Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0262(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0256/2011

Predkladané texty :

A7-0256/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2011 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0345

Prijaté texty
PDF 305kWORD 101k
Utorok, 13. septembra 2011 - Štrasburg
Režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím ***I
P7_TA(2011)0345A7-0256/2011
Uznesenie
 Zjednotený text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (KOM(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0509),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0289/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na príspevok, ktorý k návrhu legislatívneho aktu predložil portugalský parlament,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0256/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím
P7_TC1-COD(2010)0262

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  V nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím(2), sa vyžaduje, aby položky s dvojakým použitím (vrátane softvéru a technológií) boli predmetom účinnej kontroly pri vývoze z Únie alebo pri tranzite cez jej územie, alebo ak sú dodávané do tretej krajiny na základe sprostredkovateľských služieb poskytovaných sprostredkovateľom, ktorý má bydlisko alebo je usadený v Únii.

(2)  Aby členské štáty a Európska únia mohli dodržať svoje medzinárodné záväzky, v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 sa stanovuje spoločný zoznam položiek a technológií s dvojakým použitím uvedených v článku 3 daného nariadenia, ktorým sa zavádzajú medzinárodne dohodnuté kontroly týchto položiek a technológií. Tieto záväzky boli prijaté v rámci účasti v Austrálskej skupine (Australia Group – AG), Režime kontroly raketových technológií (Missile Technology Control Regime – MTCR), Skupine jadrových dodávateľov (Nuclear Suppliers' Group – NSG), Wassenaarskej dohody a Dohovoru o zákaze chemických zbraní (Chemical Weapons Convention – CWC).

(3)  V článku 15 nariadenia (ES) č. 428/2009 sa stanovuje, že príloha I sa aktualizuje v súlade s príslušnými povinnosťami a záväzkami, ktoré členské štáty prijali ako členovia medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia zbraní a o kontrole vývozu alebo formou ratifikácie príslušných medzinárodných zmlúv.

(4)  Príloha I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 by sa mala zmeniť a doplniť, aby sa zohľadnili zmeny dohodnuté v rámci Austrálskej skupiny, Skupiny jadrových dodávateľov, Režimu kontroly raketových technológií a Wassenaarskej dohody po prijatí uvedeného nariadenia.

(5)  S cieľom zjednodušiť odkazy pre orgány kontroly vývozu a hospodárske subjekty by sa mala uverejniť aktualizovaná a konsolidovaná verzia prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

(6)  Nariadenie (ES) č. 428/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tridsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda

(1) Pozícia Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011.
(2) Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.


PRÍLOHA

'PRÍLOHA I

Zoznam uvedený v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009

ZOZNAM POLOŽIEK S DVOJAKÝM POUŽITÍM

Tento zoznam zavádza medzinárodne dohodnuté kontroly dvojakého použitia vrátane Wassenaarskej dohody, Režimu kontroly raketových technológií (Missile Technology Control Regime) (MTCR), Skupiny jadrových dodávateľov (Nuclear Suppliers' Group) (NSG), Austrálskej skupiny a Dohovoru o zákaze chemických zbraní (Chemical Weapons Convention) (CWC).

OBSAH

Poznámky

Definície

Akronymy a skratky

Kategória 0 Jadrové materiály, zariadenia a príslušenstvo

Kategória 1 Osobitné materiály a súvisiace zariadenia

Kategória 2 Spracovanie materiálov

Kategória 3 Elektronika

Kategória 4 Počítače

Kategória 5 Telekomunikácie a „ochrana informácií“

Kategória 6 Snímače a lasery

Kategória 7 Navigácia a letecká elektronika

Kategória 8 Námorné loďstvo

Kategória 9 Letectvo, kozmonautika a pohon

(Úplné znenie prílohy sa tu neuvádza kvôli rozsiahlej dĺžke textu. Text prílohy je k dispozícii v návrhu Komisie COM(2010)0509).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia