Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0242(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0061/2011

Indgivne tekster :

A7-0061/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0332

Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 73k
Torsdag den 7. juli 2011 - Strasbourg
Det europæiske år for aktiv aldring (2012) ***I
P7_TA(2011)0332A7-0061/2011
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. juli 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske år for aktiv aldring (2012) (KOM(2010)0462 - C7-0253/2010 - 2010/0242(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0462),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0253/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget om forslagets finansielle forenelighed,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 21. oktober 2010(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. maj 2011 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 38,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Regionaludviklingsudvalget og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0061/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 51 af 17.2.2011, s. 55.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. juli 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2011/EU om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012)
P7_TC1-COD(2010)0242

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 940/2011/EU).


BILAG

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedrørende budgettet

Den finansielle ramme for gennemførelsen af det europæiske år er i henhold til artikel 8 mindst 5 000 000 EUR. 2,3 mio. EUR vil blive anvendt fra budgettet for 2011 uden at benytte de disponible margener til finansiering af navnlig kommunikationsaktiviteter og EU-konferencer for det europæiske år, og mindst EUR 2,7 millioner, der skal omprioriteres fra bestående ressourcer uden at benytte de disponible margener, reserveres og synliggøres i en budgetpost i budgetforslaget for 2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik