Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0039(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0278/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0278/2011

Συζήτηση :

PV 13/09/2011 - 4
CRE 13/09/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2011 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0344

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 284kWORD 75k
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) ***I
P7_TA(2011)0344A7-0278/2011
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Τροπολογία του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0061),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 74 και το άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0045/2010),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υπεβλήθη, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, από την Πολωνική Γερουσία, στην οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 15 Ιουλίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, με επιστολή της 7ης Ιουλίου 2011, για την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0278/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τις επισυναπτόμενες δηλώσεις της Επιτροπής·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 44 της 11.2.2011, σ. 162..


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX)
P7_TC1-COD(2010)0039

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1168/2011.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να προσπαθούν να χρησιμοποιούν κατάλληλους και ουδέτερους όρους στα νομοθετικά κείμενα όταν θίγουν το ζήτημα υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η παρουσία στην επικράτεια των κρατών μελών δεν έχει εγκριθεί από τις αρχές των κρατών μελών ή η έγκριση δεν υφίσταται πλέον. Στις περιπτώσεις αυτές τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν πρέπει να αναφέρονται σε «παράνομη μετανάστευση» ή «παράνομους μετανάστες» αλλά σε «παράτυπη μετανάστευση» ή «παράτυπους μετανάστες».

Δήλωση της Επιτροπής για την εποπτεία των επιχειρήσεων επαναπατρισμού

Η Επιτροπή αναλαμβάνει να υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της εποπτείας των επιχειρήσεων επαναπατρισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1β.

Η έκθεση θα βασίζεται σε όλες τις σχετικές πληροφορίες που διαθέτει ο Οργανισμός, το Διοικητικό του Συμβούλιο και το Συμβουλευτικό Φόρουμ που θεσπίζεται με το σχέδιο κανονισμού. Πρέπει να σημειωθεί στο πλαίσιο αυτό ότι το Συμβουλευτικό Φόρουμ έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 26α.

Στην έκθεση θα δίδεται ιδίως προσοχή στην εφαρμογή των «αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων» που πρέπει να τηρούνται κατά την διάρκεια της επιχείρησης επαναπατρισμού που διεξάγεται από τον Οργανισμό FRONTEX.

Η πρώτη ετήσια έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί έως το τέλος του 2012.

Δήλωση της Επιτροπής για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος συνοριοφυλάκων

Η Επιτροπή αναλαμβάνει να ξεκινήσει μία μελέτη σκοπιμότητας όσον αφορά την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος συνοριοφυλάκων, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, εντός ενός έτους από την έκδοση του παρόντος κανονισμού. Το αποτέλεσμα της μελέτης θα περιληφθεί στην αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 33 (2α) του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει επίσης να αναλύσει εάν υπάρχει ανάγκη τεχνικής τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 (για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα) όσον αφορά την χρήση του ονόματος «Ευρωπαϊκές Ομάδες Συνοριοφυλάκων».

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου