Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0282(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0260/2011

Teksty złożone :

A7-0260/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2011 - 5.8
CRE 13/09/2011 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0350

Teksty przyjęte
PDF 280kWORD 54k
Wtorek, 13 września 2011 r. - Strasburg
Dostęp do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo ***I
P7_TA(2011)0350A7-0260/2011
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo (COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Zwykła procedura prawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0550),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0318/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 8 grudnia 2010 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 15 czerwca 2011 r., dotyczące zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0260/2011),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz parlamentom krajowym.

(1) Dz.U. C 54 z 19.2.2011, s. 36.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2011 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2011/UE w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie, oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo
P7_TC1-COD(2010)0282

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 1104/2011/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności