Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0282(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0260/2011

Indgivne tekster :

A7-0260/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2011 - 5.8
CRE 13/09/2011 - 5.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0350

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 38k
Tirsdag den 13. september 2011 - Strasbourg
Betingelserne for adgang til det globale satellitbaserede navigationssystem, der er en statsreguleret tjeneste etableret under Galileo-programmet ***I
P7_TA(2011)0350A7-0260/2011
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om betingelserne for adgang til det globale satellitbaserede navigationssystem, der er en statsreguleret tjeneste etableret under Galileo-programmet (KOM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0550),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0318/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 8. december 2010(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 15. juni 2011 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A7-0260/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 54 af 19.2.2011, s. 36.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. september 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2011/EU om reglerne for adgang til den statsregulerede tjeneste, der leveres af det globale satellitbaserede navigationssystem etableret under Galileo-programmet
P7_TC1-COD(2010)0282

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 1104/2011/EU)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik