Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0047(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0274/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0274/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2011 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0355

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 255kWORD 32k
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Σύμβαση για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό ***
P7_TA(2011)0355A7-0274/2011

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό (08135/2011 – C7-0098/2011 – 2011/0047 (NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08135/2011),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό (08135/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0098/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0274/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει δραστήρια στους εν λόγω οργανισμούς, διεθνείς και διμερείς, στους οποίους συμμετέχουν κράτη με αλιευτικούς στόλους στην περιοχή της Σύμβασης, την υπογραφή, την κύρωση και την εφαρμογή της σύμβασης προκειμένου να επισπευσθεί η έναρξη ισχύος της·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας, ως θεματοφύλακα της σύμβασης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου