Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0263(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0280/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0280/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2011 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0351

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 256kWORD 34k
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Διεθνής συμφωνία του 2006 για την τροπική ξυλεία ***
P7_TA(2011)0351A7-0280/2011

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διεθνούς συμφωνίας για την τροπική ξυλεία (05812/2011 – C7-0061/2011 – 2006/0263(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05812/2011),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας για την τροπική ξυλεία, 2006 (11964/2007)

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 192, 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0061/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0280/2011),

1.  Εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει, εφόσον της ζητηθεί από το Κοινοβούλιο, οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, και συγκεκριμένα σχετικά με σχέδια δράσης και προγράμματα, καθώς και τις αποφάσεις που έλαβαν τα όργανα που θεσπίστηκαν από τη συμφωνία·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής και προ της ενάρξεως διαπραγματεύσεων ενόψει της ανανέωσης της συμφωνίας, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της, ιδίως σε σχέση με τα ίδια μέσα της Ένωσης που αφορούν την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διαχείριση και το εμπόριο στο δασικό τομέα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού για την Τροπική Ξυλεία (ΔΟΤΞ).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου