogoji;

2.  poudarja, da je pomembno zagotoviti, da zaradi bistvenega upada primerov BSE v Evropski uniji ne pride do omilitve ukrepov v zvezi s TSE ali zmanjšanja strogih kontrolnih in nadzornih mehanizmov v EU; je seznanjen s prispevkom pretekle in sedanje zakonodaje o TSE k izkoreninjenju TSE v EU;

Nadzor BSE

3.  je seznanjen z zvišanjem starostne meje za testiranje goveda na TSE na nad 72 mesecev v 22 državah članicah, kot ga uvaja zgoraj omenjeni Sklep Komisije o spremembi Odločbe 2009/719/ES o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE;

4.  odločno poziva Komisijo, naj v preostalih državah članicah starostno mejo zviša samo na osnovi zanesljivih ocen tveganja, da se ne ogrozi visoka raven zdravja živali in varstva potrošnikov;

5.  poudarja, da je nadzorni mehanizem pomembno orodje za spremljanje TSE v EU; izraža pomisleke glede dodatnega zvišanja starostne meje za testiranje govedi, zlasti z vidika testiranja vzorca govedi, ki bo od januarja 2013 dalje glavno orodje sistema za spremljanje BSE pri govedu; poziva Komisijo, naj Parlament obvešča o napredku in novih spoznanjih o obsegu vzorcev, ki jih bo treba izbrati;

6.  odločno poziva Komisijo, naj testiranje živali s tveganjem ohrani kot pomemben element za nadaljnje spremljanje trenda primerov BSE v EU in za zagotavljanje zgodnjega odkrivanja morebitnega ponovnega pojava te bolezni v prihodnosti;

Revizija prepovedi krmljenja s predelanimi živalskimi beljakovinami

7.  podpira, zlasti spričo trenutnega pomanjkanja beljakovin v EU, predlog Komisije za preklic določb o prepovedi krmljenja s predelanimi živalskimi beljakovinami za neprežvekovalce, pod pogojem, da to velja samo za nerastlinojedce in da:

   predelane živalske beljakovine izvirajo samo iz vrst, ki ne obolevajo za TSE,
   so proizvodne in sterilizacijske metode, ki se uporabljajo za predelane živalske beljakovine v skladu z najstrožjimi varnostnimi standardi in s pravili, opredeljenimi v Uredbi o živalskih stranskih proizvodih, in uporabljajo najnovejšo in najvarnejšo razpoložljivo tehnologijo,
   sedanje prepovedi recikliranja znotraj iste živalske vrste („kanibalizem“) ostanejo v veljavi,
   so proizvodne poti predelanih živalskih beljakovin, pridobljenih iz različnih vrst, popolnoma ločene,
   ločevanje teh proizvodnih poti nadzirajo pristojni organi v državah članicah in jih revidira Komisija,
   se pred ukinitvijo prepovedi krmljenja s predelanimi živalskimi beljakovinami zagotovi zanesljiva metoda za posamezne živalske vrste, s pomočjo katere je mogoče ugotoviti, od katere živalske vrste izvirajo beljakovine v živalski krmi, ki vsebuje predelane živalske beljakovine, tako da je recikliranje znotraj iste vrste in prisotnost predelanih živalskih beljakovin, pridobljenih iz prežvekovalcev, možno izključiti, in
   se proizvodnja predelanih živalskih beljakovin iz snovi kategorije 1 ali kategorije 2 prepove in da se za proizvodnjo predelanih živalskih beljakovin uporabljajo le snovi kategorije 3, ki so ustrezne za prehrano ljudi;

8.  poudarja, da morajo biti ti ukrepi vzporedni s skupno kmetijsko politiko, katere namen je povezati poljedelsko in živinorejsko proizvodnjo, doseči ustrezno uporabo travnikov, povečati domačo proizvodnjo beljakovin in podpreti sisteme kolobarjenja;

9.  odločno poziva Komisijo, naj uvede ukrepe, ki zagotavljajo, da je v primeru preklica prepovedi krmljenja s predelanimi živalskimi beljakovinami možnost navzkrižne kontaminacije snovi neprežvekovalcev s snovjo prežvekovalcev med prevozom izključena;

10.  poziva Komisijo, naj preuči potrebo po posebni odobritvi klavnic, v katerih nastajajo stranski proizvodi neprežvekovalcev in tudi prežvekovalcev, da se zagotovi jasno ločevanje teh stranskih proizvodov;

11.  zavrača uporabo predelanih živalskih beljakovin, pridobljenih iz neprežvekovalcev ali prežvekovalcev, v krmi za prežvekovalce;

12.  poziva Komisijo, naj oceni, ali je za izključitev recikliranja znotraj vrst, uporabe snovi kategorij 1 in 2 ter kršitev higienskih pravil potreben nadzor uvoza predelanih živalskih beljakovin; poudarja, da so v ta namen potrebni tudi redni in nenapovedani pregledi na kraju samem;

13.  se zavzema za kritično preučitev določanja dopustne ravni za naključno in tehnično neizogibno onesnaženje krme z zanemarljivimi količinami neodobrenih živalskih beljakovin, ki niso pridobljene od prežvekovalcev, če je na voljo metoda za določitev deleža tovrstnih beljakovin;

Seznam snovi s specifičnim tveganjem (SST)

14.  pričakuje, da Komisija ohrani stroge standarde iz seznama snovi s specifičnim tveganjem EU; poudarja, da se ti strogi standardi kljub kakršnim koli prizadevanjem Mednarodnega urada za živalske kužne bolezni (OIE) za uskladitev standardov EU s seznamom OIE ne smejo omiliti;

15.  odločno poziva Komisijo, naj o spremembah seznama SST EU razmišlja samo, če bodo temeljile na znanstvenih dejstvih, ob uporabi načela previdnosti, če bo mogoče izključiti tveganje za zdravje ljudi in živali ter zagotoviti varnost verige živil in krme;

Raziskave o TSE

16.  odločno poziva Komisijo, naj še naprej spodbuja genetski nadzor praskavca pri ovcah z rejskimi programi, s katerimi bi preprečevali parjenje v sorodstvu ali genetskega zdrsa;

17.  odločno poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za spodbujanje tekočih raziskav o odpornosti koz na praskavca in o atipičnem praskavcu, saj bi to lahko prispevalo k izkoreninjenju TSE v EU;

18.  poziva Komisijo, naj spodbuja potekajoče raziskave za razvoj hitrih diagnostičnih testov za odkrivanje BSE pred zakolom in po njem;

19.  zavrača predlog Komisije, da bi zmanjšali financiranje EU za raziskave o TSE;

Izločitev kohorte

20.  je seznanjen s predlogom Komisije za spremembo sedanje politike izločanja kohorte pri čredah, okuženih z BSE, v primeru pojava te bolezni v govejih čredah; poudarja, da je treba pred kakršnim koli spreminjanjem politike izločanja kohorte upoštevati naslednje vidike, da bi ohranili visoko raven zaupanja potrošnikov: (1) varstvo potrošnikov, (2) tveganje za zdravje ljudi in živali (3) nadaljevanje prakse, da se organom, pristojnim za obvladovanje tveganja, in zakonodajalcem v primeru ponovnega pojava BSE v EU omogoči, da nemudoma ukrepajo;

Varnost živil in krme

21.  je seznanjen z zgoraj omenjenim poročilom Komisije o celotnem izvajanju uradnega nadzora v državah članicah glede varnosti hrane, zdravstvenega varstva in dobrega počutja živali ter zdravstvenega varstva rastlin; opozarja, da poročilo razkriva nekatere pomanjkljivosti glede kakovosti poročil držav članic, in slednje poziva, naj izboljšajo kakovost poročanja, in sicer z boljšim izvajanjem nacionalnih revizij, tako da bi zagotovili izpolnjevanje regulativnih zahtev, izpostavili primere neskladnosti ter povečali uspešnost nadzornih organov in nosilcev živilske dejavnosti; poziva Komisijo, naj učinkovito spremlja nadzor, ki ga izvajajo države članice;

22.  izraža zaskrbljenost glede kontaminacije živil in krme, na primer z dioksinom, in poziva države članice, naj obstoječe predpise o nadzoru živil in krme in obvladovanju tveganj uveljavljajo in izvajajo zelo strogo ter naj jih po potrebi okrepijo in z uporabo skupnih smernic zagotovijo usklajeno izvajanje povsod na notranjem trgu;

23.  poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da bodo izpolnjene zahteve Uredbe (ES) št. 1069/2009 in izvedbene uredbe (EU) št. 142/2011 o ravnanju z živalskimi stranskimi proizvodi pri pretvorbi v bioplin ali pri odlaganju prebavnih ostankov in da se prepreči njihovo nezakonito preusmerjanje v prehranjevalno verigo živali; poziva Komisijo, naj nadzoruje izvajanje veljavnih pravil v državah članicah za zagotovitev zaprtosti sistema pri tej dejavnosti;

Mehansko izkoščeno meso

24.  izraža zaskrbljenost glede sedanje zakonodaje EU o mehansko izkoščenem mesu in njenega izvajanja v državah članicah;

25.  poziva države članice, naj svoje izvajanje opredelitev mehansko izkoščenega mesa spremenijo v skladu z obstoječimi pravili;

26.  poziva k obveznemu označevanju mehansko izkoščenega mesa, namenjenega prehrani ljudi, za boljše obveščanje potrošnikov, ki se bodo tako lahko osveščeno odločali;

27.  poziva Komisijo, naj tretje države obvesti o vseh spremembah o uredbi o TSE in ukrepih, povezanih s temi boleznimi;

o
o   o

28.  naroči svojemu predsedniku, naj to poročilo o izvajanju posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 147, 31.5.2001, str. 1.
(2) UL L 226, 25.6.2004, str. 22.
(3) UL L 109, 6.5.2000, str. 29.
(4) UL L 165, 30.4.2004, str. 1.
(5) UL L 31, 1.2.2002, str. 1.
(6) UL L 325, 12.12.2003, str. 31.
(7) UL L 300, 14.11.2009, str. 1.
(8) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0084.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov