Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0369(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0257/2011

Ingediende teksten :

A7-0257/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2011 - 5.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0347

Aangenomen teksten
PDF 192kWORD 33k
Dinsdag 13 september 2011 - Straatsburg
Intrekking van een aantal achterhaalde wetsbesluiten van de Raad ***I
P7_TA(2011)0347A7-0257/2011
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van een aantal achterhaalde wetsbesluiten van de Raad (COM(2010)0765 – C7-0009/2011 – 2010/0369(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0765),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0009/2011),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 30 juni 2011 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7-0257/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. .../2011 van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van een aantal achterhaalde rechtshandelingen van de Raad op het terrein van de gemeenschappelijke handelspolitiek
P7_TC1-COD(2010)0369

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr.1230/2011/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid