Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0039(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0278/2011

Indgivne tekster :

A7-0278/2011

Forhandlinger :

PV 13/09/2011 - 4
CRE 13/09/2011 - 4

Afstemninger :

PV 13/09/2011 - 5.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0344

Vedtagne tekster
PDF 16kWORD 52k
Tirsdag den 13. september 2011 - Strasbourg
Det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (Frontex) ***I
P7_TA(2011)0344A7-0278/2011
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (Frontex) (KOM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0061),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 74 og artikel 77, stk. 1, litra b) og c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0045/2010),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 77, stk. 2, litra b) og d), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det polske senat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 15. juli 2010(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant med skrivelse af 7. juli 2011 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A7-0278/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender sin erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 44 af 11.2.2011, s. 162.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. september 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser
P7_TC1-COD(2010)0039

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1168/2011)


BILAG

Erklæring fra Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet understreger, at EU-institutionerne bør bestræbe sig på at anvende passende og neutral terminologi i retsakter, når de behandler spørgsmålet om tredjelandsstatsborgere, hvis tilstedeværelse på medlemsstaternes område ikke er tilladt af medlemsstaternes myndigheder eller ikke længere er tilladt. I sådanne tilfælde bør EU-institutionerne ikke henvise til »ulovlig indvandring« eller »ulovlige indvandrere«, men snarere til »irregulær indvandring« eller »irregulære indvandrere«.

Erklæring fra Kommissionen om tilsynet med tilbagesendelsesaktioner

Kommissionen giver tilsagn om årligt at rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af tilsyn med tilbagesendelsesaktioner, jf. artikel 9, stk. [1b].

Rapporten baseres på alle relevante oplysninger, som stilles til rådighed af agenturet, dets bestyrelse og det rådgivende forum, der oprettes ifølge udkastet til forordning. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det rådgivende forum i henhold til artikel 26a har ubegrænset adgang til alle oplysninger om overholdelsen af de grundlæggende rettigheder.

Rapporten skal lægge særlig vægt på anvendelsen af de »objektive og gennemsigtige kriterier«, som skal overholdes under Frontexagenturets tilbagesendelsesaktioner.

Den første årlige rapport bør forelægges inden udgangen af 2012.

Erklæring fra Kommissionen om oprettelse af et europæisk system af grænsevagter

Kommissionen giver tilsagn om at undersøge, hvorvidt det er muligt at oprette et europæisk system af grænsevagter som nævnt i Stockholmprogrammet inden for et år efter denne forordnings vedtagelse. Undersøgelsens resultater skal anvendes som input til den evaluering, der er omhandlet i forordningens artikel 33, stk. 2a.

Kommissionen giver også tilsagn om at analysere, om der er behov for en teknisk ændring af forordning (EF) nr. 863/2007 (om oprettelse af hurtige grænseindsatshold) for så vidt angår anvendelse af betegnelsen »europæiske grænsevagthold«.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik