Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2115(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0210/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0210/2011

Συζήτηση :

PV 05/07/2011 - 17
CRE 05/07/2011 - 17

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2011 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0330

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 296kWORD 79k
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο
Οι γυναίκες και η διοίκηση των επιχειρήσεων
P7_TA(2011)0330A7-0210/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη δήλωση και το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο και τα συνακόλουθα τελικά έγγραφα που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005 και στις 12 Μαρτίου 2010 στις αντίστοιχες έκτακτες συνόδους των Ηνωμένων Εθνών «Πεκίνο, 5 χρόνια μετά», «Πεκίνο, 10 χρόνια μετά» και «Πεκίνο, 15 χρόνια μετά» σχετικά με περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της δήλωσης και του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 σχετικά με την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (Σύμβαση CEDAW),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαιτέρως τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 21 και 23,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο τονίζει τις κοινές αξίες των κρατών μελών, όπως είναι ο πλουραλισμός, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αναφέρεται στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο ως προς την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών για το 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Προς Μία Πράξη για την Ενιαία Αγορά. Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (CΟΜ(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2010 για την εταιρική διακυβέρνηση στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και για τις πολιτικές αποδοχών (COM(2010)0284),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο του 2006 και το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 96/694/ΕΚ του Συμβουλίου για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 29 Ιανουαρίου 2011 στο Davos και το πρόγραμμα «Women Leaders and Gender Parity»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2010(2),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 15ης Ιουνίου 1995 σχετικά με την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη του Πεκίνου για τις γυναίκες: «Αγώνας για την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη»(3), της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την παρακολούθηση του προγράμματος δράσης της τέταρτης παγκόσμιας διάσκεψης για τις γυναίκες (Πεκίνο +10)(4) και της 25ης Φεβρουαρίου 2010 με τίτλο «Πεκίνο, 15 χρόνια μετά: το πρόγραμμα δράσης των Ηνωμένων Εθνών υπέρ της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών»(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0210/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει περιληφθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έναν από τους στόχους και τα καθήκοντά της, και ότι η συνεκτίμηση της συνιστώσας της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητες συνιστά ιδιαίτερη αποστολή για την Ένωση,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνίσταται στο να επιτραπεί στις ικανές και προσοντούχες γυναίκες να καταλάβουν θέσεις που είναι σήμερα δυσπρόσιτες, μέσω της εξάλειψης των μόνιμων φραγμών και ανισοτήτων που στέκουν εμπόδιο στην επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων στον τομέα της απασχόλησης θα πρέπει να προωθεί χωρίς διάκριση τους άνδρες και τις γυναίκες τόσο στην αγορά εργασίας γενικότερα όσο και στις διευθυντικές θέσεις κάθε βαθμίδας, με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη και την πλήρη αξιοποίηση των ικανοτήτων των γυναικών προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομία, διασφαλίζοντας συγχρόνως στις γυναίκες τις ίδιες προοπτικές επαγγελματικής προόδου με τους άνδρες,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2008, το 59,5 % των πανεπιστημιακών πτυχίων που απονεμήθηκαν στην ΕΕ δόθηκαν σε γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες στις σχολές επιχειρήσεων και διοίκησης καθώς και στις νομικές σχολές, το ποσοστό των γυναικών στα ανώτατα όργανα λήψης αποφάσεων των μεγαλυτέρων εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων ανήλθε μόλις σε 10,9 % το 2009,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στην εκπροσώπηση των γυναικών μπορούν επίσης να οφείλονται σε συνδυασμό διακρίσεων λόγω φύλου και στερεοτυπικών μοντέλων συμπεριφοράς που τείνουν να διαιωνίζονται στις επιχειρήσεις και περιορίζουν τη διαθεσιμότητα μεντόρων για τις δυνάμει διευθύνουσες,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ιδιωτικού τομέα έχουν καταδείξει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των βελτιωμένων εμπορικών και χρηματοοικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων και της παρουσίας γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεών τους· ότι, όπως σαφώς συνάγεται, μια σημαντική εκπροσώπηση των γυναικών στις διευθυντικές θέσεις είναι χρήσιμη για τη βελτίωση των επιδόσεων και την ενίσχυση της εμπορικής ανταγωνιστικότητας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατόπιν τούτου είναι ουσιαστικής σημασίας να συνεχισθεί η εφαρμογή μεθόδων όπως η μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα αυτό, καθώς και θετικών δράσεων ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη χρησιμοποίηση των γυναικείων ανθρωπίνων πόρων σε όλα τα επίπεδα της ζωής των επιχειρήσεων,

Η.  λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σήμερα μόνο το 10 % των μελών των διοικητικών συμβουλίων των μεγαλύτερων εισηγμένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μόνο το 3 % των προέδρων των εν λόγω συμβουλίων είναι γυναίκες, συνυπολογιζομένων των διαφορών μεταξύ των χωρών και των επιμέρους επαγγελματικών τομέων και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η διαφορά στις αμοιβές των δυο φύλων στην Ευρώπη εξακολουθεί να ανέρχεται έως το 17,5 % για το σύνολο της ΕΕ και παρατηρείται και στις ηγετικές θέσεις,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων αυξάνεται επί του παρόντος μόλις κατά μισή ποσοστιαία μονάδα ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τούτους τους αργούς ρυθμούς θα χρειαστεί άλλη μια πεντηκονταετία μέχρι τα εταιρικά διοικητικά συμβούλια να απαρτίζονται κατά 40 % τουλάχιστον από αμφότερα τα φύλα,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συνδικάτα και τους εργοδότες απέχουν πολύ ακόμα από το να παρουσιάζουν μια ισόρροπη εκπροσώπηση μεταξύ ανδρών και γυναικών, αντικατοπτρίζοντας έτσι τη μικρή εκπροσώπηση των γυναικών στα διευθυντικά όργανα των επιχειρήσεων· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συνδικάτα και τους εργοδότες μπορούν να συμβάλλουν στην διάδοση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών επί του θέματος,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών και οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξαλείψουν τα εμπόδια που παρακωλύουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας εν γένει και στα διευθυντικά όργανα ειδικότερα, και να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπεύθυνες θέσεις, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, να βελτιστοποιηθούν η αξιοποίηση των γυναικείων δεξιοτήτων και προτερημάτων και η εκμετάλλευση του ανθρωπίνου δυναμικού που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να περιφρουρηθούν οι θεμελιώδεις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ, μεταξύ των οποίων πρωταρχική σημασία έχει η ισότητα των φύλων,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προορατικές πρωτοβουλίες και μέτρα που έλαβε ο ιδιωτικός τομέας με στόχο την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών, όπως λόγου χάριν τα μέτρα που στοχεύουν στην αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων στις επιχειρήσεις για μια καλύτερη στήριξη της σταδιοδρομίας των γυναικών, ή η δημιουργία εκτός των επιχειρήσεων δικτύων που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την προαγωγή των γυναικών, καθώς και την τακτική ανταλλαγή χρηστών πρακτικών, έχουν αποδειχθεί χρήσιμα και πρέπει να ενθαρρυνθούν, παρ' όλο που δεν αρκούν ακόμη για να ανατρέψουν την κατάσταση στους κόλπους των επιχειρήσεων και οι γυναίκες εξακολουθούν να υπο-εκπροσωπούνται στην ηγεσία τους,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει νομοθετικές προτάσεις για να διασφαλίσει ότι οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες θα λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να εξισωθεί η εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια σε περίπτωση που η αυτορρύθμιση δεν πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα εντός του επόμενου δωδεκαμήνου,

1.  εκφράζει επιδοκιμασία για τα μέτρα που ανακοίνωσε η Επιτροπή την 1η Μαρτίου 2011 και συγκεκριμένα για την πρόθεσή της να προτείνει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία το 2012 σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν κατορθώσουν να επιτύχουν με εθελοντικά μέτρα τους στόχους επίτευξης ποσοστού 30 % γυναικείας συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων έως το 2015 και 40 % έως το 2020·

2.  παροτρύνει τις επιχειρήσεις να επιτύχουν το κρίσιμο όριο του 30 % γυναικείας συμμετοχής στα διευθυντικά όργανα έως το 2015 και του 40 % έως το 2020·

3.  διαπιστώνει σαφή πρόοδο όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στη Νορβηγία αφότου εγκρίθηκε, το 2003, νομοθεσία η οποία επιβάλλει ένα κατώτατο ποσοστό 40 % από το κάθε φύλο στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων επιχειρήσεων που απασχολούν άνω των 500 εργαζομένων και προβλέπει ουσιαστικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

4.  τονίζει ότι οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για άντρες και γυναίκες στον χώρο εργασίας και ότι για αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή κάθε μορφής διάκρισης·

5.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών όπως η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και η Ισπανία, οι οποίες ορίζουν ένα κατώφλι εκπροσώπησης των γυναικών στα διευθυντικά όργανα, που οφείλουν να επιτύχουν οι επιχειρήσεις, και παρακολουθεί τις συζητήσεις σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών σε άλλα κράτη μέλη όπως το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ιταλία· διαπιστώνει ότι μόνο η έκφραση της πολιτικής βούλησης επιτρέπει την επιτάχυνσης της διαδικασίας έγκρισης δεσμευτικών μέτρων που θα συμβάλουν στην ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα διευθυντικά όργανα των επιχειρήσεων·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης της Φινλανδίας, ο οποίος ορίζει ότι τα όργανα λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες εκπροσώπους και ότι κάθε μη συμμόρφωση θα πρέπει να δημοσιοποιείται· επισημαίνει ότι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων στις φινλανδικές επιχειρήσεις έχει φτάσει, χάρη στον κώδικα, στο 25 % και ότι το ποσοστό των εισηγμένων επιχειρήσεων με γυναίκες στα εποπτικά η διοικητικά συμβούλιά τους έχει αυξηθεί από 51 % σε 70 % από τότε που ανακοινώθηκε η καθιέρωση του κώδικα·

7.  επιμένει ότι η πρόσληψη στα διευθυντικά όργανα των επιχειρήσεων πρέπει να βασίζεται στις ικανότητες που απαιτούνται υπό μορφήν δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας και ότι στο πλαίσιο των πολιτικών πρόσληψης των επιχειρήσεων πρέπει να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της αποφυγής των αποκλεισμών, της αποτελεσματικότητας, της αποφυγής των διακρίσεων και της ισότητας των φύλων·

8.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να εξετασθεί η θέσπιση ουσιαστικών κανόνων για την αποφυγή της κατοχής πολλαπλών θέσεων εντός των διοικητικών συμβουλίων ώστε να ελευθερώνονται θέσεις για τις γυναίκες, καθώς επίσης και για λόγους διασφάλισης της αποτελεσματικότητας και ανεξαρτησίας των διοικητικών υπαλλήλων των μεσαίων και των μεγάλων επιχειρήσεων·

9.  υπογραμμίζει ότι οι δημόσιες εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις θα πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση αντρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλιά τους και στις διευθυντικές θέσεις σε όλα τα επίπεδα·

10.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εφαρμόσουν νέες πολιτικές που θα επιτρέπουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων, ειδικότερα μέσω:

   α. της έναρξης διαλόγου, που δεν θα περιορίζεται στο ζήτημα των ποσοστώσεων, με τα συμβούλια των μεγάλων εταιρειών και τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με την εξεύρεση τρόπων αύξησης της εκπροσώπησης των γυναικών, ο οποίος θα μπορούσε να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση·
   β. της υποστήριξης πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην αξιολόγηση και προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στις επιτροπές πρόσληψης και σε τομείς όπως οι άνισες αμοιβές, η επαγγελματική κατάταξη, η κατάρτιση και οι αξιολογήσεις σταδιοδρομίας·
   γ. της προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με την δέσμευση να εξασφαλισθούν διευθυντικά καθήκοντα για τις γυναίκες και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οικογενειών·
   δ. της υποστήριξης της πολιτιστικής δράσης η οποία να κατευθύνει τις νέες γυναίκες ολοένα και περισσότερο προς επιστημονικές και τεχνολογικές πανεπιστημιακές σπουδές, όπως υποδεικνύει και το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών·
   ε. της θέσπισης ειδικών μέτρων και ρυθμίσεων για την παροχή ποιοτικών και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων προσώπων, φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις και άλλων μέσων αντιστάθμισης, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι γυναίκες και οι άντρες που απασχολούνται σε επιχειρήσεις για να μπορέσουν να συγκεράσουν οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις·
   στ. της ανάπτυξης των ατομικών ικανοτήτων των γυναικών στις επιχειρήσεις, μέσω ειδικής και συνεχούς κατάρτισης, καθώς και άλλων μέτρων επαγγελματικής στήριξης, όπως είναι τα εξειδικευμένα συστήματα καθοδήγησης και δικτύωσης, ώστε να προετοιμασθούν αποτελεσματικά για την άσκηση διευθυντικών καθηκόντων σε όλα τα επίπεδα·
   ζ. της ανάπτυξης κατάρτισης σε θέματα ισότητας των φύλων και αποφυγής των διακρίσεων·
   η. της προαγωγής σαφών και μετρήσιμων δεσμεύσεων των επιχειρήσεων·
   θ. της ενθάρρυνσης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων να αναλάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου να αλλάξει η αντίληψη για τις γυναίκες αλλά και η αντίληψη των γυναικών για τους εαυτούς τους στον χώρο της εργασίας, με σκοπό να δοθεί σε περισσότερες γυναίκες η δυνατότητα να αναλαμβάνουν διευθυντικές ευθύνες στον επιχειρησιακό τομέα των εταιριών και όχι απλώς στον λειτουργικό· φρονεί ότι αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες πρέπει να ενθαρρύνουν τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες να διευρύνουν το φάσμα των επαγγελματικών τους φιλοδοξιών με την υποστήριξη των δασκάλων, της οικογένειας αλλά και διαφορετικών παραδειγμάτων προς μίμηση, καθώς επίσης και να παρουσιάζουν θετικά στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης τις γυναίκες που κατέχουν ηγετικές θέσεις·
   ι. της εξεύρεσης τρόπων αύξησης του ποσοστού συμμετοχής γυναικών από ιδιαιτέρως υποεκπροσωπούμενες ομάδες, όπως των μεταναστριών και των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες·

11.  υπογραμμίζει το θέμα της διαφοράς μισθών στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και, ειδικότερα, των διαφορών των μισθών των γυναικών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις και των αντιστοίχων των ανδρών· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση των μισθολογικών αυτών ανισοτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν, οι οποίες συνδέονται με παραδοσιακά στερεότυπα που έχουν επιπτώσεις στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας και συμβάλλουν στην χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στα διευθυντικά κλιμάκια των επιχειρήσεων·

12.  θεωρεί ειδικότερα ότι οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υποβάλλουν αποτελέσματα χρήσεως και ζημιών θα πρέπει να κληθούν να επιτύχουν ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στα διοικητικά τους συμβούλια μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα·

13.  ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης για να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, να ασκήσουν πίεση από ομότιμους με στόχο τον επηρεασμό της νοοτροπίας των επιχειρήσεων στο εσωτερικό τους και να υιοθετήσουν τον κανόνα «συμμορφώσου ή εξηγήσου» που θα τους υποχρεώνει να αιτιολογούν γιατί δεν υπάρχει έστω και μια γυναίκα στο ΔΣ·

14.  φρονεί ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος της δικαιότερης κατανομής του φόρτου της οικογενειακής φροντίδας και των ευθυνών, όχι μόνο στους κόλπους της οικογένειας αλλά και μεταξύ οικογένειας και κοινωνίας, και για τη μείωση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών για τον ίδιο φόρτο εργασίας. φρονεί ότι πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για:

   α. την επίλυση των προβλημάτων που άπτονται της πρόσβασης σε υποδομές φροντίδας παιδιών που είναι οικονομικά προσιτές, υποχρεωμένες να λογοδοτούν και τοπικές·
   β. τη θέσπιση ευέλικτων εργασιακών πρακτικών για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας και τη μεγιστοποίηση της συμβολής των γυναικών· οι πρακτικές αυτές πρέπει να κερδίσουν την υποστήριξη και τη συνεργασία ολόκληρου του εργατικού δυναμικού· για να γίνει αυτό, απαιτείται ηγεσία που δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε κατεστημένες νοοτροπίες και παραδοσιακές αρχές περί καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και που θα προαναγγείλει νέους τρόπους σκέψης σχετικά με τους ρόλους ανδρών και γυναικών στη κοινωνία, με τον βιώσιμο προγραμματισμό ανθρωπίνων πόρων, με το κοινωνικό κεφάλαιο και την ευθύνη έναντι του κοινωνικού συνόλου·

15.  ενθαρρύνει τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων να ευαισθητοποιήσουν το προσωπικό τους στο θέμα της εξέλιξης των σταδιοδρομιών των ανδρών και των γυναικών και να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως στα προγράμματα παρακολούθησης και υποστήριξης της σταδιοδρομίας των γυναικών στελεχών στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους·

16.  καλεί την Επιτροπή:

   α. να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατό την πλήρη επισκόπηση της κατάστασης όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στις επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα μέτρα, προαιρετικά και υποχρεωτικά, που έχει λάβει ο επιχειρηματικός τομέας και τα μέτρα που θέσπισαν πρόσφατα τα διάφορα κράτη μέλη ώστε να αυξηθεί η εν λόγω εκπροσώπηση·
   β. σε συνέχεια της ως άνω μελέτης, και σε περίπτωση ανεπάρκειας των μέτρων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, να προτείνει νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων ποσοστώσεων, έως το 2012, με στόχο την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στα διευθυντικά όργανα των επιχειρήσεων σε 30 % έως το 2015 και σε 40 % έως το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, καθώς και τις οικονομικές, διαρθρωτικές (μέγεθος των σχετικών επιχειρήσεων), νομικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητές τους·

17.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα φύλλο πορείας για τον καθορισμό ειδικών, μετρήσιμων και εφικτών στόχων για την επίτευξη μιας ισορροπημένης εκπροσώπησης στις επιχειρήσεων όλων των μεγεθών και καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ειδικό οδηγό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

18.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μία ιστοσελίδα για τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό, με στόχο την διάδοση και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών· τονίζει τη σπουδαιότητα της θέσπισης στρατηγικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να πληροφορηθεί το κοινό και οι κοινωνικοί εταίροι με ουσιαστικό τρόπο σχετικά με τη σημασία αυτών των μέτρων· καλεί, ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν ειδικές για το σκοπό αυτό ενημερωτικές εκστρατείες·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0223.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0085.
(3) ΕΕ C 166 της 3.7.1995, σ. 92.
(4) ΕΕ C 320 Ε της 15.12.2005, σ. 247.
(5) ΕΕ C 348 Ε της 21.12.2010, σ. 11.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου