Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2752(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0396/2011

Debaty :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Głosowanie :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0335

Teksty przyjęte
PDF 205kWORD 42k
Czwartek, 7 lipca 2011 r. - Strasburg
Przygotowania do grudniowych wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej
P7_TA(2011)0335RC-B7-0396/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przygotowań do wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej w grudniu 2011 r.

Parlament Europejski,

–   uwzględniając umowę o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską, która weszła w życie w 1997 r. i została przedłużona do czasu zastąpienia jej nową umową,

–  uwzględniając trwające negocjacje dotyczące nowej umowy określającej nowe, kompleksowe ramy dla stosunków UE-Rosja, a także uwzględniając zainicjowane w 2010 r. partnerstwo na rzecz modernizacji,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze sprawozdania i rezolucje w sprawie Rosji oraz stosunków między UE a Rosją, w szczególności rezolucje: z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie szczytu UE-Rosja(1), z dnia17 lutego 2011 r. w sprawie rządów prawa w Rosji(2), z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wyników szczytu UE-Rosja(3), z dnia 12 listopada 2009 r.(4) w sprawie przygotowań do szczytu UE-Rosja w Sztokholmie w dniu 18 listopada 2009 r., a także rezolucje z dnia 17 września 2009 r.: w sprawie zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji(5) oraz w sprawie zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa energetycznego(6),

–  uwzględniając konsultacje UE i Rosji dotyczące praw człowieka, których ostatnia tura odbyła się w dniu 4 maja 2011 r.,

–   uwzględniając decyzję rosyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2011 r., by odrzucić wniosek w sprawie oficjalnej rejestracji Partii Wolności Narodowej (PARNAS), a także uwzględniając poprzednie podobne przypadki, co uniemożliwi tym partiom wzięcie udziału w wyborach,

–   uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/ wiceprzewodniczącej Komisji Catherine Ashton z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie rejestracji partii w Rosji,

–  uwzględniając obowiązek przestrzegania zasad demokracji, wynikający z członkostwa Rosji w Radzie Europy oraz z faktu, iż jest ona sygnatariuszem europejskiej konwencji praw człowieka,

–  uwzględniając wynik szczytu UE-Rosja, który odbył się w Niżnym Nowogrodzie w dniach 9-10 czerwca 2011 r.,

–  uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że pluralizm polityczny stanowi jedną z podstaw demokracji i nowoczesnego społeczeństwa oraz jest źródłem prawomocności ustroju politycznego,

B.  mając na uwadze, że w dniu 12 kwietnia 2011 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wyraził krytyczne uwagi na temat utrudnionych procedur rejestracji partii politycznych w Rosji, co pozostaje w sprzeczności z europejską konwencją praw człowieka,

C.  mając na uwadze, że obserwatorzy Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) przebywali w Rosji podczas wyborów parlamentarnych w 2003 r. i zalecili, by standardowa misja OBWE rozpoczęła pracę na sześć tygodni przed wyborami oraz by w jej skład weszło 60 stałych obserwatorów i 400 obserwatorów czasowych,

D.  mając na uwadze, że rozwój sytuacji w dziedzinie przestrzegania i ochrony praw człowieka w Federacji Rosyjskiej oraz stosowania się do wspólnie uzgodnionych zasad, przepisów i procedur demokratycznych nadal daje powody do niepokoju; mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jest pełnoprawnym członkiem Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz ONZ, w związku z czym zobowiązała się do przestrzegania zasad demokracji i poszanowania praw człowieka, do czego nawołują te organizacje,

1.  potwierdza przekonanie, że Rosja jest nadal jednym z najważniejszych partnerów Unii Europejskiej w zakresie nawiązywania współpracy strategicznej, który nie tylko ma zbieżne interesy gospodarcze i handlowe, ale także ten sam cel, jakim jest ścisła współpraca we wspólnym sąsiedztwie oraz na szczeblu światowym;

2.  potwierdza swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2011 r. podjętą na szczycie UE-Rosja w Niżnym Nowogrodzie;

3.  ubolewa nad decyzją władz rosyjskich o odmowie zarejestrowania Partii Wolności Narodowej (PARNAS) w nadchodzących wyborach do Dumy Państwowej w grudniu 2011 r.; apeluje do władz Rosji o zagwarantowanie wolnych i sprawiedliwych wyborów oraz o cofnięcie wszystkich decyzji i przepisów sprzecznych z tą zasadą;

4.   jest nadal zaniepokojony trudnościami, jakie napotykają partie polityczne w zakresie przedwyborczej rejestracji, które to trudności skutecznie zmniejszają konkurencję polityczną w Rosji, ograniczają wybór uprawnionych do głosowania obywateli i pokazują, że w kraju tym nadal istnieją realne przeszkody utrudniające osiągnięcie pluralizmu politycznego;

5.  podkreśla, że wybory do Dumy Państwowej powinny być przeprowadzone w oparciu o standardy wyborcze określone przez Radę Europy i OBWE; wzywa władze Rosji, aby zezwoliły OBWE/ Radzie Europy na długofalową misję obserwacji wyborów oraz by od jak najwcześniejszego etapu w pełni z tą misją współpracowały, a także apeluje do wysokiej przedstawiciel/ wiceprzewodniczącej, aby nalegała na powołanie w tym celu misji; nawołuje rzeczoną misję obserwacyjną do ścisłej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim i z grupami monitorującymi;

6.  potępia nałożenie w dniu 5 lipca 2011 r. na Borysa Niemcowa 6-miesięcznego zakazu opuszczania kraju i wzywa do natychmiastowego zniesienia tego zakazu.

7.  wyraża zaniepokojenie propozycją projektu ustawy, która będzie omawiana w Dumie i która pozwoliłaby rosyjskim sądom ignorować orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w niektórych dziedzinach, takich jak inicjatywa sprzeczna z podstawowymi zasadami europejskiej konwencji praw człowieka; wyraża zadowolenie z podjętej ostatnio przez Dumę Państwową decyzji o tym, iż projekt ten nie będzie na razie rozpatrywany i ma nadzieję, że Duma Państwowa ostatecznie odrzuci tę inicjatywę.

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/ wiceprzewodniczącej Komisji, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, OBWE, Radzie Europy oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

(1) Tekst przyjęty w tym dniu, P7_TA(2011)0268.
(2) Tekst przyjęty w tym dniu, P7_TA(2011)0066.
(3) Tekst przyjęty w tym dniu, P7_TA(2010)0234.
(4) Dz.U. C 271 E z 7.10.2010, s. 2.
(5) Dz.U. C 224 E z 19.8.2010, s. 27.
(6) Dz.U. C 224 E z 19.8.2010, s. 23.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności