Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2753(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0392/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 17
CRE 06/07/2011 - 17

Hlasovanie :

PV 07/07/2011 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0336

Prijaté texty
PDF 206kWORD 57k
Štvrtok, 7. júla 2011 - Štrasburg
Zmeny schengenského systému
P7_TA(2011)0336RC-B7-0392/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2011 o zmenách schengenského systému

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 ZEÚ a články 3,18, 20, 21, 67, 77 a 80 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 45 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Schengenskú dohodu zo 14. júna 1985,

–  so zreteľom na Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, z 19. júna 1990,

–  so zreteľom na smernicu 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)(2),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vytvára hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis [KOM(2010)0624],

–  so zreteľom na návrh správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vytvára hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis (PE460.834),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. apríla 2009 o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o migrácii zo 4. mája 2011 [KOM(2011)0248],

–  so zreteľom na závery Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 9. júna 2011,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Európskej rady z 24. júna 2011,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vytvorenie schengenského priestoru a začlenenie schengenského acquis do rámca EÚ je jedným z najväčších úspechov procesu európskej integrácie, pričom sa vyznačuje zrušením kontrol osôb na vnútorných hraniciach a bezprecedentnou slobodou pohybu viac ako 400 miliónov obyvateľov na území s rozlohou 4 312 099 km2,

B.  keďže sloboda pohybu sa stala jedným z pilierov občianstva EÚ a jedným zo základov EÚ ako priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, pričom zakotvuje právo voľne sa pohybovať a zdržiavať vo všetkých členských štátoch a požívať rovnaké práva, ochranu a záruky vrátane zákazu akejkoľvek formy diskriminácie na základe štátnej príslušnosti,

C.  keďže v súlade s Kódexom schengenských hraníc a článkom 45 Charty základných práv EÚ možno slobodu pohybu v EÚ za presných podmienok rozšíriť aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú riadny pobyt v EÚ,

Nedávne udalosti

D.  keďže najmä minulý rok sa vyznačoval hromadným odchodom obyvateľov z krajín severnej Afriky; keďže schengenský systém sa nedávno ocitol pod tlakom, keď niektoré členské štáty vzhľadom na náhly prílev migrantov zvažovali obnovenie vnútroštátnych hraničných kontrol,

E.  keďže Komisia 4. mája 2011 predložila niekoľko iniciatív na štruktúrovanejší prístup k migrácii, pričom zohľadnila najmä nedávny vývoj v stredomorskom regióne a zahrnula i návrh týkajúci sa Schengenu; keďže zo záverov Európskej rady z 23. – 24. júna 2011 vyplýva požiadavka, aby Komisia predložila návrh o „ochrannom mechanizme“ s cieľom reagovať na „výnimočné okolnosti“, ktoré by mohli ohroziť schengenskú spoluprácu,

Kódex schengenských hraníc/migračná politika

F.  keďže schengenské pravidlá upravujúce pohyb osôb cez vnútorné hranice sú definované v Kódexe schengenských hraníc, ktorého články 23 až 26 stanovujú opatrenia a postupy na dočasné obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach, ktoré však z dôvodu svojej jednostrannej povahy neumožňujú, aby prevládol kolektívny záujem EÚ,

G.  keďže vytvorením schengenského priestoru sa definovali spoločné vonkajšie hranice, za riadenie ktorých nesie EÚ spoločnú zodpovednosť podľa článku 80 ZFEÚ; keďže EÚ zatiaľ úplne nesplnila túto požiadavku, i keď vyvinula úsilie o zriadenie účinných kontrol a nadviazanie spolupráce medzi colnými, policajnými a súdnymi orgánmi s cieľom vypracovať spoločnú politiku prisťahovalectva a azylovú a vízovú politiku a vytvoriť Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) a vízový informačný systém (VIS),

Hodnotiaci mechanizmus

H.  keďže zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach si vyžaduje, aby členské štáty mali neobmedzenú vzájomnú dôveru vo svoje kapacity v plnej miere vykonávať sprievodné opatrenia, ktoré umožňujú zrušenie takýchto kontrol; keďže bezpečnosť v schengenskom priestore závisí od dôslednosti a účinnosti kontrol, ktoré každý členský štát vykonáva na svojich vonkajších hraniciach, a tiež od kvality a rýchlosti výmeny informácií prostredníctvom SIS; keďže nedostatočné fungovanie ktorejkoľvek z týchto zložiek znamená riziko pre bezpečnosť celej EÚ,

I.  keďže v záujme zaistenia plynulého fungovania schengenského priestoru je nevyhnutné zhodnotiť dodržiavanie schengenského acquis členskými štátmi; keďže hodnotiaci mechanizmus založený na pracovnej skupine pre schengenské hodnotenie (SCH – EVAL), ktorá je čisto medzivládnym orgánom, sa nepreukázal ako dostatočne účinný,

J.  keďže je potrebné zrušiť dvojité normy, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v súvislosti so Schengenom, ktorými sa na všetky kandidátske krajiny kladú vysoké požiadavky, zatiaľ čo ku krajinám patriacim do schengenského priestoru sa pristupuje veľmi zhovievavo,

K.  keďže v návrhu nariadenia, ktorým sa vytvára hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis, ktorý v súčasnosti skúma EP v rámci riadneho legislatívneho postupu, je stanovený nový hodnotiaci mechanizmus; keďže tento mechanizmus už stanovuje postupy, zásady a nástroje na podporu a posudzovanie dodržiavania schengenského acquis členskými štátmi, a to aj v prípade nepredvídaných udalostí,

Spolurozhodovanie

L.  keďže v článku 77 ZFEÚ sa uvádza, že Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom opatrenia týkajúce sa okrem iného kontrol, ktorým sú podrobené osoby prekračujúce vonkajšie hranice pri absencii akýchkoľvek kontrol osôb bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť pri prekročení vnútorných hraníc,

Význam Schengenu

1.  zdôrazňuje, že voľný pohyb osôb v rámci schengenského priestoru je jedným z najväčších úspechov európskej integrácie, že Schengen má pozitívny vplyv na život státisícov občanov EÚ tým, že umožňuje pohodlné prekračovanie hraníc a prináša oživenie hospodárstva, a že voľný pohyb je základným právom a pilierom občianstva EÚ, ktorého podmienky uplatňovania sú stanovené v zmluvách a v smernici 2004/38/ES;

Správa schengenského priestoru/hodnotiaci mechanizmus

2.  dôrazne odporúča posilnenie správy schengenského priestoru s cieľom poskytnúť pomoc pri zabezpečení toho, aby každý členský štát mohol účinne kontrolovať svoj úsek vonkajších hraníc EÚ, zvýšiť vzájomnú dôveru a vybudovať dôveru v účinnosť systému EÚ v oblasti riadenia migrácie; jednoznačne zdôrazňuje potrebu väčšej solidarity s tými členskými štátmi, ktoré sú vystavené najväčšiemu prílevu migrantov, s cieľom pomôcť im vyrovnať sa s touto mimoriadnou situáciou;

3.  vyjadruje presvedčenie, že nový schengenský hodnotiaci mechanizmus, o ktorom sa v súčasnosti rokuje v Parlamente, bude súčasťou reakcie, keďže zabezpečuje účinné monitorovanie akýchkoľvek pokusov zaviesť nezákonné kontroly na vnútorných hraniciach a posilňuje vzájomnú dôveru; takisto vyjadruje presvedčenie, že nový schengenský hodnotiaci systém už členským štátom umožňuje požiadať o podporu na zaistenie dodržiavania schengenského acquis v prípade výnimočného tlaku na vonkajších hraniciach EÚ a túto podporu i získať;

4.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť riadne vykonávanie a uplatňovanie schengenských pravidiel členskými štátmi aj po ich pristúpení; upozorňuje, že to tiež znamená, že členským štátom, ktoré čelia problémom, sa v ranom štádiu poskytne pomoc, aby mohli odstrániť svoje nedostatky týkajúce sa praktickej podpory zo strany agentúr EÚ; zastáva názor, že existujúci hodnotiaci mechanizmus by sa mal posilniť a pretvoriť na systém EÚ;

5.  vyjadruje presvedčenie, že účinnosť hodnotiaceho mechanizmu spočíva v možnosti sankcií v prípade, že nedostatky pretrvávajú a ohrozujú celkovú bezpečnosť schengenského priestoru; pripomína, že hlavným účelom takýchto sankcií je odrádzajúci účinok;

Kódex schengenských hraníc

6.  vyjadruje presvedčenie, že podmienky potrebné na dočasné obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach za výnimočných okolností sú už jednoznačne stanovené v nariadení (ES) č. 562/2006 (Kódex schengenských hraníc), ktorého články 23, 24 a 25 umožňujú obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach len v prípade, že existuje vážna hrozba pre verejnú politiku alebo vnútornú bezpečnosť; vyzýva Komisiu, aby predložila iniciatívu zameranú na definovanie dôsledného uplatňovania týchto článkov členskými štátmi;

7.  preto zastáva názor, že akékoľvek nové dodatočné výnimky zo súčasných pravidiel, ako sú nové dôvody pre „výnimočné“ obnovenie hraničných kontrol, by určite neposilnili schengenský systém; pripomína, že prílev migrantov a žiadateľov o azyl na vonkajších hraniciach sa v žiadnom prípade nemôže sám o sebe považovať za ďalší dôvod na obnovenie hraničných kontrol;

8.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad pokusom niekoľkých členských štátov obnoviť hraničné kontroly, čo jasne ohrozuje samotnú podstatu schengenského acquis;

9.  zastáva názor, že nedávne problémy so Schengenom sú zakorenené v neochote vykonávať spoločné európske politiky v iných oblastiach, najmä v oblasti spoločného európskeho azylového a migračného systému (vrátane boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a boja proti organizovanému zločinu);

10.  znovu opakuje, že je nanajvýš dôležité dosiahnuť pokrok v tomto smere, a to aj vzhľadom na to, že lehota na zavedenie spoločného európskeho azylového systému bola stanovená na rok 2012;

11.  opätovne potvrdzuje, že zásadne odmieta akýkoľvek nový schengenský mechanizmus, ktorý by mal iné ciele ako zvýšenie slobody pohybu a posilnenie správy schengenského priestoru na úrovni EÚ;

Spolurozhodovanie

12.  zdôrazňuje, že akýkoľvek pokus odkloniť sa od článku 77 ZFEÚ ako správneho právneho základu pre všetky opatrenia v tejto oblasti sa bude považovať za odchýlku od zmlúv EÚ, a vyhradzuje si právo využiť v prípade potreby všetky dostupné opravné prostriedky;

o
o   o

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Rade Európy a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.
(2) Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 137 E, 27.5.2010, s. 6.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia