Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2104(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0267/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0267/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2011 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0343

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 277kWORD 34k
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Hans-Peter Martin
P7_TA(2011)0343A7-0267/2011

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Hans-Peter Martin (2011/2104(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Hans-Peter Martin, που διαβίβασε η Εισαγγελική Αρχή Βιέννης, στις 29 Απριλίου 2011, και που ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 12 Μαΐου 2011,

–  αφού άκουσε τον κ. Hans-Peter Martin στις 21 Μαΐου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008 και 19 Μαρτίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 57 του Αυστριακού Συντάγματος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 2, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0267/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εισαγγελική Αρχή της Βιέννης ζήτησε την άρση της ασυλίας του κ. Hans-Peter Martin, βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να μπορέσουν οι Αυστριακές Αρχές να κάνουν τις αναγκαίες έρευνες και να ασκήσουν δίωξη κατά του κ. Hans-Peter Martin, να εκδώσουν εντολή έρευνας της οικίας του ή των γραφείων του, να κατασχέσουν έγγραφα και να διενεργήσουν έλεγχο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του και να κάνουν κάθε άλλη ηλεκτρονική έρευνα που μπορεί να καταστεί απαραίτητη και για να ασκήσουν ποινική δίωξη κατά του κ. Hans-Peter Martin για υπεξαίρεση χρημάτων του κόμματός του ή για κάθε άλλο νομικό χαρακτηρισμό που μπορεί να αποδοθεί στα καταγγελλόμενα αδικήματά του ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων που έχουν δικαιοδοσία,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση άρσης της ασυλίας του κ. Hans-Peter Martin αφορά καταγγελίες για το αδίκημα της υπεξαίρεσης χρημάτων πολιτικού κόμματος, που προβλέπεται από το άρθρο 2β του αυστριακού Νόμου περί πολιτικών κομμάτων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει κατά συνέπεια να προταθεί η άρση της βουλευτικής ασυλίας στη συγκεκριμένη περίπτωση,

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Hans-Peter Martin·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις αρμόδιες αρχές της Αυστρίας και στον Hans-Peter Martin.

(1) Υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann and Krier [1964] Συλλ. 195· Υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων [1986] Συλλ. 2391· Υπόθεση T- 345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου [2008] Συλλ. II-2849· Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra κατά De Gregorio και Clemente [2008] Συλλ. I-7929· Υπόθεση T-42/06 Gollnisch/Κοινοβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου