Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2753(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0392/2011

Forhandlinger :

PV 06/07/2011 - 17
CRE 06/07/2011 - 17

Afstemninger :

PV 07/07/2011 - 7.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0336

Vedtagne tekster
PDF 126kWORD 47k
Torsdag den 7. juli 2011 - Strasbourg
Ændringer af Schengen
P7_TA(2011)0336RC-B7-0392/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2011 om ændring af Schengenreglerne

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 3, 18, 20, 21, 67, 77 og 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 45 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Schengenaftalen af 14. juni 1985,

–  der henviser til konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 19. juni 1990,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)(2),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne (KOM(2010)0624),

–  der henviser til udkast til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne (PE460.834),

–  der henviser til sin beslutning af 2. april 2009 om anvendelsen af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område(3),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om migration af 4. maj 2011 (KOM(2011)0248),

–  der henviser til konklusionerne fra Rådets (retlige og indre anliggender) møde den 9. juni 2011,

–  der henviser til konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd den 24. juni 2011,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at etableringen af Schengenområdet og integreringen af Schengenreglerne i EU's regelsæt er en af de største landvindinger i forbindelse med den europæiske integrationsproces, kendetegnet ved afskaffelse af personkontrollen ved de indre grænser og ved fri bevægelighed uden fortilfælde for en befolkning på over 400 millioner mennesker inden for et område på 4 312 099 km2,

B.  der henviser til, at fri bevægelighed er blevet en af grundpillerne i unionsborgerskabet og en af hjørnestenene i EU som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der værner om retten til at færdes og opholde sig frit på alle medlemsstaters område med de samme rettigheder og garantier, og den samme beskyttelse, herunder forbuddet mod enhver form for forskelsbehandling på grundlag af nationalitet,

C.  der henviser til, at ifølge Schengengrænsekodeksen og artikel 45 i EU's charter om grundlæggende rettigheder kan fri bevægelighed i EU på specifikke betingelser udvides til også at omfatte tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold på en medlemsstats område,

Seneste udvikling

D.  der henviser til, at der navnlig i det seneste år har været en massiv tilstrømning af mennesker fra flere nordafrikanske lande; der henviser til, at Schengensystemet på det seneste har været udsat for pres, idet nogle medlemsstater overvejer at genindføre national grænsekontrol som følge af den pludselige tilstrømning af migranter,

E.  der henviser til, at Kommissionen den 4. maj 2011 forelagde en række initiativer med henblik på en mere struktureret tilgang til migration, især på baggrund af den seneste udvikling i Middelhavsområdet, herunder et forslag om Schengen; der henviser til, at Det Europæiske Råd i sine konklusioner fra den 23.-24. juni 2011 anmoder Kommissionen om at fremsætte et forslag om en »sikkerhedsmekanisme«, så der kan reageres på »ekstraordinære omstændigheder«, hvor Schengensamarbejdet er truet,

Schengen-grænsekodeks/migrationspolitik

F.  der henviser til, at Schengenreglerne, som indeholder betingelserne for personers grænsepassage inden for EU, er defineret i Schengen-grænsekodeksen, hvis artikel 23 og 26 fastsætter foranstaltninger og procedurer for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser, men der henviser til, at denne kontrol på grund af sin ensidige karakter ikke giver EU's kollektive interesser forrang,

G.  der henviser til, at der med oprettelsen af Schengen-området blev fastlagt en fælles ydre grænse, som EU's medlemsstater i henhold til artikel 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har et fælles ansvar for at forvalte; der henviser til, at EU endnu ikke fuldstændigt har opfyldt dette krav, selv om det har søgt at indføre effektiv kontrol og etablere et samarbejde mellem toldvæsen, politi og retslige myndigheder med henblik på at udvikle en fælles indvandrings-, asyl- og visumpolitik og etablere anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) og visuminformationssystemet (VIS),

Evalueringsmekanisme

H.  der henviser til, at afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser kræver, at medlemsstaterne har fuld tillid til hinanden med hensyn til deres evne til fuldt ud at gennemføre de ledsageforanstaltninger, der giver mulighed for at ophæve denne kontrol; der henviser til, at Schengen-områdets sikkerhed afhænger af, hvor strengt og effektivt de enkelte medlemsstater varetager kontrollen af deres ydre grænser, og af kvaliteten og hastigheden af informationsudvekslingen gennem SIS; der henviser til, at hvis blot et af disse elementer ikke fungerer korrekt, sættes sikkerheden i hele EU på spil,

I.  der henviser til, at det er væsentligt at evaluere medlemsstaternes overholdelse af Schengenreglerne for at sikke sikre, at Schengenområdet fungerer gnidningsløst; der henviser til, at evalueringsmekanismen baseret på gruppen vedrørende Schengenevaluering (SCH-EVAL), som er et rent mellemstatsligt organ, ikke har vist sig at være tilstrækkelig effektiv,

J.  der henviser til, at den dobbeltstandard, der i øjeblikket anvendes i forbindelse med Schengen, hvor der stilles store krav til alle kandidatlande, medens de lande, der allerede er med i Schengenområdet, behandles med stor imødekommenhed, bør afskaffes

K.  der henviser til, at der indgår en ny evalueringsmekanisme i forordningsforslaget om indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol med anvendelsen af Schengenreglerne, som netop er ved at blive behandlet af Europa-Parlamentet under den almindelige lovgivningsprocedure; der endvidere henviser til, at denne mekanisme allerede fastsætter procedurer, principper og redskaber, som skal bistå medlemsstaterne med at overholde Schengenreglerne og evaluere deres overholdelse heraf, også i forbindelse med uforudsete begivenheder,

Fælles beslutningstagning

L.  der henviser til, at artikel 77 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde slår fast, at Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure vedtager foranstaltninger vedrørende bl.a. personkontrol ved passage af de ydre grænser, da personer uanset nationalitet ikke kontrolleres ved passage af de indre grænser,

Schengenområdets betydning

1.  understreger, at personers frie bevægelighed inden for Schengenområdet er en af de største landvindinger i den europæiske integrationsproces, at Schengenreglerne har positiv indflydelse på hundredtusinder af borgeres liv, både ved at gøre det nemt at krydse grænserne og ved at stimulere økonomien, og at den frie bevægelighed er en grundlæggende ret og en hjørnesten i unionsborgerskabet, hvis betingelser for udøvelse er fastsat i traktaterne og i direktiv 2004/38/EF;

Forvaltning af Schengensamarbejdet/evalueringsmekanisme

2.  anbefaler stærkt, at Schengensamarbejdet styrkes for at sikre, at den enkelte medlemsstat effektivt kan kontrollere sin del af EU's ydre grænser, og for at styrke den gensidige tillid og skabe tiltro til effektiviteten i EU's system for forvaltning af indvandringen; understreger kraftigt, at der er behov for større solidaritet med de medlemsstater, der står over for den største tilstrømning af indvandrere, for at hjælpe dem med at klare ekstraordinære situationer af denne art;

3.  mener, at den nye Schengenevalueringsmekanisme, der i øjeblikket drøftes i Parlamentet, vil blive en del af svaret, fordi den sikrer effektiv overvågning af ethvert forsøg på at indføre ulovlig kontrol ved de indre grænser og styrker den gensidige tillid; mener ligeledes, at det nye Schengenevalueringssystem allerede gør det muligt at anmode om og opnå støtte til medlemsstater med henblik på at sikre overholdelse af Schengenreglerne i tilfælde af et ekstraordinært pres på EU's ydre grænser;

4.  understreger, at det er nødvendigt at sikre, at medlemsstaterne gennemfører og anvender Schengenreglerne korrekt, selv efter at de er tiltrådt; påpeger, at det også betyder hjælp på et tidligt stadium til de medlemsstater, der står over for problemer, således at de kan afhjælpe deres mangler med praktisk støtte fra EU-agenturerne; mener, at den eksisterende evalueringsmekanisme bør styrkes og laves til et EU-system;

5.  mener, at evalueringsmekanismens effektivitet består i muligheden for sanktioner i tilfælde af, at manglerne fortsætter med at bestå og bringe den overordnede sikkerhed i Schengenområdet i fare; erindrer om, at hovedformålet med sådanne sanktioner er afskrækkelse;

Schengengrænsekodeksen

6.  mener, at de nødvendige betingelser for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser allerede under ekstraordinære omstændigheder er klart beskrevet i forordning (EF) nr. 562/2006 (Schengen-grænsekodeks), hvis artikel 23, 24 og 25 kun giver mulighed for at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser i tilfælde af en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed; opfordrer Kommissionen til at forelægge et initiativ, der har til formål præcist at fastlægge, hvordan disse artikler må anvendes af medlemsstaterne;

7.  er derfor af den opfattelse, at eventuelle nye yderligere undtagelser fra de nuværende regler, f.eks. nye årsager til »undtagelsesvis« at genindføre grænsekontrol, bestemt ikke vil styrke Schengensystemet; minder om, at tilstrømningen af migranter og asylansøgere ved de ydre grænser under ingen omstændigheder i sig selv kan betragtes som en yderligere grund til at genindføre grænsekontrollen;

8.  beklager dybt en række medlemsstaters forsøg på at genindføre grænsekontrol, hvilket er en klar trussel mod selve ånden i Schengenreglerne;

9.  mener, at de seneste problemer med Schengenreglerne skyldes modvilje mod at gennemføre en fælles europæisk politik på andre områder, hvoraf et af de væsentligste er et fælles europæisk asyl- og migrationssystem (som ville indbefatte håndtering af ulovlig indvandring og bekæmpelse af organiseret kriminalitet);

10.  gentager, at det er af den allerstørste betydning at gøre fremskridt på disse områder, i betragtning af at tidsfristen for etablering af et fælles europæisk asylsystem er blevet fastsat til 2012;

11.  bekræfter sin stærke modstand mod nogen ny Schengenmekanisme, der har andre formål end at øge den frie bevægelighed og styrke EU's forvaltning af Schengenområdet;

Fælles beslutningstagning

12.  understreger, at ethvert forsøg på at distancere sig fra artikel 77 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde som det korrekte retsgrundlag for enhver foranstaltning på dette område vil blive betragtet som en omgåelse af EU-traktaterne, og forbeholder sig ret til om nødvendigt at tage alle retsmidler i brug;

o
o   o

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Europarådet samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
(2) EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.
(3) EUT C 137E af 27.5.2010, s. 6.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik