Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0369(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0257/2011

Indgivne tekster :

A7-0257/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2011 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0347

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 32k
Tirsdag den 13. september 2011 - Strasbourg
Ophævelse af forældede rådsretsakter ***I
P7_TA(2011)0347A7-0257/2011
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af forældede rådsretsakter (KOM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0765),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0009/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 30. juni 2011 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0257/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. september 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om ophævelse af forældede rådsretsakter på området for den fælles handelspolitik
P7_TC1-COD(2010)0369

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1230/2011)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik