Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2032(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0231/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0231/2011

Συζήτηση :

PV 06/07/2011 - 13
CRE 06/07/2011 - 13

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2011 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0334

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 430kWORD 168k
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο
Εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού
P7_TA(2011)0334A7-0231/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού (2011/2032(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, συγκεκριμένα το άρθρο 21, και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, συγκεκριμένα το άρθρο 25,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 σχετικά με την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών (Σύμβαση CEDAW),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ που συμφωνήθηκαν στην Κοπεγχάγη το 1990 και στη Σύνοδο Kορυφής στην Κωνσταντινούπολη το 1999, στην οποία όλα τα κράτη που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ δεσμεύτηκαν να καλούν διεθνείς παρατηρητές, και ειδικότερα το Γραφείο των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) στις εκλογές τους,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών και την Αμερικανική Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της ΔΟΕ αριθ. 169 της 7ης Ιουνίου 1989 σχετικά με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και φυλές,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6, 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του οποίου η διακήρυξη έγινε στο Στρασβούργο στις 12 Δεκεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 9 και 96 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (2000),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 4ης Δεκεμβρίου 2000 με τίτλο «Προώθηση και εδραίωση της δημοκρατίας»(1), και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Δεκεμβρίου 2004 με τίτλο «Ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών, υποπεριφερειακών και άλλων οργανισμών και ρυθμίσεων για την προώθηση και εδραίωση της δημοκρατίας»(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (ΕΜΔΑΑ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συμπερίληψη του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών(3) καθώς και το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2001 επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την εκλογική βοήθεια και παρατήρηση από την ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες»(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με τις αποστολές εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες και για την αναπτυξιακή συνεργασία(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες: ο δρόμος της προόδου, και ειδικότερα τις παραγράφους 71, 72 και 73(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο το 2009 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Φορολογία και ανάπτυξη – συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα»(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα που οφείλονται στην αστάθεια: πεδίο εφαρμογής και ρόλος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(15),

–  έχοντας υπόψη όλες τις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και τις ρήτρες περί δικαιωμάτων του ανθρώπου και δημοκρατίας που περιέχονται σε αυτές,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2009 με τίτλο «Υποστήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης - Για ένα ενισχυμένο πλαίσιο της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τις δύο δέσμες συμπερασμάτων του Συμβουλίου με θέμα «Στήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ»: τα συμπεράσματα της 17ης Νοεμβρίου 2009 και εκείνα της 13ης Δεκεμβρίου 2010 που περιέχουν την «έκθεση προόδου 2010 και κατάλογο προτεινόμενων πιλοτικών χωρών»,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο της Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SEC(2009)1095),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» (COM(2011)0200),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης της 22ας Ιουνίου 1993,

   έχοντας υπόψη τα σε θεματική και γεωγραφική βάση χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα του εκδημοκρατισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εμπορίας ανθρώπων (όπως είναι το AENEAS, το διάδοχό του «Θεματικό πρόγραμμα για τη μετανάστευση και το άσυλο», MIEUX, ΕΜΔΔΑ, TAIEX, ENPI κλπ.),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 21ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους πολυεθνικούς ομίλους και λοιπές επιχειρήσεις(16),

–  έχοντας υπόψη τη δημιουργία θέσης Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και τη θέσπιση λειτουργικής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) από 1ης Ιανουαρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0231/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες της Ένωσης διακηρύσσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ως ιδρυτικές αξίες της ΕΕ και ως αρχές και επιδιώξεις της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, τις οποίες η τελευταία πρέπει να προάγει ως οικουμενικές,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία αποτελεί τη βέλτιστη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, της ανεκτικότητας έναντι όλων των κοινωνικών ομάδων και της ισότητας των ευκαιριών για έναν έκαστο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία έχει εξελιχθεί σε οικουμενική αξία αλλά τα δημοκρατικά συστήματα ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τη μορφή και τον τύπο τους, παράδειγμα το οποίου είναι οι διαφορετικές αλλά εξ ίσου έγκυρες μορφές δημοκρατίας των 27 κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από την ιστορία, τον πολιτισμό και τις περιστάσεις, και από την ίδια την ΕΕ, η οποία αποτελεί μια μορφή υπερεθνικής δημοκρατίας η οποία είναι μοναδική στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ένα και μοναδικό πρότυπο δημοκρατίας, ένας κανόνας προς χάραξη της δημοκρατίας, αλλά υπάρχει γενικής αποδοχής συμφωνία σχετικά με τα στοιχεία που συνιστούν την ουσία της δημοκρατίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά ορίζονται σε δύο ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(17),

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και μόνο σε μια δημοκρατία μπορεί το άτομο να απολαύει πλήρως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών του· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον όταν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να υπάρξει δημοκρατία,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να κυριαρχεί το κράτος δικαίου, εξασφαλίζοντας την ισότητα ενώπιον του νόμου, την αναγνώριση των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και την απουσία αυθαίρετων παρεμβάσεων από τις δημόσιες αρχές, τόσο στο επίπεδο του νόμου όσο και στην πράξη, και απαιτεί, ως εκ τούτου, από τους δημόσιους φορείς να ασκούν τις εξουσίες τους μέσω διαφανών και υπολόγων εκλεγμένων αξιωματούχων και δημοσίων λειτουργών, με ανεξάρτητη και αμερόληπτη δικαστική εξουσία,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων είναι ζωτικής σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άνθρωπος δικαιούται να απολαύει όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διάκριση ως προς τη φυλή, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία πρέπει να εξασφαλίζει τα δικαιώματα όλων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, των αυτοχθόνων πληθυσμών και άλλων ευάλωτων ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα των ανδρών και των γυναικών να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στην πολιτική ζωή και στη λήψη αποφάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση της πραγματικής δημοκρατίας,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική διακυβέρνηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την ανάθεση σημαντικού ρόλου στα κοινοβούλια και τις τοπικές αρχές για τη λήψη αποφάσεων και τη διαφανή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση λογοδοσίας των ιθυνόντων και των δημοσίων υπαλλήλων προς τους πολίτες είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας. λαμβάνοντας υπόψη ότι επ' αυτού η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ζωτικής σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική διακυβέρνηση συνεπάγεται επίσης τον έλεγχο του τομέα της ασφάλειας από πολίτες,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν περιοδικά σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και να θέτουν υποψηφιότητα για δημόσια αξιώματα,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης επί πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων, με την ευρεία σημασία, χωρίς τον κίνδυνο τιμωρίας από το κράτος, συνιστά οικουμενικό δικαίωμα, όπως επίσης και η δυνατότητα αναζήτησης διαφορετικών πηγών πληροφόρησης,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν ανεξάρτητες ενώσεις και οργανώσεις, περιλαμβανομένων ανεξάρτητων πολιτικών κομμάτων και ομάδων συμφερόντων,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα και το φάσμα των πολιτικών απόψεων, συμφερόντων, δυνατοτήτων προσχώρησης σε περιφερειακές ή κοινοτικές παρατάξεις είναι ζωτικής σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει να λειτουργούν ελεύθερα, χωρίς παρεμβάσεις από την κυβέρνηση και τους λειτουργούς της εκτελεστικής εξουσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, ανεξαρτήτως της θέσης τους υπέρ ή κατά της κυβέρνησης, χρειάζονται την απαιτούμενη εξουσία και τους απαραίτητους πόρους για να συζητούν και να εγκρίνουν τη νομοθεσία και τους προϋπολογισμούς των κρατών και να ασκούν έλεγχο επί της κυβέρνησης όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση και τη χρήση των πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ισχυρά κοινοβούλια, υπό την ιδιότητά τους ως δημόσιου βήματος διαλόγου για την ειρηνική διαπραγμάτευση ανταγωνιστικών εννοιών πολιτικής και κοινωνικής τάξης και ως εθνικών νομοθετικών οργάνων λήψης αποφάσεων, είναι βασικής σημασίας για την πρακτική λειτουργία της δημοκρατίας χωρίς αποκλεισμούς,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι μη κρατικοί φορείς συνιστούν ζωτικό δομικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία μιας δημοκρατίας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εγκαθίδρυση δημοκρατικής νοοτροπίας με βαθιές ρίζες στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι καθοδηγούν τα αιτήματα της κοινής γνώμης και καθιστούν τις δημόσιες αρχές υπόλογες για τις πράξεις τους,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία και η πολυμορφία των μέσων ενημέρωσης είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση της έκφρασης ευρέος φάσματος απόψεων και αντιλήψεων και της κοινοποίησής τους προς το κοινό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση και την επικοινωνία και η άνευ λογοκρισίας πρόσβαση στο Διαδίκτυο (ελευθερία του Διαδικτύου) συνιστούν οικουμενικά δικαιώματα και είναι απαραίτητα στοιχεία για την εξασφάλιση διαφάνειας και λογοδοσίας στον δημόσιο βίο,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαπαιδαγώγηση στις δημοκρατικές αξίες είναι σημαντική για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας, όπως είναι και η συμμετοχή από την ενδεδειγμένη ηλικία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να εκλάβουν αυτά τα βασικά στοιχεία της δημοκρατίας ως δομικές μονάδες για τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς, με στόχο να βοηθηθούν οι τρίτες χώρες να χαράξουν τη δική τους πορεία προς τη δημοκρατία,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου των ετών 2009 και 2010 σχετικά με την υποστήριξη της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ αποτυπώνουν τα ανωτέρω στοιχεία,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες (ΕΣΔΑ) θα ενδυναμώσει το ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα ισχυροποιήσει τη θέση της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υψίστης σημασίας η επαναβεβαίωση ότι τα ατομικά, τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά και τα πολιτισμικά δικαιώματα αλληλοεξαρτώνται και αλληλοενισχύονται και ότι μόνον η πραγμάτωση όλων αυτών των δικαιωμάτων δύναται να συμβάλει στην εδραίωση πραγματικής δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία αποτελεί το βέλτιστο μέσο για τη διασφάλιση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη δημιουργία δυνατοτήτων βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή και συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στις διεργασίες της διακυβέρνησης είναι ζωτικής σημασίας αλλά παραμένει πάρα πολύ συχνά παραγκωνισμένη,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ατζέντα δράσης για την υποστήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ το Συμβούλιο δήλωνε ότι επιθυμούσε να ενισχύσει την εσωτερική συνοχή και την αποτελεσματικότητα της στήριξής που παρέχει, αλλά ότι έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος εν προκειμένω,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει ευρύ φάσμα μέσων στη διάθεσή της για την υποστήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (μεταξύ των οποίων τις πολιτικές, οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες και εταιρικές σχέσεις που περιέχουν ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, το ειδικό καθεστώς ενθάρρυνσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση (ΣΓΠ+), τους πολιτικούς διαλόγους, τις δράσεις της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), τα ειδικευμένα χρηματοδοτικά μέσα, τα έργα αδελφοποίησης και τις αποστολές παρατήρησης εκλογών)· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι είναι ουσιαστικό το να αναπτυχθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο, το οποίο θα προσανατολίζεται προς την επίτευξη αποτελεσμάτων στον τομέα της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία βάσει τυποποιημένης μεθοδολογίας προσαρμοσμένης στην κατάσταση που επικρατεί σε εκάστη χώρα, το οποίο να αίρει τις υφιστάμενες ασυνέπειες και τη χρήση δύο μέτρων και δύο σταθμών στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού και να μην εισάγει νέες, το οποίο να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των χωρών σε ευάλωτη κατάσταση ή που εξέρχονται από συγκρούσεις και το οποίο να προάγει τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη ως αλληλένδετους στόχους,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία προς την κοινωνική, πολιτική, οικονομική και στρατηγική πραγματικότητα μιας χώρας όταν αποφασίζει εάν θα παράσχει ή θα άρει εμπορικές προτιμήσεις, όπως είναι το ΣΓΠ+,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση προτύπων και στοιχείων σχετικών με τη δημοκρατία μέσω των δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και να συνεχίσει να προάγει την αποτελεσματική υλοποίηση των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται εντός των φόρουμ στα οποία συμμετέχουν κράτη μέλη της ΕΕ και μέσω αυτών,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να διαπιστώνονται μείζονες προκλήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση και την εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εγγράφονται στις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναστολή διεθνούς συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και χώρας εταίρου της συνεπεία κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή της δημοκρατίας υφίσταται ήδη ως μέτρο του οποίου η εφαρμογή προβλέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις συχνές παραβιάσεις της ρήτρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας και τη μη τήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στις σχετικές διεθνείς συμφωνίες από ορισμένες τρίτες χώρες, στις κυβερνήσεις των τελευταίων σπανίως επιβάλλονται κυρώσεις ή καταλογίζονται δεόντως ευθύνες, ακόμη και ενώπιον στυγνών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη εφαρμογή αυτού του μέτρου από την ΕΕ κατά τρόπο συνεπή υπονομεύει την αξιοπιστία της Ένωσης ως ισχυρού και αποφασιστικού παράγοντα στη διεθνή σκηνή,

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή των κυρώσεων πρέπει να πραγματοποιείται με δίκαιο, σταθμισμένο και έξυπνο τρόπο και ότι ο λαός της χώρας δεν πρέπει επ' ουδενί να καθίσταται το κύριο θύμα της επιβολής αυτών των κυρώσεων,

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει πραγματική πολιτική παροχής κινήτρων στον συγκεκριμένο τομέα με σκοπό να λειτουργεί ως μοχλός μεταρρυθμίσεων, αλλά ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητές της για πολιτικούς λόγους και συγκεκριμένα λόγω της έλλειψης συναίνεσης σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με τη σημασία που έχουν η προαγωγή της δημοκρατίας και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έναντι άλλων προτεραιοτήτων· λαμβάνοντας δε υπόψη ότι θεωρητικά δεν υφίσταται διαρθρωτικό ή νομικό εμπόδιο στη συντονισμένη χρήση των εξωτερικών μέσων χρηματοδότησης προς στήριξη του εκδημοκρατισμού,

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμα αριθ. 63/168 που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 18 Δεκεμβρίου 2008 ζητείται η εφαρμογή παγκοσμίως μορατόριουμ για την επιβολή της θανατικής ποινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως μέθοδος τιμωρίας σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και σε ανηλίκους,

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής, λόγω του ότι εστιάζεται σε δράσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν με τη χρήση των μέσων διμερούς συνεργασίας,

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΜΔΔΑ χρηματοδοτεί μεν τις αποστολές παρακολούθησης εκλογών από την ΕΕ, οι οποίες συνιστούν ζωτικής σημασίας μέσο αλληλεπίδρασης στον τομέα της εδραίωσης της δημοκρατίας, αλλά ότι σε πολλές περιπτώσεις στις συστάσεις που διατυπώνονται δεν δίδεται η δέουσα συνέχεια ή οι συστάσεις δεν εφαρμόζονται,

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω κατάσταση ενδέχεται να οφείλεται σε έλλειψη πολιτικής βούλησης εκ μέρους των κυβερνήσεων των χωρών υποδοχής των εν λόγω αποστολών παρακολούθησης εκλογών από την ΕΕ, καθώς και στην αδυναμία της Επιτροπής και των κρατών μελών να μετασχηματίσουν τις συστάσεις αυτές σε συγκεκριμένα προγράμματα στήριξης, συγκεκριμένα προς όφελος νεοεκλεγέντων κοινοβουλίων,

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη στη διάθεσή του επαρκείς αναλύσεις που θα του επέτρεπαν να αποτιμήσει τη στήριξη της δημοκρατίας που παρέχει η Ένωση, περιλαμβανομένων των κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο είναι εν μέρει απόρροια θεμάτων διαφάνειας, πρόσβασης σε έγγραφα και διαβούλευσης, τα οποία δεν έχουν επιλυθεί ακόμα από το Συμβούλιο,

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο με την προσφυγή στην αρχή της πλήρους υπαγωγής των βοηθειών σε προϋποθέσεις επιτυγχάνονται οι στόχοι του πραγματικού εκδημοκρατισμού, του αληθινού σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πραγματικά καλύτερων οικονομικών προοπτικών για τους τοπικούς πληθυσμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αρχή της υπαγωγής σε προϋποθέσεις πρέπει να οριστεί από κοινού με τις αποδέκτριες χώρες, σε στενή διαβούλευση όχι μόνο με τις κυβερνήσεις αλλά και με την κοινωνία των πολιτών και με τον δέοντα σεβασμό των πραγματικών αναγκών του τοπικού πληθυσμού,

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα και τα κοινοβούλια που εκλέγονται με ελεύθερο και δίκαιο τρόπο είναι κεφαλαιώδους σημασίας για κάθε δημοκρατικό καθεστώς και δημοκρατική διεργασία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη προς το ΕΜΔΔΑ και η κινητοποίηση του δεν ήταν κατά το παρελθόν αντίστοιχη προς τη σημασία αυτών των παραγόντων,

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο της μονάδας των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών («UN Women») είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη των γυναικών όσον αφορά τη συμβολή και τη συμμετοχή τους στη διεργασία εκδημοκρατισμού,

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τον πολυδιάστατο, σύνθετο και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της δημοκρατίας, αλλ' ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν λαμβάνουν υπόψη τον πλήρη κύκλο της εκλογικής διεργασίας κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή μέτρων προς στήριξη της δημοκρατίας,

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κράτη που τελούν υπό εκδημοκρατισμό οι γυναίκες και τα παιδιά κινδυνεύουν ιδιαιτέρως να αποτελέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων και με σκοπό την πορνεία,

Ανάγκη αλλαγής προτύπου

1.  πιστεύει ότι μόνον οι δημοκρατίες που βασίζονται στο κράτος δικαίου δύνανται να θεμελιώσουν μεταξύ των τρίτων χωρών και της ΕΕ ισορροπημένες διαρθρωμένες εταιρικές σχέσεις, οι οποίες να σέβονται τις ανάγκες και τα συμφέροντα αμφότερων των μερών και των πληθυσμών τους·

2.  τονίζει ότι οι εταιρικές σχέσεις που βασίζονται στον διάλογο και τη διαβούλευση προάγουν τον ενστερνισμό των διεργασιών εκδημοκρατισμού και των στοιχείων δημοκρατικής διακυβέρνησης· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη χρήση αυτών των μορφών διαλόγου με πιο συνεκτικό, συνεπή και συντονισμένο τρόπο·

3.  εκτιμά ότι ο ρόλος της ΕΕ ως «ήπιας δύναμης» (soft power) στο παγκόσμιο σύστημα μπορεί να εδραιωθεί μόνο εάν η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελέσει πραγματική προτεραιότητα στην άσκηση πολιτικής προς τις τρίτες χώρες·

4.  επισημαίνει ότι, για να έχει η ΕΕ μια αξιόπιστη, συνεπή εξωτερική πολιτική και να στηρίζει την ανάπτυξη της δημοκρατίας, είναι ουσιώδους σημασίας να ασκείται πάντοτε μια πρότυπη πολιτική σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη της, τόσο επί του παρόντος όσο και στο μέλλον·

5.  θεωρεί ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των χωρών μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στις δημοκρατικές διεργασίες·

6.  σημειώνει ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή έχουν καταδείξει τα όρια της επικέντρωσης στην ασφάλεια – κυρίως την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης – και τη σταθερότητα, η οποία δεν κατόρθωσε να μειώσει τη φτώχεια και την κοινωνική αδικία· τονίζει ότι το «ασφάλεια ή δημοκρατία» είναι ψευτοδίλημμα, διότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια για τους ανθρώπους σε μια κοινωνία χωρίς δημοκρατική κυβέρνηση που αποδίδει λογαριασμούς· πιστεύει ότι, μολονότι έχει καταγραφεί οικονομική ανάπτυξη, τα οφέλη της δεν έχουν κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο· θεωρεί, συνεπώς, ότι το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της καταπολέμησης των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει σημαντικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, καθόσον συνιστά αναγκαίο παράγοντα για την οικοδόμηση μιας ειρηνικής, ευημερούσας και δημοκρατικής κοινωνίας·

7.  τονίζει την ανάγκη αλλαγής προτύπου με στόχο την πραγματική εδραίωση της δημοκρατίας επί τη βάσει μιας ενδογενούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης προς όφελος του πληθυσμού και με σεβασμό προς το κράτος δικαίου, τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες· εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη μιας δημοκρατικής κοινωνίας·

8.  τονίζει ότι η δημοκρατία ως σύστημα διακυβέρνησης παρέχει μηχανισμούς κατανομής της πολιτικής εξουσίας και διαχείρισης των συγκρούσεων, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για σταθερές και ειρηνικές κοινωνίες· σημειώνει, ωστόσο, ότι η δημοκρατία πρέπει να πηγάζει από μέσα από τη χώρα και δεν μπορεί να επιβάλλεται τεχνητά από εξωτερικούς παράγοντες· πρεσβεύει ότι η ΕΕ, από κοινού με τη διεθνή κοινότητα, μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη στήριξη της διεργασίας εδραίωσης της δημοκρατίας·

9.  θεωρεί ότι, για να είναι επιτυχής ο εκδημοκρατισμός, είναι ζωτικής σημασίας το να προωθεί την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της συγκεκριμένης χώρας, για να ικανοποιούνται τα βασικά δικαιώματα των κατοίκων, όπως είναι τα δικαιώματα στην εκπαίδευση, την υγεία και την απασχόληση·

10.  είναι της γνώμης ότι πρέπει να μοιραστούμε την εμπειρία της μετάβασης στη δημοκρατία που αποκομίσαμε μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών δικτατοριών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη με τις εκκολαπτόμενες δημοκρατικές δυνάμεις στη Βόρεια Αφρική και την ευρύτερη Μέση Ανατολή· παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διεργασία εκδημοκρατισμού που εκτυλίσσεται σε αυτήν τη σημαντική γειτονική μας περιοχή· ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά ενδιαφερόμενα μέρη να αναπτύξουν διμερή προγράμματα συνεργασίας με τους εταίρους εκάστου οι οποίοι αναδύονται σε όλες τις γειτονικές περιοχές·

11.  τονίζει ότι πρέπει τώρα να δίδεται προτεραιότητα στην ευρύτερη και εντατικότερη πρακτική χρήση του υφιστάμενου πλαισίου μηχανισμών και κινήτρων της Ένωσης, στοιχείων τα οποία να συνδυάζονται σε στρατηγικές που προσαρμόζονται στην κατάσταση της κάθε χώρας, καθώς και στην εξάλειψη των ασυνεπειών και των δύο μέτρων και δύο σταθμών κατά την εφαρμογή τους, στοιχείων που αποδυναμώνουν την εικόνα της Ευρώπης και την ικανότητά της να ασκεί στιβαρή και συνεπή εξωτερική πολιτική· τονίζει ότι αυτή η προσέγγιση απαιτεί πραγματική αλλαγή πολιτικής, η οποία να καθιστά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης που πρέπει να αποτυπώνεται σε στόχους πολιτικής, αλλά και στη διάρθρωση και τη δομή αυτή καθαυτή·

12.  ζητεί την ενίσχυση των διεθνών συμφωνιών, των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα, των σχεδίων δράσης, του προγράμματος ΣΓΠ+ και όλων των άλλων συμβατικών σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και οιασδήποτε τρίτης χώρας μέσω ακριβέστερης διατύπωσης των ρητρών περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του δικαιώματος των αυτοχθόνων λαών σε διαβούλευση πριν από τη λήψη αποφάσεων, της χρηστής διακυβέρνησης, σαφών ρυθμίσεων στην περίπτωση μη συμμόρφωσης (με βάση τουλάχιστον ό,τι ορίζεται στη Συμφωνία του Κοτονού), δεσμεύσεων που να συνδυάζονται με ειδικά, μετρήσιμα, εφικτά, με χρονικούς περιορισμούς κριτήρια για την αποτίμηση της προόδου που σημειώνεται, καθώς και μέσω ενός αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης· εκφράζει τη λύπη του για το ότι παρά τις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιέχονται στη Συμφωνία του Κοτονού, η ΕΕ συχνά εθελοτυφλεί έναντι των συνεχιζόμενων και συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττουν οι κυβερνήσεις ορισμένων κρατών εταίρων της Συμφωνίας του Κοτονού, και συνεχίζει να διατηρεί σχέσεις μαζί τους ωσάν να μη συμβαίνει τίποτε· ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει συνεπείς πολιτικές για την αποτροπή των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, π.χ. μέσω της μείωσης των συνολικών ποσών πόρων που προορίζονται για τις κυβερνήσεις που δεν σέβονται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αρνούμενη δηλαδή την παροχή δημοσιονομικής στήριξης και αυξάνοντας ταυτόχρονα τους πόρους προς ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, παροχή που παρακάμπτει αυτές τις κυβερνήσεις·

13.  υπενθυμίζει ότι οι στόχοι της κοινής εμπορικής πολιτικής πρέπει να είναι πλήρως συντονισμένοι με τους συνολικούς στόχους της ΕΕ επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, καθώς και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην αειφόρο ανάπτυξη, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  τονίζει τη σημασία της σταθερής παρακολούθησης της εφαρμογής των συμφωνιών και ζητεί επ' αυτού να γίνεται χρήση μελετών αντικτύπου επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας επιπλέον των αντίστοιχων μελετών αντικτύπου επί της βιώσιμης ανάπτυξης για να εξασφαλισθεί η διαρκής αξιολόγηση των συμφωνιών·

15.  σημειώνει ότι οι δημοκρατικές αρχές και αξίες μπορεί να προαχθούν περαιτέρω μέσω της προώθησης της επικύρωσης του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), με προτεραιότητα όσον αφορά τις υποεκπροσωπούμενες περιοχές, με σκοπό να ενισχυθεί ο οικουμενικός του χαρακτήρας και ο αγώνας κατά της ατιμωρησίας, των γενοκτονιών, των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας·

16.  αποδοκιμάζει το ότι η Επιτροπή θέτει πολύ σπάνια σε εφαρμογή τους μηχανισμούς που προβλέπουν την άρση των προτιμήσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο του ΣΓΠ+ σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών συμβάσεων· καταδικάζει τη στάση της Επιτροπής, η οποία, παρά το ότι εκθέσεις από πλείονες διεθνείς οργανώσεις λειτουργούν σε αμοιβαία βάση επιβεβαιωτικά, αρνείται να κινήσει έρευνες στην περίπτωση αριθμού δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ+ για τις οποίες υφίστανται σοβαρές υποψίες περί μη τήρησης των συμφωνιών που έχουν υπογράψει·

17.  επαναλαμβάνει την αμετακίνητη θέση που έχει εκφράσει το Κοινοβούλιο υπέρ της ενσωμάτωσης νομικά δεσμευτικών ρητρών περί κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, χρησιμοποιώντας ως ελάχιστη βάση τον κατάλογο των συμβάσεων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό ΣΓΠ+·

18.  επαναβεβαιώνει την ανάγκη άσκησης αυστηρότερου ελέγχου επί των ανωτέρω στοιχείων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ζητεί συνεπώς από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εμπλέκουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια που αφορούν τη διαπραγμάτευση, τη σύναψη, την εφαρμογή και την αναστολή διεθνών συμφωνιών με τρίτες χώρες, περιλαμβανομένης και της διεργασίας καθορισμού της διαπραγματευτικής εντολής για νέες συμφωνίες (ιδίως στον τομέα της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), στις διαβουλεύσεις εντός των Συμβουλίων Σύνδεσης ή οιουδήποτε άλλου ισοδύναμου πολιτικού οργάνου εποπτείας μιας συμφωνίας (όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων στον τομέα του εκδημοκρατισμού), καθώς και στη διεργασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την έναρξη διεξαγωγής διαβουλεύσεων ή την αναστολή ισχύος μιας συμφωνίας·

19.  θεωρεί ότι πρέπει να αντληθούν διδάγματα από το παρελθόν όσον αφορά τη διεργασία λήψης αποφάσεων για την αναβάθμιση των σχέσεων με χώρες εταίρους· τονίζει ότι το προηγμένο καθεστώς πρέπει να χορηγείται μόνον εάν οι χώρες εταίροι πληρούν σαφείς απαιτήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη θέσπιση σαφούς μηχανισμού διαβούλευσης που θα εγγυάται ότι το Κοινοβούλιο θα τηρείται πλήρως ενήμερο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων·

20.  πιστεύει ότι η παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε χώρα νομιμοποιείται κατά κύριον λόγο από το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και επαναλαμβάνει την ανάγκη να τηρούν οι ευρωπαϊκές χώρες κοινή θέση σε όλα τα όργανα του ΟΗΕ· καλεί ωστόσο την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να υποβάλλουν τακτικές και εμπεριστατωμένες εκθέσεις σχετικά με το πώς οι τρίτες χώρες υλοποιούν τις δεσμεύσεις υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται ειδικώς στις συμφωνίες με την Ένωση·

21.  επαναβεβαιώνει τη συνεχή στήριξη της ΕΕ προς το έργο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της μονάδας «UN Women» και της UNICEF· παροτρύνει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργάζονται στενά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

22.  καλεί επίσης την ΕΕ σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι ο εκδημοκρατισμός, να βασίζει τις στρατηγικές της στον τομέα σε λεπτομερή ανάλυση των δυνατοτήτων μεταρρύθμισης στις τρίτες χώρες και της πολιτικής βούλησης των ηγετών να επιδοθούν σε αυτή τη διεργασία, καθώς και να εντοπίζει τους ενδεχόμενους φραγμούς για να προσδιορίζει τις πλέον πρόσφορες στρατηγικές. είναι της γνώμης ότι αυτή η διεργασία προσδιορισμού πρέπει να βασίζεται στην τακτική ανταλλαγή απόψεων με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις της εκάστοτε χώρας, για να έχει τις ρίζες της στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και γνώση·

23.  σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια που διατίθεται ως δημοσιονομική στήριξη σε αυταρχικά κράτη δεν εγγυάται πάντα τη δημοκρατική ανάπτυξη και ότι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της βοήθειάς μας πρέπει να επικεντρώνεται στο τί αποκομίζεται από τη χορήγηση και όχι στα ποσά που διατίθενται ως βοήθεια·

24.  συνιστά στην Ένωση στην περίπτωση των πλέον προβληματικών εταιρικών σχέσεων να μην προβαίνει σε απομόνωση τις αντίστοιχες χώρες αλλά να διατηρεί τις σχέσεις της μαζί τους βάσει υπαγωγής σε πρόσφορες και αποτελεσματικές προϋποθέσεις που λειτουργούν ως πραγματικά κίνητρα δημοκρατικής μεταρρύθμισης, συμμόρφωσης προς τους κανόνες της χρηστής διακυβέρνησης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να επαληθεύει ότι αυτή η συνεργασία αποβαίνει πράγματι προς όφελος του πληθυσμού· επικροτεί την προσέγγιση «όσο περισσότερο τόσο περισσότερο» που εξαγγέλλεται στην ανακοίνωση με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία'· πιστεύει ότι για τον ίδιο λόγο η Ένωση δεν πρέπει να διστάζει να προβαίνει σε αναδιάθεση πόρων που προορίζονταν κατά το παρελθόν για χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους στον τομέα της δημοκρατικής διακυβέρνησης προς τις χώρες που έχουν σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της Ευρω-Μεσογειακής Εταιρικής Σχέσης και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ζητεί δε να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην προαγωγή της δημοκρατίας στις πολιτικές εταιρικής σχέσης και γειτονίας·

25.  καλεί την Ένωση να μη διστάζει να επιβάλλει αρμόζουσες, αναλογικές και ευφυείς κυρώσεις που να έχουν στόχο τις κύριες αρχές του καθεστώτος – παρέχοντας ταυτόχρονα στήριξη προς τον πληθυσμό και αυξάνοντας την άμεση βοήθεια προς ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών – σε χώρες που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση και τον εκδημοκρατισμό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη, πριν από κάθε τέτοια ενέργεια, τον αντίκτυπο των κυρώσεων αυτών στους πληθυσμούς των χωρών· τονίζει ότι η συνεργασία με τις τρίτες χώρες πρέπει να εδράζεται στην αρχή της ισότητας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ χωρών· ζητεί τη δημιουργία ενός δικτύου χρηματοδοτικής στήριξης υπό την αιγίδα μιας Ευρω-Μεσογειακής Τράπεζας, με στόχο την προώθηση πρωτοβουλιών τεχνικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης·

26.  τονίζει, ωστόσο, ότι αυτή η προσέγγιση, μαζί με την επικείμενη αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ), συνεπάγεται ότι η διαφοροποιημένη προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο και αξιόπιστο μέσο μόνον εάν προϋποθέτει τον καθορισμό των ίδιων στόχων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας για όλες τις χώρες εταίρους της ΕΠΓ· τονίζει ότι η ΕΕ θα απολέσει εκ νέου την αξιοπιστία της εάν διακρίνει μεταξύ των «ελάχιστων προτύπων» που πρέπει να πληρούν οι πλέον προβληματικές χώρες και των περισσότερο φιλόδοξων προτύπων για τις πλέον προηγμένες χώρες·

27.  καλεί το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να εγγράψουν στον κύριο κορμό δραστηριοτήτων τη χρήση «έξυπνων» κυρώσεων, και τη συναφή απειλή εφαρμογής τους, ως μέσο της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έναντι των πλέον καταπιεστικών καθεστώτων· είναι πεπεισμένο ότι η εφαρμογή επιλεκτικών μέτρων ως ποινών, όπως το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και η επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων εις βάρος υψηλόβαθμων αξιωματούχων, μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τρόπον ώστε να μην παρακωλύει στο μέλλον τυχόν διπλωματικές δεσμεύσεις, διμερείς εμπορικές ανταλλαγές, παροχή συνδρομής από την ΕΕ και διαπροσωπικές επαφές· επαναλαμβάνει, εντούτοις, ότι, για να λειτουργούν ως αποτελεσματικός αποτρεπτικός παράγοντας κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να επιβάλλονται συστηματικά, με συνέπεια και στο πλαίσιο της ευρύτερης δυνατής διεθνούς συνεργασίας στοχοθετημένες κυρώσεις·

28.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να ασκούν, όποτε κρίνεται απαραίτητο, πίεση στις κυβερνήσεις κρατών με γνωστές αρνητικές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα εν λόγω κράτη και να επιταχυνθεί ούτως η διεργασία εκδημοκρατισμού·

29.  εκφράζει την επιθυμία για τη δημιουργία ενός φόρουμ με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στόχο την εξέταση θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, ειδικότερα δε όσον αφορά ευαίσθητα ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία·

Εμβάθυνση της πολιτικής διάστασης

30.  θεωρεί ότι απαιτείται μια συνολική, συνεκτική προσέγγιση επί τη βάσει στοχοθετημένων στρατηγικών για την ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση, την κοινωνική ενσωμάτωση, την προώθηση της θέσης των γυναικών και των μειονοτήτων και τη θρησκευτική ανεκτικότητα ως πρόσθετο μέσο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και ότι τούτο είναι ουσιώδους σημασίας μέσο για τον συνδυασμό των δύο προσεγγίσεων της προαγωγής της δημοκρατίας, ήτοι της αναπτυξιακής προσέγγισης, η οποία επικεντρώνεται στην κοινωνικοοικονομική πρόοδο για όλους και την αύξηση της οικονομίας υπέρ των φτωχών, και της πολιτικής προσέγγισης, η οποία στηρίζει την πολιτική πολυφωνία, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και τον σεβασμό του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών και μιας κοινωνίας των πολιτών η οποία να λειτουργεί· τονίζει ότι η εν λόγω στήριξη της πολιτικής διάστασης σε τρίτες χώρες πρέπει να συνίσταται σε στήριξη μιας πλουραλιστική ανάπτυξης ικανοτήτων – ιδίως όσον αφορά αφενός την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της δικαστικής εξουσίας και αφετέρου τους μηχανισμούς χρηστής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς – και τη στήριξη των θεσμών αντί της παρέμβασης· τονίζει την προστιθέμενη αξία που προσδίδουν οι πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις δράσεις της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού·

31.  ζητεί βελτιώσεις όσον αφορά την εγγραφή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου σε όλες τις δραστηριότητες εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες και τις νέες δεσμεύσεις, τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και στα μέσα πολιτικής και των γεωγραφικών/θεματικών προγραμμάτων·

32.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την έλλειψη πολιτικής χροιάς από την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται κατά τη διεργασία εκδημοκρατισμού·

33.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ένωση για την υποστήριξη ορισμένων ομάδων παραγόντων που δραστηριοποιούνται υπέρ των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής πολυφωνίας με σκοπό την προώθηση της μετάβασης στη δημοκρατία· ζητεί την παροχή συστηματικής στήριξης στα νέα κοινοβούλια που προέρχονται από ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, ειδικότερα στις χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο και εκείνες στις οποίες η ΕΕ έχει αποστείλει παρατηρητές της διεξαγωγής εκλογών· φρονεί ότι αυτή η στήριξη πρέπει να χρηματοδοτείται αυτομάτως όχι μόνον μόνο από το ΕΜΔΔΑ αλλά και από γεωγραφικά προγράμματα·

34.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου να στηρίξουν την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Κληροδοτήματος για τη Δημοκρατία ως ένα ευέλικτο και ειδικευμένο εργαλείο για να στηρίζει τους πολιτικούς παράγοντες που αναπτύσσουν δράση υπέρ της δημοκρατικής αλλαγής σε μη δημοκρατικές χώρες και χώρες σε μεταβατικό στάδιο, συγκεκριμένα εντός της γειτονίας της ΕΕ προς ανατολάς και νότον· τονίζει ότι το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Κληροδότημα για τη Δημοκρατία πρέπει να συμπληρώνει το ΕΜΔΔΑ και τους λοιπούς ήδη εν ισχύι μηχανισμούς υπέρ του εκδημοκρατισμού και μηχανισμούς χρηματοδότησης των εξωτερικών δράσεων όσον αφορά τους στόχους που θέτει και τους τρόπους χρηματοδότησης και διαχείρισης· στηρίζει την ιδέα αποκέντρωσης της πολιτικής της ΕΕ προς στήριξη της δημοκρατίας χάρις στην αδελφοποίηση των παραγόντων της ΕΕ υπέρ της δημοκρατίας με τους ομολόγους φορείς σε κράτη στόχους· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και την επικείμενη Πολωνική Προεδρία να παρουσιάσουν σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων ενός μελλοντικού Ευρωπαϊκού Κληροδοτήματος για τη Δημοκρατία σε σχέση με αυτά τα μέσα και πλαίσια· εμμένει στο να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαίωμα ενδελεχούς εξέτασης και συμμετοχής στη διεργασία δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Κληροδοτήματος για τη Δημοκρατία και τη λειτουργία του, στον ορισμό των ετησίων στόχων, προτεραιοτήτων, αναμενομένων αποτελεσμάτων και χρηματοδοτικών πόρων κατά την ευρεία έννοια καθώς και στην υλοποίηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του·

35.  προτρέπει τους χορηγούς βοήθειας να αντιμετωπίζουν την οικοδόμηση της δημοκρατίας μάλλον ως μια πολιτική και ηθική επιταγή παρά ως ένα απλό τεχνικό εγχείρημα και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για τις τοπικές καταστάσεις στις χώρες δικαιούχους, ώστε η βοήθεια να μπορεί να είναι αποτελεσματικά στοχοθετημένη για να ανταποκρίνεται στις τοπικές συνθήκες·

36.  τονίζει ότι για να νομιμοποιείται πλήρως και να είναι θεμελιωμένη στη λαϊκή βούληση, οιαδήποτε στρατηγική για την προαγωγή της δημοκρατίας πρέπει να ερείδεται στον διάλογο με όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα τοπικών παραγόντων· παροτρύνει το Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να προβαίνουν σε ευρέος φάσματος και εμπεριστατωμένες διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς συμφερόντων·

37.  χαιρετίζει την αποτελεσματική, άμεση και ολοκληρωμένη ανταπόκριση του Μέσου Σταθερότητας σε καταστάσεις κρίσης και αστάθειας σε τρίτες χώρες, καθώς και τη συνδρομή του στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την εφαρμογή των πολιτικών που υποστηρίζονται από τα υπόλοιπα μέσα, ήτοι το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας και το Μέσο Οικονομικής Συνεργασίας·

38.  τονίζει τη σημασία που έχει για τον εκδημοκρατισμό οιασδήποτε κοινωνίας η προστασία των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην ίση μεταχείριση και την εκπαίδευση· υποστηρίζει θερμά όλες τις πρωτοβουλίες, τα κίνητρα και τα μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων που περιλαμβάνονται στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και αποσκοπούν στην προαγωγή της συμμετοχής των γυναικών στην λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα τόσο στη δημόσια όσο και την ιδιωτική σφαίρα· τονίζει ότι η ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε κάθε σφαίρα της ζωής αποτελεί ζωτικής σημασίας στοιχείο της δημοκρατίας και ότι η συμμετοχή των γυναικών στην ανάπτυξη συνιστά θεμελιώδη και καθολικά αποδεκτή αξία και προϋπόθεση για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τη χρηστή δημοκρατική διακυβέρνηση· παροτρύνει συνεπώς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ιεραρχήσουν την ισότητα των φύλων ως προτεραιότητα του θεματολογίου τους για την προώθηση της δημοκρατίας· τονίζει τη σημασία της στήριξης των προασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των γυναικών βουλευτών, μεταξύ άλλων με το να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η διάσταση του φύλου στον προϋπολογισμό· ειδικότερα καλεί την ΕΕ να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων σε οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και σε γυναίκες υποψήφιες πολιτικούς· υποστηρίζει την ενσωμάτωση και ενίσχυση θεμάτων ισότητας των φύλων στις θεματικές προτεραιότητες και μέσω της χρησιμοποίησης συμμετοχικών προσεγγίσεων στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων, με έμφαση στην καταπολέμηση των στερεοτύπων που σχετίζονται με το φύλο και πάσης μορφής διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών·

39.  προτείνει η εντολή της Ομάδας Συντονισμού Εκλογών να διευρυνθεί για να περιλαμβάνει τις πολιτικές για τη στήριξη της δημοκρατίας, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες των σχετικών επιτροπών, και ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία του Γραφείου Προώθησης της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας (OPPD) με την Ομάδα Συντονισμού των Εκλογών·

40.  καλεί την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αναγνωρίσουν πόσο σημαντικό είναι να αυξηθεί η επίγνωση των υπαλλήλων των αντιπροσωπειών της ΕΕ όσον αφορά τις δράσεις υπέρ της δημοκρατίας, ειδικότερα για τη στήριξη των κοινοβουλίων·

41.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης των πολιτικών για τον εκδημοκρατισμό σε όλες τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των αντιπροσωπειών του· αναγνωρίζει επίσης τη σημασία της σε παγκόσμια κλίμακα διακοινοβουλευτικής συνεργασίας για τις πολιτικές εκδημοκρατισμού μέσω διαφόρων φόρουμ, όπως το φόρουμ «Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για Παγκόσμια Δράση'·

42.  υπογραμμίζει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα νόμιμα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα, τα γνήσια κοινωνικά κινήματα και ο ελεύθερος τύπος για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος εποπτεύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των κυβερνήσεων, καθώς με τον τρόπο αυτό καθιστούν δυνατό τα να προστατεύουν τα κράτη τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προάγουν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη·

43.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η κοινωνία των πολιτών και τα κοινοβούλια τρίτων χωρών στην δημοκρατική εποπτεία του προϋπολογισμού, και είναι πεπεισμένο ότι η παροχή οιασδήποτε άμεσης δημοσιονομικής στήριξης από την Ένωση πρέπει να συμπληρώνεται από τεχνική και πολιτική ενίσχυση της ικανότητας εποπτείας των κοινοβουλίων των κρατών· φρονεί ότι η Ένωση θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα τα κοινοβούλια των τρίτων χωρών για το περιεχόμενο της συνεργασίας με την Ένωση· ενθαρρύνει το OPPD να αναλάβει ενεργό ρόλο κατά τη στήριξη των κοινοβουλίων όσον αφορά τη δημοκρατική εποπτεία των προϋπολογισμών· χαιρετίζει θερμά εν προκειμένω την ενίσχυση της συνεργασίας με τα κοινοβούλια της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης εντός της Συνέλευσης EURONEST, η οποία διεξήγαγε τη συνεδρίαση συγκρότησής της σε σώμα στις 3 Μαΐου 2011 και τρέφει μεγάλες προσδοκίες από αυτήν τη συνεργασία· εφιστά την προσοχή στη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως σημαντικής πτυχής των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού·

44.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει το OPPD για να παρέχει βοήθεια και στήριξη στα κοινοβούλια στις νεοσύστατες και εκκολαπτόμενες δημοκρατίες, καθώς και στα περιφερειακά κοινοβούλια· αναγνωρίζει τη συμβολή του OPPD στην ανάπτυξη θεσμικών και διοικητικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων νεοσυστάτων και εκκολαπτομένων δημοκρατιών, καθώς και τη συνεργασία του προς τον σκοπό αυτόν με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και τη Διακοινοβουλευτική Ένωση (ΔΕ)· ενθαρρύνει το OPPD να εργαστεί για την σε παγκόσμια κλίμακα επίτευξη συναίνεσης επί των βασικών προτύπων ορθής κοινοβουλευτικής πρακτικής·

45.  θεωρεί ουσιώδους σημασίας στο μέλλον την άμεση συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στις διεργασίες χρηστής διακυβέρνησης και, κατά συνέπεια, στην εποπτεία της υλοποίησης των συμφωνιών· παροτρύνει εν προκειμένω την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν έναν διαρθρωμένο μηχανισμό παρακολούθησης των διεθνών συμφωνιών της ΕΕ, ο οποίος να διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των συνιστωσών της κοινωνίας των πολιτών των τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μη κρατικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων, στη διεργασία αξιολόγησης της εφαρμογής των συμφωνιών·

46.  χαιρετίζει την απόφαση της Ένωσης να χαράξει στρατηγικές ανά χώρα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι εν λόγω στρατηγικές πρέπει να καλύπτουν επίσης πτυχές του εκδημοκρατισμού και ζητεί την ταχεία εφαρμογή τους, ώστε να μπορέσει η Ένωση να εκπονήσει άμεσα κοινή ανάλυση της κατάστασης και των αναγκών εκάστης χώρας και να καταρτίσει σχέδιο δράσης όπου θα καθορίζεται με ποίον τρόπο η πλήρης αξιοποίηση των μηχανισμών της ΕΕ θα συμπληρώνει αυτές τις στρατηγικές· τονίζει παράλληλα ότι οι νέες στρατηγικές και ο τρόπος με τον οποίον εφαρμόζονται πρέπει να οδηγήσουν στην εξάλειψη των υφιστάμενων ανακολουθιών και των δύο μέτρων και δύο σταθμών από τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού και ότι δεν πρέπει να εισάγουν οιαδήποτε νέα στοιχεία αυτού του είδους· σημειώνει ότι τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα πρέπει να διαμορφώνουν όλες τις εξωτερικές πολιτικές που αφορούν μία συγκεκριμένη χώρα και να διαμορφώνουν τη χρήση των μηχανισμών της ΕΕ· ζητεί δε τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα να τίθενται στη διάθεση του Κοινοβουλίου·

47.  καλεί την ΕΕ να συνδέσει τις μελλοντικές χρηματοδοτικές της δεσμεύσεις με την πρόοδο που σημειώνεται από τις τρίτες χώρες στην εφαρμογή των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επίτευξη πραγματικής δημοκρατικής προόδου·

48.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης ισχυρών συμμαχιών με άλλους παράγοντες στο παγκόσμιο επίπεδο, όπως με την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προαγωγή των δημοκρατικών αξιών· παροτρύνει την ΕΕ να επιδιώξει ενεργά αυτές τις συμμαχίες, ιδίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών της ΕΕ και των ΗΠΑ για τον καλύτερο συντονισμό των αναπτυξιακών πολιτικών τους·

49.  χαιρετίζει τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας εντός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, και καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι εκάστη αντιπροσωπεία της ΕΕ στο εξωτερικό έχει έναν υπεύθυνο επαφών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

50.  προωθεί το ρόλο των γυναικών ως ειρηνοποιών στην πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων και επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή τους προς όφελος της κοινωνίας·

51.  στηρίζει τα περιφερειακά προγράμματα για την προστασία των πλέον ευάλωτων ατόμων, συγκεκριμένα τα προγράμματα υπέρ των παιδιών, των γυναικών και των ηλικιωμένων·

52.  πιστεύει ακράδαντα ότι η ενδυνάμωση των ατόμων, κυρίως των γυναικών, και της κοινωνίας των πολιτών μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης, καθώς διευκολύνει την αποτελεσματική υποστήριξη όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, αποτελεί σημαντικό συμπληρωματικό παράγοντα για την εκπόνηση και εφαρμογή των πολιτικών και προγραμμάτων εκδημοκρατισμού, για τα οποία και πρέπει να εξασφαλίζεται η απαραίτητη χρηματοδότηση·

53.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εκπονήσουν πολιτική στρατηγική σε σχέση με τις αποστολές παρακολούθησης εκλογών από την ΕΕ, περιλαμβανομένης και της υποβολής του πολιτικού προτύπου το οποίο να ακολουθείται σε κάθε αποστολή· ζητεί να υποβάλλεται μετά την παρέλευση διετίας από κάθε αποστολή αποτίμηση των δημοκρατικών επιτευγμάτων που έχουν καταγραφεί και των πτυχών που εξακολουθούν να χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης κατά τη διεξαγωγή της ετήσιας συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής· επιβεβαιώνει τα οφέλη που απορρέουν από την πρόσκληση πρώην βουλευτών να θέτουν τις ικανότητες και την εμπειρία τους στη διάθεση των αποστολών παρακολούθησης εκλογών ή τη συνέχεια που δίδεται σε αυτές τις αποστολές·

54.  τονίζει, δεδομένων ιδίως των περιορισμένων πόρων που υπάρχουν, πόσο σημαντική είναι η επιλογή χωρών προτεραιότητας για τις αποστολές παρακολούθησης εκλογών βάσει του ποίος μπορεί να είναι ο πραγματικός αντίκτυπος μιας αποστολής στην προώθηση ενός πραγματικού σε μακροπρόθεσμη βάση εκδημοκρατισμού· καλεί την ΕΥΕΔ να υιοθετήσει εξαιρετικά επιλεκτική προσέγγιση κατά την επιλογή των χωρών· επισημαίνει ότι η Ομάδα Συντονισμού Παρακολούθησης Εκλογών, με την οποία πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις επί του ετήσιου προγράμματος των αποστολών παρακολούθησης της διεξαγωγής εκλογών, έχει ορίσει ακριβή κριτήρια εν προκειμένω· ζητεί αυξημένη επαγρύπνηση για τη συμμόρφωση προς τη μεθοδολογία και τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί σε διεθνές επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της αποστολής·

55.  τονίζει τη σημασία της διατύπωσης, μετά το πέρας εκάστης αποστολής παρακολούθησης εκλογών, ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων συστάσεων· καλεί την ευθυγράμμιση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των κρατών μελών προς τα συμπεράσματα των αποστολών, και την απόδοση ιδιαίτερης έμφασης από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη στη στήριξη της υλοποίησης των εν λόγω συστάσεων μέσω συνεργασίας· τονίζει πόσο σημαντική είναι η ορθή παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών των συστάσεων· ζητεί η διάδοση και η παρακολούθηση αυτών των συστάσεων να ανατεθούν στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και να παρέχονται οι απαιτούμενοι προς τούτο πόροι· τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας με εκείνους που έχουν υπογράψει τη Διακήρυξη Αρχών για τη Διεθνή Παρακολούθηση Εκλογών για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του σε παγκόσμια κλίμακα έργου που αφορά τις εκλογές·

56.  θεωρεί ότι οι μόνιμες αντιπροσωπείες του ΕΚ και οι μεικτές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικά ενισχυμένο ρόλο όσον αφορά τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις που διατυπώνουν οι αποστολές παρακολούθησης εκλογών και την ανάλυση της προόδου που καταγράφεται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

57.  τονίζει τη σημασία μιας διεργασίας πολιτικής στήριξης που δεν θα επικεντρώνεται μόνο στην προεκλογική και μετεκλογική περίοδο, αλλά θα βασίζεται στη συνέχεια· επ' αυτού επικροτεί το πολύτιμο έργο που επιτελούν τα πολιτικά ιδρύματα·

58.  τονίζει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να λογοδοτούν σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κακής διακυβέρνησης, διαφθοράς και υπεξαίρεσης εθνικών πόρων προορισμός των οποίων είναι να χρησιμοποιούνται προς όφελος του κοινωνικού συνόλου· καλεί εν προκειμένω το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και την πάταξη της ατιμωρησίας, απαιτώντας, μεταξύ άλλων, από τις τρίτες χώρες την πλήρη συνεργασία τους με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), και εξασφαλίζοντας ότι στις νέες συμφωνίες εγγράφονται δεσμεύσεις τους προς το Καταστατικό της Ρώμης·

59.  καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ να διατηρήσουν και ενισχύσουν το ΕΜΔΔΑ και να βελτιώσουν και να εξορθολογίσουν άλλα υφιστάμενα μέσα και πλαίσια που αποσκοπούν στη στήριξη της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες·

Υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών

60.  τονίζει την ανάγκη μιας αποκεντρωμένης προσέγγισης, συμπληρωματικής ως προς την πολιτική διάσταση, που να μπορεί να λαμβάνει καλύτερα υπόψη την πραγματική κατάσταση της καθημερινής ζωής στις συγκεκριμένες χώρες, μέσω της στήριξης τόσο των τοπικών όσο και των περιφερειακών οργανώσεων που συμμετέχουν στην εδραίωση της δημοκρατίας χάρις στη δημιουργία χώρων διαλόγου και ανταλλαγής ορθών πρακτικών με την Ένωση, αλλά και με τις άλλες χώρες εταίρους την ίδιας περιοχής·

61.  προτείνει τη χάραξη μιας πιο ανοικτής και ενεργού πολιτικής για τη στήριξη των κινητηρίων δυνάμεων στην κοινωνία και εκείνων που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών· συνιστά την προώθηση της επιρροής της κοινωνίας των πολιτών μέσω ειδικών προγραμμάτων και με την ενσωμάτωση αυτής της έννοιας στα υφιστάμενα προγράμματα·

62.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών χάρις στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση και την ανάγκη να έχει η κοινωνία των πολιτών δυνατότητα συμμετοχής στις πολιτικές διεργασίες· τονίζει ότι μια στενή σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η ενδυνάμωση των οργάνων εποπτείας, περιλαμβανομένων των κοινοβουλίων των κρατών, είναι κεντρικής σημασίας για την προαγωγή της δημοκρατίας·

63.  ζητεί τη στοχοθετημένη στήριξη των μη εξτρεμιστικών κοινωνικών κινημάτων, των πραγματικά ανεξάρτητων μέσων μαζικής ενημέρωσης και των πολικών κομμάτων που αγωνίζονται για τη δημοκρατία υπό αυταρχικά καθεστώτα και στις νέες δημοκρατίες, για να προαχθεί η συμμετοχή του κοινού, να παρασχεθεί στήριξη στα βιώσιμα πολυκομματικά συστήματα, και να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· είναι της γνώμης ότι το Ευρωπαϊκό Μέσον για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πρέπει να διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο σε αυτό·

64.  ζητεί στήριξη της ευρύτερης συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων στην ανάπτυξη των χωρών και ενθαρρύνει όλους τους παράγοντες της κοινωνίας να λαμβάνουν μέρος στην οικοδόμηση της δημοκρατίας· αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΚΟ και άλλοι μη κρατικοί φορείς στην προαγωγή της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

65.  τάσσεται υπέρ της καθιερωμένης πρακτικής της αναζήτησης καινοτόμων τρόπων για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των πολιτικών κομμάτων, των μέσων ενημέρωσης και άλλων μη κυβερνητικών πολιτικών παραγόντων στον διάλογο που αναπτύσσει η ΕΕ με τις τρίτες χώρες· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την ελευθερία, την προστασία και την προαγωγή των μέσων ενημέρωσης, τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο διαδίκτυο·

66.  στηρίζει τη χρηματοδότηση της κοινωνίας των πολιτών μέσω του ΕΜΔΔΑ, καθώς και τη διάθεση κονδυλίων για τοπικά έργα από ΜΚΟ· προτείνει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων πόρων εάν η κατάσταση κάποιας χώρας δείχνει ότι η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατίας οδεύει στην επιτυχία·

67.  υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στην πληροφόρηση και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της δημόσιας απαίτησης για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και ζητεί, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη στήριξη στον τομέα της προαγωγής της ελευθερίας των «παλαιών» και «νέων» μέσων ενημέρωσης, της προστασίας των ανεξάρτητων δημοσιογράφων, της μείωσης του ψηφιακού χάσματος και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στο Διαδίκτυο·

68.  επικροτεί τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη στήριξη του εκδημοκρατισμού σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως το πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των Διαμεσολαβητών των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης 2009-2013 το οποίο δημιουργήθηκε από τον γάλλο και τον πολωνό Διαμεσολαβητή με στόχο να ενισχυθεί η ικανότητα των υπηρεσιών των Διαμεσολαβητών, των κυβερνητικών φορέων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης να προστατεύουν τα ατομικά δικαιώματα και να οικοδομούν δημοκρατικά κράτη με βάση το κράτος δικαίου· τονίζει πόσο αναγκαίο είναι αυτή η δράση να συντονίζεται εντός της ΕΕ και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αντλήσουν διδάγματα από την πείρα που έχει αποκομισθεί σε σχέση με την προσπάθεια αυτή·

69.  επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη σημασία σε κράτη που βρίσκονται σε διαδικασία εκδημοκρατισμού, καθόσον οι πληθυσμοί τους είναι εξαιρετικά ευάλωτοι στον κίνδυνο της εμπορίας ανθρώπων· ζητεί στενή συνεργασία της ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας – EuropeAid, της ΓΔ Διεύρυνσης και της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων με τον Συντονιστή Δράσης της ΕΕ κατά της Εμπορίας Ανθρώπων επί του θέματος·

70.  αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τον εκδημοκρατισμό σε ολόκληρο τον κόσμο· χαιρετίζει την έναρξη κοινών προγραμμάτων της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την υποστήριξη της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και της σταθερότητας στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

o
o   o

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) A/RES/55/96.
(2) A/RES/59/201.
(3) ΕΕ C 320 της 28.10.1996, σ. 261.
(4) ΕΕ C 290 Ε της 29.11.2006, σ. 107.
(5) ΕΕ C 343 της 5.12.2001, σ. 270.
(6) ΕΕ C 131 Ε της 5.6.2003, σ. 147.
(7) ΕΕ C 271 E της 12.11.2009, σ. 31
(8) ΕΕ C 265 E της 30.9.2010, σ. 3.
(9) ΕΕ C 4 E της 7.1.2011, σ. 34.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0327.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0446.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0434.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0489.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0082.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0121.
(16) A/HRC/17/31, 2011.
(17)1 A/RES/55/96 και A/RES/59/201.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου