Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0262(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0256/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0256/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2011 - 5.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0345

Elfogadott szövegek
PDF 303kWORD 49k
2011. szeptember 13., Kedd - Strasbourg
A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer ***I
P7_TA(2011)0345A7-0256/2011
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0509),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0289/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a portugál parlament jogszabálytervezetről szóló észrevételeire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0256/2011),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját az alábbiak szerint;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. szeptember 13-án került elfogadásra a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK rendelet módosításáról szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0262

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a javaslat nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

a rendes jogalkotási eljárás keretében(1),

mivel:

(1)  A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet(2) előírja, hogy amikor a kettős felhasználású termékeket (ideértve a szoftvereket és a technológiát is) az Unióból exportálják, az Unión átviszik, vagy az Unióban tartózkodó vagy az Unióban bejegyzett bróker által végzett brókertevékenység keretében harmadik országba szállítják, hatékony ellenőrzést kell rajtuk végezni.

(2)  Annak érdekében, hogy a tagállamok és az Európai Unió eleget tehessen nemzetközi kötelezettségvállalásainak, a 428/2009/EK rendelet I. melléklete meghatározza a 3. cikkben említett kettős felhasználású termékek és technológiák listáját, amely végrehajtja a nemzetközi megállapodás szerinti kettős felhasználású ellenőrzéseket. Ezek a kötelezettségvállalások az Ausztrália Csoportban, a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszerben (MTCR), a Nukleáris Szállítók Csoportjában (NSG), a Wassenaari Megállapodásban (WA) és a Vegyifegyver-tilalmi Egyezményben (CWC) való részvétel keretén belül születtek.

(3)  A 428/2009/EK rendelet 15. cikke megállapítja, hogy az I. mellékletet azokkal a kötelezettségekkel és vállalásokkal, valamint azok módosításaival összhangban kell aktualizálni, amelyeket az atomsorompó-rendszerek és exportellenőrzési megállapodások tagjaként vagy a vonatkozó nemzetközi szerződések megerősítésével minden tagállam elfogadott.

(4)  Az Ausztrália Csoport, a Nukleáris Szállítók Csoportja, a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer és a Wassenaari Megállapodás keretében hozott változtatások figyelembevétele érdekében a 428/2009/EK rendelet elfogadását követően a rendelet I. mellékletét módosítani kell.

(5)  Az exportellenőrzési hatóságok és a piaci szereplők számára a hivatkozások megkönnyítése érdekében közzé kell tenni a 428/2009/EK rendelet I. mellékletének naprakész és egységes szerkezetbe foglalt változatát.

(6)  Ezért a 428/2009/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 428/2009/EK rendelet I. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök

(1) Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i álláspontja.
(2) HL L 134., 2009.5.29., 1. o.


MELLÉKLET

'I.MELLÉKLET

A 428/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikkében említett jegyzék

A KETTŐS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK JEGYZÉKE

A következő jegyzék többek között a Wassenaari Megállapodás, a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer (MTCR), a Nukleáris Szállítók Csoportja (NSG), az Ausztrália Csoport és a Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény (CWC) által nemzetközileg elfogadott kettős felhasználású termékek ellenőrzésének végrehajtását tartalmazza.

TARTALOMJEGYZÉK

Megjegyzések

Fogalommeghatározások

Mozaikszavak és rövidítések

0. kategória Nukleáris anyagok, létesítmények és berendezések

1. kategória Speciális anyagok és kapcsolódó berendezések

2. kategória Anyagfeldolgozás

3. kategória Elektronika

4. kategória Számítógépek

5. kategória Távközlés és „információbiztonság”

6. kategória Szenzorok és lézerek

7. kategória Navigáció és repülési elektronika

8. kategória Hajózás

9. kategória Légtér és hajtórendszerek

(A melléklet szövege – annak hossza miatt – nem szerepel itt. E szöveg tekintetében kérjük hivatkozzon a COM(2010)0509 bizottsági javaslatra!)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat