Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2154(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0216/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0216/2011

Συζήτηση :

PV 05/07/2011 - 16
CRE 05/07/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2011 - 6.9
CRE 06/07/2011 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0329

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 389kWORD 111k
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο
Ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, με ειδική έμφαση στους σαρωτές σώματος
P7_TA(2011)0329A7-0216/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, με ειδική έμφαση στους σαρωτές σώματος (2010/2154(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση σαρωτών σώματος σε αερολιμένες της ΕΕ (CΟΜ(2010)0311),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων ασφαλείας της αεροπορίας και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην προστασία των δεδομένων(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 272/2009 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2009, για τη συμπλήρωση των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες που προβλέπονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 185/2010 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες(4),

–  έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες (COM(2010)0725),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999, περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Hz-300GHz)(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (18η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία) (19η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996 για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες(10),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του ειδικευμένου τμήματος «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές και κοινωνία της πληροφορίας» σχετικά με την «ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση σαρωτών σώματος σε αερολιμένες της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0216/2011),

Σαρωτές σώματος

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σαρωτής σώματος είναι ο γενικός όρος που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό μιας τεχνολογίας ικανής να ανιχνεύει μεταλλικά και μη μεταλλικά αντικείμενα τα οποία βρίσκονται κάτω από τα ρούχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα της ανίχνευσης έγκειται στην ικανότητα των σαρωτών σώματος να ανιχνεύουν κάθε απαγορευμένο αντικείμενο που φέρει κάτω από τα ρούχα του το άτομο που υποβάλλεται σε έλεγχο,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας προβλέπει διάφορες μεθόδους και τεχνολογίες ελέγχου οι θεωρούνται ικανές να ανιχνεύουν απαγορευμένα αντικείμενα που βρίσκονται κάτω από τα ρούχα και από τις οποίες τα κράτη μέλη επιλέγουν μία ή περισσότερες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαρωτές σώματος δεν βρίσκονται επί του παρόντος σε αυτόν τον κατάλογο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη χρησιμοποιούν την περίοδο αυτή σαρωτές σώματος σε προσωρινή βάση –για μέγιστη περίοδο 30 μηνών– στους αερολιμένες τους, ασκώντας το δικαίωμά τους να υποβάλουν σε δοκιμές τις νέες τεχνολογίες (κεφάλαιο 12.8 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 της Επιτροπής),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν πιο αυστηρά μέτρα από τα κοινά βασικά πρότυπα που απαιτούνται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και, ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιήσουν σαρωτές σώματος στην επικράτειά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενεργήσουν με βάση αξιολόγηση κινδύνου και συμμόρφωσης προς το δίκαιο της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να είναι κατάλληλα, αντικειμενικά, ανάλογα προς τον κίνδυνο που αντιμετωπίζεται και να μην εισάγουν διακρίσεις (άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008),

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση σαρωτών σώματος από τα κράτη μέλη σε οποιαδήποτε από τις δύο ανωτέρω περιστάσεις καθιστά αδύνατο έναν πραγματικά ενιαίο έλεγχο ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση, οι συνθήκες λειτουργίας που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη δεν θα είναι ενιαίες και, επομένως, δεν θα αποβαίνουν προς όφελος των επιβατών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση για τους σαρωτές σώματος δεν θα πρέπει να διεξαχθεί εκτός του πλαισίου της γενικής συζήτησης σχετικά με μια ενοποιημένη συνολική πολιτική ασφαλείας για τους ευρωπαϊκούς αερολιμένες,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία συνιστά ένα αγαθό που πρέπει να διαφυλαχθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία συνιστά κίνδυνο που πρέπει να αποφευχθεί· λαμβάνοντας, ως εκ τούτου, υπόψη ότι οι σαρωτές που χρησιμοποιούν ιονίζουσες ακτινοβολίες οι επιπτώσεις των οποίων είναι σωρευτικές και επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία, δεν πρέπει να επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η νομοθεσία της ΕΕ όσο και οι νόμοι των κρατών μελών προβλέπουν ήδη κανόνες για την προστασία από τους κινδύνους για την υγεία που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση τεχνολογιών που εκπέμπουν ιονίζουσες ακτινοβολίες, καθώς επίσης και για τα όρια έκθεσης σε αυτήν την ακτινοβολία· λαμβάνοντας, ως εκ τούτου, υπόψη ότι οι σαρωτές που χρησιμοποιούν ιονίζουσες ακτινοβολίες θα πρέπει να απαγορευτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και ότι οι απαντήσεις τους περιέχουν σημαντικά στοιχεία προκειμένου οι όροι χρήσης των σαρωτών σώματος στους αερολιμένες να συνάδουν με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανησυχίες σχετικά με την υγεία και τα δικαιώματα της ιδιωτικότητας, της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκευτικής ελευθερίας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προστασίας των δεδομένων πρέπει να αντιμετωπισθούν από την άποψη τόσο της τεχνολογίας όσο και της χρήσης, προτού εξετασθεί το ενδεχόμενο καθιέρωσης σαρωτών σώματος,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαρωτές σώματος, εκτός του ότι πρέπει να διασφαλίζουν μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας από ό,τι ο υφιστάμενος εξοπλισμός, θα πρέπει να βοηθήσουν να επιταχυνθούν οι έλεγχοι των επιβατών και να μειωθεί ο χρόνος αναμονής,

Χρηματοδότηση της ασφάλειας της αεροπορίας

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα εκφράσει τη θέση του σε σχέση με αυτήν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οδηγία σχετικά με τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας,

Μέτρα ασφάλειας για το φορτίο

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες που αποκαλύφθηκαν από τις υπηρεσίες πληροφοριών σκόπευαν για χρησιμοποιήσουν το φορτίο για την εκδήλωση επίθεσης,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όχι μόνο οι επιβάτες, αλλά και το φορτίο και το ταχυδρομείο υποβάλλονται και πρέπει να υποβάλλονται στα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το φορτίο και το ταχυδρομείο που φορτώνονται στα επιβατικά αεροσκάφη αποτελούν στόχο τρομοκρατικών επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι το επίπεδο ασφαλείας για το φορτίο και το ταχυδρομείο είναι πολύ χαμηλότερος από ό,τι για τους επιβάτες, πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας για το ταχυδρομείο και το φορτίο που φορτώνονται στα επιβατικά αεροσκάφη,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα ασφάλειας δεν αφορούν μόνο τους αερολιμένες αλλά και ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της ασφάλειας των αερομεταφορών οι ταχυδρομικοί φορείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της αλληλογραφίας και των δεμάτων και ότι αυτοί, κατ' εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά και έχουν εισαγάγει νέες τεχνολογίες για να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των διεθνών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών ασφάλειας,

Διεθνείς σχέσεις

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διεθνής συντονισμός σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας των αερομεταφορών είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας, αποφεύγοντας την πραγματοποίηση διαδοχικών ελέγχων των επιβατών που συνεπάγονται περιορισμούς και πρόσθετα έξοδα,

Κατάρτιση του προσωπικού ασφάλειας

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση του προσωπικού ασφάλειας είναι θεμελιώδης για τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας στις αερομεταφορές, το οποίο με τη σειρά του πρέπει να είναι συμβατό με αντιμετώπιση των επιβατών η οποία θα διαφυλάσσει την ατομική τους αξιοπρέπεια και θα προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν στην αναθεώρηση της οδηγίας 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας(11) προδιαγραφές κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και σχετικές με την εκπαίδευση και κατάρτιση,

Γενικές εκτιμήσεις

1.  θεωρεί ότι απαιτείται μια ενιαία προσέγγιση για την ασφάλεια των αερομεταφορών, με έναν μόνο έλεγχο ασφάλειας ούτως ώστε οι επιβάτες, οι αποσκευές και τα φορτία που φθάνουν σε κάποιον αερολιμένα της ΕΕ από άλλο αερολιμένα της ΕΕ, να μην πρέπει να υποβληθούν σε νέους ελέγχους·

2.  θεωρεί ότι ορισμένες μέθοδοι σάρωσης που είναι αποτελεσματικές και γρήγορες για τους επιβάτες, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που αναλώνεται στα σημεία ελέγχου συνιστούν προστιθέμενη αξία στον τομέα της ασφάλειας των αερομεταφορών·

3.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη χρήση άλλων τεχνικών για την ανίχνευση εκρηκτικών, συμπεριλαμβανομένων των στερεών υλικών, στο πεδίο της ασφάλειας των αερομεταφορών·

4.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα ενοποιημένο σύστημα ανάλυσης κινδύνων για τους επιβάτες για τους οποίους μπορεί να υπάρχουν αιτιολογημένες υποψίες ότι αποτελούν κίνδυνο ασφαλείας για τον έλεγχο των αποσκευών και των φορτίων, με βάση το σύνολο των διαθέσιμων αξιόπιστων πληροφοριών, ιδίως αυτών που προέρχονται από την αστυνομία, τις υπηρεσίες πληροφοριών, τα τελωνεία και τις επιχειρήσεις μεταφορών· πιστεύει ότι όλο το σύστημα θα πρέπει να ενημερώνεται προς επιδίωξη της αποτελεσματικότητας και να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με την απαγόρευση διακρίσεων, καθώς και να ακολουθεί τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία δεδομένων·

5.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματική συνεργασία, διαχείριση ασφαλείας και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των σχετικών αρχών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και μεταξύ των αρχών και των επιχειρήσεων ασφαλείας και αεροπορικών μεταφορών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρεί τακτικά τον κατάλογο των εγκεκριμένων μεθόδων ελέγχου και των όρων εφαρμογής τους, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα πιθανά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στην πράξη και οι τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να παρέχεται υψηλό επίπεδο ως προς την αποτελεσματικότητα της ανίχνευσης και την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων επιβατών και εργαζομένων στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων·

7.  επισημαίνει την σημασία του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, φαινόμενα που απειλούν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως έχει ήδη επισημανθεί στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, και, προς το σκοπό αυτό, υποστηρίζει, μόνο στο συγκεκριμένο πλαίσιο, τη χρήση μέτρων ασφαλείας που είναι σχεδιασμένα για την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων, τα οποία να προβλέπονται από τον νόμο και να είναι αποτελεσματικά, αναγκαία σε μια ελεύθερη και ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία, αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο στόχο και σε πλήρη συμφωνία με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ECHR)· υπενθυμίζει ότι το να έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτες στους θεσμούς τους είναι κεφαλαιώδους σημασίας και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να εξευρεθεί η αναγκαία ισορροπία μεταξύ της επιδίωξης της ασφάλειας και της κατοχύρωσης των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων·

8.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οποιαδήποτε αντιτρομοκρατικά μέτρα πρέπει να συνάδουν απολύτως με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφότερα αναγκαία στοιχεία μιας δημοκρατικής κοινωνίας, και πρέπει να είναι αναλογικά, απολύτως αναγκαία, σύννομα και επομένως να περιορίζονται στον προσδιορισμένο σκοπό τους·

Οι σαρωτές σώματος

9.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει την προσθήκη των σαρωτών σώματος στον κατάλογο των εγκεκριμένων μεθόδων ελέγχου, υπό τον όρο ότι αυτό θα συνοδευτεί από τους κατάλληλους κανόνες και από κοινά ελάχιστα πρότυπα για τη χρήση τους, όπως προβλέπεται στο παρόν ψήφισμα, μόνο εφόσον έχει διενεργηθεί προηγουμένως η εκτίμηση αντικτύπου την οποία ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008, και εφόσον αυτή καταδείξει ότι οι εν λόγω συσκευές δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των επιβατών, τα προσωπικά δεδομένα, την ατομική αξιοπρέπεια και ιδιωτικότητα των επιβατών και την αποτελεσματικότητα των εν λόγω σαρωτών·

10.  πιστεύει ότι η χρήση σαρωτών σώματος πρέπει να βασίζεται σε κοινούς κανόνες, διαδικασίες και πρότυπα που όχι μόνο θα προβλέπουν κριτήρια για την αποτελεσματικότητα της ανίχνευσης, αλλά θα επιβάλλουν και τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία της υγείας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και συμφερόντων των επιβατών, των εργαζομένων, των μελών του πληρώματος και του προσωπικού ασφαλείας·

11.  πιστεύει ότι οι σαρωτές σώματος θα πρέπει να χρησιμεύουν για την αύξηση του ρυθμού και της ταχύτητας των ελέγχων στους αερολιμένες και τη μείωση της ενόχλησης των επιβατών, και για τον λόγο αυτόν ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτήν την πτυχή στην προτεινόμενη νομοθεσία της·

12.  προτείνει, πιο συγκεκριμένα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού θεσπίσει κοινούς κανόνες σχετικά με τη χρήση των σαρωτών σώματος, να αναθεωρεί τους κανόνες αυτούς σε τακτική βάση και, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, οι διατάξεις για την προστασία της υγείας, της ιδιωτικότητας, των προσωπικών δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές εξελίξεις·

Αναγκαιότητα και αναλογικότητα

13.  πιστεύει ότι η κλιμάκωση της τρομοκρατίας απαιτεί από τις δημόσιες αρχές τη λήψη μέτρων προστασίας και πρόληψης τα οποία ζητούν οι δημοκρατικές κοινωνίες·

14.  θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα της ανίχνευσης των σαρωτών σώματος είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των υφιστάμενων ανιχνευτών μετάλλων, ιδίως σε ό,τι αφορά τα μη μεταλλικά αντικείμενα και τα υγρά, ενώ και η πρακτική του πλήρους σωματικού ελέγχου είναι πιθανότατα πιο ενοχλητική και χρονοβόρα και θα προκαλούσε περισσότερες αντιδράσεις από ό,τι ένας σαρωτής·

15.  θεωρεί ότι η χρήση των σαρωτών σώματος, υπό τον όρο ότι υπάρχουν οι κατάλληλες εγγυήσεις, είναι προτιμότερη από άλλες λιγότερο απαιτητικές μεθόδους που δεν θα εγγυούνταν ανάλογη απόδοση ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της ασφάλειας των αερομεταφορών, η χρήση πληροφοριών με την ευρεία έννοια και το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας του αερολιμένα θα πρέπει να παραμείνουν βασικές μας προτεραιότητες·

16.  θεωρεί ότι οι ανησυχίες και οι απαιτήσεις για την ιδιωτικότητα και την υγεία μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις διαθέσιμες τεχνολογίες και μεθόδους· θεωρεί ότι η τεχνολογία που αναπτύσσεται επί του παρόντος είναι πολλά υποσχόμενη και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία·

17.  θεωρεί ότι η εγκατάσταση ή μη των σαρωτών σώματος εξακολουθεί να εμπίπτει στην αρμοδιότητα και ελευθερία απόφασης των κρατών μελών της ΕΕ· εκτιμά, ωστόσο, ότι απαιτείται περαιτέρω εναρμόνιση της χρήσης σαρωτών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα συνεκτικός ευρωπαϊκός χώρος ασφάλειας των αερομεταφορών·

18.  θεωρεί ότι όταν κράτη μέλη εγκαθιστούν σαρωτές σώματος, αυτοί θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ελάχιστες προδιαγραφές και απαιτήσεις που προβλέπονται από την ΕΕ για όλα τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των τελευταίων να εφαρμόσουν πιο αυστηρά μέτρα·

19.  εκτιμά ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσθέσουν σημεία ελέγχου και προσωπικό ασφαλείας για να διασφαλίσουν ότι οι επιβάτες δεν θα επηρεαστούν δυσμενώς από την εγκατάσταση σαρωτών σώματος·

20.  εκτιμά ότι όσοι υποβάλλονται σε έλεγχο πρέπει έχουν δυνατότητα να επιλέξουν αν θα χρησιμοποιήσουν ή όχι σαρωτές σώματος και, εφόσον αρνούνται, να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εναλλακτικά συστήματα ελέγχου που εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθμό αποτελεσματικότητας με τους σαρωτές σώματος και πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους· τονίζει ότι μια τέτοια άρνηση δεν πρέπει να οδηγεί σε υποψίες εναντίον του επιβάτη·

Υγεία

21.  υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζονται με τήρηση ιδίως της αρχής ALARA (όσο το ευλόγως δυνατό κατώτερο επίπεδο)·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τη λιγότερο επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία τεχνολογία, η οποία θα παρέχει αποδεκτές λύσεις για τις ανησυχίες του κοινού που αφορούν την ιδιωτικότητα·

23.  θεωρεί ότι η έκθεση σε δόσεις σωρευτικής ιονίζουσας ακτινοβολίας δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή· πιστεύει, κατά συνέπεια, ότι κάθε μορφή τεχνολογίας που χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία πρέπει να εξαιρεθεί ρητά από χρήση σε ελέγχους ασφάλειας·

24.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο του προσεχούς προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, τη δυνατότητα της χρησιμοποίησης τεχνολογίας που να είναι απολύτως αβλαβής για το σύνολο του κοινού και ταυτόχρονα να εγγυάται την ασφάλεια της αεροπορίας·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν σε τακτική βάση τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της έκθεσης στους σαρωτές προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες επιστημονικές εξελίξεις, και να ελέγχουν την ορθή εγκατάσταση, την ορθή χρήση και την ομαλή λειτουργία αυτών των συσκευών·

26.  επιμένει ότι πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ειδικές περιπτώσεις και να χρησιμοποιούνται δίκαιες και εξατομικευμένες μέθοδοι για τους ευάλωτους (από πλευράς υγείας και ικανότητας επικοινωνίας) επιβάτες, όπως για παράδειγμα οι έγκυες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες καθώς και τα άτομα με εμφυτευμένα ιατρικά βοηθήματα (όπως οι ορθοπεδικές προθέσεις ή οι βηματοδότες), καθώς και όλα τα άτομα τα οποία έχουν μαζί τα φάρμακα ή/και τις ιατρικές συσκευές που απαιτούνται για τη διατήρηση της υγείας τους (π.χ σύριγγες, ινσουλίνη)·

Εικόνες του σώματος

27.  πιστεύει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γραμμικές φιγούρες και επιμένει να μην λαμβάνονται εικόνες του σώματος·

28.  τονίζει ότι τα δεδομένα που παράγονται από τη διαδικασία σάρωσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέρα από την ανίχνευση απαγορευμένων αντικειμένων, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τη διαδικασία της σάρωσης, πρέπει να καταστρέφονται αμέσως μετά τη διέλευση του κάθε ατόμου από τον έλεγχο ασφαλείας και δεν πρέπει να αποθηκεύονται·

Απαγόρευση των διακρίσεων

29.  θεωρεί ότι οι κανόνες λειτουργίας πρέπει να διασφαλίζουν ότι θα εφαρμόζεται μια τυχαία διαδικασία επιλογής και ότι οι επιβάτες δεν πρέπει να επιλέγονται για να περνούν από τους σαρωτές σώματος βάσει κριτηρίων που εισάγουν διακρίσεις·

30.  τονίζει ότι θεωρείται απαράδεκτη οποιαδήποτε μορφή κατηγοριοποίησης βάσει, παραδείγματος χάριν, φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας σχετικά με την επιλογή ή την άρνηση υποβολής σε σάρωση σώματος·

Προστασία των δεδομένων

31.  θεωρεί ότι όλοι οι σαρωτές σώματος πρέπει να χρησιμοποιούν γραμμικές φιγούρες για να προστατεύεται η ταυτότητα των επιβατών και να εξασφαλίζεται ότι είναι αδύνατο να ταυτοποιηθούν μέσω εικόνων οποιουδήποτε τμήματος του σώματός τους·

32.  τονίζει ότι η τεχνολογία που θα χρησιμοποιείται δεν πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων·

33.  υπενθυμίζει ότι η χρήση σαρωτών σώματος πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών·

34.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν σαρωτές σώματος πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, να εφαρμόζουν πιο αυστηρά πρότυπα από αυτά τα οποία ορίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των πολιτών και των προσωπικών τους δεδομένων·

Ενημέρωση των ατόμων που ελέγχονται με σαρωτές σώματος

35.  θεωρεί ότι τα άτομα που υποβάλλονται σε έλεγχο πρέπει να λαμβάνουν εκ των προτέρων αναλυτικές πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τη λειτουργία του εκάστοτε σαρωτή, ποιες εικόνες αποτυπώνονται και ποιος μπορεί να τις δει, σχετικά με τους όρους προστασίας των δικαιωμάτων της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων και σχετικά με τη δυνατότητα άρνησης ελέγχου με σαρωτή σώματος·

36.  ζητεί οι ενημερωτικές εκστρατείες της Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών να περιλαμβάνουν επίσης ενότητα που θα αναφέρει λεπτομερώς τα δικαιώματα των επιβατών σε σχέση με τους ελέγχους ασφαλείας και τους σαρωτές σώματος·

Μεταχείριση των ατόμων που ελέγχονται με σαρωτές σώματος

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι το προσωπικό ασφαλείας λαμβάνει ειδική εκπαίδευση στη χρήση σαρωτών σώματος κατά τρόπο ώστε να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των επιβατών, η προσωπική αξιοπρέπεια, η προστασία των δεδομένων και η υγεία· από την άποψη αυτή, θεωρεί ότι ένας κώδικας συμπεριφοράς θα ήταν πολύ χρήσιμο εργαλείο για το προσωπικό ασφαλείας το επιφορτισμένο με τους σαρωτές σώματος·

Χρηματοδότηση της ασφάλειας της αεροπορίας

38.  υπενθυμίζει τη θέση του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας·

39.  θεωρεί ότι τα τέλη για την ασφάλεια πρέπει να είναι διαφανή, ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την κάλυψη των δαπανών ασφάλειας και ότι τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να εφαρμόσουν πιο αυστηρά μέτρα πρέπει να χρηματοδοτούν το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από αυτά·

40.  παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει αμέσως μια θέση σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, δεδομένου ότι η νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των αερομεταφορών και η νομοθεσία σχετικά με τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας είναι αλληλοσυνδεδεμένες·

41.  προτείνει να αναγράφεται στο εισιτήριο κάθε επιβάτη το κόστος των μέτρων ασφαλείας·

Απαγόρευση υγρών, αερολυμάτων και πηκτωμάτων (ΥΑΠ)

42.  επαναλαμβάνει και υποστηρίζει τη θέση ότι η απαγόρευση μεταφοράς υγρών πρέπει να λήξει το 2013, όπως ορίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία· κατά συνέπεια καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον κλάδο, να συνεργαστούν ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα αρθούν, προς όφελος των επιβατών, οι περιορισμοί στη μεταφορά υγρών από τους επιβάτες·

43.  καλεί τα κράτη μέλη και τους αερολιμένες να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποκτήσουν εγκαίρως την κατάλληλη τεχνολογία ούτως ώστε η λήξη της απαγόρευσης της μεταφοράς υγρών σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους να μην έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ασφάλειας·

44.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, όλοι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να αντικατασταθεί η απαγόρευση μεταφοράς υγρών, αερολυμάτων και πηκτωμάτων με έναν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και ενιαίο έλεγχο, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα των επιβατών·

Μέτρα ασφάλειας για το φορτίο

45.  θεωρεί ότι ο έλεγχος του φορτίου και του ταχυδρομείου, με βάση μια ανάλυση κινδύνου, πρέπει να είναι ανάλογος των απειλών που δημιουργεί η μεταφορά τους, και ότι πρέπει να υπάρχει εγγύηση για επαρκή ασφάλεια, ιδίως όταν το φορτίο και το ταχυδρομείο μεταφέρονται με επιβατικά αεροσκάφη·

46.  υπενθυμίζει ότι σάρωση του φορτίου σε ποσοστό 100% δεν είναι εφικτή· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, και του αντίστοιχου κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 της Επιτροπής, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού·

47.  θεωρεί ότι το επίπεδο ασφάλειας για το φορτίο είναι ακόμα διαφορετικό μεταξύ των κρατών μελών και ότι, με σκοπό την επίτευξη ενιαίου ελέγχου της ασφάλειας, αυτά οφείλουν να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων στον τομέα του φορτίου και του ταχυδρομείου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι οι πράκτορες που έχουν εγκριθεί από άλλο κράτος μέλος θα αναγνωρίζονται·

48.  είναι της άποψης ότι έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας των κρατών μελών για το αεροπορικό φορτίο και το ταχυδρομείο και η επιθεώρηση των μέτρων αυτών από την Επιτροπή, και, ως εκ τούτου, θεωρεί απολύτως απαραίτητη την εκπόνηση μιας τεχνικής έκθεσης με σκοπό τον εντοπισμό των αδυναμιών του υφιστάμενου συστήματος φορτίου καθώς και για την πιθανή αντιμετώπισή τους·

49.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις επιθεωρήσεις όσον αφορά τα αεροπορικά φορτία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την επικύρωση των εγκεκριμένων πρακτόρων για γνωστούς αποστολείς· και, για τον σκοπό αυτόν, υπογραμμίζει την ανάγκη πρόσληψης περισσότερων ελεγκτών σε εθνικό επίπεδο·

50.  υπογραμμίζει το δυναμικό της ενημέρωσης των τελωνείων για τον υπολογισμό του κινδύνου που συνδέεται με συγκεκριμένα φορτία αποστολής και ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να επεξεργάζεται την πιθανή χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων των τελωνείων για τους σκοπούς της ασφάλειας των αερομεταφορών· ιδίως κάνοντας χρήση του συστήματος ελέγχου κατά τις εισαγωγές της ΕΕ για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή αποστολή των φορτίων από τρίτες χώρες, αρχής γενομένης από τον αερολιμένα προέλευσης, και να ορίσει κριτήρια για τον προσδιορισμό του φορτίου υψηλού κινδύνου, συγκεκριμενοποιώντας την ευθύνη για κάθε πράκτορα ξεχωριστά·

52.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα ασφάλειας να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες όλων των σχετικών παραγόντων και να εναρμονίσει τα μέτρα ασφάλειας που έχουν σχέση με την ανταλλαγή αλληλογραφίας και φορτίων, καθώς υπάρχει ανάγκη να διασφαλιστεί μια δυναμική οικονομία που θα ενθαρρύνει τις εμπορικές ανταλλαγές, την ποιότητα των υπηρεσιών και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου·

53.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα εναρμονισμένο σύστημα αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης του προσωπικού ασφαλείας σε σχέση με το φορτίο, προκειμένου να παραμένει ενήμερο για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας·

Διεθνείς σχέσεις

54.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν μαζί στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και με τις τρίτες χώρες για την αξιολόγηση των κινδύνων και των συστημάτων πληροφοριών στον τομέα της ασφάλειας των αερομεταφορών·

55.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν παγκόσμια κανονιστικά πρότυπα στο πλαίσιο του ICAO για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των τρίτων χωρών όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων, για να επιδιώξουν την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων ασφαλείας και για να πετύχουν τον στόχο του αποτελεσματικού ενιαίου ελέγχου ασφαλείας·

o
o   o

56.  φρονεί ότι η διαδικασία της επιτροπολογίας δεν ενδείκνυται στον τομέα της αεροπορικής ασφάλειας, τουλάχιστον σε μέτρα που έχουν αντίκτυπο στα δικαιώματα των πολιτών, και καλεί το Κοινοβούλιο να συμμετέχει ενεργά μέσω της διαδικασίας της συναπόφασης·

57.  αναμένει από την Επιτροπή μια νομοθετική πρόταση για να εγκριθεί κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008, με τρόπο που να ληφθεί υπόψη η δήλωση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010 στο πλαίσιο της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή·

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 15 E της 21.1.2010, σ. 71.
(2) ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72.
(3) ΕΕ L 91 της 3.4.2009, σ. 7.
(4) ΕΕ L 55 της 5.3.2010, σ. 1.
(5) ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 164.
(6) ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 59.
(7) ΕΕ L 184 της 24.5.2004, σ. 1.
(8) ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 38.
(9) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(10) ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1.
(11) ΕΕ L 272 της 25.10.1996, σ. 36.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου