Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0262(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0256/2011

Texte depuse :

A7-0256/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2011 - 5.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0345

Texte adoptate
PDF 294kWORD 103k
Marţi, 13 septembrie 2011 - Strasbourg
Regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare ***I
P7_TA(2011)0345A7-0256/2011
Rezoluţie
 Text consolidat
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 septembrie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (COM(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2010)0509),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0289/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere contribuția prezentată de Parlamentul Portugaliei cu privire la proiectul de act legislativ,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0256/2011),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 septembrie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare
P7_TC1-COD(2010)0262

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare(2) prevede ca produsele cu dublă utilizare (inclusiv programele informatice și tehnologia) să fie supuse unui control eficace atunci când sunt exportate din Uniune, când tranzitează teritoriul Uniunii sau când sunt livrate către o țară terță, ca rezultat al serviciilor de intermediere prestate de un intermediar rezident sau stabilit în Uniune.

(2)  Pentru a permite statelor membre și Uniunii Europene să își respecte angajamentele internaționale, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 stabilește lista comună a produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare menționată la articolul 3 din regulamentul respectiv, care pune în aplicare acordurile internaționale asupra controlului produselor cu dublă utilizare. Aceste angajamente au fost asumate în contextul participării la Grupul Australia, Regimul de control al tehnologiilor pentru rachete (MTCR), Grupul furnizorilor nucleari (NSG), Aranjamentul de la Wassenaar și Convenția privind interzicerea armelor chimice (CWC).

(3)  Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 prevede ca anexa I să fie actualizată în conformitate cu obligațiile și angajamentele relevante și cu orice modificare a acestora din urmă, pe care statele membre le-au acceptat în calitate de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în domeniu.

(4)  Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 ar trebui modificată pentru a se ține seama de modificările convenite în cadrul Grupului Australia, al Grupului furnizorilor nucleari, al Regimului de control al tehnologiilor pentru rachete și al Aranjamentului de la Wassenaar, ulterior adoptării regulamentului respectiv.

(5)  În scopul facilitării consultării de către autoritățile de control al exporturilor și de către operatori, ar trebui publicată o versiune actualizată și consolidată a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

(6)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 428/2009 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treizecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ,

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele

(1) Poziția Parlamentului European din 13 septembrie 2011.
(2) JO L 134, 29.5.2009, p. 1.


ANEXĂ

'ANEXA I

Lista menționată la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului

LISTA PRODUSELOR CU DUBLĂ UTILIZARE

Prezenta listă pune în aplicare acordurile internaționale asupra controlului produselor cu dublă utilizare, cuprinzând Aranjamentul de la Wassenaar (WA), Regimul de control al tehnologiilor pentru rachete (MTCR), Grupul furnizorilor nucleari (NSG), Grupul Australia (AG) și Convenția privind interzicerea armelor chimice (CWC).

CUPRINS

Note

Definiții

Acronime și abrevieri

Categoria 0 Substanțe, instalații și echipamente nucleare

Categoria 1 Materiale speciale și echipamente conexe

Categoria 2 Prelucrarea materialelor

Categoria 3 Electronică

Categoria 4 Calculatoare

Categoria 5 Telecomunicații și „securitatea informațiilor”

Categoria 6 Senzori și lasere

Categoria 7 Navigație și avionică

Categoria 8 Marina

Categoria 9 Aerospațiale și propulsie

(Textul anexei nu este reprodus aici din motive tehnice. Pentru textul respectiv, a se vedea propunerea Comisiei COM(2010)0509).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate