Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0282(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0260/2011

Ingediende teksten :

A7-0260/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2011 - 5.8
CRE 13/09/2011 - 5.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0350

Aangenomen teksten
PDF 199kWORD 36k
Dinsdag 13 september 2011 - Straatsburg
Voorwaarden voor toegang tot de overheidsdienst die wordt aangeboden door het mondiale systeem voor navigatie per satelliet, dat is ingevoerd door het Galileo-programma ***I
P7_TA(2011)0350A7-0260/2011
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2011 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang tot de overheidsdienst (publiek gereguleerde dienst) die wordt aangeboden door het mondiale systeem voor navigatie per satelliet dat is ingevoerd door het Galileo-programma (COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2010)0550),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0318/2010),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 8 december 2010(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 15 juni 2011 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0260/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 54 van 19.2.2011, blz. 36.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2011 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2011/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang tot de overheidsdienst (publiek gereguleerde dienst) die wordt aangeboden door het wereldwijde satellietnavigatiesysteem dat is ingevoerd door het Galileo-programma
P7_TC1-COD(2010)0282

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit nr.1104/2011/EU)

Juridische mededeling - Privacybeleid