Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0039(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0278/2011

Predkladané texty :

A7-0278/2011

Rozpravy :

PV 13/09/2011 - 4
CRE 13/09/2011 - 4

Hlasovanie :

PV 13/09/2011 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0344

Prijaté texty
PDF 305kWORD 61k
Utorok, 13. septembra 2011 - Štrasburg
Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) ***I
P7_TA(2011)0344A7-0278/2011
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (KOM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0061),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 74 a článok 77 ods. 1 písm. b) a c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0045/2010),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 77 ods. 2 písm. b) a d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality poľským Senátom, ktorý sa domnieva, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. júla 2010(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. júla 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fingovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A7-0278/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje svoje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 44, 11.2.2011, s. 162.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie
P7_TC1-COD(2010)0039

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1168/2011.)


PRÍLOHA

Vyhlásenie Európskeho parlamentu

Európsky parlament zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ by sa mali snažiť o používanie primeranej a neutrálnej terminológie v právnych textoch upravujúcich prípady občanov tretích krajín, ktorých prítomnosť na území členského štátu nebola orgánmi členského štátu povolená alebo ktorých prítomnosť už nie je ďalej povolená. V týchto prípadoch by inštitúcie EÚ nemali odkazovať na „nelegálne prisťahovalectvo“ a „nelegálnych prisťahovalcov“, ale radšej na „neregulárne prisťahovalectvo“ a „neregulárnych prisťahovalcov“.

Vyhlásenie Komisie o monitorovaní operácií návratu

Komisia sa zaväzuje, že každoročne podá Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní monitorovania operácií návratu, ako sa uvádza v článku 9 ods. [1b].

Uvedená správa bude vychádzať zo všetkých relevantných informácií, ktoré sprístupní agentúra, jej riadiaca rada a konzultačné fórum zriadené návrhom nariadenia. V tejto súvislosti by sa malo poznamenať, že konzultačné fórum má prístup ku všetkým informáciám týkajúcim sa základných práv v súlade s článkom 26a.

V správe sa bude osobitná pozornosť venovať „objektívnym a transparentným kritériám“, ktoré sa musia dodržiavať pri operáciách návratu realizovaných agentúrou Frontex.

Prvá výročná správa by sa mala predložiť do konca roku 2012.

Vyhlásenie Komisie o vytvorení Európskeho systému pohraničnej stráže

Komisia sa zaväzuje, že do jedného roka od prijatia tohto nariadenia iniciuje štúdiu uskutočniteľnosti týkajúcu sa vytvorenia Európskeho systému pohraničnej stráže, ako sa uvádza v Štokholmskom programe. Závery uvedenej štúdie sa zapracujú do hodnotenia, ktoré sa predpokladá v článku 33 ods. 2a tohto nariadenia.

Komisia sa taktiež zaväzuje, že preskúma, či nevzniká potreba technickej úpravy nariadenia (ES) č. 863/2007 (o zriaďovaní rýchlych pohraničných zásahových tímov) v súvislosti s používaním názvu „tímy európskej pohraničnej stráže“.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia