Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2753(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0392/2011

Dezbateri :

PV 06/07/2011 - 17
CRE 06/07/2011 - 17

Voturi :

PV 07/07/2011 - 7.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0336

Texte adoptate
PDF 283kWORD 59k
Joi, 7 iulie 2011 - Strasbourg
Modificări aduse sistemului Schengen
P7_TA(2011)0336RC-B7-0392/2011

Rezoluţia Parlamentului European din 7 iulie 2011 referitoare la modificările aduse sistemului Schengen

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 2 din TUE și articolele 3, 18, 20, 21, 67, 77 și 80 din TFUE,

–  având în vedere articolul 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul Schengen din 14 iunie 1985,

–  având în vedere Convenția de aplicare a Acordului Schengen din 19 iunie 1990,

–  având în vedere Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora(1),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (2),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen (COM(2010)0624),

–  având în vedere proiectul de raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen (PE460.834),

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora (3),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei Europene din 4 mai 2011 privind migrația (COM(2011)0248),

–  având în vedere concluziile Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 9 iunie 2011,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 24 iunie 2011,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât crearea spațiului Schengen și integrarea acquis-ului Schengen în cadrul UE reprezintă una dintre cele mai mari realizări ale procesului de integrare europeană, marcând eliminarea controalelor asupra persoanelor la frontierele interne și o libertate de circulație fără precedent pentru o populație de mai bine de 400 milioane de persoane, pe o suprafață de 4 312 099 km2;

B.  întrucât libertatea de circulație a devenit unul dintre elementele de bază ale cetățeniei europene și una dintre pietrele de temelie ale UE ca spațiu de libertate, securitate și justiție, consacrând dreptul de liberă circulație și ședere în toate statele membre în condițiile unor drepturi, garanții și protecții egale, inclusiv interzicerea tuturor formelor de discriminare bazate pe naționalitate;

C.  întrucât, conform Codului Frontierelor Schengen și articolului 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, libertatea de circulație din UE poate fi extinsă, în condiții specifice, și la resortisanți ai țărilor terțe care își au reședința în mod legal pe teritoriul UE;

Evenimente recente

D.  întrucât, în special în ultimul an, s-a înregistrat un flux masiv de persoane provenite din mai multe țări din Africa de Nord; întrucât sistemul Schengen a fost recent supus unei presiuni deosebite, unele state membre preconizând reintroducerea controalelor la granițele interne pentru a face față fluxurilor bruște de imigranți;

E.  întrucât la 4 mai 2011 Comisia a prezentat mai multe inițiative vizând o abordare mai structurată a migrației, ținând seama în special de evenimentele recente din regiunea Mării Mediterane, inclusiv o propunere referitoare la Schengen; întrucât în concluziile Consiliului European din 23 și 24 iunie 2011 se solicită Comisiei să prezinte o propunere vizând un „mecanism de salvgardare” pentru a face față „circumstanțelor excepționale” care ar putea prezenta un risc pentru cooperarea în cadrul sistemului Schengen;

Codul Frontierelor Schengen/politica în domeniul migrației

F.  întrucât normele Schengen care reglementează circulația persoanelor pentru traversarea frontierelor interne au fost definite în Codul Frontierelor Schengen, ale cărui articole 23-26 prevăd deja măsuri și proceduri pentru reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne, și întrucât aceste controale, fiind de natură unilaterală, nu permit prevalența interesului comun al UE;

G.  întrucât prin crearea spațiului Schengen s-a definit o frontieră externă comună, a cărei gestionare reprezintă o responsabilitate comună în cadrul UE, în conformitate cu articolul 80 din TFUE; întrucât UE nu s-a achitat încă pe deplin de această cerință, deși a depus eforturi pentru instituirea de controale eficace și a unor forme de cooperare între autoritățile polițienești, vamale și judiciare, pentru introducerea unei politici comune în materie de imigrație, azil și vize și pentru crearea Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II) și a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS);

Mecanismul de evaluare

H.  întrucât eliminarea controalelor la frontierele interne presupune ca fiecare stat membru să aibă încredere deplină în capacitatea tuturor celorlalte state membre de a pune integral în aplicare măsurile de însoțire care permit eliminarea acestor controale; întrucât securitatea spațiului Schengen depinde de rigoarea și eficacitatea cu care fiecare stat membru efectuează controale la frontierele sale externe, precum și de calitatea și rapiditatea cu care se efectuează schimburile de informații în cadrul SIS; întrucât funcționarea necorespunzătoare a oricăruia dintre aceste elemente constituie un risc pentru securitatea Uniunii Europene ca întreg;

I.  întrucât este esențial să se evalueze măsura în care statele membre respectă acquis-ul Schengen pentru a garanta funcționarea corespunzătoare a spațiului Schengen; întrucât mecanismul de evaluare bazat pe Grupul de lucru pentru evaluarea Schengen (SCH-EVAL), un organism pur interguvernamental, nu s-a dovedit a fi suficient de eficace;

J.  întrucât standardele duble în vigoare în prezent în contextul Schengen, conform cărora se aplică cerințe foarte exigente tuturor țărilor candidate, în timp ce țările deja membre ale spațiului Schengen sunt tratate cu foarte multă indulgență, ar trebui eliminate;

K.  întrucât s-a prezentat un nou mecanism de evaluare în propunerea de regulament privind instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen, examinată actualmente de PE în cadrul procedurii legislative ordinare; întrucât acest mecanism specifică deja procedurile, principiile și instrumentele de sprijinire și evaluare a respectării de către statele membre a acquis-ului Schengen, inclusiv în caz de evenimente neprevăzute;

Codecizie

L.  întrucât la articolul 77 din TFUE se prevede că Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri privind, printre altele, controalele la care sunt supuse persoanele la trecerea frontierelor externe și absența oricărui control asupra persoanelor, indiferent de cetățenie, la trecerea frontierelor interne;

Importanța sistemului Schengen

1.  subliniază că libertatea de circulație a persoanelor în cadrul zonei Schengen a fost una dintre cele mai mari realizări ale integrării europene, că sistemul Schengen a avut un impact pozitiv asupra vieților a sute de mii de cetățeni ai UE, nu doar prin facilitarea trecerii frontierelor, ci și prin stimularea economiei, și că libertatea de circulație este un drept fundamental și un element de bază al cetățeniei UE, ale cărui condiții de exercitare sunt prevăzute în tratate și în Directiva 2004/38/CE;

Guvernanța Schengen/mecanismul de evaluare

2.  recomandă insistent consolidarea guvernanței Schengen pentru a se garanta faptul că fiecare stat membru poate controla efectiv porțiunea din frontierele externe ale UE aflată în sarcina sa, pentru a se asigura un climat de încredere reciprocă sporită și pentru a construi încrederea în eficacitatea sistemului UE de gestionare a migrației; subliniază în mod ferm necesitatea unei solidarități mai accentuate cu statele membre care se confruntă cu cel mai mare influx de migranți pentru a le ajuta să gestioneze situațiile extraordinare de acest tip;

3.  consideră că noul mecanism de evaluare Schengen, discutat în prezent în cadrul Parlamentului, va constitui o parte din răspuns, în măsura în care asigură monitorizarea efectivă a tuturor încercărilor de a introduce controale ilegale la frontierele interne și în care consolidează încrederea reciprocă; consideră, de asemenea, că noul sistem de evaluare Schengen permite deja să se solicite și să se obțină sprijin pentru statele membre pentru a garanta respectarea acquis-ului Schengen în caz de presiune excepțională la frontierele externe ale UE;

4.  subliniază că trebuie garantată punerea în aplicare corectă și aplicarea corespunzătoare a normelor Schengen de către statele membre chiar și după aderarea lor; subliniază că acest lucru înseamnă, de asemenea, ajutarea, într-o etapă incipientă, a statelor membre care se confruntă cu probleme, astfel încât acestea să-și poată soluționa deficiențele cu ajutor practic din partea agențiilor UE; consideră că mecanismul de evaluare existent ar trebui consolidat și transformat într-un sistem al UE;

5.  consideră că mecanismul de evaluare este eficient în măsura în care există posibilitatea de a aplica sancțiuni în cazul în care deficiențele nu sunt remediate și pun în pericol securitatea globală a zonei Schengen; reamintește că obiectivul principal al acestor sancțiuni este disuasiunea;

Codul Frontierelor Schengen

6.  consideră că condițiile necesare pentru reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în situații excepționale sunt deja clar stabilite în Regulamentul (CE) nr. 562/2006 (Codul Frontierelor Schengen), ale cărui articole 23, 24 și 25 prevăd posibilitatea reintroducerii controalelor de frontieră la frontierele interne numai în cazul în care există o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne; solicită Comisiei să prezinte o inițiativă care să vizeze definirea aplicării stricte a acestor articole de către statele membre;

7.  consideră, prin urmare, că orice nouă derogare suplimentară de la normele actuale, cum ar fi noi motive pentru reintroducerea controalelor la frontieră pentru situațiile „excepționale”, nu vor consolida în nici un caz sistemul Schengen; subliniază că în nici un caz afluxul de migranți și de solicitanți de azil la frontierele externe nu poate fi considerat per se un motiv suplimentar de reintroducere a controalelor la frontiere;

8.  regretă profund încercarea anumitor state membre de a reintroduce controalele la frontieră, periclitând în mod evident însuși spiritul acquis-ului Schengen;

9.  consideră că problemele recente legate de Schengen își au originea în reticența de a pune în aplicare politici europene comune în alte domenii, în primul rând un sistem comun european în materie de azil și migrație (care să includă o abordare a imigrației ilegale și să combată crima organizată);

10.  reafirmă că este extrem de important să se realizeze un progres în această privință, având în vedere faptul că termenul pentru instituirea unui sistem european comun de azil a fost prevăzut pentru 2012;

11.  își reafirmă opoziția fermă față de orice nou mecanism Schengen care are alte obiective decât sporirea libertății de circulație și consolidarea guvernanței UE în cadrul spațiului Schengen;

Codecizie

12.  subliniază faptul că orice încercare de a se îndepărta de la articolul 77 din TFUE ca temei juridic corect pentru orice măsuri din acest domeniu va fi considerată abatere de la tratatele UE și își rezervă dreptul de a se prevala de toate căile de atac disponibile în caz că este necesar;

o
o   o

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Consiliului Europei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 158, 30.4.2004, p. 77.
(2) JO L 105, 13.4.2006, p. 1.
(3) JO C 137 E, 27.5.2010, p. 6.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate