Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2741(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0388/2011

Indgivne tekster :

B7-0388/2011

Forhandlinger :

PV 06/07/2011 - 18
CRE 06/07/2011 - 18

Afstemninger :

PV 07/07/2011 - 7.6

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0337

Vedtagne tekster
PDF 17kWORD 39k
Torsdag den 7. juli 2011 - Strasbourg
Europa-Parlamentets tilgang til gennemførelsen af artikel 9 og 10 i Lissabontraktatens protokol nr. 1 om interparlamentarisk samarbejde inden for området FUSP/FSFP
P7_TA(2011)0337B7-0388/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2011 om Europa-Parlamentets tilgang til gennemførelsen af artikel 9 og 10 i protokol nr. 1 til Lissabontraktaten for så vidt angår parlamentarisk samarbejde inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 9 og 10 i den hertil knyttede protokol (nr. 1) om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union,

–  der henviser til sin holdning af 8. juli 2010 om forslag til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere(1) og til den hertil knyttede erklæring fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om politisk ansvarlighed(2),

–  der henviser til sin beslutning af 11. maj 2011 om årsrapporten 2009 fra Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og de grundlæggende valg inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), forelagt Europa-Parlamentet i medfør af del II, afsnit G, punkt 43, i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006(3), særlig punkt 18 i denne beslutning,

–  der henviser til sin beslutning af 11. maj 2011 om udviklingen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik efter Lissabon-traktatens ikrafttrædelse(4), særlig punkt 12, 13 og 14,

–  der henviser til EU-Parlamentsformandskonferencen, som fandt sted i Bruxelles dem 4.-5. april 2011,

–  der henviser til bidraget og konklusionerne fra det 45. COSAC-møde, som fandt sted i Budapest den 29.-31. maj 2011,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at det i artikel 9 i protokol nr. 1 hedder, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i fællesskab tilrettelægger og fremmer et effektivt og regelmæssigt interparlamentarisk samarbejde,

B.  der henviser til, at næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender som medlem af kommissærkollegiet er underkastet Europa-Parlamentets godkendelse ved afstemning,

C.  der henviser til, at Europa-Parlamentet sammen med Rådet vedtager budgettet for EU's optræden udadtil, herunder budgettet for civile missioner under FUSP og FSFP og de administrative udgifter, der opstår som følge af EU's militære koordination,

D.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i overensstemmelse med traktaten regelmæssigt høres om de vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med FUSP, og til, at der er brug for dets godkendelse for at omsætte EU-strategier til lov og for at indgå internationale aftaler, herunder aftaler, der i hovedsagen vedrører FUSP, idet den eneste undtagelse er aftaler, der udelukkende vedrører denne politik,

1.  minder om, at Europa-Parlamentet er en kilde til demokratisk legitimitet for FUSP og FSFP, hvormed det fører politisk kontrol;

2.  er samtidig overbevist om, at et styrket interparlamentarisk samarbejde omkring FUSP og FSFP ville styrke den parlamentariske indflydelse på EU's og dets medlemsstaters politiske valg som følge af Europa-Parlamentets ansvar for Unionens fælles politikker, herunder FUSP og FSFP, og af de enkelte nationale parlamenters prærogativer i forbindelse med afgørelser om national sikkerheds- og forsvarspolitik;

3.  beklager manglen på enighed på EU-Parlamentsformandskonferencen den 4.-5. april 2011 og ser frem til at støtte det polske formandskabs bestræbelser på at skabe enighed mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter om nye former for interparlamentarisk samarbejde på dette område;

4.  bekræfter sin holdning, således som den kommer til udtryk i de relevante betænkninger, og navnlig:

   at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i overensstemmelse med artikel 9 i protokol nr. 1 til Lissabontraktaten »i fællesskab tilrettelægger og fremmer et effektivt og regelmæssigt interparlamentarisk samarbejde inden for Unionen« for at fremme et fælles ejerskab til tilrettelæggelsen og gennemførelsen af et effektivt og regelmæssigt interparlamentarisk samarbejde
   at dets egen repræsentation i enhver ny form for interparlamentarisk samarbejde bør være af et omfang, der afspejler rækkevidden og betydningen af den rolle, det spiller i kontrollen med FUSP og FSFP, anerkender den fælles europæiske karakter af sådanne politikker og opfylder behovet for at afspejle Parlamentets politiske og geografiske pluralisme
   at Europa-Parlamentets sekretariat og bygninger i forbindelse med forfølgelsen af målet om at skabe merværdi samt for at begrænse udgifterne principielt står til rådighed med støtte til tilrettelæggelsen af interparlamentariske møder og udlån af lokaler til deres afholdelse
   at konklusionerne fra interparlamentariske møder ikke skal være bindende for de deltagende parter;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til det polske formandskab for EU-Parlamentskonferencen, formændene for de nationale parlamenter i EU og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0280.
(2) Ibid, bilag II.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0227.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0228.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik