Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0262(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0256/2011

Indgivne tekster :

A7-0256/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2011 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0345

Vedtagne tekster
PDF 21kWORD 44k
Tirsdag den 13. september 2011 - Strasbourg
En fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***I
P7_TA(2011)0345A7-0256/2011
Beslutning
 Konsolideret tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (KOM(2010)0509 - C7-0289/2010 - 2010/0262(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0509),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0289/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til det bidrag, som det portugisiske parlament har fremsendt angående udkastet til lovgivningsmæssig retsakt,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0256/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. september 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om ændring af forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse
P7_TC1-COD(2010)0262

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse(2) skal produkter med dobbelt anvendelse (herunder software og teknologi) underkastes effektiv kontrol, når de eksporteres fra eller passerer gennem Unionen eller leveres til et tredjeland som følge af mæglervirksomhed fra en mægler, der er hjemmehørende eller har hjemsted i Unionen.

(2)  Med henblik på medlemsstaternes og Den Europæiske Unions overholdelse af deres internationale forpligtelser er der i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 fastsat en fælles liste over produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, som omhandlet i samme forordnings artikel 3, med henblik på iværksættelsen af den internationalt aftalte kontrol på dette område. Disse forpligtelser blev indgået i forbindelse med deltagelse i Australiengruppen, Missile Technology Control Regime (MTCR), Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale (NSG), Wassenaararrangementet og konventionen om forbud mod kemiske våben (CWC).

(3)  Ifølge artikel 15 i forordning (EF) nr. 428/2009 skal bilag I ajourføres i overensstemmelse med de relevante forpligtelser og tilsagn samt alle ændringer heraf, som medlemsstaterne har accepteret som deltagere i internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolordninger eller ved ratificering af relevante internationale traktater.

(4)  Bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 bør ændres for at tage hensyn til ændringer, der er vedtaget inden for rammerne af Australiengruppen, Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale, Missile Technology Control Regime og Wassenaar-arrangementet efter vedtagelsen af forordningen.

(5)  For at lette overskueligheden for eksportmyndighederne og eksportvirksomhederne bør der offentliggøres en ajourført og konsolideret udgave af bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

(6)  Forordning (EF) nr. 428/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed -

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 erstattes af bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredivtedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

På Rådets vegne

(1) Europa-Parlamentets holdning af 13.9.2011.
(2) EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.


BILAG

'BILAG I

Liste som omhandlet i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009

LISTE OVER PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE

Denne liste udgør gennemførelsen af internationale aftaler om kontrol med produkter med dobbelt anvendelse, herunder Wassenaararrangementet, the Missile Technology Control Regime (MTCR), Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale (NSG), Australiengruppen og konventionen om forbud mod kemiske våben (CWC).

INDHOLD

Noter

Definitioner

Akronymer og forkortelser

Kategori 0 Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr

Kategori 1 Særlige materialer og tilhørende udstyr

Kategori 2 Materialebehandling

Kategori 3 Elektronik

Kategori 4 Computere

Kategori 5 Telekommunikation og »informationssikkerhed«

Kategori 6 Sensorer og lasere

Kategori 7 Styring af fly og skibe

Kategori 8 Skibsteknologi

Kategori 9 Rumfart og fremdrift

(Bilagets tekst gengives ikke her på grund af dens længde. Se venligst teksten i Kommissionens forslag (KOM(2010)0509)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik