Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2741(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0388/2011

Predkladané texty :

B7-0388/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 18
CRE 06/07/2011 - 18

Hlasovanie :

PV 07/07/2011 - 7.6

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0337

Prijaté texty
PDF 209kWORD 41k
Štvrtok, 7. júla 2011 - Štrasburg
Vykonávanie článkov 9 a 10 protokolu č. 1 k Lisabonskej zmluve, pokiaľ ide o parlamentnú spoluprácu v oblasti SZBP/SBOP
P7_TA(2011)0337B7-0388/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2011 o prístupe Európskeho parlamentu k vykonávaniu článkov 9 a 10 protokolu (č. 1) k Lisabonskej zmluve, pokiaľ ide o parlamentnú spoluprácu v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na články 9 a 10 protokolu (č. 1) k Lisabonskej zmluve o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 8. júla 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť(1) a na pripojené vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o politickej zodpovednosti(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. mája 2011 o výročnej správe Rady pre Európsky parlament o hlavných aspektoch a základných možnostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) za rok 2009, predloženej Európskemu parlamentu v rámci uplatňovania časti II oddielu G ods. 43 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006(3), najmä na ods. 18 tohto uznesenia,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. mája 2011 o vývoji spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) v nadväznosti na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy(4), najmä na jeho odseky 12, 13 a 14,

–  so zreteľom na konferenciu predsedov parlamentov EÚ, ktorá sa konala 4. a 5. apríla 2011 v Bruseli,

–  so zreteľom na prínos a závery XLV. schôdze Konferencie výborov pre európske záležitosti (COSAC), ktorá sa konala 29. až 31. mája 2011 v Budapešti,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže článok 9 protokolu (č.1) stanovuje, že organizáciu a podporu efektívnej a pravidelnej medziparlamentnej spolupráce musia spoločne vymedziť Európsky parlament a národné parlamenty,

B.  keďže podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku ako členka kolégia členov Komisie podlieha schváleniu Európskeho parlamentu,

C.  keďže Európsky parlament spolurozhoduje s Radou o rozpočte EÚ na vonkajšiu činnosť vrátane rozpočtu na civilné misie v rámci SZBP a SBOP a na administratívne náklady súvisiace s vojenskou koordináciou EÚ,

D.  keďže v súlade so zmluvou sa s Európskym parlamentom pravidelne konzultuje o hlavných aspektoch a základných možnostiach SZBP a keďže jeho súhlas je nevyhnutný na transformáciu stratégií EÚ na právne predpisy a na uzatváranie medzinárodných dohôd vrátane dohôd, ktoré sa týkajú hlavne SZBP, a to s jednou výnimkou, ktorú predstavujú zmluvy týkajúce sa výlučne SZBP,

1.  pripomína, že Európsky parlament je zdrojom demokratickej legitimity v oblastiach SZBP a SBOP, nad ktorými vykonáva politickú kontrolu;

2.  zároveň je presvedčený o tom, že posilnenie medziparlamentnej spolupráce v oblasti SZBP a SBOP posilní parlamentný vplyv na politické rozhodnutia EÚ a jej štátov, a to vzhľadom na zodpovednosť Európskeho parlamentu za spoločné politiky Únie vrátane SZBP/SBOP a výsady všetkých národných parlamentov, pokiaľ ide o rozhodovanie o bezpečnostnej a obrannej politike na národnej úrovni;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že na konferencii predsedov parlamentov EÚ 4. a 5. apríla 2011 sa nedosiahla dohoda, a očakáva podporu úsilia poľského predsedníctva o dosiahnutie dohody medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi o nových formách medziparlamentnej spolupráce v tejto oblasti;

4.  potvrdzuje svoju pozíciu uvedenú v príslušných správach, najmä, že:

   v súlade s článkom 9 protokolu (č.1) k Lisabonskej zmluve „Európsky parlament a národné parlamenty spoločne vymedzia organizáciu a podporu efektívnej a pravidelnej medziparlamentnej spolupráce v rámci Únie“ za účelom spoluzodpovednosti, čo sa týka organizácie a uplatňovania efektívnej a pravidelnej medziparlamentnej spolupráce;
   Parlament by mal byť v každej novej forme medziparlamentnej spolupráce zastúpený v takom rozsahu, ktorý odráža rozsah a význam jeho úlohy pri kontrole SZBP/SBOP, uznáva spoločnú európsku povahu týchto politík a spĺňa potrebu vyjadrovať politický a geografický pluralizmus Parlamentu;
   v snahe o dosiahnutie pridanej hodnoty a s cieľom obmedziť náklady sú sekretariát a priestory Európskeho parlamentu v zásade k dispozícii, čo sa týka podpory organizácie a usporadúvania medziparlamentných schôdzí;
   závery medziparlamentných schôdzí sú záväzné pre zúčastnené strany;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie poľskému predsedníctvu konferencie predsedov parlamentov EÚ, predsedom parlamentov EÚ a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2010)0280.
(2) Tamtiež, príloha II.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0227.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2011)0228.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia