Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0242(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0061/2011

Predkladané texty :

A7-0061/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0332

Prijaté texty
PDF 283kWORD 51k
Štvrtok, 7. júla 2011 - Štrasburg
Európsky rok aktívneho starnutia (2012) ***I
P7_TA(2011)0332A7-0061/2011
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2011 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku aktívneho starnutia (2012) (KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2010)0462),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0253/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozpočet v otázke zlučiteľnosti návrhu s viacročným finančným rámcom,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. októbra 2010(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. mája 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

–  so zreteľom na články 55 a 38 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A7-0061/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 51, 17.2.2011, s. 55.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. júla 2011 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady …/2011/EÚ o Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012)
P7_TC1-COD(2010)0242

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 940/2011/EÚ.)


PRÍLOHA

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o rozpočte

V súlade s ustanovením článku 8 predstavuje finančné krytie na realizáciu európskeho roka minimálne 5 000 000 EUR. Suma 2,3 milióna EUR sa použije z rozpočtu na rok 2011 bez toho, aby sa využili dostupné rezervy, najmä na financovanie komunikačných činností a konferencií EÚ zameraných na európsky rok, a prostriedky vo výške aspoň 2,7 milióna EUR, ktoré sa vyčlenia prostredníctvom zmeny priorít v rámci existujúcich zdrojov bez využitia existujúcich rezerv, sa vyhradia a zvýraznia v rozpočtovom riadku v návrhu rozpočtu na rok 2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia