Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2037(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0200/2011

Indgivne tekster :

A7-0200/2011

Forhandlinger :

PV 12/09/2011 - 24
CRE 12/09/2011 - 24

Afstemninger :

PV 13/09/2011 - 5.17
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0359

Vedtagne tekster
PDF 51kWORD 71k
Tirsdag den 13. september 2011 - Strasbourg
Revisionspolitik - Læren af krisen
P7_TA(2011)0359A7-0200/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2011 om revisionspolitik - læren af krisen (2011/2037(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens grønbog af 13. oktober 2010 om Revisionspolitik: Læren af krisen (KOM(2010)0561),

–  der henviser til sin beslutning af 11. maj 2011 om corporate governance i finansielle institutioner(1),

–  der henviser til sin beslutning af 10. marts 2009 om gennemførelse af direktiv 2006/43/EF om lovpligtige revisioner af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0200/2011),

A.  der henviser til, at den seneste finansielle krise har draget revisorernes arbejde i tvivl,

B.  der henviser til, at overdreven risikotagning fra de finansielle institutioners side i kølvandet på krisen har været forbundet med fleksible, ringe og ineffektive kontrol- og risikostyringsmekanismer, navnlig i systemisk vigtige finansielle institutioner,

C.  der henviser til, at revisorerne har vist sig at kunne spille en nøglerolle med hensyn til styrkelsen af tilsynet med risikostyring af især finansielle institutioner,

D.  der henviser til, at især revisionsudvalgenes rolle i de finansielle institutioner ikke er blevet udnyttet fuldt ud,

E.  der henviser til, at det af hensyn til den økonomiske stabilitet og tilliden til markedet er afgørende med en revision af høj kvalitet, da en sådan yder garanti for virksomhedernes faktiske økonomiske soliditet,

F.  der henviser til, at revisorens uafhængighed spiller en afgørende rolle for kvaliteten af revisionen,

G.  der henviser til, at der sandsynligvis vil forekomme interessekonflikter, når revisionsfirmaer tilbyder forskellige tjenesteydelser til samme virksomhed,

H.  der henviser til, at den høje markedskoncentration af de »fire store« revisionsfirmaer kan føre til en alt for stor koncentration af risikoen, og der henviser til, at mindre firmaer er forskelligartede, og at deres vækst og ekspertise bør fremmes gennem øgede konkurrencemuligheder,

I.  der henviser til, at der derfor er behov for en ny dybtgående debat om revisorens funktion og revisionsmarkedets struktur,

Generelle spørgsmål

1.  hilser Kommissionens grønbog velkommen og glæder sig over dens helhedsstrategi,

2.  glæder sig over grønbogens principielle spørgsmål om, hvordan man kan forbedre revisionen, selv om der ikke tidligere har været afgørende elementer, der tyder på, at revisionen ikke er blevet udført under overholdelse af de gældende regler og krav;

3.  mener, at debatten om revisorens rolle bør gå hånd i hånd med en styrkelse af revisionsudvalgets rolle, der i dag ikke er særlig effektiv, samt af de regnskabs- og risikooplysninger, som virksomhederne skal opgive;

4.  ser på nuværende tidspunkt endnu ikke noget grundlag for en afsluttende vurdering og erindrer derfor Kommissionen om, at det er nødvendigt at foretage en omfattende og udtømmende konsekvensanalyse, der undersøger de forskellige politiske muligheder og koncentrerer sig om de praktiske spørgsmål i overensstemmelse med principperne om »bedre lovgivning«, og hvori der også behandler regnskabsaflæggelsens betydning for en korrekt information om virksomhedens bæredygtige økonomiske udvikling, og som indeholder en interessegruppeanalyse med henblik på at opdele konsekvensanalysen på de enkelte grupper, såsom små og mellemstore virksomheder, systemisk vigtige finansielle institutioner samt andre børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder; mener, at der bør foretages en vurdering af indvirkningen på brugerne af revisionsrapporter som investorer og tilsynsmyndigheder for systemisk vigtige finansielle institutioner; opfordrer Kommissionen til at analysere den merværdi, som opnås ved hjælp af såvel den foreslåede forordning som den gradvise harmonisering af revisionsstandarder og praksis på det indre marked i EU;

5.  glæder sig over anerkendelsen af proportionalitet i grønbogen;

Revisorens rolle

6.  mener, at lovpligtig revision har en social funktion og er i offentlighedens interesse, idet den er en absolut grundlæggende del af det demokratiske økonomiske og politiske system og glæder sig derfor over at se grønbogens intentioner om at øge gennemsigtigheden og forbedre kvaliteten af revisionsrapporter for at bidrage til stabiliteten på det finansielle marked og forbedre adgangen til finansiering; går ind for alle foranstaltninger, som bygger på beviser for, at omkostninger og byrder for finansielle institutioner opvejes væsentligt ved en forbedring af deres kvalitet samt med regelmæssig ekstern evaluering og passende lovpligtigt tilsyn; understreger behovet for særlig lovgivning;

7.  påpeger, at et revisionssystem af høj kvalitet er en integreret del af rammerne for en sund virksomhedsledelse; anmoder Kommissionen om at forelægge sine forslag om corporate governance og revision for Parlamentet og Rådet på en sammenhængende måde;

8.  understreger revisionsrapportens vigtighed for aktionærerne og offentligheden; anerkender princippet om, at »en revision er en revision«, og advarer mod den store risiko for, at anvendelsen af forskellige standarder fører til juridisk usikkerhed; går derfor ind for, at anvendelsesområdet udvides til alle finansielle institutioner,

9.  er enig med Kommissionen i princippet om, at konklusionerne i revisionsrapporten bør fokusere på indhold frem for formalia;

10.  opfordrer Kommissionen til at undersøge, på hvilken måde revisorens mission kan udvides til at omfatte en revision af de risikooplysninger, som den reviderede enhed har opgivet, uden at forsømme kontrollen af de oplysninger, der er angivet i hovedregnskabet; anbefaler, at en revisor bør gøres opmærksom på alle de tilfælde, hvor risikoudvalget er blevet underkendt;

11.  mener, at revisionsrapporter bør være korte med klare, præcise konklusioner og bør behandle alle aspekter af revisionernes lovpligtige opgaver; mener, at revisoren bør give revisionsudvalget og generalforsamlingen supplerende forklaringer til generelle spørgsmål såsom den anvendte metode til udarbejdelse af balancen og til specifikke spørgsmål som eksempelvis nøgleindikatorer, tal af væsentlig betydning og vurderingen af risikoen i forbindelse med væsentlige regnskabsmæssige skøn eller væsentlige vurderinger, der er foretaget, samt særlige vanskeligheder i forbindelse med udførelse af revisionen;

12.  kræver, at finansielle institutioners revisionsrapporter skal indeholde øgede oplysningskrav omkring værdiansættelsen af mindre likvide aktiver for at gøre det muligt at sammenligne værdiansættelser af finansielle instrumenter mellem institutionerne;

13.  understreger, at revisorer advarer tilsynsmyndigheder eller de kompetente myndigheder, når de opdager vanskeligheder, der kan bringe den reviderede enheds fortsættelse i fare; anbefaler, at der afholdes bilaterale møder mellem revisorer og tilsynsmyndigheder for de store finansielle institutioner;

14.  bemærker den potentielle ulempe, der måtte være forbundet med afgivelsen af oplysninger, ud over hvad der stilles krav om i lovgivningen; mener ikke desto mindre, at der fra samfundets side er et krav om, at revisorer både har et fremadskuende ansvar og et ansvar udadtil, navnlig hvad angår store og systemisk relevante selskaber; mener, at oplysninger, som er til rådighed for revisoren, er i offentlighedens interesse og vedrører risici, ikke-balanceførte aktiviteter eller potentielle fremtidige risici, altid bør videregives til tilsynsmyndighederne og i de fleste tilfælde offentliggøres;

15.  kræver, at revisionsudvalgene i alle vigtige finansielle institutioner styrkes ved at kræve, at de vedtager en risikoevalueringsmodel, der omfatter firmaspecifikke sammenligninger med benchmarks, herunder rapportering af potentielle fremtidige finansieringsbehov, bankaftaler, fremtidige pengestrømme, risikostyring, ledelsesskøn og overholdelse af vigtige regnskabsprincipper og eventuelle forudselige risici i forbindelse med selskabets forretningsmodel; kræver, at denne evaluering fremlægges årligt for de finansielle institutioners bestyrelser og tilsynsorganer sammen med en fuld revisionsrapport til behandling og godkendelse;

16.  mener, at faglig skepsis er en af revisionens hovedhjørnestene, som berører samtlige faser i revisionen; bekræfter, at denne skepsis opnås ved hjælp af revisorens objektivitet, uafhængighed og faglige, erfaringsmæssige skøn, som ikke kan erstattes af tjekprocedurer;

17.  mener, at ordningen med forbehold i revisionsrapporter ikke bør tages op til fornyet overvejelse, da den har en afskrækkende funktion og øger kvaliteten af de finansielle oplysninger;

18.  vurderer, at en regelmæssig, løbende dialog mellem den eksterne revisor, den interne revisor og revisionsudvalget er væsentlig for en effektiv revision, idet det er nødvendigt at holde aktionærerne informeret om f.eks. årsagerne til at vælge, genvælge eller afskedige revisoren ved hjælp af konkrete forklaringer til revisionsudvalgets rapport;

19.  er af den opfattelse, at revisorer på virksomhedens generalforsamling skal have ret til at blive hørt i sager, der vedrører deres rolle som revisor;

20.  mener, at revisionens to facetter - den interne og den eksterne - skal være klart afgrænset i lovgivningen;

Internationale revisionsstandarder (ISA'er)

21.  foreslår, at Kommissionen snarest muligt vedtager de internationale revisionsstandarder (ISA), som præciseres ved hjælp af en forordning, der vil muliggøre en harmonisering af revisionen på europæisk plan og lette tilsynsorganernes arbejde; mener, at revision er en enkelt procedure uanset den reviderede virksomheds størrelse, men dens anvendelse skal tilpasses små og mellemstore virksomheders (SMV) særlige karakteristika; minder Kommissionen om, at der ud over de virksomheder, som bør være underlagt de internationale revisionsstandarder, også findes andre virksomheder, som, selv om de er fritaget fra disse standarder, bør få deres finansielle situation revideret af et autoriseret revisionsfirma;

Revisionsfirmaernes styring og uafhængighed

22.  er enig i, at det skaber en uundgåelig konflikt, at revisoren udpeges og aflønnes af den reviderede virksomhed; mener imidlertid ikke, at der i øjeblikket er grund til, at denne udpegelse foretages af tredjemand; kræver i denne forbindelse og uden at dette berører artikel 37, stk. 2, i direktiv 2006/43/EF, at revisionsudvalgets rolle styrkes;

23.  mener, at hvor brug af revisor er lovpligtig, bør denne udpeges af revisionsudvalget og ikke af bestyrelsen for den virksomhed, der skal revideres, og at mindst halvdelen at revisionsudvalgets medlemmer bør have relevant erfaring med regnskabsaflæggelse og revision; mener, at revisionsudvalget bør garantere revisorens uafhængighed, navnlig med henblik på den rådgivning, som revisoren yder eller tilbyder at yde;

24.  mener, at bestemmelserne til sikring af både revisorers uafhængighed og revisionens kvalitet skal kontrolleres af et effektivt offentligt tilsynsorgan, som er fuldstændig uafhængigt af branchen;

25.  støtter etableringen af en international kodeks for god forvaltningspraksis for revisionsfirmaer, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden;

26.  er enig i, at revisorens uafhængighed er altafgørende, og at der skal træffes foranstaltninger til at undgå for tætte bånd; foreslår, at Kommissionen bør foretage en konsekvensanalyse, der omfatter en række muligheder, navnlig ekstern rotation og indvirkningen af frivillige fælles revisioner; anser det for muligt at styrke revisorens uafhængighed gennem ekstern rotation, men mener dog fortsat, at den bedste lovgivningsmæssige løsning ikke er ekstern rotation, men derimod regelmæssig ombytning af interne revisorer, som det også er blevet bekræftet i direktiv 2006/43/EF, og at den eksisterende partnerrotationsordning giver den uafhængighed, der er nødvendig for at sikre en effektiv revision;

27.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at virksomhederne benytter en praksis, der bidrager til at bevare den ydede beskyttelse, herunder beskyttelsen knyttet til den obligatoriske rotation af de primære revisionspartnere, selv når disse partnere skifter firma,

28.  foreslår, at man overvejer alternativer eller supplementer til en fast rotationscyklus, f.eks. hvis fælles revisioner anvendes, kunne rotationscyklussen fordobles, i forhold til hvis der er benyttet en enkelt revisor, da der er en anden dynamik mellem tre parter end mellem to parter, og rotationen af fælles revisioner kunne også være forskudt;

29.  mener, at der bør trækkes en klar skillelinje mellem revisionstjenesteydelser og tjenesteydelser uden for revisionsområdet, som et revisionsfirma yder en kunde, navnlig med henblik på derefter at undgå interessekonflikter, som omhandlet i artikel 22, stk. 2, i direktiv 2006/43/EF og i overensstemmelse med adfærdskodekser for revisionspraksis; påpeger, at dette kunne begrænse »low balling«, dvs. opkrævning af kunstigt lave revisionspriser med henblik på derefter at udligne den lavere pris med andre supplerende tjenesteydelser; mener derfor, at denne adskillelse skal finde anvendelse på alle firmaer og deres kunder; opfordrer Kommissionen til på grundlag af henstillingerne fra 2002 om revisorers uafhængighed at udarbejde en oversigt over betingelser, der vil kunne bruges til at betegne disse tjenesteydelser som uforenelige med revisionstjenesteydelser; erkender, at ydelsen af tjenesteydelser uden for revisionsområdet, hvis de ikke er forenelige med revisorers uafhængighed, kan spille en væsentlig rolle for at udvide vidensgrundlaget for små og mellemstore revisionsfirmaer, men mener, at interne og eksterne revisionstjenesteydelser ikke bør ydes samtidigt;

30.  mener, at det er vigtigt at bevare revisorens uafhængighed; mener endvidere, at eksterne revisorer skal forbydes at yde den reviderede virksomhed tjenesteydelser, som kan stride mod gældende krav om uafhængighed eller andre etiske krav; anerkender, at det med henblik på at øge væksten i den europæiske økonomi er nødvendigt at sikre, at alle virksomheder uanset størrelse, herunder SMV'er, kan indgå kontrakt med uafhængige revisorer og revisionsfirmaer, som har en bred vifte af kompetencer;

31.  bemærker især, at revisionstjenesteydelser, der skønnes at forårsage en interessekonflikt, ikke må ydes af samme virksomhed, herunder visse rådgivningstjenester og evalueringer af komplekse strukturerede produkter, og fastholder, at dette bør overvåges af de kompetente tilsynsmyndigheder;

32.  mener, at revisionsudvalget har en vigtig tilsynsrolle i sikringen af, at revisoren forbliver uafhængig, og anmoder Kommissionen om at vejlede revisionsudvalgene i denne henseende;

33.  anbefaler, at det er revisionsudvalget som en del af tilsynsorganet, og ikke bestyrelsen, der bør afgøre, om det skal være tilladt at yde den pågældende finansielle virksomhed tjenesteydelser uden for revisionsområdet, og at det bør forhandle udbuddet og detaljerne i mandatet; opfordrer Kommissionen til at foretage en konsekvensanalyse af levedygtigheden og virkningerne af et loft over tjenesteydelser uden for revisionsområdet i forhold til indtægterne;

34.  mener, at omfanget af de honorarer, et revisionsfirma eller et netværk af revisionsfirmaer kan modtage fra en enkelt revisionskunde, skal offentliggøres, når de overstiger en vis tærskel, og at tilsynsmyndighederne bør kunne gribe ind ved hjælp af kontroller, begrænsninger eller andre planlægningskrav, når de overstiger en bestemt procentdel af firmaets samlede revisionsindtægter for at undgå, at revisionsfirmaet bringer sig i en situation, hvor den ikke længere er økonomisk uafhængig; påpeger dog, at disse indgreb ikke må begrænse væksten for mindre virksomheder, og at sikringen af en stor og vigtig kunde, som i de tidlige stadier vil udgøre en høj procentdel af revisionsfirmaets aktiviteter, er et væsentligt element i vækstprocessen;

35.  mener, at revisionsfirmaer, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, bør offentliggøre deres regnskaber, og at disse regnskaber og firmaets metoder bør revideres for at sikre, at de er i orden;

36.  mener, at det skal være muligt at retsforfølge alle involverede parter, såfremt det bevises, at direktøren i et selskab, i en enhed af interesse for offentligheden og/eller i revisionsfirmaet, har misbrugt sin position;

37.  mener, at partnerskabsmodellen er den mest hensigtsmæssige for revisionsfirmaer, da den sikrer deres uafhængighed;

38.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at revisioner af offentlige organer er eksemplariske, og til at forhindre at der opstår interessekonflikter som et resultat af forbindelserne mellem revisoren og beslutningstagerne inden for det offentlige organ, som er genstand for revision;

Koncernrevisioner

39.  støtter grønbogens forslag om koncernrevisioner;

40.  opfordrer Kommissionen til at undersøge spørgsmålet om videregivelse af data i forbindelse med koncernrevisioner i forbindelse med den kommende revision af EU's lovgivningsramme for databeskyttelse;

41.  mener, at koncernrevisorer bør have et godt overblik over koncernen og bør indgå i en dialog med den koncerntilsynsførende, når der er tale om finansielle institutioner, der overvåges på koncernbasis;

Tilsyn

42.  opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til en forbedring af kommunikationen mellem revisoren for virksomheder af interesse for offentligheden og reguleringsmyndighederne;

43.  mener, at der bør etableres protokoller for kommunikation og fortrolighed, og at dialogen reelt bør gå begge veje;

44.  kræver en styrket tovejskommunikation mellem revisorer og finansielle tilsynsmyndigheder for de finansielle institutioner, navnlig i forbindelse med specifikke problemområder, herunder de forskellige finansielle produkters indvirkning på hinanden; kræver, at den samme kommunikation etableres mellem revisorer og de europæiske tilsynsmyndigheder i forbindelse med grænseoverskridende enheder;

45.  påpeger behovet for harmonisering af tilsynspraksis for revision og opfordrer Kommissionen til at overveje at integrere Den Europæiske Gruppe af Revisionstilsynsorganer i det europæiske finanstilsynssystem, eventuelt gennem ESMA;

46.  kræver, at de finansielle institutioners eksterne revisorer regelmæssigt forelægger sektorbaserede rapporter for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici for at identificere tendenser inden for sektorerne og mulige kilder til systemiske risici og mulige fejl, og bemærker, at dette bør foregå på en rimelig måde;

47.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre overensstemmelsen med de konklusioner, som de nationale revisionsretter har fremsat i forbindelse med deres revisionsopgave;

Koncentration og markedsstruktur

48.  mener i betragtning af markedets nuværende udformning, at et sammenbrud blandt et af de såkaldte »fire store« firmaet vil undergrave hele revisorerhvervets troværdighed;

49.  mener, at selv om et revisionsfirmas konkurs muligvis ikke har en direkte dominoeffekt for resten af økonomien, kan firmaer, der betragtes som »for store til at krakke« medføre risiko for »moral hazard«, og mener, at beredskabsplanerne i forbindelse med store revisionsfirmaer bør styrkes; mener endvidere, at formålet med disse planer bør være at minimere muligheden for, at et revisionsfirma forlader markedet uden rimelig grund og at reducere den usikkerhed og de forstyrrelser, som en sådan forsvinden ville medføre;

50.  mener, at beredskabsplanerne er et vigtigt element i forebyggelsen af en uordnet afvikling af et firma, og at planerne skal indeholde en mekanisme, hvorved tilsynsmyndigheden informeres om ethvert problem, der truer et revisionsfirma på nationalt eller internationalt plan, så tilsynsmyndigheden kan udfylde sin funktion og håndtere disse situationer med fornøden omhu;

51.  tilslutter sig, at der indføres livstestamenter for de »fire store« revisionsfirmaer og de revisorer, der yder væsentlige revisortjenesteydelser til den finansielle sektor, herunder at der oprettes grænseoverskridende beredskabsplaner for en korrekt overførsel af kundekontrakter, i tilfælde af at en vigtig aktør trækker sig tilbage fra markedet;

52.  understreger, at et af målene med enhver foranstaltning, der træffes på revisionsområdet, må være at øge konkurrencen blandt sektorens forskellige firmaer, samtidig med at revisionernes kvalitet, nøjagtighed og grundighed opretholdes;

53.  anmoder Kommissionen om at sørge for lige konkurrencevilkår for alle firmaer på revisionsmarkedet og forenkle bestemmelserne for revisionssektoren på europæisk plan; mener, at lettere adgang til markedet og fjernelse af hindringer for adgangen for firmaer, der ønsker at komme ind på markedet, er afgørende elementer, hvis et større antal deltagere skal tiltrækkes af revisionsmarkedet; mener, at revisionsudvalg og ikke virksomheders bestyrelser er de bedst placerede til at vælge den form for revision, der bedst opfylder den reviderede enheds behov, og til at overvåge effektiviteten og kvaliteten af denne revision, og at man navnlig bør fremhæve revisorens uafhængighed; mener, at Kommissionen bør undersøge, hvordan virksomheder af interesse for offentligheden, den offentlige sektor og de europæiske institutioner får bedre mulighed for at bedømme kvaliteten af de revisionstjenesteydelser, som alle revisionsfirmaer uanset deres størrelse kan yde;

54.  anerkender, at indførelsen af fælles revisioner kunne have positiv indflydelse på forskelligheden i revisionsmarkedet; minder om, at forskellige medlemsstater har forskellige markedssituationer og forskellige erfaringer med fælles revisioner; opfordrer Kommissionen til at vurdere mulige indtægter og udgifter ved obligatorisk indførelse både for revisionsfirmaer, navnlig små firmaer, og for reviderede virksomheder og især finansielle institutioner, og hvordan dette kan påvirke koncentrationen på revisionsmarkedet og den finansielle stabilitet;

55.  mener, at »de fire stores« overtagelser skal ses i lyset af, hvilken betydning overtagelsen vil få for væksten i andre firmaer eller netværker;

56.  opfordrer Kommissionen til at undersøge anvendelsen af restriktive aftaler med banker og andre finansielle institutioner om lån og andre finansielle produkter til virksomheder, hvor aftalerne kan være begrænsende for valget af revisor;

57.  mener, at det er af afgørende betydning at forbyde konkurrencebegrænsende klausuler i kontrakter til fordel for »de fire store« firmaer;

58.  opfordrer til fremme af fusioner mellem små og mellemstore revisionsfirmaer; tilskynder Kommissionen til at undersøge muligheden for at indføre et kvalitetscertifikat og et kvalitetsregister for revisionsfirmaer, for at små og mellemstore revisionsfirmaer kan dokumentere, at de kan udføre et tilfredsstillende arbejde; kræver, at man i forbindelse med sektoren for offentlige indkøb bør gå efter at bruge andre firmaer end »de fire store«, og at offentlige organer bør fastsætte en benchmark i form af en procentandel for anvendelse af disse firmaer;

59.  anmoder Kommissionen om i forbindelse med udbud blandt virksomheder af interesse for offentligheden at fastsætte, at der ved udbud for virksomheder af offentlig interesse gives rimelig adgang for mindst to yderligere revisionsfirmaer ud over »de fire store«; mener, at revisionsudvalgene bør tildeles en afgørende rolle i denne proces, og at også aktionærerne skal deltage i denne proces; opfordrer Kommissionen til at gennemgå revisionsudvalgenes praksis med hensyn til udbudsprocedurer, med særlig fokus på de aspekter af de administrative byrder, som er forbundet med en formel udbudsprocedure og for at sikre, at aktionærernes endelige udnævnelse af revisorer sker på baggrund af revisionsudvalgets forslag; er af den opfattelse, at forslaget bør indeholde en beskrivelse af den benyttede procedure, de anvendte kriterier og de tilgrundliggende årsager til revisionsudvalgets anbefaling;

60.  opfordrer Kommissionen (GD Konkurrence) til at foretage en nærmere undersøgelse af revisionsmarkedet;

Oprettelse af et europæisk marked

61.  mener, at revision er en integreret del af genoplivningen af det indre marked; anmoder Kommissionen om at undersøge, om man ved at gøre det lettere at drive revisionsvirksomhed på tværs af grænserne kunne begrænse eventuelle hindringer for markedsadgang og kapacitetsflaskehalse; anmoder Kommissionen om at undersøge, om et europæisk marked for revisionstjenesteydelser kunne mindske kompleksiteten og omkostningerne for alle markedsdeltagere, navnlig for små og mellemstore revisionsfirmaer; opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage alle relevante initiativer til at vedtage og håndhæve internationale revisionsstandarder i EU-lovgivningen, og derved bidrage til at skabe reelle ensartede konkurrencevilkår for revisionsfirmaer; minder Kommissionen om dens henstillinger om revisorers ansvar; opfordrer Kommissionen til på denne baggrund at fremsætte forslag om en harmonisering med henblik på at indføre et europæisk pas for revisorer med særlig vægt på alle de forhold, der er med til at sikre revisorens uafhængighed;

62.  opfordrer Kommissionen til at udvikle et fælleseuropæisk regelsæt for ansvar i revisionsbranchen;

Internationalt samarbejde

63.  opfordrer Kommissionen til at forstærke sin indsats for at opnå større konvergens;

o
o   o

64.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0223.
(2) EUT C 87 E af 1.4.2010, s. 23.
(3) EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik