Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2722(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0397/2011

Forhandlinger :

PV 07/07/2011 - 3
CRE 07/07/2011 - 3

Afstemninger :

PV 07/07/2011 - 7.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0338

Vedtagne tekster
PDF 23kWORD 43k
Torsdag den 7. juli 2011 - Strasbourg
Ordning for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen
P7_TA(2011)0338RC-B7-0397/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2011 om uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 27 i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen)(1) og til Kommissionens forordning (EF) nr. 983/2008 af 3. oktober 2008 om vedtagelse af en plan for tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal afholdes over 2009-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af fødevarer fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet(2),

–  der henviser til Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen (KOM(2010)0486),

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols dom i sag T-576/08,

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 562/2011 af 10. juni 2011 om vedtagelse af planen for tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal debiteres 2012-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af fødevarer fra interventionslagrene til de socialt dårligst stillede personer i EU, og om fravigelse af forordning (EU) nr. 807/2010(3),

–  der henviser til sin holdning af 26. marts 2009 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), for så vidt angår uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet(4),

–  der henviser til Parlamentets erklæring af 4. april 2006(5) om denne ordning, til Parlamentets beslutning af 22. maj 2008(6), Parlamentets holdning af 26. marts 2009 og Kommissionens forslag KOM(2010)0486,

–  der henviser til Rådets henstilling 92/441/EØF om fælles kriterier i forbindelse med sikring af tilstrækkelige indtægter og ydelser fra socialbeskyttelsesordninger,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at Kommissionen anslår, at 43 millioner mennesker i EU er truet af fødevarefattigdom,

B.  der henviser til, at den økonomiske og finansielle krise og stærkt stigende fødevarepriser indebærer, at flere mennesker er truet af fødevarefattigdom,

C.  der henviser til, at Kommissionen anslår, at 80 millioner personer i EU er truet af fattigdom, og at antallet af personer, der er ramt af fattigdom, kan stige som følge af den finansielle og økonomiske krise; der henviser til, at en af de fem prioriteringer i EU's 2020-strategi er at begrænse fattigdom og social udstødelse i Den Europæiske Union,

D.  der henviser til, at ordningen for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen, der blev etableret i 1987 inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, i øjeblikket yder fødevarehjælp til 13 millioner mennesker, der er ramt af fattigdom, i 19 medlemsstater og har distributionskæder, der omfatter ca. 240 fødevarebanker og velgørende organisationer,

E.  der henviser til, at EU's interventionslagre i vidt omfang er nedbragt,

F.  der henviser til, at der som led i ordningen i stigende omfang er sket opkøb på markedet som følge af revisionen af den fælles landbrugspolitik, hvilket har ført til en begrænsning af interventionslagrene, ordningens traditionelle forsyningskilde,

G.  der henviser til, at Den Europæiske Unions Domstol har afsagt dom om, at artikel 2 i forordning (EF) nr. 983/2008 om yderligere opkøb af fødevarer på markedet annulleres,

H.  der henviser til, at Kommissionens forslag for 2012 efter Domstolens dom indeholder en pludselig begrænsning af bevillingerne fra 500 mio. EUR i 2011 til 113 mio. EUR i 2012,

I.  der henviser til, at den fælles landbrugspolitik og ordningerne i tilknytning hertil og strukturfondene, herunder Den Europæiske Socialfond, går ind i en ny finansieringsperiode i 2014,

1.  understreger, at det vil få væsentlige følger for de mest udsatte EU-borgere og ikke udgør en pålidelig finansieringspraksis, hvis en eksisterende og velfungerende bistandsordning pludselig indstilles uden forudgående varsel eller forberedelse;

2.  opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at udvikle en overgangsløsning for de resterende år i finansieringsperioden (2012 og 2013) for at undgå en øjeblikkelig og kraftig nedskæring af fødevarehjælpen som følge af begrænsningen af bevillingerne fra 500 mio. EUR til 113 mio. EUR og sikre, at personer, der er afhængige af fødevarehjælp, ikke rammes af fødevarefattigdom;

3.  opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at finde frem til en måde, hvorpå man kan videreføre ordningen for de socialt dårligst stillede i de resterende år i finansieringsperioden (2012 og 2013) og den nye finansieringsperiode 2014-2020 på et retsgrundlag, som ikke kan anfægtes af Den Europæiske Unions Domstol, således at det årlige finansielle loft på 500 mio. EUR bevares, og det sikres, at personer, der er afhængige af fødevarehjælp, ikke rammes af fødevarefattigdom;

4.  opfordrer på lang sigt alle berørte parter til nøje at vurdere hensigtsmæssigheden af ordningen for fødevarehjælp, navnlig som et element i den fælles landbrugspolitik, i forbindelse med den nye finansieringsperiode fra 2014;

5.  noterer sig, at kommissionsmedlem Ciolos den 29. juni 2011 bekendtgjorde et forslag om, at ordningen for de socialt dårligst stillede personer ikke længere skulle henhøre under den fælles landbrugspolitik, og påpeger, at der skal sikres passende finansiering;

6.  minder om, at programmer for socialt dårligt stillede personer skal gennemføres i lyset af sagerne for Retten i Første Instans, således som Kommissionen med rette har påpeget i sit overslag for regnskabsåret 2012; bemærker, at Retten i sin dom i sagen T-576/08 af 13. april 2011 fastslog, at kun levering af fødevarer, der kommer fra interventionslagre, skal være omfattet af dette program, således at opkøb af fødevarer på markedet ikke medfører udgifter; mener, at artikel 2 i forordning (EF) nr. 983/2008 som følge af dommen ikke kan anvendes som retsgrundlag for uddeling af fødevarer til dem, der har behov herfor;

7.  anmoder Kommissionen om at foreslå en ændring af forordningen vedrørende ordningen for de socialt dårligst stillede for at finde en løsning på det nuværende dødvande i denne sag i Rådet;

8.  understreger, at retten til mad er en grundlæggende menneskeret, og at dette mål er nået, når alle mennesker til enhver tid har fysisk adgang til overkommelige priser til passende, sikre og nærende fødevarer til at kunne dække deres ernæringsmæssige behov og få opfyldt ønsket om et sundt og aktivt liv; påpeger, at dårlig ernæring har en negativ indvirkning på sundheden;

9.  understreger, at sund ernæring af høj kvalitet navnlig er vigtig for børn og bidrager til at opfylde deres udviklings- og uddannelsesmæssige behov;

10.  glæder sig over initiativet fra Europa-Kommissionen og De Forenede Nationers organisationer om at danne fælles front mod fødevareusikkerhed og fejlernæring overalt i verden;

11.  understreger, at landbrugerne skal sikres en rimelig og retfærdig indtjening og indkomst for deres arbejde; påpeger, at landbrugerne i mange regioner kæmper med økonomiske problemer; henstiller indtrængende til Kommissionen at tackle spørgsmålet om fattigdom i landdistrikterne og landbosamfunds sammenbrud;

12.  mener, at begrænsning af spildet af fødevarer til et minimum fortsat er afgørende på lang sigt i lyset af en styrkelse af fødevaresikkerheden og skabelse af bæredygtige produktions- og forsyningssystemer;

13.  understreger vigtigheden af at yde hjælp på europæisk plan til de mest udsatte og socialt dårligst stillede medlemmer af samfundet, navnlig i lyset af den nuværende økonomiske, finansielle og sociale krise;

14.  minder om, at et af de fem mål i EU's 2020-strategi er begrænsning af fattigdom og social udstødelse i Den Europæiske Union; understreger, at der for at bekæmpe fattigdom er behov for en integreret politik, hvor man sammenkæder rimelige indkomster og arbejds- og levevilkår og adgang til alle grundlæggende rettigheder: politiske, økonomiske, sociale og kulturelle; mener, at foranstaltninger omkring fødevarehjælp kan være et element i en større integreret politik til bekæmpelse af fattigdom; erkender, at en bivirkning af fattigdom ofte er fejlernæring og fødevarefattigdom;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EFT L 268 af 9.10.2008, s. 3.
(3) EUT L 152 af 11.6.2011, s. 24.
(4) EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 258.
(5) EUT C 293 E af 2.12.2006, s. 170.
(6) EUT C 279 E af 19.11.2009, s. 71.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik