Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0039(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0278/2011

Texte depuse :

A7-0278/2011

Dezbateri :

PV 13/09/2011 - 4
CRE 13/09/2011 - 4

Voturi :

PV 13/09/2011 - 5.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0344

Texte adoptate
PDF 290kWORD 55k
Marţi, 13 septembrie 2011 - Strasbourg
Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) ***I
P7_TA(2011)0344A7-0278/2011
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 septembrie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0061),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 74 și articolul 77 alineatul (1) literele (b) și (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0045/2010),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat, în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, de către Senatul polonez, care susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 iulie 2010(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat prin scrisoarea din 7 iulie 2011, de a aproba poziția Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0278/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 44, 11.2.2011, p. 162.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 septembrie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene
P7_TC1-COD(2010)0039

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1168/2011.)


ANEXĂ

Declarația Parlamentului European

Parlamentul European subliniază faptul că instituțiile UE ar trebui să utilizeze în textele legislative o terminologie adecvată și neutră atunci când abordează problema resortisanților din țări terțe a căror prezență pe teritoriul statelor membre nu a fost autorizată sau nu mai este autorizată de autoritățile acestor state membre. În astfel de cazuri, instituțiile UE nu ar trebui să se refere la „imigrația ilegală” sau la „imigranți ilegali”, ci la „imigrația/imigranții în situație neregulamentară”.

Declarația Comisiei privind monitorizarea operațiunilor de returnare

Comisia va prezenta anual Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a monitorizării operațiunilor de returnare, astfel cum prevede articolul 9 alineatul ([1b]).

Raportul se va întemeia pe toate informațiile relevante puse la dispoziție de agenție, de Consiliul de administrație și de forumul consultativ instituit de proiectul de regulament. În acest context, trebuie constatat că forumul consultativ are acces deplin la toate informațiile referitoare la respectarea drepturilor fundamentale, în conformitate cu articolul 26a.

Raportul va acorda o atenție deosebită aplicării unor „criterii obiective și transparente” care trebuie respectate în cadrul operațiunilor de returnare desfășurate de Agenția Frontex.

Primul raport anual ar trebui prezentat până la sfârșitul anului 2012.

Declarația Comisiei privind crearea unui sistem european de supraveghere a frontierelor

Comisia se angajează să lanseze un studiu de fezabilitate privind crearea unui sistem european de supraveghere a frontierelor, astfel cum prevede Programul de la Stockholm, în termen de un an de la adoptarea prezentului regulament. Rezultatele studiului vor fi integrate în evaluarea prevăzută la articolul 33 alineatul (2a) din prezentul regulament.

De asemenea, Comisia se angajează să analizeze necesitatea unei modificări tehnice a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 (de creare a echipelor de intervenție rapidă la frontieră) cu privire la utilizarea denumirii „echipe europene de polițiști de frontieră”.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate