Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2032(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0231/2011

Внесени текстове :

A7-0231/2011

Разисквания :

PV 06/07/2011 - 13
CRE 06/07/2011 - 13

Гласувания :

PV 07/07/2011 - 7.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0334

Приети текстове
PDF 431kWORD 159k
Четвъртък, 7 юли 2011 г. - Страсбург
Външни политики на ЕС в полза на демократизацията
P7_TA(2011)0334A7-0231/2011

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2011 г. относно външните политики на ЕС в полза на демократизацията (2011/2032(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, и по-специално член 21 от нея, и Международния пакт за граждански и политически права, и по-специално член 25 от него,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН от 1979 г. за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и ангажиментите на ОССЕ, договорени в Копенхаген през 1990 г. и по време на срещата на върха в Истанбул през 1999 г., на която всички страни, членуващи в ОССЕ, поеха ангажимент да канят международни наблюдатели и в частност наблюдатели от Службата за демократични институции и права на човека на ОССЕ на провежданите от тях избори,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите и Американската конвенция за правата на човека,

–  като взе предвид Конвенция № 169 на МОТ от 7 юни 1989 г. относно коренното население и племенните народи,

–  като взе предвид членове 2, 6, 8 и 21 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, провъзгласена в Страсбург на 12 декември 2007 г.,

–  като взе предвид членове 8, 9 и 96 от Споразумението за партньорство АКТБ–ЕО (2000 г.),

–  като взе предвид резолюцията под заглавие „Насърчаване и консолидиране на демокрацията“, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 4 декември 2000 г.(1), и резолюцията под заглавие „Укрепване на ролята на регионалните, подрегионалните и други организации и механизми с оглед на насърчаването и консолидирането на демокрацията“ от 20 декември 2004 г.(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г, за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света,

–  като взе предвид своята резолюция от 20 септември 1996 г. относно съобщението на Комисията относно включване зачитането на демократичните принципи и правата на човека в споразуменията между Общността и трети страни(3), както и своята резолюция от 14 февруари 2006 г. относно клаузата за правата на човека и демокрацията в споразуменията на Европейския съюз(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2001 г. относно съобщението на Комисията, озаглавено „Мисии на ЕС за наблюдение и оказване на съдействие при провеждане на избори“(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 април 2002 г. относно съобщението на Комисията, озаглавено „Ролята на Европейския съюз по отношение на насърчаването на правата на човека и демократизацията в трети страни“ (6),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 май 2008 г. относно мисиите на ЕС за наблюдение на избори: цели, практики и бъдещи предизвикателства(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2009 г. относно изграждане на демокрацията във външните отношения на ЕС(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 март 2010 г. относно въздействието на глобалната финансова и икономическа криза върху развиващите се страни и върху сътрудничеството за развитие(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 21 септември 2010 г., озаглавена „Ограничаване на бедността и разкриване на работни места в развиващите се страни: пътят напред“, и по-специално параграфи 71, 72 и 73(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения(12),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2010 г. относно годишния доклад за 2009 г. относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област(13),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно данъчно облагане и развитие – сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане(14),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2011 г. относно миграционни потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС(15),

–  като взе предвид всички споразумения, сключени между ЕС и трети страни, и клаузите относно правата на човека и демокрацията, които се съдържат в тези споразумения,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 май 2009 г. относно подкрепата за демократично управление – към подобрена рамка на ЕС,

–  като взе предвид двата набора от заключения на Съвета относно подкрепата за демокрацията във външните отношения на ЕС: заключенията от 17 ноември 2009 г. и заключенията от 13 декември 2010 г., съдържащи доклада за осъществения напредък през 2010 г. и списъка с пилотни страни,

–  като взе предвид съвместния документ на Комисията/генералния секретариат на Съвета относно изграждането на демокрация във външните отношения на ЕС (SEC(2009)1095),

–  като взе предвид съвместното съобщение до Европейския съвет, Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“ (COM(2011)0200),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от Копенхаген от 22 юни 1993 г.,

   като взе предвид тематично и географски обособените финансови инструменти на Европейската комисия във връзка с демократизацията, правата на човека и трафика на хора (например програма „AENEAS“, заменена с тематичната програма за миграцията и убежището, програма „MIEUX“, Европейския инструмент за демокрация и права на човека, Програмата за техническа помощ и обмен на информация, Европейския инструмент за съседство и партньорство и др.),

–  като взе предвид доклада на специалния представител на генералния секретар на ООН по въпросите на правата на човека и транснационалните корпорации и други стопански предприятия от 21 март 2011 г.(16),

–  като взе предвид създаването на длъжността заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), която функционира от 1 януари 2011 г.,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на комисията по развитие и комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0231/2011),

А.  като има предвид, че Договорите на ЕС утвърждават правата на човека и демокрацията като основополагащи ценности на Съюза и като принципи и цели на външната дейност на Съюза, които той трябва да насърчава с оглед на универсалния им характер,

Б.  като има предвид, че демокрацията е най-добрата гаранция за правата на човека и основните свободи, толерантността по отношение на всички групи в обществото и равните възможности за всички хора,

В.  като има предвид, че демокрацията се е превърнала във всеобща ценност, но че демократичните системи могат да бъдат под различна форма, което се илюстрира от различните, но в еднаква степен валидни форми на демокрация в 27-те държави-членки на ЕС, обусловени от историята, културата и обстоятелствата, както и от самия ЕС, който е вид наднационална демокрация, уникална по своя характер в света; като има предвид, че няма един-единствен модел или проект за демокрация, но че съществува съгласие по отношение на основните елементи на демокрацията,

Г.  като има предвид, че две резолюции на Общото събрание на Организацията на обединените нации съдържат определенията на тези основни елементи(17),

Д.  като има предвид, че правата на човека и демокрацията са неразривно свързани и че единствено в условията на демокрация хората могат да упражняват в пълна степен своите човешки човека и основни свободи; като има предвид, че демокрацията може да съществува единствено ако се зачитат правата на човека,

Е.  като има предвид, че принципът на правовата държава трябва да надделее, като се гарантира равенството пред закона, признаването на правата на частна собственост и липсата на произволна намеса от страна на публичните органи, както по отношение на законодателството, така и на практика, и поради това изисква от публичните институции да упражняват правомощията си чрез прозрачни и подотчетни избрани представители и държавни служители, при наличие на независими и безпристрастни съдебни органи,

Ж.  като има предвид, че равенството и недискриминацията са от жизненоважно значение и че всеки има право да се ползва с всички права на човека без да бъде дискриминиран на основание раса, пол, сексуална ориентация, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, рождение или друг статус; като има предвид, че демокрацията следва да гарантира правата на всички, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства, на местното население и на други уязвими групи; като има предвид, че възможността мъжете и жените равноправно да участват в политическия живот и в процеса на вземане на решения е предпоставка за наличието на действителна демокрация,

З.  като има предвид, че демократичното управление включва, наред с другото, защита на правата на човека и основните свободи, достъп до правосъдие, предоставянето на важна роля на парламентите и местните органи в процеса на вземане на решение и прозрачно управление на публичните финанси; като има предвид, че отчетността на ръководителите и държавните служители пред гражданите е съществен елемент на демокрацията; като има предвид в този контекст, че борбата срещу корупцията е от решаващо значение; като има предвид, че демократичното управление предполага също така упражняване на граждански контрол върху сектора на сигурността,

И.  като има предвид, че всички граждани имат право периодично да гласуват на свободни и честни избори и да се кандидатират за обществени длъжности,

Й.  като има предвид, че свободата на изразяване на мнение по политически, социални и икономически въпроси, определена най-общо, без риск от държавно наказание, е всеобщо право, каквато е и възможността за търсене на разнообразни източници на информация,

К.  като има предвид, че всички граждани имат право да сформират независими сдружения и организации, включително независими политически партии и групи по интереси,

Л.  като има предвид, че политическите партии и разнообразието от политически идеи, интереси и регионални или обществени сдружения, които те представляват, са от жизненоважно значение; като има предвид, че политическите партии трябва да функционират без намеса от страна на правителството и длъжностните лица; като има предвид, че избраните представители, независимо дали подкрепят правителството или не, трябва да разполагат с необходимите правомощия и ресурси, за да обсъждат и одобряват законодателството и националните бюджети и да търсят отговорност от правителството за поведението на държавната администрация и използването на средствата; като има предвид, че наличието на силни парламенти, в качеството им на обществени форуми за мирно съгласуване на противопоставящи се концепции за политическия и социален ред, и надеждни национални законодателни органи е от ключово значение за обезпечаване на приобщаващата демокрация,

М.  като има предвид, че организациите на гражданското общество и недържавните структури са жизненоважен градивен елемент на добре функциониращата демокрация и изпълняват важна роля за установяването на демократична култура, вкоренена дълбоко в обществото; като има предвид, че те насочват обществените искания и търсят отговорност от публичните органи за техните действия,

Н.  като има предвид, че независимите и разнообразни средства за масово осведомяване са от съществено значение за осигуряване на изразяването и съобщаването на обществото на широка гама от мнения и гледни точки; като има предвид, че свободният достъп до информация и до комуникации и нецензурираният достъп до интернет (интернет свобода) са всеобщи права, които са задължителни за обезпечаването на прозрачност и отчетност в обществения живот,

О.  като има предвид, че образованието във връзка с демократичните ценности е важно за запазване на демокрацията, както е важно и съобразеното с възрастта участие във вземането на решения в учебните заведения,

П.  като има предвид, че институциите на ЕС трябва да приемат тези важни елементи на демокрацията като основополагащи за подкрепата на ЕС в конкретни области с цел подпомагане на трети страни в следването на техен собствен път към демокрацията,

Р.  като има предвид, че тези елементи са отразени в заключенията на Съвета относно подкрепата за демокрацията във външните отношения на ЕС за 2009 и 2010 г.,

С.  като има предвид, че присъединяването на ЕС към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи ще заздрави европейската система за защита на правата на човека и ще укрепи позицията на ЕС спрямо трети страни,

Т.  като има предвид, че е от изключително значение да се потвърди взаимната зависимост и взаимното укрепване между гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, както и че единствено прилагането на всички тях може да допринесе за изграждането на действителна демокрация; като има предвид, че демокрацията е най-доброто средство за гарантиране и защита на правата на човека и за благоприятстване на устойчивото икономическо развитие; като има предвид, че приносът и активното участие на гражданското общество в процесите на управление са от решаващо значение и че прекалено често те се пренебрегват,

У.  като има предвид, че в своята програма за действие в областта на подкрепата за демокрацията във външните отношения на ЕС Съветът заяви, че желае да повиши последователността и ефикасността на подкрепата си, но че в това отношение е постигнат ограничен напредък,

Ф.  като има предвид, че Съюзът разполага с широк набор от инструменти за подкрепа на демокрацията и правата на човека (включително политически, икономически и търговски споразумения и партньорства, които включват клаузи за правата на човека и демокрацията, специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление (ОСП+), политически диалози, действия по линия на общата външна политика и политика на сигурност, мисии в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, специализирани финансови инструменти, туининг проекти и мисии за наблюдение); като има предвид обаче, че е от съществено значение да се разработи последователна и насочена към резултатите политика в областта на правата на човека и демокрацията, основаваща се на приспособена към ситуацията във всяка страна стандартна методология, която да премахва съществуващите противоречия и двойни стандарти във външните политики на ЕС в полза на демократизацията и да избягва въвеждането на нови несъответствия, да обръща специално внимание на специфичните потребности, породени от наличието на нестабилна ситуация или ситуация след конфликт, и да насърчава демокрацията, правата на човека и развитието като взаимосвързани цели,

Х.  като има предвид, че ЕС следва да бъде по-чувствителен по отношение на социалната, политическата, икономическата и стратегическата реалност в съответната страна, когато взема решение дали да предостави или да оттегли търговски преференции като режима ОСП+,

Ц.  като има предвид, че ЕС следва да активизира своите усилия за насърчаване на свързаните с демокрацията норми и елементи чрез своята дейност в международните организации и да продължи да насърчава ефективното изпълнение на ангажиментите и задълженията, поети в рамките на форумите, в които държавите-членки на ЕС участват, както и чрез тези форуми,

Ч.  като има предвид, че в международните споразумения на ЕС продължават да съществуват важни предизвикателства по отношение на наблюдението и изпълнението на законово обвързващи клаузи относно правата на човека; като има предвид, че суспендирането на международно споразумение между Съюза и страната партньор в отговор на сериозни нарушения на правата на човека или демокрацията е инструмент, който съществува, за да бъде използван при определени обстоятелства; като има предвид, че въпреки честите нарушения на клаузата за правата на човека и демокрацията и неспазването от някои трети страни на съдържащите се в съответните международни споразумения ангажименти, правителствата на въпросните страни рядко са санкционирани или принудени да поемат отговорност в достатъчна степен, дори когато са налице тежки нарушения на правата на човека; като има предвид, че непоследователното използване на този инструмент от ЕС уронва репутацията на Съюза като силен и решителен фактор на международната сцена,

Ш.  като има предвид, че изборът на санкции следва да бъде справедлив, съразмерен и интелигентен и че населението на съответната страна в никакъв случай не трябва да понася основната тежест на тези санкции,

Щ.  като има предвид, че Съюзът има действителна политика на стимули в тази област, чиято цел е да служи като лост за реформите, но че цялостният потенциал на тези стимули не е бил използван по политически причини и по-специално поради липсата на осведоменост и консенсус в целия ЕС по отношение на значението на насърчаването на демокрацията и зачитането на правата на човека в сравнение с други приоритети; като има предвид, че не съществува никаква структурна или правна пречка пред съгласуваното използване на външни финансови инструменти за подкрепа на демократизацията,

АА.  като има предвид, че в Резолюция 63/168, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 18 декември 2008 г., се призовава за световен мораториум върху изпълнението на смъртното наказание; като има предвид, че смъртното наказание продължава да се използва като начин за наказание в много страни по света, а в някои случаи дори и спрямо непълнолетни лица,

АБ.  като има предвид, че Европейският инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) е ключов елемент на европейската политика поради съсредоточаването му върху действията, които не могат да бъдат осъществени посредством инструментите за двустранно сътрудничество,

АВ.  като има предвид, че Европейският инструмент за демокрация и права на човека финансира мисии на ЕС за наблюдение на избори, които са важен инструмент за взаимодействие в областта на консолидирането на демокрацията, но че в много случаи техните препоръки не са били следвани или изпълнявани в достатъчна степен,

АГ.  като има предвид, че тази ситуация може да се дължи на липса на политическа воля от страна на правителствата на страните, в които се осъществяват мисиите на ЕС за наблюдение на избори, както и на неспособността на Комисията и държавите-членки да подсигурят, че препоръките са последвани от конкретни програми за подкрепа, по-специално в полза на новоизбраните парламенти,

АД.  като има предвид, че Европейският парламент все още не разполага с достатъчни анализи, които да му позволят да извърши оценка на обхвата на оказваната от Съюза подкрепа за демокрацията, в това число от държавите-членки; като има предвид, че отчасти това се дължи на въпроси, свързани с прозрачността, достъпа до документи и консултациите, които все още не са решени от Съвета,

АЕ.  като има предвид, че единствено чрез прилагане на принципа на цялостна обвързаност с условия е възможно да се постигнат целите, а именно действителна демократизация, действително зачитане на правата на човека и действително по-добри икономически перспективи за местното население; като има предвид, че този принцип на обвързаност с условия следва да бъде определен заедно със страните бенефициери в тясна консултация не само с правителствата, но и с гражданското общество, при надлежно зачитане на реалните потребности на местното население,

АЖ.  като има предвид, че политическите партии и свободно и честно избраните парламенти са от централно значение за всяка демокрация и всеки процес на демократизация, и като има предвид, че оказването на подкрепа и прилагането на Европейския инструмент за демокрация и права на човека все още не е на висотата на значимостта в миналото на тези фактори,

АЗ.  като има предвид, че дейността на „ООН Жени“ е изключително важна за подпомагане на жените по отношение на техния принос и участие в процеса на демократизация,

АИ.  като има предвид, че между институциите на ЕС съществува широко съгласие относно многоизмерния, сложен и дългосрочен характер на демокрацията, но и че Комисията и държавите-членки не са отчели пълния изборен цикъл при планирането и прилагането на мерките в подкрепа на демокрацията,

АЙ.  като има предвид, че в държавите, които са в процес на демократизация, жените и малките деца са особено уязвими по отношение на трафика на хора, включително с цел проституция,

Необходимост от промяна на парадигмата

1.  Счита, че единствено демокрациите, основани на принципите на правовата държава, могат да служат като основа за структурни партньорства между трети страни и ЕС, които също така зачитат потребностите и интересите на двете страни и на съответното им население;

2.  Подчертава, че партньорствата, основани на диалог и консултации, засилват чувството на собствена отговорност за процесите на изграждане на демокрация и елементите на демократичното управление; призовава всички институции на ЕС да положат по-големи усилия за по-съгласувано, последователно и координирано използване на тези диалози;

3.  Счита, че ролята на ЕС като „неагресивна“ сила в международната система може да бъде затвърдена единствено ако защитата на правата на човека представлява реален приоритет за Съюза в рамките на политиката му спрямо трети страни;

4.  Посочва, че ако ЕС иска да има надеждна и последователна външна политика и да подкрепя развитието на демокрацията, от съществено значение е в ЕС и неговите държави-членки неизменно да се прилага образцова политика на зачитане на правата на човека и демокрацията, както сега, така и в бъдеще;

5.  Счита, че борбата срещу бедността и премахването на пречките пред развитието на страните биха подпомогнали значително демократичните процеси;

6.  Отбелязва, че събитията в Северна Африка и Близкия изток доказаха ограниченията на акцента върху сигурността (по-специално борбата срещу незаконната миграция) и стабилността, който не успя да ограничи бедността и социалната несправедливост; подчертава, че дилемата „сигурност или демокрация“ е изкуствена, тъй като в общество без демократично и отговорно правителство не може да съществува сигурност за хората; счита, че въпреки че е имало икономическо развитие, ползите от него не са били разпределени справедливо; ето защо счита, че въпросът за социалната справедливост и борбата срещу неравенството трябва да се превърне в съществена цел на външната политика на Съюза, тъй като е задължителен фактор за изграждането на мирно, проспериращо и демократично общество;

7.  Изтъква необходимостта от промяна на парадигмата с цел действително консолидиране на демокрацията въз основа на вътрешното, устойчиво и цялостно развитие, което е в полза на населението и зачита принципите на правовата държава и основните права и свободи на човека; счита, че ЕС трябва да подпомага създаването на благоприятна среда за развитието на демократично общество;

8.  Подчертава, че демокрацията в качеството си на система на управление осигурява механизми за предоставяне на политическа власт и за управление на конфликти, като тези механизми са от ключово значение за стабилните и мирни общества; посочва въпреки това, че демокрацията трябва да бъде развивана на местно равнище и не може да бъде изкуствено наложена отвън; твърди, че заедно с международната общност ЕС може да изпълнява активна роля в подпомагането на процеса на укрепване на демокрацията;

9.  Счита, че за да бъде успешен процесът на демократизация, е изключително важно той да обхване социалното и икономическото развитие на съответната страна, за да се гарантира, че основните права на жителите, например правото на образование, здравеопазване и заетост, се съблюдават;

10.  Счита, че опитът с прехода към демокрация след падането на комунистическите диктаторски режими в Централна и Източна Европа следва да бъде споделен с нововъзникващите демократични сили в Северна Африка и Близкия изток; насърчава Комисията и Европейската служба за външна дейност да участват по-активно в текущия процес на демократизация в този важен съседен регион; насърчава европейските партии да разработят програми за междупартийно сътрудничество с новите партньори във всички съседни региони;

11.  Подчертава, че понастоящем трябва да се придаде приоритетно значение на засиленото, конкретно и енергично използване на съществуващото разнообразие от инструменти и стимули на Съюза, обединени в стратегии, адаптирани спрямо положението във всяка страна, и на премахването на противоречията и двойните стандарти при прилагането, които уронват престижа на Европа и способността й да прилага силна и последователна външна политика; подчертава, че този подход изисква реална промяна на политиката, при която демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека се превръщат в крайъгълен камък на външната политика на Съюза, като не само се трансформират в цели на политиката, но и стават част от нейния израз и от самата й структура;

12.  Призовава да се повиши ефикасността на международните договори, стратегическите документи по страни, плановете за действие, програмата ОСП+ и всички други договорни отношения между Съюза и трети страни чрез по-ясна формулировка на клаузите за правата на човека, демокрацията, правото на коренното население да участва в предварителни консултации преди вземането на решения, доброто управление, конкретните механизми в случай на неспазване (въз основа най-малко на предвидените в споразумението от Котону), ангажиментите, съчетани с конкретни, измерими и постижими критерии с определени срокове за оценка на постигнатия напредък, както и чрез конкретен график за прилагането; изразява съжаление, че въпреки наличието на клаузи за правата на човека в споразумението от Котону ЕС често не обръща внимание на хронични системни нарушения на правата на човека, извършвани от правителствата на някои страни партньори по това споразумение, като ги третира като „обичайна практика“; призовава Комисията да приеме последователни политики, насочени към възпиране на нарушенията на правата на човека, например ограничаване на финансовите пакети за правителствата, които не зачитат демокрацията и правата на човека, като по този начин им се отказва бюджетна подкрепа, и същевременно увеличаване на финансовите средства за укрепване на гражданското общество, като се заобикалят тези правителства;

13.  Припомня, че целите на общата търговска политика следва да бъдат изцяло съгласувани с общите цели на ЕС; изтъква, че съгласно член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз общата търговска политика на ЕС трябва да се провежда „съгласно принципите и целите на външната дейност на Съюза“ и че съгласно член 3 от Договора за Европейския съюз тя трябва да допринася, наред с другото, за устойчивото развитие, премахването на бедността и защитата на правата на човека;

14.  Изтъква значението на постоянното наблюдение на изпълнението на споразуменията и във връзка с това призовава за използване на проучвания на въздействието върху правата на човека и демокрацията успоредно с проучванията на въздействието върху устойчивото развитие, с цел да се осигури постоянно оценяване на споразуменията;

15.  Отбелязва, че демократичните принципи и ценности могат да бъдат допълнително поощрени чрез насърчаване на ратификацията на Римския статут на Международния наказателен съд, като се отдава приоритетно значение на недостатъчно представените региони, с цел укрепване на неговия универсален характер и на борбата с безнаказаността, геноцида, военните престъпления и престъпленията срещу човечеството;

16.  Изразява съжаление, че Комисията прилага много рядко механизмите, даващи възможност за премахване на преференциите в рамките на ОСП+ в случай на нарушаване на свързаните с него споразумения; осъжда поведението на Комисията, която въпреки докладите на няколко международни организации, в които данните съвпадат, отказва да започне разследвания по отношение на няколко страни бенефициери по линия на ОСП+, за които има силни съмнения, че не спазват споразуменията, които са подписали;

17.  Припомня категорично изразената от Парламента позиция за включване във всички споразумения за свободна търговия на правно обвързващи клаузи в социалната и екологичната област и в областта на зачитането на правата на човека, като минимална основа е списъкът със споразуменията, който се съдържа в регламента за ОСП+;

18.  Отново потвърждава, че Европейският парламент трябва да извършва по-строг контрол по отношение на тези аспекти; поради това призовава Съвета и Комисията да приобщят Европейския парламент към всички етапи от договарянето, сключването, прилагането и суспендирането на международните споразумения с трети страни, включително процеса на определяне на мандата за преговори за нови споразумения (по-конкретно що се отнася до насърчаването на правата на човека), към диалога със съвета за асоцииране или друг еквивалентен политически орган, отговорен за надзора на дадено споразумение (що се отнася до изпълнението на ангажиментите, свързани с демократизацията), и към процеса на вземане на решение дали да се започне консултация или да се суспендира дадено споразумение;

19.  Счита, че от миналото трябва да се извлекат поуки, що се отнася до процеса на вземане на решения във връзка със задълбочаването на отношенията със страните партньори; подчертава, че „статут на напреднала държава“ трябва да се предоставя единствено ако страните партньори изпълняват ясни изисквания в областта на правата на човека и демокрацията; отново призовава за използване на ясен механизъм на консултации, който да гарантира, че Парламентът ще бъде напълно информиран на всички етапи от преговорите;

20.  Счита, че наблюдението на състоянието на правата на човека във всяка страна черпи своята легитимност предимно от рамката на ООН, и отново потвърждава необходимостта европейските страни да възприемат обща позиция във всички органи на ООН; независимо от това призовава Комисията и ЕСВД да представят редовни и изчерпателни доклади относно изпълнението от трети страни на ангажиментите им в областта на демокрацията и правата на човека, които са изрично включени в споразуменията със Съюза;

21.  Отново потвърждава непрекъсната подкрепа на ЕС за работата на Върховния комисар на ООН за правата на човека, „ООН – ЖЕНИ“ и УНИЦЕФ; настоятелно призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да работят в тясно сътрудничество със Съвета по правата на човека;

22.  Призовава също така ЕС, в една толкова деликатна област като демократизацията, да основава своите стратегии на подробен анализ на възможностите за реформа в третите страни, на политическата воля на управляващите да участват в този процес и да идентифицира възможните пречки, за да определи кои са възможно най-подходящите стратегии; счита, че този процес на идентифициране следва да се базира на редовен обмен на мнения с всички демократични сили в една страна, за да се гарантира, че той се основава на взаимно доверие и познаване;

23.  Отбелязва, че европейската помощ, насочвана като бюджетна подкрепа към авторитарни държави, не винаги гарантира демократично развитие и че оценката на ефективността на помощта би следвало да е съсредоточена върху нейните резултати, а не върху изходните й параметри;

24.  Препоръчва, при най-проблемните партньорства, Съюзът да се въздържа от изолирането на въпросните страни, а вместо това да установи с тях отношения, които се основават на обвързаност с подходящи и ефикасни условия и служат като истински стимул за демократични реформи, за спазване на правилата на доброто управление и за зачитане на правата на човека, както и да се уверява, че населението действително извлича ползи от сътрудничеството; одобрява подхода „повече в замяна на повече“, обявен в съобщението относно партньорството за демокрация и споделен просперитет с южното Средиземноморие; счита, че по същата логика Съюзът следва без колебание да преразпределя средства, предвидени преди това за страни, чиито правителства не изпълняват ангажиментите си в областта на демократичното управление, към страни, които са постигнали по-голям напредък в изпълнението на ангажиментите, поети в рамките на Евро-средиземноморското партньорство и Източното партньорство, и призовава за засилен акцент върху насърчаването на демокрацията в политиките за партньорство и съседство;

25.  Призовава Съюза да налага без колебание подходящи, пропорционални и „интелигентни“ санкции, които да са насочени срещу основните органи на режима, като същевременно предоставя подкрепа на населението и увеличава пряката помощ за укрепване на гражданското общество в страните, които не изпълняват поетите ангажименти по отношение на правата на човека, доброто управление и демократизацията, като преди да предприеме действия, оценява надлежно последиците от такива санкции за населението на страните бенефициери; подчертава, че сътрудничеството с трети страни трябва да се осъществява на основата на еднакво, взаимно уважение между страните; призовава за създаването на мрежа за финансова подкрепа под егидата на Евросредиземноморска банка с цел насърчаване на инициативите за техническо и стопанско развитие;

26.  Подчертава обаче, че този подход, заедно с предстоящото преразглеждане на европейската политика за съседство (ЕПС), означава, че диференцираният подход може да бъде полезен и надежден инструмент единствено ако налага еднакви цели в областта на правата на човека и демокрацията за всички страни партньори по ЕПС; подчертава, че ЕС отново би изгубил доверието към себе си, ако прави разлика между „минимални стандарти“, които трябва да се спазват от най-проблематичните страни, и по-амбициозни стандарти за най-напредналите страни;

27.  Призовава Съвета и ЕСВД да включат използването на „интелигентни“ санкции и заплахата с тях като инструмент на политиката на ЕС в областта на правата на човека спрямо най-репресивните режими; изразява убеденост, че селективни наказателни мерки, като например замразяване на активи и забрана за пътуване, налагани на високопоставени лица, могат и следва да се използват по начин, който не спъва по-нататъшните дипломатически отношения, двустранната търговия, предоставянето на подпомагане от ЕС и контактите между народите; отново заявява обаче, че за да послужат като ефективно средство за възпиране на нарушенията на правата на човека, целенасочените санкции следва да се прилагат системно, последователно и при възможно най-широко международно сътрудничество;

28.  Призовава ЕС и държавите-членки при необходимост да оказват натиск върху правителствата на държавите, известни с лоша репутация в областта на правата на човека, за да се подобри състоянието на правата на човека в тези държави и така да се ускори процесът на демократизация;

29.  Желае да бъде създаден форум, който да обединява националните парламенти и Европейския парламент за обсъждането на въпроси на външната политика, по-специално относно чувствителни теми като правата на човека и демокрацията;

Задълбочаване на политическото измерение

30.  Счита, че е необходим глобален и последователен подход, основан на целенасочени стратегии в областта на развитието, правата на човека, доброто управление, социалното приобщаване, насърчаването на правата на жените и малцинствата и на религиозната търпимост, като допълнителен инструмент на външната политика на ЕС и че един такъв подход е изключително важен като начин за съвместяване на двата подхода за насърчаване на демокрацията, а именно подхода за развитие, съсредоточен върху социалния и икономически напредък за всички и растежа в полза на бедните, и политическия подход, който подкрепя политическия плурализъм, парламентарната демокрация и зачитането на принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи, както и функциониращото гражданско общество; подчертава, че тази подкрепа за политическото измерение в трети страни трябва да се изразява в подпомагане на изграждането на капацитет за плурализъм – най-вече по отношение на независимостта и неприкосновеността на съдебната власт и механизмите за добро управление, включително борбата с корупцията – и институционална подкрепа, а не в намеса; подчертава добавената стойност на участието на бившите членове на Европейския парламент в действията на ЕС в подкрепа на демократизацията;

31.  Призовава за по-добро интегриране на правата на човека, демокрацията, демократичното управление и принципите на правовата държава във всички дейности в областта на външните отношения на ЕС в съответствие със съществуващите и новите ангажименти, както от институционална гледна точка, така и в инструментите на политиката и географските/тематичните инструменти;

32.  Призовава ЕС и държавите-членки да продължат да подкрепят аполитичния характер на хуманитарната помощ, предоставяна по време на процеса на демократизация;

33.  Признава положените от Съюза усилия, в подкрепа на някои групи, развиващи дейност в областта на демократичните реформи, в това число защитници на правата на човека и независими медии; подчертава необходимостта от укрепване на политическия плурализъм с оглед насърчаване на демократичния преход; призовава за системна подкрепа за новоизбраните свободно и честно парламенти, най-вече в страните в преход или в страните, в които ЕС е изпращал мисии за наблюдение на избори; счита, че тази подкрепа следва да се финансира не само автоматично чрез ЕИДПЧ, но и чрез географските инструменти;

34.  Приветства решението на Комисията и на върховния представител да подкрепят създаването на Европейски фонд за демокрация (EED), като гъвкав и експертен инструмент за подкрепа на политическите участници, които работят за демократични промени в недемократични страни и страни в преход, по-специално в източните и южните съседни на ЕС региони; подчертава, че бъдещият Европейски фонд за демокрация следва да допълва ЕИДПЧ и другите вече действащи инструменти за демократизация и външни финансови инструменти по отношение на своите цели и финансови и управленски условия; подкрепя идеята за децентрализиране на отговорността за политиката на ЕС в подкрепа на демокрацията чрез побратимяване между подкрепящи демокрацията участници от ЕС и съответните им аналози в целевите държави; призовава ЕСВД, Комисията и встъпващото полско председателство да представят ясно разграничаване на компетенциите на бъдещия Европейски фонд за демокрация и посочените инструменти и уредби; настоява на правото на контрол и включване на Европейския парламент в процеса на създаване на Европейски фонд за демокрация и в неговото функциониране, при определянето на годишните цели, приоритетите, очакваните резултати и финансовите средства в широк смисъл, както и при изпълнението и мониторинга на дейностите;

35.  Насърчава донорите на помощи да се отнасят към изграждането на демокрацията като към политическа и морална повеля, а не като към просто техническо упражнение, и да развиват своите знания за местните условия в страните бенефициери, така че помощта да бъде насочвана ефективно, за да съответства на местните обстоятелства;

36.  Подчертава, че за да бъде напълно легитимна и трайно утвърдена в народното съзнание, всяка стратегия за насърчаване на демокрацията трябва да се основава на диалога с възможно най-широк кръг от участници на местно равнище; настоятелно призовава Съвета, ЕСВД и Комисията да проведат широки и задълбочени консултации с всички заинтересовани страни;

37.  Приветства ефективната, незабавна и цялостна реакция на Инструмента за стабилност в случаите на криза и нестабилност в трети страни, както и неговата помощ за установяване на необходимите условия за изпълнение на политиките, подпомагани от другите инструменти, а именно Инструмента за предприсъединителна помощ, Европейския инструмент за съседство и партньорство, Инструмента за сътрудничество за развитие и Инструмента за икономическо развитие;

38.  Подчертава значението за демократизацията във всяко общество на защитата на правата на момичетата и жените, включително правата на равно третиране и на образование; решително подкрепя всички инициативи, стимули и мерки за изграждане на капацитет в рамките на външните политики на ЕС, които имат за цел насърчаването на участието на жените в процеса на вземане на решения на всички равнища в публичната и частната сфера; подчертава факта, че равностойното участие на жените и мъжете във всички сфери на живота е изключително важен елемент на демокрацията и че участието на жените в развитието представлява основна и всеобщо призната ценност и предварително условие за социално-икономическо развитие и добро демократично управление; поради тази причина настоятелно призовава институциите на ЕС да дадат приоритет на равенството между половете в своята програма за насърчаване на демокрацията; подчертава, че е важно да се подкрепят защитниците на правата на жените и жените парламентаристи, наред с другото чрез изграждане на капацитет за съобразяване с фактора пол при определяне на бюджета; по-специално призовава ЕС да подпомага финансово и да осигури изграждане на капацитет за организации за правата на жените, и за политически кандидати жени; подкрепя интегрирането и утвърждаването на въпросите, свързани с равенството между половете, в тематични приоритети и чрез използване на основани на участието подходи при проектиране и разработване на програмите, като се обръща специално внимание на борбата със стереотипите, свързани с пола, и всички форми на дискриминация и насилие срещу жените;

39.  Предлага да се разшири мандатът на Групата за координация на избори, така че той да включва и политиките за подкрепа на демокрацията, без да засяга правомощията на съответните комисии, и насърчава Бюрото за насърчаване на парламентарната демокрация да работи в тясно сътрудничество с Групата за координация на избори;

40.  Призовава ЕСВД и делегациите на ЕС да признаят значението на повишаването на осведомеността на длъжностните лица от делегациите на ЕС относно действията в областта на демокрацията, по-специално относно подкрепата за парламентите;

41.  Подчертава значението на интегрирането на политиките за демократизация във всички дейности на Европейския парламент, а също и в дейностите на неговите делегации; признава също така значението на глобалното междупарламентарно сътрудничество за политиките за демократизация чрез такива форуми като Парламентаристи за глобално действие;

42.  Подчертава ролята, която легитимните демократични партии, истинските социални движения и свободният печат могат да изпълняват за защитата на обществения интерес, като следят за прозрачността и отчетността на правителствата, с което дават възможност на държавите да защитават правата на човека и да насърчават социалното и икономическото развитие;

43.  Подчертава важната роля на гражданските общества и парламентите на трети страни за демократичния бюджетен контрол и изразява своята убеденост, че всяка пряка бюджетна подкрепа от страна на Съюза трябва да бъде допълнена с техническо и политическо укрепване на капацитета за контрол на националните парламенти; счита, че Съюзът следва активно да информира парламентите на трети страни за обхвата на сътрудничеството на ЕС; насърчава Бюрото за насърчаване на парламентарната демокрация да поеме активна роля при подпомагането на парламентите по отношение на демократичния бюджетен контрол; във връзка с това горещо приветства засилването на сътрудничеството с парламентите на страните от Източното партньорство в рамките на асамблеята Евронест, която проведе своето учредително заседание на 3 май 2011 г., и има големи очаквания по отношение на това сътрудничество; обръща внимание на значението на тази инициатива на Европейския парламент като важен аспект на външните политики на ЕС в полза на демократизацията;

44.  Признава положените от OPPD усилия за оказване на помощ и подкрепа на парламентите в новите и нововъзникващите демокрации, като и регионалните парламенти; признава приноса на OPPD за изграждането на институционалния и административен капацитет на парламентите на новите и нововъзникващите демокрации и неговото сътрудничество с ПРООН и Междупарламентарния съюз в тази връзка; поощрява OPPD да работи за световен консенсус за основни стандарти за добра парламентарна практика;

45.  Счита за изключително важно в бъдеще гражданското общество да има пряк принос към процесите на добро управление и по този начин към контрола върху изпълнението на споразуменията; във връзка с това настоятелно призовава Комисията и Съвета да създадат структуриран механизъм за наблюдение на международните споразумения на ЕС, който да включва всички компоненти на гражданското общество на трети страни, в това число недържавните участници и социалните партньори, в процеса на оценяване на изпълнението на споразуменията;

46.  Приветства решението на Съюза да изработи стратегии за всяка отделна страна в областта на правата на човека; подчертава, че те следва да обхващат и аспекти на демократизацията, и насърчава бързото им прилагане, с цел Съюзът да може бързо да изготви съвместен анализ на положението и потребностите на всяка страна, както и план за действие, който да уточнява по какъв начин инструментите на Съюза ще бъдат пълноценно използвани за допълване на тези стратегии; същевременно подчертава, че новите стратегии и начинът на тяхното прилагане трябва да имат за резултат премахване на съществуващата непоследователност и двойните стандарти във външните политики на ЕС в подкрепа на правата на човека и демократизацията, без да водят до нови такива; отбелязва, че стратегическите документи по страни следва да формират всички външни политики, отнасящи се до съответната страна, както и използването на инструментите на ЕС; призовава тези стратегически документи по страни да се предоставят на Парламента;

47.  Призовава ЕС да обвърже бъдещите финансови ангажименти с постигнатия от съответните трети страни напредък в областта на изпълнението на стратегиите за правата на човека и реалния демократичен напредък;

48.  Подчертава необходимостта от изграждане на силни коалиции с други участници на световната сцена като Африканския съюз и Арабската лига с цел по-ефективно насърчаване на демократичните ценности; настоятелно призовава ЕС да се стреми активно към такива коалиции, по-специално със Съединените американски щати, в сферата на общите усилия на ЕС и САЩ за по-добра координация на техните политики за развитие;

49.  Приветства създаването на дирекция „Права на човека и демокрация“ в рамките на ЕСВД и призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител да гарантира, че всички външни представителства на ЕС разполагат с лице за контакт по въпросите на правата на човека и демокрацията;

50.  Насърчава ролята на жените като миротворци при предотвратяването и разрешаването на конфликти и се стреми към активното им участие в полза на обществото;

51.  Подкрепя регионални програми за защита на най-уязвимите лица, по-специално в полза на децата, жените и възрастните хора;

52.  Изразява твърдо убеждение, че предоставянето на права на хората, по-специално жените, и на гражданското общество чрез образование, обучение и повишаване на осведомеността, като същевременно се улеснява ефективната защита на всички права на човека, в това число социалните, икономическите и културните права, е съществено допълнение към разработването и прилагането на политиките и програмите за демократизация, за които следва да се осигури необходимото финансиране;

53.  Призовава Съвета и Комисията да изготвят политическа стратегия във връзка с мисиите за наблюдение на избори на ЕС, включително представянето на политическия замисъл, свързан с всяка мисия; изисква в рамките на годишната дискусия по въпросите на правата на човека на Европейския парламент с върховния представител/заместник-председател на Комисията две години след всяка мисия да представя оценка на постигнатия демократичен напредък и на аспектите, които се нуждаят от по-нататъшно подобряване; отново потвърждава ползата от това, бивши парламентарни представители да предоставят своята компетентност и опит на разположение на мисиите за наблюдение на избори или свързаните с тях последващи действия;

54.  Подчертава, по-специално с оглед на ограничените налични ресурси, че е важно да се изберат приоритетни страни за мисии за наблюдение на избори въз основа на реалното въздействие, което дадена мисия може да окаже за насърчаването на процес на истинска дългосрочна демократизация; призовава при избирането на тези страни ЕСВД да възприеме високо селективен подход; посочва, че Групата за координация на избори, с която се провеждат консултации относно годишната програма на мисиите за наблюдение на избори на Съюза, е установила точни критерии в тази област; призовава за повишена бдителност по отношение на спазването на методологията и правилата, установени на международно равнище, по-специално що се отнася до независимостта и ефективността на мисиите;

55.  Подчертава необходимостта в края на всяка мисия за наблюдение на избори да се отправят реалистични и осъществими препоръки; призовава институциите на ЕС и държавите-членки да се присъединят към заключенията от мисиите, а Комисията, ЕСВД и държавите-членки да отделят особено внимание на подпомагането на прилагането на препоръките чрез сътрудничество; подчертава значението на подходящото наблюдение на изпълнението на тези препоръки; изисква разпространението и наблюдението на тези препоръки да бъде възложено на делегациите на ЕС и да бъдат предоставени необходимите средства; подчертава необходимостта от тясно сътрудничество със страните по Декларацията относно принципите за международно наблюдение на избори, с цел се увеличи ефективността на работата в областта на изборите по света;

56.  Счита, че постоянните делегации на ЕП и съвместните парламентарни асамблеи следва да играят значително по-голяма роля в изпълнението на препоръките на мисиите за наблюдение на избори и анализа на постигнатия напредък в областта на правата на човека и демокрацията;

57.  Подчертава значението на процеса на политическа подкрепа, който не е съсредоточен само върху периода непосредствено преди и след изборите, а се основава на последователност; във връзка с това приветства изключително ценната работа на политическите фондации;

58.  Подчертава, че правителствата трябва да носят отговорност за нарушенията на правата на човека, лошото управление, корупцията и злоупотребата с национални ресурси, които следва да се използват в интерес на цялото общество; в този контекст призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да продължат да полагат усилия за насърчаване на доброто управление и да се борят с безнаказаността, включително като изискват от трети страни да оказват пълно съдействие на Международния наказателен съд (МНС) и като гарантират, че новите споразумения предвиждат поемането на ангажименти по Римския статут;

59.  Призовава съответните институции на ЕС да запазят и укрепят ЕИДПЧ и да подобрят и оптимизират други съществуващи инструменти и рамкови условия, които имат за цел подпомагането на демокрацията в трети държави;

Подкрепа на гражданското общество

60.  Подчертава необходимостта от децентрализиран подход, допълващ политическото измерение, който може по-добре да отчита реалното положение на населението в съответните страни чрез подкрепа както за местните, така и за регионалните организации, които подпомагат укрепването на демокрацията, и чрез създаването на форуми за диалог и обмен на добри практики със Съюза, а също и с други страни партньори от същия регион;

61.  Предлага разработването на по-отворена и динамична политика в подкрепа на движещите сили в обществото и силите, насърчаващи гражданското участие; предлага укрепването влиянието на гражданското общество чрез специални програми и чрез включването на тази концепция в съществуващите програми;

62.  Подчертава, че е необходимо да се увеличи капацитетът на гражданското общество чрез образование и повишаване на осведомеността, както и да му позволи да участва в политическите процеси; подчертава, че тясното партньорство между публичния и частния сектор, както и оправомощаването на надзорните институции, включително националните парламенти, са ключ към насърчаването на демокрацията;

63.  Призовава за целенасочена подкрепа на неекстремистките социални движения, истински независимите медии и политическите партии, работещи за постигането на демокрация в авторитарни държави и нови демокрации, с цел насърчаване на общественото участие, подкрепа на устойчивите многопартийни системи и подобряване състоянието на правата на човека; счита, че в това отношение Европейският инструмент за демокрация и права на човека следва да изпълнява ключова роля;

64.  Призовава за подпомагане на широкото участие на всички заинтересовани страни в развитието на държавите и насърчава всички групи от обществото да участват в изграждането на демокрация; признава жизненоважната роля на НПО и другите недържавни участници в насърчаването на демокрацията, социалната справедливост и правата на човека;

65.  Подкрепя утвърдената практика да се търсят новаторски пътища за включване на гражданското общество, политическите партии, медиите и другите неправителствени политически участници в диалога на ЕС с трети страни; потвърждава подкрепата си за свободата, защитата и насърчаването на медиите, за намаляване на цифровото разделение и улесняване на достъпа до интернет;

66.  Подкрепя предоставянето на финансиране за гражданското общество чрез ЕИДПЧ и разпределянето на средства за проекти на местни НПО; предлага постепенно увеличаване на разпределяните средства, ако положението в съответната страна е такова, че гражданското общество и демокрацията са на път да постигнат успех;

67.  Подчертава факта, че достъпът до информация и независимите медии са от изключително значение за насърчаване на желанието на обществото за демократични реформи, и поради това призовава за увеличаване на подкрепата в областта на насърчаването на свободата на „старите“ и „новите“ медии, защитата на независимите журналисти, намаляването на цифровото разделение и улесняването на достъпа до интернет;

68.  Приветства мерките, предприети от държавите-членки на ЕС в подкрепа на демократизацията по света, като например програмата за сътрудничество между омбудсманите от страните от Източното партньорство за периода 2009–2013 г., създадена съвместно от омбудсманите на Полша и Франция с цел повишаване на способността на службите на омбудсманите, държавните органи и неправителствените организации в страните от Източното партньорство да защитават правата на личността и да изграждат демократични държави, основани на принципите на правовата държава; подчертава необходимостта тази дейност да бъде координирана в рамките на ЕС, както и институциите на ЕС да използват придобития в тази връзка опит;

69.  Отново потвърждава ангажимента на ЕС за борба с трафика на хора и призовава Комисията да обърне специално внимание на държавите в процес на демократизация, тъй като тяхното население е особено уязвимо по отношение на това, да стане обект на трафик на хора; изисква да се установи тясно сътрудничество по този въпрос между ГД „Развитие и сътрудничество“ – EuropeAid, ГД „Разширяване“, ГД „Вътрешни работи“ и координатора на ЕС за борба с трафика на хора;

70.  Признава значението на сътрудничеството между ЕС и Съвета на Европа в областта на демократизацията по света; приветства започването на съвместни програми на ЕС и Съвета на Европа в подкрепа на демокрацията, доброто управление и стабилността в страните от Източното партньорство;

o
o   o

71.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на ЕСВД и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) A/RES/55/96.
(2) A/RES/59/201.
(3) ОВ C 320, 28.10.1996 г., стр. 261.
(4) ОВ С 290 Е, 29.11.2006 г., стр. 107.
(5) ОВ C 343, 5.12.2001 г., стр. 270.
(6) ОВ C 131 E, 5.6.2003 г., стр. 147.
(7) ОВ C 271 E, 12.11.2009 г., стр. 31
(8) ОВ С 265 Е, 30.9.2010 г., стр. 3.
(9) OВ C 4 Е, 7.1.2011 г., стр. 34.
(10) Приети текстове, P7_TA(2010)0327.
(11) Приети текстове, P7_TA(2010)0446.
(12) Приети текстове, P7_TA(2010)0434.
(13) Приети текстове, P7_TA(2010)0489.
(14) Приети текстове, P7_TA(2011)0082.
(15) Приети текстове, P7_TA(2011)0121.
(16) A/HRC/17/31, 2011 г.
(17)1 A/RES/55/96 и A/RES/59/201.

Правна информация - Политика за поверителност