Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2741(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0388/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0388/2011

Συζήτηση :

PV 06/07/2011 - 18
CRE 06/07/2011 - 18

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2011 - 7.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0337

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 264kWORD 44k
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο
Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 του Πρωτοκόλλου 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας για την κοινοβουλευτική συνεργασία στον τομέα της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ
P7_TA(2011)0337B7-0388/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή των περί διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στο πεδίο της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ άρθρων 9 και 10 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης(1) και την συνημμένη σε αυτό Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας για την πολιτική λογοδοσία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) το 2009, που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατ' εφαρμογή του Μέρους ΙΙ, Τμήμα Ζ, παράγραφος 43 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006(3), και ειδικότερα την παράγραφο 18,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ανάπτυξη της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας(4), και ειδικότερα τις παραγράφους 12, 13 και 14,

–  έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ, που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 Απριλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα Θέματα και τα Συμπεράσματα της 45ης Συνεδρίασης της COSAC που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη από 29 έως 31 Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 ορίζει πως η οργάνωση και η προώθηση αποτελεσματικής και τακτικής διακοινοβουλευτικής συνεργασίας καθορίζονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας με την ιδιότητα της Επιτρόπου υπόκειται σε ψήφο έγκρισης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συναποφασίζει με το Συμβούλιο επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για την εξωτερική δράση, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού των μη στρατιωτικών αποστολών της ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ και των διοικητικών δαπανών που προκύπτουν από τον ευρωπαϊκό στρατιωτικό συντονισμό,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, δυνάμει της Συνθήκης, καλείται τακτικά να γνωμοδοτήσει επί των κυριότερων πτυχών και βασικών επιλογών της ΚΕΠΠΑ κι ότι απαιτείται η έγκρισή του προκειμένου οι ευρωπαϊκές στρατηγικές να μετατρέπονται σε νόμους και να συνάπτονται διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών που αφορούν κατά κύριο λόγο την ΚΕΠΠΑ, με μοναδική εξαίρεση τις συμφωνίες που αφορούν αποκλειστικά την ΚΕΠΠΑ,

1.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πηγή δημοκρατικής νομιμότητας και πολιτικού ελέγχου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική επί Θεμάτων Ασφάλειας, καθώς και για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας·

2.  είναι πεπεισμένο ταυτόχρονα ότι μια ενισχυμένη διακοινοβουλευτική συνεργασία στο πεδίο της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ θα ενίσχυε την κοινοβουλευτική επιρροή στις πολιτικές επιλογές της ΕΕ και των κρατών μελών της, χάρη στις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πεδίο των κοινών πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, και χάρη στις εξουσίες που το κάθε εθνικό κοινοβούλιο διαθέτει ως προς τις αποφάσεις στους τομείς της εθνικής ασφάλειας και της αμυντικής πολιτικής·

3.  θεωρεί λυπηρή την μη επίτευξη συμφωνίας στη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ στις 4 και 5 Απριλίου 2011 και είναι έτοιμο να στηρίξει τις προσπάθειες της Πολωνικής Προεδρίας για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με νέες μορφές διακοινοβουλευτικής συνεργασίας σε αυτό τον τομέα·

4.  επιβεβαιώνει τη θέση του, όπως αυτή διαμορφώνεται στις αντίστοιχες εκθέσεις, δηλαδή μεταξύ άλλων ότι:

   βάσει του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας, «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια καθορίζουν από κοινού την οργάνωση και την προώθηση αποτελεσματικής και τακτικής διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στο εσωτερικό της Ένωσης», με σκοπό να προαγάγουν την κοινή ευθύνη στην οργάνωση και άσκηση μιας αποτελεσματικής και τακτικής διακοινοβουλευτικής συνεργασίας·
   η δική του εκπροσώπηση σε οποιαδήποτε νέα μορφή διακοινοβουλευτικής συνεργασίας θα πρέπει να έχει ένα μέγεθος που να αντικατοπτρίζει την έκταση και σπουδαιότητα του ρόλου του στον έλεγχο της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, να αναγνωρίζει την κοινή ευρωπαϊκή φύση αυτών των πολιτικών και να ικανοποιεί την ανάγκη του να απηχεί τον πολιτικό και γεωγραφικό πλουραλισμό του Σώματος·
   για την επίτευξη προστιθέμενης αξίας αλλά και για την εξοικονόμηση δαπανών, η γραμματεία και τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κατ´ αρχήν διαθέσιμα για να υποστηρίξουν και να φιλοξενήσουν τις διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις·
   τα συμπεράσματα των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων δεν θα είναι δεσμευτικά για τα συμμετέχοντα μέρη·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Πολωνική Προεδρία της Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ, στους Προέδρους των Κοινοβουλίων της ΕΕ, και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0280.
(2) Βλ. ανωτέρω, Παράρτημα ΙΙ.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0227.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0228.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου