Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2756(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0389/2011

Forhandlinger :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Afstemninger :

PV 07/07/2011 - 7.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0333

Vedtagne tekster
PDF 182kWORD 70k
Torsdag den 7. juli 2011 - Strasbourg
Situationen i Syrien, Yemen og Bahrain i forbindelse med situationen i den arabiske verden og Nordafrika
P7_TA(2011)0333RC-B7-0389/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2011 om Syrien, Yemen og Bahrain på baggrund af situationen i den arabiske verden og Nordafrika

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien, Yemen og Bahrain, især af 7. april 2011 om situationen i Syrien, Bahrain og Yemen(1),

–  der henviser til sin beslutning af 24. marts 2011 om EU's forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd(2),

–  der henviser til sin beslutning af 7. april 2011 om revision af den europæiske naboskabspolitik - den sydlige dimension(3),

   der henviser til udtalelserne fremsat af den højtstående repræsentant om Syrien af 18., 22., 24. og 26. marts, 23. april og 6. og 11. juni 2011, om Yemen af 10., 12. og 18. marts, 27. april, 11., 26. og 31. maj og 3. juni 2011 og om Bahrain af 10., 12. og 18. marts, 3. maj og 1. juli 2011,

   der henviser til den højtstående repræsentants erklæring på vegne af EU om Syrien af 29. april 2011,

   der henviser til den fælles meddelelse »En ny og ambitiøs naboskabspolitik for EU« af 25. maj 2011, som supplerer den fælles meddelelse »Et partnerskab for demokrati og fælles velstand med det sydlige Middelhavsområde« af 8. marts 2011,

–  der henviser til erklæringen om de sydlige nabolande, der blev fremsat på Det Europæiske Råds samling den 23. og 24. juni 2011,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution af 29. april 2011 om Syrien,

–  der henviser til Rådets afgørelser 2011/273/FUSP af 9. maj 2011, 2011/302/FUSP af 23. maj 2011 og 2011/367/FUSP af 23. juni 2011 om Syrien,

–  der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 23. maj og den 20. juni 2011,

–  der henviser til FN's generalsekretærs erklæring om Syrien af 3. juni 2011,

–   der henviser til FN's generalsekretærs erklæring af 23. juni 2011 om de domme, som 21 bahrainske politiske aktivister, menneskerettighedsforkæmpere og oppositionsledere var blevet idømt,

   der henviser til den foreløbige rapport af 14. juni 2011 om Syrien fra FN's højkommissær for menneskerettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 1948,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder af 1990,

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 1966,

–  der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fra 1975,

–  der henviser til EU's retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere af 2004 med opdatering af 2008,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at de fredelige demonstrationer i landene i Nordafrika og Mellemøsten har udtrykt legitime demokratiske forhåbninger og krav om institutionelle, økonomiske og sociale reformer med det mål at opbygge et reelt demokrati, bekæmpe korruption og nepotisme, sikre respekt for retsstatsprincippet, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, nedbringe de sociale uligheder og skabe bedre økonomiske og sociale vilkår,

B.  der henviser til, at den fælles meddelelse »En ny og ambitiøs naboskabspolitik for EU« af 25. maj 2011 anlægger en ny tilgangsvinkel i form af en revision af de grundlæggende principper for EU's optræden udadtil, nemlig de universelle menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet, som er kernen i naboskabspolitikken, samtidig med at den afspejler nødvendigheden af, at EU støtter de demokratiske forandringer i Nordafrika og Mellemøsten,

Syrien

C.  der henviser til, at volden er eskaleret i Syren siden myndighedernes repression begyndte i marts 2011, og at sikkerhedsstyrkerne er faret frem mod de fortsatte demonstrationer med masseanholdelser og tiltagende brutalitet, idet mere end 400 civile er blevet dræbt i Daraa-distriktet alene, og måske mere end 1000 i alt i hele Syrien,

D.  der henviser til, at det seneste videomateriale, der har været udsendt til hele verden, viser rystende billeder af vilkårligt tilbageholdte syriske børn, der har været udsat for tortur eller mishandling, hvad der i nogle tilfælde har kostet dem livet, som det så tragisk skete for den 13-årige dreng Hamza al-Khateeb; der derudover henviser til, at brugen af skarp ammunition mod demonstranter allerede har kostet mindst 30 børn livet, ifølge en meddelelse fra FN's børneagentur UNICEF af 31. maj 2011,

E.  der henviser til, at præsident Bashar al-Assad i sin tredje tale af 20. juni 2011 udtalte, at en national dialog skulle forme Syriens fremtid; der henviser til, at myndighederne på trods af gentagne tilsagn om at gennemføre politiske reformer i Syrien ikke har taget nogen troværdige skridt til at indfri disse tilsagn; der henviser til, at mere end 800 sager om ufrivillige forsvindinger og 11 000 sager om vilkårlig tilbageholdelser allerede er blevet dokumenteret af menneskerettighedsorganisationerne,

F.  der henviser til, at Rådet den 23. juni 2011 i lyset af situationens alvor i Syrien vedtog en afgørelse og en forordning om indførelse af restriktive foranstaltninger over for yderligere syv personer tilføjet den liste, der blev opstillet den 9. maj 2011, med foranstaltninger som visumforbud og indefrysning af aktiver, og ligeledes indførte en embargo på våben og udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, mod fire foretagender tilknyttet det syriske regime,

G.  der henviser til, at associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side, aldrig er blevet undertegnet; der henviser til, at undertegnelsen af denne aftale er blevet udsat efter syrisk anmodning siden oktober 2009, og at Rådet har besluttet ikke at tage yderligere skridt; der henviser til, at respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder udgør et væsentligt element i aftalen,

H.  der henviser til, at der er alvorlig fare for voldelige angreb fra ekstremistiske grupper, herunder væbnede djihad-grupper; der henviser til betydningen af at sikre beskyttelse af de forskellige trossamfund i Syrien, herunder det store antal irakiske flygtninge der er kommet til landet,

I.  der henviser til, at sikkerhedsstyrkerne efter belejringen af Deraa iværksatte en storstilet militær operation og aktion med vilkårlige anholdelser i nabobyerne; der henviser til, at anslåede 12 000 syrere fra Jisr al-Shughour og det omkringliggende område er flygtet til Tyrkiet af frygt for repressalier fra sikkerhedsstyrkernes side, og ifølge Røde Halvmåne venter yderligere 17 000 på at krydse grænsen;

Yemen

J.  der henviser til, at situationen i Yemen fortsat er dybt bekymrende efter flere måneders vold og oprør, der har medført betydelige lidelser for den yemenitiske befolkning og medført et voldsomt tab a menneskeliv, alvorlige kvæstelser, fængsling af demonstranter og en tilspidset økonomisk og politisk krise i landet,

K.  der henviser til, at Golfstaternes Samarbejdsråd har taget initiativ til en plan for et fredeligt magtskifte, som imidlertid ikke er blevet underskrevet af Yemens præsident Ali Abdullah Salah,

L.  der henviser til, at præsident Salah blev hård såret under et attentat mod hans residens den 3. juni 2011, og for tiden modtager lægebehandling i Saudi-Arabien; der henviser til, at magten midlertidigt er overdraget til landets vicepræsident, Abd Rabbuh Mansur Hadi,

M.  der henviser til, at Yemen er Mellemøstens fattigste land, at fejlernæring er udbredt, olieressourcerne svinder ind, befolkningen vokser, centralmagten er svag, vandknapheden forværres og der er ringe investering i landets økonomi; der henviser til den alvorlige bekymring for, at den yemenitiske stat vil gå i opløsning under indtryk af den skrøbelige våbenhvile, der har været i stand siden februar med de shiitiske oprørere i den nordlige del, en løsrivelsesbevægelse i den sydlige og mange al-Qaeda-krigere, der angiveligt bruger Yemen som et fristed,

Bahrain

N.  der henviser til, at den »nationale sikkerhedstilstand« i Bahrain blev ophævet den 1. juni 2011, og at kong Hamad Bin Isa al-Khalifa opfordrede til en national dialog, der skulle begynde den 2. juli 2011,

O.  der henviser til, at kong Hamad den 29. juni 2011 nedsatte en uafhængig kommission med international, uafhængig deltagelse med det opdrag at efterforske menneskerettighedskrænkelser under regeringens bekæmpelse af reformforkæmpere for nylig,

P.  der henviser til, at Bahrains nationale sikkerhedsdomstol, der er en militærdomstol, den 22. juni 2011 afsagde dom over 21 bahrainske oppositionsaktivister, heraf syv in absentia; der henviser til, at otte oppositionsaktivister blev idømt livsvarigt fængsel og 13 idømt fængselsstraffe på op til 15 år for »komplot til at omstyrte regeringen«; der henviser til, at mange andre politiske aktivister, menneskerettighedsforkæmpere og journalister blev tilbageholdt under protestdemonstrationerne med krav om reformer, og at de ifølge flere menneskerettighedsorganisationer er blevet tortureret, mishandlet og chikaneret,

Q.  der henviser til, at dødsdommene, der var afsagt over Ali Abdullah Hassan al-Sankis og Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussain for drab på to politifolk under de regeringsfjendtlige demonstrationer i Bahrain den 22. maj 2011 blev stadfæstet af den nationale sikkerhedsdomstols appelret; der henviser til, at henrettelserne er blevet udsat indtil september,

R.  der henviser til, at 47 bahrainske læger og sygeplejersker er blevet anklaget for »tilskyndelse til at vælte styret ved brug af magt« for at have behandlet tilskadekomne fredelige demonstranter og vil blive retsforfulgt ved en bahrainsk militærdomstol; der henviser til, at lægepersonalet behandlede alle sårede personer ens, i overensstemmelse med deres professions etiske grundlag,

S.  der henviser til, at fremmede styrker under Golfstaternes Samarbejdsråds flag blev sat ind i Bahrain efter opfordring fra den bahrainske regering,

1.  fordømmer kraftigt regimets uforholdsmæssigt voldsomme magtanvendelse over for fredelige demonstranter og beklager dybt det store antal dræbte og sårede; udtrykker kondolence over for familierne til de dræbte og sårede ofre; kræver, at blodsudgydelserne ophører øjeblikkeligt og at de arresterede mennesker løslades; kræver en efterforskning af drabene, arrestationerne og den angivelig brug af tortur;

2.  hylder folket for det mod, det har udvist under dets fredelige kamp for demokratisk forandring, navnlig kvinderne, der gik og ofte stadig går forrest i protestbevægelserne;

3.  opfordrer det politiske lederskab i de arabiske lande til at indfri deres tilsagn ved øjeblikkeligt og uden betingelser at indgå i en åben og konstruktiv politisk dialog med deltagelse af alle demokratiske politiske partier og bevægelser og repræsentanter for civilsamfundet med det formål at bane vejen for reelt demokrati og gennemførelse af reelle, ambitiøse og betydelige institutionelle, politiske, økonomiske og sociale reformer, hvilket er essentielt for stabiliteten og udviklingen på lang sigt i de pågældende lande og i regionen som helhed;

Syrien

4.  fordømmer kraftigt den optrapning af volden, der er sket i Syrien, og de fortsatte alvorlige menneskerettighedskrænkelser, herunder belejringstilstandene i en række byer såsom Daraa, Jisr al-Shughour og Hama, massearrestationer, udenretslige drab, vilkårlige tilbageholdelser og forlydenderne om ufrivillige forsvindinger og tortur;

5.  beklager dybt, at ophævelsen af undtagelsestilstanden, der blev stillet i udsigt den 21. april 2011, og de øvrige reformer, som præsident Assad har lovet, ikke er blevet gennemført, og at de politiske fanger stadig tilbageholdes, på trods af den amnesti som præsidenten for nylig bekendtgjorde; opfordrer kraftigt de syriske myndigheder til øjeblikkeligt at ophæve belejringen af de uroplagede byer og give de humanitære organisationer og deres personale omgående og uhindret adgang;

6.  opfordrer indtrængende de syriske myndigheder og præsident Assad til at bringe drabene på ubevæbnede demonstranter til ophør og til øjeblikkeligt at frigive alle tilbageholdte demonstranter, journalister, menneskerettighedsforkæmpere og politiske fanger; opfordrer alle de demokratiske kræfter og civilsamfundsaktører til at indgå i en øjeblikkelig og reel politisk proces med henblik på at bidrage til en demokratisk overgang i Syrien baseret på en konkret dagsorden for grundlæggende reformer og respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet;

7.  opfordrer de syriske myndigheder til at tillade den udenlandske presse adgang til landet for at tjekke påstandene om, at »væbnede terroristgrupper« skyder først mod sikkerhedsstyrkerne, hvilket er regimet retfærdiggørelse af det uacceptable blodbad, der finder sted; opfordrer de syriske myndigheder til at samarbejde fuldt ud med og give adgang til embedsfolk fra højkommissæren og andre FN-organer;

8.  opfordrer indtrængende de syriske myndigheder til straks at frigive alle børn, som er blevet anholdt under bekæmpelsen af demonstrationerne eller hermed forbundne begivenheder, til at foretage en grundig undersøgelse af vold mod børn og til at afstå fra yderligere anholdelser af eller voldelige overgreb mod børn eller ethvert andet brud på børns rettigheder;

9.  glæder sig over Rådets afgørelse om at indføre restriktive foranstaltninger over for Syrien og personer, der er ansvarlige for den voldelige fremfærd mod civilbefolkningen, til at suspendere alle forberedelser til nye bilaterale samarbejdsprogrammer, suspendere de igangværende bilaterale programmer med de syriske myndigheder inden for rammerne af det europæiske nabo- og partnerskabsinstrument (ENPI) og MEDIA-instrumentet, til at anmode Den Europæiske Investeringsbank (EIB) om ikke at godkende nye finansieringsoperationer i Syrien indtil videre, at overveje en suspension af yderligere fællesskabsbistand til Syrien i lyset af begivenhederne og til ikke at tage yderligere skridt, hvad angår associeringsaftalen med Syrien; støtter de »intelligente« sanktioner, som Rådet har vedtaget, og opfordrer Rådet til at tage et stærkt diplomatisk initiativ med henblik på at få andre lande til at vedtage lignende sanktioner; er af den opfattelse, at Rådet bør fortsætte med at udvide de målrettede sanktioner til alle personer og enheder, der er knyttet til regimet, med henblik på at svække og isolere dem og således bane vejen for en overgang til demokrati;

10.  støtter kraftigt op om EU's diplomatiske indsats for sammen med Unionens partnere i det internationale samfund at sikre, at FN's Sikkerhedsråd fordømmer volden i Syrien, afviser straffrihed og tilskynder de syriske myndigheder til at imødekomme det syriske folks legitime forhåbninger; beklager, at denne indsats indtil nu ikke har båret frugt, og at der ikke er blevet vedtaget en resolution; opfordrer EU's medlemsstater og den højtstående repræsentant til fortsat at samarbejde med deres internationale partnere om at sikre FN's Sikkerhedsråds fortsatte engagement i situationen i Syrien og at sikre, at de syriske myndigheder lever op til deres ansvar for at beskytte landets civilbefolkning;

11.  glæder sig over, at Tyrkiet har vedtaget at holde sin grænse åben for syriske flygtninge og over den hurtige mobilisering af Røde Halvmånes ressourcer;

12.  glæder sig over EU's anerkendelse af den tyrkiske og de andre regionale partneres indsats for at håndtere de forskellige aspekter af krisen, herunder navnlig de humanitære aspekter, og tilkendegiver sin vilje til at samarbejde med disse om at håndtere situationen i Syrien; opfordrer Tyrkiet og EU til at intensivere deres udenrigspolitiske samordning og tilskynder kraftigt til, at der gøres en fælles indsats for at støtte demokratiseringen og udviklingen i Mellemøsten og Nordafrika;

13.  opfordrer Rådet og Kommissionen til straks at yde hjælp og støtte til de tyrkiske og libanesiske myndigheder i deres bestræbelser på at håndtere den humanitære krise ved deres grænser med Syrien, bl.a. ved at etablere en humanitær korridor i FN-regi;

14.  opfordrer den højtstående repræsentant, Rådet og Kommissionen til at tage skridt til at fremme de spirende demokratiske oppositionsbevægelser inden og uden for landets grænser; opfordrer i denne forbindelse til, at der snarest iværksættes en reel politisk dialog, der kan føre til en gennemgribende demokratisk fornyelse i Syrien;

Yemen

15.  fordømmer på det kraftigste de seneste væbnede angreb i Yemen, herunder attentatet den 3. juni 2011 mod præsidentens residens; opfordrer alle parter til at indstille alle voldsaktioner, respektere menneskerettighederne og efterleve en varig våbenhvile;

16.  glæder sig over vicepræsident Abd Rabbuh Mansur Hadis tilsagn om at respektere våbenhvilen, at demilitarisere Yemens byer og tilsikre ordentlig beskyttelse af alle fremtidige fredelige protester og demonstrationer;

17.  udtrykker sin solidaritet med befolkningen i Yemen, bifalder dens ønske om demokratisk forandring i landet og støtter bestræbelserne fra Golfstaternes Samarbejdsråd i den udstrækning, de er rettet mod at finde en forhandlingsløsning, der indebærer, at præsident Salah og de af hans familiemedlemmer, der sidder på magtfulde poster, træder tilbage, inden for rammerne af et mere rummeligt politisk system rettet mod fattigdomsbekæmpelse og forbedrede levevilkår for flertallet af ​​befolkningen;

18.  beklager dybt, at de yemenitiske myndigheder ikke formåede at garantere en sikker rejse for diplomater fra De Forenede Arabiske Emiraters ambassade i Sanaa den 22.maj 2011, herunder Goldstaternes Samarbejdsråds generalsekretær og ambassadører fra Samarbejdsrådets medlemsstater, EU, Det Forenede Kongerige og USA; opfordrer de yemenitiske myndigheder til i fuld udstrækning at efterleve Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser;

19.  udtrykker bekymring over, at det udvalg på højt plan, som den yemenitiske regering har nedsat for at undersøge angrebet på demonstranter den 18. marts 2011 i Sanaa, hvor 54 mennesker blev dræbt og mere end 300 sårede, ikke har fremlagt nogen fremskridtsrapport; gentager sin opfordring til den højtstående repræsentant om at tilslutte sig kravet om en international uafhængig undersøgelse af hændelsen;

20.  glæder sig over den delegation fra Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, der blev sendt til Yemen for at vurdere menneskerettighedssituationen i landet og som vil fremkomme med anbefalinger til den yemenitiske regering og til det internationale samfund;

Bahrain

21.  fordømmer de repressive aktioner i Bahrain og opfordrer indtrængende til en øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle fredelige demonstranter, herunder politiske aktivister, journalister og menneskerettighedsforkæmpere, samt af de 47 bahrainske læger og sygeplejersker, der gjorde deres professionelle pligt; udtrykker stor bekymring vedrørende de livstidsdomme, som otte oppositionsaktivister er blevet idømt, og fængselsdommene på 15 år til 13 andre;

22.  glæder sig over ophævelsen af »sikkerhedstilstanden« i Bahrain såvel som over kong Hamad Bin Isa al-Khalifas opfordring til national dialog; mener, at den nationale dialog, som kong Hamad har iværksat, kun kan blive mulig ved deltagelse af alle politiske kræfter, herunder opposition og civilsamfund, med det mål at bane vej for reelt demokrati og politiske reformer i Bahrain;

23.  opfordrer myndighederne i Bahrain til at omstøde dødsdommene mod Ali Abdullah Hassan al-Sankis og Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussain, og til at genindføre det uformelt gældende moratorium for dødsstraf;

24.  ser imødekommende på kong Hamads beslutning om at nedsætte en uafhængig kommission til at undersøge menneskerettighedsovertrædelser under statsmagtens repression af reformforkæmpere for nylig; opfordrer indtrængende til objektivitet og gennemsigtighed for kommissionen og opfordrer den bahrainske regering til ikke at blande sig i dens arbejde;

25.  glæder sig over oprettelsen af et ministerium for menneskerettigheder og social udvikling i Bahrain, og opfordrer dette ministerium til at varetage sit hverv i overensstemmelse med de internationale menneskerettighedsnormer og -forpligtelser;

26.  udtrykker foruroligelse over tilstedeværelsen af udenlandske styrker i Bahrain under Golfstaternes Samarbejdsråds flag; gentager sin opfordring til Golfstaternes Samarbejdsråd om at bidrage med ressourcer med henblik på, som en regional kollektiv aktør, at yde en konstruktiv indsats og mægle til fordel for fredelige reformer i Bahrain;

Den arabiske verden og Nordafrika

27.  støtter den demokratiske overgangsproces i Egypten og Tunesien, som er de første eksempler på den aktuelle demokratisering og nye bølge af borgerdeltagelse, navnlig fra ungdommens side, i den arabiske verden; støtter kraftigt befolkningernes forhåbninger om frihed, menneskerettigheder og demokrati; opfordrer til gennemsigtige, retfærdige og frie valg i begge lande under hensyntagen til deres individuelle omstændigheder; opfordrer det internationale samfund til at gøre en yderligere indsats for at opretholde og fremme processen for politiske reformer i landene i Nordafrika og Mellemøsten;

28.  gentager det internationale samfunds tilsagn om at beskytte civile i Libyen, herunder gennem en intensivering af presset på det libyske regime, og til at støtte opbygningen af et demokratisk Libyen; glæder sig over EU's beslutning om at intensivere sanktionerne mod regimet ved at føje seks havnemyndigheder, der er under styrets kontrol, til EU's liste over aktiver til indefrysning; gentager sin opfordring til oberst Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi om at afgive magten øjeblikkeligt;

29.  udtrykker bekymring over de trængsler, som den libyske befolkning gennemgår som følge af fødevareknaphed, manglende adgang til lægehjælp og manglende likvide midler til at betale lønninger og imødekomme forskellige administrative behov; opfordrer den højtstående repræsentant og EU's medlemsstater til snarest muligt at tage skridt til at stille de indefrosne libyske aktiver til rådighed for Det Nationale Overgangsråd, under tilsyn af FN's Sikkerhedsråds udvalg om sanktioner, så nødhjælpsbehovene kan dækkes;

30.  opfordrer Rådet og den højtstående repræsentant til at tage yderligere initiativer til at finde en løsning på konflikten, under hensyntagen til at Den Internationale Straffedomstol har udstedt arrestordrer mod oberst Gaddafi, hans søn Saif al-Islam Gaddafi og Abdullah al-Sanussi;

31.  glæder sig over reformprocessen i Marokko, og især den foreslåede forfatningsreform, der er blevet sat til folkeafstemning, som et skridt i den rigtige retning mod en åbning af det politiske system, og mod modernisering og demokratisering; opfordrer de politiske partier i Marokko til at spille en aktiv rolle i denne forandringsproces; understreger, at de offentlige civilsamfundsorganisationer og politiske partier fortsat skal have en central plads i den løbende gennemførelse af reformprocessen, og bemærker, at Marokko var det første land i regionen, der blev tildelt avanceret status i dets forbindelser med EU;

32.  tager notits af den algeriske præsidents meddelelse om iværksættelsen af en demokratiseringsproces og om en forbedring af regeringsførelsen af landet, herunder en ophævelse af undtagelsestilstanden og en planlagt forfatningsreform; understreger behovet for at fremskynde disse initiativer og opfordrer til et stærkt engagement fra de algeriske myndigheders side i denne reformproces, som bør være inklusiv og åben for civilsamfundet;

33.  glæder sig over tilsagnet om politiske reformer i Jordan og især over revisionen af den jordanske forfatning og det arbejde, der gøres af Udvalget for National Dialog; udtrykker påskønnelse af de bestræbelser, som de jordanske myndigheder har gjort sig, og understreger behovet for konkret implementering af reformerne; bemærker, at EU accepterede at give Jordan »avanceret partnerskabsstatus« i 2010;

34.  understreger, at retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed er en grundlæggende menneskeret, der bør garanteres af myndighederne; opfordrer indtrængende myndighederne til at sørge for pålidelig og effektiv beskyttelse af de religiøse trosretninger i deres lande og til at sikre, at medlemmer af alle religiøse trosretninger ikke lider fysisk overlast;

35.  tilslutter sig kraftigt Rådets holdning om, at den europæiske naboskabspolitisk skal kunne tage de udfordringer op, som er opstået i de sydlige nabolande; glæder sig over EU's og medlemsstaternes tilsagn om at supplere og støtte regeringernes oprigtige bestræbelser til fordel for politiske og økonomiske reformer, såvel som civilsamfundene; glæder sig over den højtstående repræsentants oprettelse af en taskforce for det sydlige Middelhavsområde;

36.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at anlægge differentierede tilgange baseret på »mere for mere«-politikken, som fastsat i den fælles meddelelse af 25. maj 2011 om de sydlige Middelhavslande, hvorved reelt fremskridt for demokrati, frie og retfærdige valg og, frem for alt, menneskerettigheder vil blive belønnet;

37.  opfordrer EU til fortsat at yde den nødvendige humanitære hjælp til de fordrevne mennesker i regionen, hvoraf mange nu lever som flygtninge på grænsen til deres hjemland;

38.  glæder sig over »Deauville-partnerskabet« med befolkningerne i regionen, der er indført af medlemmerne af G8; konstaterer, at de første partnerskabslande bliver Egypten og Tunesien; opfordrer Rådet og EU's medlemsstater til at samordne deres indsats med medlemmerne af G8, der er parate til at udvide dette partnerskab til alle de lande i regionen, som forpligter sig til en overgang til frie, demokratiske og tolerante samfund;

o
o   o

39.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Syriske Arabiske Republiks regering og parlament, Republikken Yemens regering og parlament, Republikken Tyrkiets regering og parlament, Kongeriget Bahrains regering og parlament, Det Libyske Nationale Overgangsråd, Kongeriget Marokkos regering og parlament, Folkerepublikken Algeriets regering og parlament, Kongeriget Jordans regering og parlament, Den Egyptiske Arabiske Republiks regering og parlament, Republikken Tunesiens regering og parlament, Generalsekretæren for Golfstaternes Samarbejdsråd og Generalsekretæren for Middelhavsunionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0148.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0109.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0154.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik