Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0262(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0256/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0256/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2011 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0345

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 299kWORD 105k
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Κοινοτικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης ***I
P7_TA(2011)0345A7-0256/2011
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (COM(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0509),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0289/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο σχετικά με το σχέδιο νομοθετικής πράξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0256/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης
P7_TC1-COD(2010)0262

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης(2) απαιτεί τα είδη διπλής χρήσης (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και της τεχνολογίας) να υποβάλλονται σε αποτελεσματικό έλεγχο όταν εξάγονται από την Ένωση ή διαμετακομίζονται μέσω της Ένωσης, ή παραδίδονται σε τρίτη χώρα ως αποτέλεσμα υπηρεσιών μεσιτείας οι οποίες παρέχονται από μεσίτη που είναι κάτοικος της Ένωσης ή εδρεύει στην Ένωση.

(2)  Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμορφωθούν με τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 θεσπίζει τον κοινό κατάλογο των ειδών διπλής χρήσης και της τεχνολογίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού, που εφαρμόζει τους διεθνώς συμφωνημένους ελέγχους διπλής χρήσης. Οι υποχρεώσεις αυτές αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της συμμετοχής στην Ομάδα της Αυστραλίας, στο Καθεστώς Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας (MTCR), στην Ομάδα Πυρηνικών Προμηθευτών (NSG), στη Ρύθμιση του Wassenaar και στη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα (ΣΧΟ).

(3)  Το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 προβλέπει ότι «ο κατάλογος ειδών διπλής χρήσης που παρατίθεται στο παράρτημα I ενημερώνεται σύμφωνα με τις συναφείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών, που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη ως συμβαλλόμενα μέρη των οικείων διεθνών καθεστώτων μη διάδοσης και διευθετήσεων ελέγχου των εξαγωγών ή με την κύρωση των οικείων διεθνών συνθηκών».

(4)  Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν στην Ομάδα της Αυστραλίας, στην Ομάδα Πυρηνικών Προμηθευτών, στο Καθεστώς Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας και στη Ρύθμιση του Wassenaar μετά την έκδοση του εν λόγω κανονισμού.

(5)  Για να απλουστευθούν οι αναφορές για τις αρχές ελέγχου των εξαγωγών και τους οικονομικούς παράγοντες, θα πρέπει να δημοσιευθεί αναπροσαρμοσμένη και ενοποιημένη έκδοση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

(6)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει τη τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011.
(2) ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος αναφερόμενος στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών κατάλογος αποτελεί τεχνική εφαρμογή για τους διεθνώς συμφωνημένους ελέγχους των προϊόντων διπλής χρήσης, όπου περιλαμβάνονται η ρύθμιση του Wassenaar, το Καθεστώς Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας (MTCR), η Ομάδα Πυρηνικών Προμηθευτών (NSG), η Ομάδα της Αυστραλίας και η Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημειώσεις

Ορισμοί

Αρκτικόλεξα και συντμήσεις

Κατηγορία 0 Πυρηνικά υλικά, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Κατηγορία 1 Ειδικά υλικά και συναφής εξοπλισμός

Κατηγορία 2 Επεξεργασία υλικών

Κατηγορία 3 Ηλεκτρονικά

Κατηγορία 4 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Κατηγορία 5 Τηλεπικοινωνίες και «ασφάλεια πληροφοριών»

Κατηγορία 6 Αισθητήρες και λέιζερ

Κατηγορία 7 Αεροναυτική και αεροηλεκτρονική

Κατηγορία 8 Θαλάσσιο περιβάλλον

Κατηγορία 9 Αεροδιαστημική και πρόωση

(Το κείμενο του παραρτήματος δεν αναπαράγεται στην παρούσα έκδοση για τεχνικούς λόγους. Για το πλήρες κείμενο παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην πρόταση της Επιτροπής (COM(2010)0509.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου