Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2115(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0210/2011

Predkladané texty :

A7-0210/2011

Rozpravy :

PV 05/07/2011 - 17
CRE 05/07/2011 - 17

Hlasovanie :

PV 06/07/2011 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0330

Prijaté texty
PDF 229kWORD 70k
Streda, 6. júla 2011 - Štrasburg
Ženy a riadenie podnikov
P7_TA(2011)0330A7-0210/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2011 o ženách a riadení podnikov (2010/2115(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Štvrtú svetovú konferenciu o ženách, ktorá sa konala v septembri 1995 v Pekingu, na deklaráciu a akčnú platformu prijatú v Pekingu a na následné záverečné dokumenty prijaté 9. júna 2000, 11. marca 2005 a 12. marca 2010 na mimoriadnych zasadnutiach OSN Peking + 5 , Peking + 10 a Peking + 15, ktoré sa týkajú ďalších opatrení a iniciatív na uplatňovanie Pekinskej deklarácie a akčnej platformy,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 1, 2, 3, 4, 5, 21 a 23,

–  so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa zdôrazňujú hodnoty spoločné členským štátom, najmä pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi,

–  so zreteľom na článok 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa týka boja proti  diskriminácii založenej na pohlaví,

–  so zreteľom na správu Komisie o pokroku v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2011,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2010 s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu – pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo: 50 návrhov, ako lepšie spoločne pracovať, podnikať a obchodovať (KOM(2010)0608),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. septembra 2010 s názvom Stratégia rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 (KOM(2010)0491),

–  so zreteľom na zelenú knihu Komisie zo 6. júna 2010 s názvom Správa a riadenie spoločností vo finančných inštitúciách a politiky odmeňovania (KOM(2010)0284),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2010 s názvom Posilnený záväzok v prospech rovnosti medzi ženami a mužmi: Charta žien (KOM(2010)0078),

–  so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť, ktorý Európska rada prijala v marci 2006, a na nový Európsky pakt pre rodovú rovnosť, ktorý Európska rada prijala 7. marca 2011,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady 96/694/ES o vyváženej účasti žien a mužov v rozhodovacom procese,

–  so zreteľom na výročné zasadnutie Svetového hospodárskeho fóra, ktoré sa konalo od 26. do 29. januára 2011 v Davose, a na program nazvaný Ženy – líderky a rodová rovnosť,

–  so zreteľom na uznesenie z 11. mája 2011 o správe a riadení spoločností v prípade finančných inštitúcií(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2010(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 1995 o Štvrtej svetovej konferencii OSN o ženách v Pekingu: Boj za rovnosť, rozvoj a mier(3), uznesenie z 10. marca 2005 o opatreniach v súvislosti s akčnou platformou Štvrtej svetovej konferencie o ženách (Peking + 10) (4) a uznesenie z 25. februára 2010 o akčnej platforme OSN v oblasti rodovej rovnosti s názvom Peking + 15(5),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0210/2011),

A.  keďže rodová rovnosť je základnou zásadou Európskej únie zakotvenou v Zmluve o Európskej únii a patrí medzi jej ciele a úlohy a keďže Únia si stanovila osobitnú úlohu začleňovať zásady rovnosti žien a mužov do všetkých svojich činností,

B.  keďže umožniť schopným a kvalifikovaným ženám prístup k pracovným miestam, ku ktorým sa v súčasnosti dostávajú len s ťažkosťami, by malo byť jedným z prioritných cieľov Únie, a to prostredníctvom odstránenia pretrvávajúcich bariér a rodových nerovností, ktoré bránia ženám v kariérnom postupe,

C.  keďže rodová rovnosť v oblasti zamestnania musí viesť k rovnakej podpore mužov a žien na trhu práce a na riadiacich postoch na všetkých úrovniach s cieľom zabezpečiť sociálnu spravodlivosť a v plnej miere využiť ženské zručnosti na posilnenie ekonomiky a musí zabezpečiť všestranný rozvoj žien v rovnakej miere ako mužov,

D.  keďže 59,5 % univerzitných diplomov v EÚ získali v roku 2008 ženy, keďže počet žien prekračuje počet mužov na fakultách zameraných na ekonomiku, riadenie a právo, pričom však podiel žien v najvyšších rozhodovacích orgánoch najväčších verejne kótovaných spoločností dosiahol v roku 2009 len 10,9 %,

E.  keďže prekážky v oblasti zastúpenia žien môžu byť tiež spôsobené prepojením diskriminácie založenej na pohlaví, stereotypných postojov, ktoré majú tendenciu pretrvávať v podnikoch, a obmedzenej možnosti mentorstva pre ženy s potenciálom pre riadiace funkcie,

F.  keďže štúdie Európskej komisie a súkromného sektora preukázali prepojenie medzi hospodárskymi a finančnými výsledkami podnikov a prítomnosťou žien v rozhodovacích orgánoch týchto podnikov, keďže z tejto skutočnosti jasne vyplýva, že výrazné zastúpenie žien na riadiacich postoch predstavuje skutočný nástroj na dosahovanie výkonov a hospodárskej konkurencieschopnosti,

G.  keďže z tohto dôvodu je nevyhnutné uplatňovať metódy, akými sú prípadové štúdie a výmeny najlepších postupov v tejto oblasti, ako aj zaviesť pozitívnu diskrimináciu s cieľom dosiahnuť optimálne využívanie ženských ľudských zdrojov na všetkých úrovniach v podnikoch,

H.  keďže však aj napriek tomu, že medzi jednotlivými krajinami a oblasťami zamestnávania existujú rozdiely, ženy dnes predstavujú iba 10 % členov predstavenstiev najväčších spoločností kótovaných na burze v EÚ a iba 3 % výkonných riaditeľov týchto spoločností; keďže rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi, a to aj na  vedúcich pozíciách, naďalej dosahujú v EÚ až 17,5 %,

I.  keďže počet žien v predstavenstvách firiem sa v súčasnosti zvyšuje len o polovicu percentuálneho bodu ročne; pričom týmto pomalým tempom bude trvať ďalších 50 rokov, kým bude v predstavenstvách minimálne 40 % zastúpenie každého pohlavia,

J.  keďže obchodné a priemyselné komory a organizácie, ktoré zastupujú odbory a zamestnávateľov, ešte zďaleka nedosahujú vyrovnané zastúpenie mužov a žien, čo je odrazom slabého zastúpenia žien v riadiacich orgánoch podnikov; keďže však obchodné a priemyselné komory a organizácie zastupujúce odbory a zamestnávateľov môžu prispievať k šíreniu a výmene osvedčených postupov v tejto oblasti,

K.  keďže tvorcom politík v EÚ, ako aj v členských štátoch a podnikom prináleží, aby odstránili prekážky, ktoré bránia vstupu žien na trh práce vo všeobecnosti a osobitne na riadiace pozície, a aby poskytli ženám rovnaké príležitosti s cieľom umožniť im prístup k vyšším pozíciám, aby sa zabezpečilo účinné využívanie všetkých existujúcich zdrojov, aby sa optimalizoval tok ženských schopností a kvalít a čo najlepšie sa využíval ľudský potenciál, ktorým disponuje Únia, a aby boli chránené základné hodnoty EÚ, keďže základnou zásadou je rovnosť,

L.  keďže iniciatívy a proaktívne opatrenia, ktoré prijal súkromný sektor s cieľom zvýšiť zastúpenie žien – napríklad tie, ktoré sú zamerané na zhodnocovanie ľudských zdrojov v rámci podnikov s cieľom zlepšiť podporu kariérneho vývoja žien, alebo vytváranie sietí nad rámec podnikov na podporu zastúpenia a kariérneho postupu žien, ako aj pravidelná výmena osvedčených postupov – sú užitočné a je potrebné ich podporovať, aj keď sú zatiaľ nedostačujúce na to, aby zmenili súčasný stav v podnikoch, a keďže ženy sú stále slabo zastúpené vo vedení podnikov,

M.  keďže Komisia oznámila, že predloží legislatívne opatrenia, ktorými zabezpečí, aby verejne kótované spoločnosti prijali účinné opatrenia zamerané na dosiahnutie rovnakého zastúpenia žien a mužov v predstavenstvách podnikov v prípade, ak sa to do 12 mesiacov nepodarí dosiahnuť samoreguláciou,

1.  víta opatrenia, ktoré Komisia oznámila 1. marca 2011, a najmä jej zámer predložiť v roku 2012 návrh právnych predpisov na európskej úrovni, pokiaľ sa podnikom nepodarí na základe dobrovoľných opatrení zvýšiť zastúpenie žien vo svojich rozhodovacích orgánoch o 30 % do roku 2015 a o 40 % do roku 2020;

2.  naliehavo žiada spoločnosti, aby zvýšili kritický prah zastúpenia žien v riadiacich orgánoch o 30 % do roku 2015 a o 40 % do roku 2020;

3.  berie na vedomie jednoznačný pokrok v otázke zastúpenia žien v Nórsku od prijatia právnych predpisov v roku 2003, ktoré stanovujú minimálny 40 % prah v zastúpení žien aj mužov v rámci predstavenstiev podnikov kótovaných na burze s viac než 500 zamestnancami a v prípade ich porušenia umožňujú uložiť účinné sankcie;

4.  zdôrazňuje, že podniky majú povinnosť dodržiavať v pracovnom prostredí rovnosť zaobchádzania s mužmi a ženami a rovnosť príležitostí pre mužov a ženy a s týmto cieľom by mali prijať opatrenia na zabránenie všetkým druhom diskriminácie;

5.  víta iniciatívy členských štátov, napríklad Francúzska, Holandska a Španielska, ktoré zaviedli prah zastúpenia žien v riadiacich zložkách, ktorý musia podniky dodržiavať, a sleduje diskusie o zastúpení žien v ďalších členských štátoch, napríklad v Belgicku, Nemecku a Taliansku; konštatuje, že preukázanie politickej vôle je jediný spôsob, ako urýchliť prijatie záväzných opatrení s cieľom prispieť k dosiahnutiu vyváženého zastúpenia žien a mužov v riadiacich zložkách podnikov;

6.  víta prijatie kódexu pravidiel riadenia a správy podnikov vo Fínsku, podľa ktorého musia byť v riadiacich orgánoch podnikov zastúpení muži aj ženy a nedodržanie tejto povinnosti musí byť verejne vysvetlené; konštatuje, že vďaka tomuto kódexu majú ženy 25 % zastúpenie v rozhodovacích orgánoch fínskych podnikov a podiel podnikov kótovaných na burze s účasťou žien v dozornej rade alebo predstavenstve sa od oznámenia o zavedení kódexu zvýšil z 51 % na približne 70 %;

7.  trvá na tom, že pri prijímaní pracovníkov do riadiacich funkcií v podnikoch sa musí vychádzať z požadovaných schopností vo forme zručností, kvalifikácií a skúseností a že sa v firemných postupoch prijímania pracovníkov musí prihliadať na zásady transparentnosti, objektívnosti, prístupnosti, účinnosti, nediskriminácie a rodovej rovnosti;

8.  domnieva sa, že je potrebné zvážiť stanovenie účinných pravidiel na zabránenie súbehu viacerých funkcií v predstavenstvách v záujme uvoľnenia miest pre ženy, ale aj zabezpečenia účinnosti a nezávislosti členov riadiacich orgánov stredných a veľkých podnikov;

9.  zdôrazňuje, že verejné podniky kótované na burze by mali ísť príkladom a uplatňovať vyvážené zastúpenie žien a mužov vo výkonných radách a na riadiacich postoch na všetkých úrovniach;

10.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby uplatňovali nové politiky, ktoré umožnia vyššiu účasť žien na riadení podnikov najmä prostredníctvom

   a) iniciovania dialógu, ktorý nebude obmedzený na otázku kvót, s členmi riadiacich orgánov veľkých spoločných a so sociálnymi partnermi o tom, ako zvýšiť zastúpenie žien, ktorý by sa mohol uskutočňovať každoročne;
   b) podpory iniciatív zameraných na hodnotenie a podporu rovnosti mužov a žien v rámci výborov pre prijímanie pracovníkov a v oblastiach, ako sú rozdiely v platoch, profesijné zaradenie, odborná príprava a kariérny postup;
   c) presadzovania spoločenskej zodpovednosti podnikov pre európske spoločnosti so záväzkom zabezpečiť manažérsku zodpovednosť pre ženy a služby ústretové voči rodinám;
   d) podpory kultúrnych opatrení na väčšiu orientáciu žien na štúdium v oblasti vedy a techniky, k čomu vyzvala Hospodárska a sociálna rada OSN;
   e) zavedenia osobitných opatrení a systémov poskytovania vysoko kvalitných a cenovo dostupných služieb, napríklad starostlivosti o deti a staršie osoby, ako aj iné závislé osoby, daňových stimulov pre spoločnosti alebo iných kompenzácií na pomoc ženám a mužom zamestnaným v podnikateľskom sektore s cieľom vyváženia rodinných a pracovných povinností;
   f) rozvoja individuálnych schopností žien v rámci podniku s cieľom účinným spôsobom ich pripraviť na vykonávanie riadiacich funkcií na všetkých úrovniach prostredníctvom osobitného dodatočného vzdelávania a iných foriem profesionálnej podpory, napríklad špecifických programov mentoringu a vytvárania sietí;
   g) rozvoja programov školení v oblasti rodovej rovnosti a nediskriminácie;
   h) presadzovania jasných a vyčísliteľných záväzkov zo strany podnikov;
   i) podnecovania všetkých zainteresovaných strán, aby zaviedli iniciatívy zamerané na zmenu vnímania žien a zmenu toho, ako ženy vnímajú samé seba v pracovnej oblasti, s cieľom umožniť, aby viac žien vstupovalo do riadiacich funkcií v podnikoch a nezostávali len v prevádzkových funkciách; domnieva sa, že takéto iniciatívy by mali byť zamerané na podnecovanie dievčat a mladých žien, aby s podporou učiteľov, členov rodiny a rôznych vzorov vnímali širšie kariérne možnosti, ako aj na pozitívnu prezentáciu žien vo vedúcich pozíciách v európskych médiách;
   j) identifikácie spôsobov zvýšenia zastúpenia žien najmä z nedostatočne zastúpených skupín žien, ako sú skupiny z prostredia prisťahovalcov alebo etnických menšín;

11.  zdôrazňuje problém rozdielnych miezd v rámci podnikov, a najmä mzdových rozdielov medzi ženami na riadiacich miestach a ich mužskými kolegami; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby prijali opatrenia v záujme boja proti pretrvávajúcim mzdovým rozdielom spojeným s tradičnými stereotypmi, ktoré majú vplyv na kariéru a prispievajú k nízkemu zastúpeniu žien v riadiacich orgánoch podnikov;

12.  predovšetkým sa domnieva, že spoločnosti, ktoré sú povinné predkladať výkazy ziskov a strát v neskrátenej podobe, by mali mať povinnosť v primeranom čase dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien vo svojich výkonných radách;

13.  nabáda spoločnosti, aby prijali a zaviedli kódexy firemného riadenia, ako prostriedok na presadzovanie rodovej rovnosti v radách spoločností, využívanie tlaku okolia na ovplyvnenie organizácií zvnútra a zavedenie pravidla „dodržiavaj alebo vysvetli“, ktoré by ich zaväzovalo vysvetliť, prečo v rade nie je aspoň jedna žena;

14.  zastáva názor, že členské štáty a Komisia by mali vyvinúť iniciatívy, ktoré by sa zaoberali spravodlivejším rozdelením starostlivosti a zodpovedností v rodine nielen v rámci rodiny, ale aj medzi rodinou a spoločnosťou, ako aj znižovaním rozdielov v platoch medzi ženami a mužmi za tú istú prácu; domnieva sa, že by sa mali zaviesť osobitné opatrenia

   a) na riešenie problémov s dostupnosťou zariadení starostlivosti o deti, ktoré by mali byť cenovo dostupné, spoľahlivé a miestne;
   b) zavedenie pružných pracovných postupov zameraných na zvýšenie organizačných kapacít a maximalizáciu príspevku žien; takéto postupy musia získať podporu a záujem o spoluprácu celého spektra zamestnancov; preto je potrebný líderský postoj, aby boli spochybnené kultúrne postoje a tradičné zásady dobrého podnikania a do praxe uvedené nové spôsoby uvažovania o úlohe mužov a žien v spoločnosti, udržateľnom plánovaní pracovných síl, sociálnom kapitáli a zodpovednosti voči spoločenstvu;

15.  nabáda vyšších vedúcich pracovníkov podnikov, aby zvýšili povedomie svojich zamestnancov o rozvoji kariéry mužov a žien a aby sa osobne angažovali v programoch sledovania a podpory profesionálnej dráhy žien na výkonných pozíciách v ich podnikoch;

16.  vyzýva Komisiu, aby:

   a) čo najskôr predložila komplexné aktuálne údaje o situácii v oblasti zastúpenia žien vo všetkých typoch podnikov v EÚ, ako aj o opatreniach záväzného i nezáväzného charakteru prijatých v hospodárskom sektore a opatreniach, ktoré v poslednom čase prijali jednotlivé členské štáty s cieľom zvýšiť toto zastúpenie;
   b) na základe týchto informácií a v prípade, ak sa preukáže, že tieto kroky prijaté spoločnosťami a členskými štátmi sú nedostatočné, aby do roku 2012 navrhla právne predpisy, vrátane kvót, na zvýšenie zastúpenia žien v rámci riadiacich zložiek podnikov o 30 % do roku 2015 a o 40 % do roku 2020 a aby pritom zohľadnila právomoci členských štátov, ako aj ich hospodárske, štrukturálne (t. j. veľkosť podnikov), právne a regionálne osobitosti;

17.  vyzýva Komisiu, aby predložila plán konkrétnych, merateľných a splniteľných cieľov v záujme dosiahnutia vyváženého zastúpenia mužov a žien v podnikoch všetkých veľkostí a vyzýva Komisiu, aby vypracovala osobitného sprievodcu pre malé a stredné podniky;

18.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila internetovú stránku, ktorá bude venovaná osvedčeným postupom v tejto oblasti, s cieľom zabezpečiť šírenie a výmenu osvedčených postupov; zdôrazňuje význam vytvorenia komunikačnej stratégie s cieľom účinne informovať verejnosť a sociálnych partnerov o význame takýchto opatrení; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby spustili cielené informačné kampane;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0223.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0085.
(3) Ú. v. ES C 166, 3.7.1995, s. 92.
(4) Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
(5) Ú. v. EÚ C 348 E, 21.12.2010, s. 11.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia