Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2091(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0291/2011

Indgivne tekster :

A7-0291/2011

Forhandlinger :

PV 12/09/2011 - 28
CRE 12/09/2011 - 28

Afstemninger :

PV 13/09/2011 - 5.18
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0360

Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 74k
Tirsdag den 13. september 2011 - Strasbourg
Situationen for kvinder, som nærmer sig pensionsalderen
P7_TA(2011)0360A7-0291/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2011 om situationen for kvinder, som nærmer sig pensionsalderen (2011/2091(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 2 og 3,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 19,

–  der henviser til chartret om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 21, 23 og 25,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2010-2015« (KOM(2010)0491) af 21. september 2010,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Konsekvenserne af befolkningsaldringen i EU (Rapport om befolkningsaldringen 2009)« (KOM(2009)0180) af 29. april 2009,

–  der henviser til Kommissionens henstilling af 3. oktober 2008 om aktiv integration af mennesker, som er udstødt fra arbejdsmarkedet (2008/867/EF)(1),

–  der henviser til rapporten af 22. juli 2010 om adgang til sundhedspleje og langtidspleje - lige muligheder for kvinder og mænd, som er udarbejdet på Kommissionens foranledning,

–  der henviser til rapporten af 24. november 2009 om integration af kønsaspektet i aktive inklusionspolitikker, som er udarbejdet på Kommissionens foranledning,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 7. marts 2011 om den europæiske ligestillingspagt for perioden 2011-2020,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 6. december 2010 om konsekvenserne for beskæftigelsespolitikkerne af arbejdsstyrkens og befolkningens aldring,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 7. juni 2010 om aktiv aldring,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 30. november 2009 om en sund og værdig tilværelse,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 8. juni 2009 om ligestilling mellem kvinder og mænd: aktiv og værdig aldring,

–  der henviser til rapporten fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene med titlen »Arbejdsvilkår for en aldrende arbejdsstyrke« af 1. maj 2008,

–  der henviser til den internationale Madrid-handlingsplan for ældre, der blev vedtaget på den anden verdenskonference om ældre (A/CONF.197/9 8) den 12. april 2002,

–  der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW),

–  der henviser til sin beslutning af 7. september 2010 om kvindernes rolle i et aldrende samfund(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0291/2011),

A.  der henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd og ikke-forskelsbehandling, bl.a. på grundlag af alder, er et af Den Europæiske Unions grundlæggende principper, som er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og udgør et af Fællesskabets mål og opgaver,

B.  der henviser til, at Europa 2020-strategien fastsætter et overordnet beskæftigelsesmål på 75 % for både kvinder og mænd og et mål om, at antallet af personer, der risikerer at blive fattige, skal nedbringes med 20 millioner; der henviser til, at gruppen af kvinder over 50 er kendetegnet ved betydelig fattigdom og arbejdsløshed og derfor er en afgørende aldersgruppe i forbindelse med opfyldelsen af begge mål,

C.  der henviser til, at den vedvarende eksistens af fastlåste kønsroller, der forværres af den aldersbetingede forskelsbehandling, som ældre på arbejdsmarkedet udsættes for, især forringer ældre kvinders beskæftigelses-, uddannelses- og forfremmelsesmuligheder og til dels bærer skylden for den øgede risiko for en fattig alderdom,

D.  der henviser til, at kønsrelateret forskelsbehandling er en særlig form for forskelsbehandling, for så vidt som den er systematisk og systemisk, går på tværs af og føjer sig til alle andre former for forskelsbehandling,

E.  der henviser til, at arbejdsmarkedet er meget mere dynamisk og flydende i dag end nogensinde tidligere, hvilket betyder, at beskæftigelse inden for det samme område ikke længere er garanteret livet igennem; der derfor henviser til, at den økonomiske krise har vist, at kvinder har en vigtig rolle at spille på arbejdsmarkedet,

F.  der henviser til, at EU's fremtidige økonomiske konkurrenceevne, velstand og inddragelseskapacitet i fremtiden vil afhænge af Unionens evne til virkningsfuldt at gøre brug af sin arbejdsstyrkes ressourcer, ikke blot ved at udvide den arbejdsaktive periode, men også ved at skabe arbejdsbetingelser og sociale sikringssystemer, som både understøtter forbedringen af arbejds- og levevilkårene og gavner økonomien, og henviser til, at dette også indebærer hensigtsmæssige politikker til afbalancering af arbejds-, familie- og privatliv og til at imødegå direkte og indirekte forskelsbehandling og fastlåste kønsroller, der giver anledning til kløfter mellem kønnene på arbejdsmarkedet,

G.  der henviser til, at den erhvervsdygtige befolkning (20-64 år) i EU-27 steg med 1,8 % mellem 1990 og 2010, den ældre befolkning (65 år og derover) med 3,7 %, og at antallet af unge mennesker (0-19 år) faldt med 5,4 %; der henviser til, at befolkningsandelen på 65 år og derover forventes at stige fra 17,4 % i 2010 til 30 % i 2060(3),

H.  der henviser til, at risikoen for fattigdom blandt ældre kvinder i 2008 var på 22 % mod 16 % blandt ældre mænd(4),

I.  der henviser til, at kvinderne ofte og i stadig højere grad er overrepræsenteret blandt isolerede ældre som følge af de stigende skilsmissetal og mænds kortere forventede levetid; der henviser til, at enker og enlige ældre kvinder generelt har en høj risiko for at blive ramt af fattigdom, isolation og social udstødelse,

J.  der henviser til, at beskæftigelsen for kvinder i alderen 55-64 år var på 37,8 % i 2009 sammenlignet med 54,8 % for mænd i samme alder(5),

K.  der henviser til, at arbejdsløshedsprocenten er højere for kvinder end for mænd i 21 medlemsstater, og selv om langtidsarbejdsløsheden er højere for mænd end for kvinder i 12 lande, er der større sandsynlighed for, at ledighed blandt kvinder forklædes som »inaktivitet«, hvis de er gift eller har børn,

L.  der henviser til, at den gennemsnitlige timeløn for kvinder under 30 er 92 % af mændenes, og 67,5 % for aldersgruppen 50-59(6), og at den gennemsnitlige lønforskel mellem kønnene i EU stadig er helt oppe på 17,5 %,

M.  der henviser til, at kønsforskellene med hensyn til socioøkonomisk status i vid udstrækning har rod i de traditionelle kønsroller, hvor mændene anses for at bære det primære forsørgeransvar, og kvinderne har ansvaret for ulønnet husarbejde og familiepleje, også i udvidet forstand, hvilket har en enorm indvirkning på kvinders mulighed for - i sammenligning med mænd - at optjene sociale sikringsrettigheder, f.eks. til pension, og som følge heraf på deres situation i alderdommen, navnlig hvis de bliver skilt, separeret eller bliver enker,

N.  der henviser til den øgede sandsynlighed for, at kvinder har langsomme, kortere og/eller afbrudte karriereforløb og lavere gennemsnitsløn end mænd, hvilket afspejles i større kønsbestemte lønforskelle, og skaber en kønsbestemt forskel i bidrag til private pensionsopsparinger, hvad der øger kvinders risiko for at en fattig alderdom,

O.  der henviser til, at kønsskævhederne er mindre, inden der dannes familie, og at de øges ved indgåelse i parforhold; der henviser til, at kvinders beskæftigelsesprocent falder ved det første barns fødsel, og at der i forbindelse med børnepasning opstår flere arbejdsmarkedsmæssige ulemper i de tidligere stadier af kvinders livscyklus, mens der på senere stadier er tale om pleje af ældre, og at det ofte fører til fattigdom blandt erhvervsaktive,

P.  der henviser til, at ældre kvinder i sammenligning med mænd ofte vælger eller tvinges til at vælge deltidsarbejde og oftere forlader arbejdsmarkedet ved at søge eller blive tvunget til at søge førtidspension,

Q.  der henviser til, at næsten alle europæiske lande i vidt omfang anerkender vigtigheden af en kønsbaseret tilgang til aktive arbejdsmarkedspolitikker, men vurderinger af disse politikker viser, at integreringen af ligestillingsaspektet stadig har et ulige og noget begrænset fokus,

R.  der henviser til, at kvinder over 50 ofte er udsat for dobbelt eller mangedobbelt forskelsbehandling på baggrund af køns- og aldersstereotyper, der ofte forværres af deres kønsspecifikke beskæftigelses- og livsmønstre (f.eks. karrierepauser, deltidsbeskæftigelse, fornyet beskæftigelse efter ledighedsperiode, den omstændighed, at de evt. opgiver deres arbejde for at tage sig af familien eller arbejder i familievirksomhed, navnlig inden for distributionssektoren eller landbruget, uden at blive aflønnet eller være omfattet af en social sikringsordning, samt kønsbestemte lønforskelle); der henviser til, at kvinder derfor generelt oplever langt flere uligheder end mænd i samme gruppe; der henviser til, at de pågældende kvinder i økonomiske nedgangstider er i endnu større fare for at blive ramt af fattigdom,

S.  der henviser til, at kvinder på arbejdsmarkedet ofte betragtes som »gamle« i en langt tidligere alder end mænd; der henviser til, at 58 % af EU-borgerne mener, at forskelsbehandling på grund af alder er almindeligt forekommende(7),

T.  der henviser til, at volden mod ældre kvinder i høj grad undervurderes på grund af ældre kvinders særlige tilbageholdenhed med at afsløre mishandling, fastlåste idéer hos tjenesteydere, som tror, at ældre kvinder er mindre udsat for risiko, og de mere begrænsede muligheder, der står til rådighed for ældre kvinder, som er ofre for mishandling,

U.  der henviser til, at undervisning i ligestilling fra en tidlig alder, studievejledningspolitik og politikker til fremme af kvinders beskæftigelse er virkningsfulde midler til varigt at standse disse former for forskelsbehandling,

Almindelige bestemmelser

1.  bifalder Kommissionens beslutning om at udnævne 2012 til »det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne« og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe passende og effektive foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling, bl.a. ved at modvirke de stereotyper, der knytter sig til forskelsbehandling på grund af køn og alder, og ved at fremme solidariteten mellem generationerne;

2.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at forskellige former for forskelsbehandling mod kvinder over 50 afspejles bedre og bekæmpes effektivt via den åbne koordinationsmetode i forbindelse med pension, social inklusion, beskæftigelse, ændring af kønsrollemønstre og inddragelse af kvinder i politiske og økonomiske beslutningstagende organer;

3.  opfordrer medlemsstaterne til at integrere kønsaspektet i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af pensionsreformer - hvilket også bør tages i betragtning i forbindelse med den kommende hvidbog om pensionssystemer og andre reformer af socialsikringspolitikken -, fremme brugen af mere lighedsforøgende, aktuarbaserede beregninger af pension for mænd og kvinder, fremme tiltag til mindskelse af risikoen for fattigdom, imødegå den fattigdom, som ældre for tiden oplever, forbedre kvaliteten, tilgængeligheden og den økonomiske overkommelighed af (sundheds)pleje og bringe tvungen pension til ophør, samtidig med det via en indsats mod forskelsbehandling gøres muligt for ældre kvinder at komme ud på arbejdsmarkedet;

4.  opfordrer medlemsstaterne til at indføje supplerende bestemmelser i pensionslovgivningen om enkepensioner for at gøre ældre kvinder mindre udsatte for risikoen for fattigdom;

5.  påpeger, at det er vigtigt at træffe foranstaltninger til fremme af inklusion af kvinder fra de mest sårbare grupper, dvs. indvandrerkvinder, kvinder tilhørende mindretal, handicappede, lavtuddannede, kvinder uden erhvervserfaring, fængselsfanger osv., for at sikre dem ret til en værdig tilværelse;

6.  opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at sikre aldring med værdighed uden ydmygelse, forskelsbehandling eller nogen form for vold mod ældre kvinder;

7.  påpeger, at ældre kvinder udgør en økonomisk ressource og en erfaringsreserve og kan yde et væsentligt bidrag til samfundet og til familierne gennem pleje af omsorgskrævende personer og rådgivning i arbejdsanliggender på baggrund af deres omfattende erhvervserfaring, og at de desuden bidrager til bevarelsen af samfundsformerne i landdistrikterne;

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme initiativer, der skal skabe forståelse af det sprog og den kultur, der er knyttet til de nye teknologier, for at sætte ældre kvinder i stand til at overskride it-kløften og forbedre deres relationelle færdigheder, kommunikationsevner og evne til at varetage deres uafhængighed og deres interesser;

9.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i nært samarbejde med Det Europæiske Ligestillingsinstitut at udarbejde en undersøgelse af situationen for kvinder over 50 med særligt fokus på deres erfaringer på arbejdsmarkedet, plejeerfaringer, hvordan kvinder og mænd bruger deres tid samt på sundhedsspørgsmål og andre udfordringer, de stilles overfor;

Kvinder på arbejdsmarkedet

10.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i løbet af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne at skabe vilkår, der hjælper og sætter ældre kvinder i stand til at blive på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet, så de her kan gøre deres potentiale gældende og få deres rettigheder respekteret; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til ligeledes at træffe foranstaltninger, der kan give arbejdsgivere incitament til at forbedre deres ligestillingspolitik, således at aldersbaserede fordomme over for ældre kvinder imødegås og ældre kvindelige medarbejdere får lige adgang til efteruddannelse, forfremmelse og karriereudvikling;

11.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til omgående at iværksætte en omfattende, flerdimensionel, kønsorienteret og aldersvenlig ligestillingstilgang til beskæftigelses- og socialpolitikker for at sikre ældre kvinders beskæftigelse og sociale inklusion; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til også at foretage en grundig gennemgang af situationen for den generation af ældre kvinder, der allerede oplever fattigdom, og til hurtigt at træffe hensigtsmæssige og effektive foranstaltninger for at hjælpe disse kvinder ud af fattigdommen;

12.  opfordrer medlemsstaterne til at gøre det nødvendige for at imødegå de mange forskellige former for forskelsbehandling, som ældre kvinder møder, når de søger arbejde;

13.  opfordrer Kommissionen til at videreudvikle og forbedre indsamlingen og analysen af præcise, relevante og sammenlignelige EU-dækkende køns- og aldersspecifikke data, især om beskæftigelse og arbejdsløshed blandt ældre kvinder, herunder indvandrerkvinder og handicappede, den (uformelle) inddragelse af ældre kvinder i (ulønnet) pleje af deres familier og pårørende og om procentdelen af omsorgskrævende ældre mennesker og om mishandling af ældre, hvilket bør være omfattet af alle medlemsstaternes gældende databeskyttelseslovgivning;

14.  glæder sig over, at medlemsstaterne allerede har anerkendt, at mønstre og årsager til uligheder på arbejdsmarkedet er tæt forbundet med livscyklusfasen og understreger, at livscyklustilgangen til beskæftigelse derfor skal fremmes; opfordrer dog indtrængende medlemsstaterne til - for at kunne imødegå livscyklusudfordringerne i tilstrækkeligt omfang - at håndtere den ugunstige situation, som unge og ældre kvinder befinder sig i sammenlignet med mænd på samme alder, gennem målrettede foranstaltninger i deres aktive arbejdsmarkedspolitikker og ikke blot rette sidstnævnte ind mod voksne kvinder og mænd;

15.  opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis vedrørende forbedring af ældre kvinders arbejdsvilkår for at skabe varige og sunde arbejdspladser for dem;

16.  opfordrer medlemsstaterne til at inddrage ældre kvinder i processerne for livslang læring og videreudvikle og støtte fleksible omskolingsprogrammer, der er egnede for ældre kvinder, ved at tage hensyn til deres specifikke behov og evner med det formål at styrke deres beskæftigelsesegnethed og hjælpe dem til at føre en selvstændig og aktiv tilværelse og dele deres erfaring og viden med yngre generationer;

17.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for, at de ulemper, som kvinder møder på arbejdsmarkedet, især ulemper forbundet med plejeansvar, ikke forringer deres pensions- eller andre socialsikringsrettigheder;

18.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre - hvis dette ikke allerede er gjort -, at deres velfærdssystemer omfatter optjeningsordninger, der gør det muligt at akkumulere bidrag fra perioder med lønarbejde og selvstændigt arbejde eller optjent gennem forskellige jobs;

19.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle og fremme kønsvurderede pensionsordninger som en metode til at støtte og sikre ældre kvinder mod øget risiko for fattigdom under hensyntagen til karrierepauser, som skyldes pasningsforpligtelser, for at undgå at skabe nye afhængighedsfælder;

20.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til omgående at træffe effektive foranstaltninger til at fremme princippet om lige løn for lige arbejde (f.eks. gennem obligatoriske jobevalueringsordninger og ligestillingshandlingsplaner på arbejdspladsen), med det formål at fjerne lønforskellen mellem kønnene, hvormed der også kan bidrages til at lukke pensionshullet med det mål for øje at begrænse og i sidste ende fjerne risiko for fattigdom, som gælder for - især ældre - kvinder;

21.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre egnede politikker med henblik på at forene arbejdsliv, familieliv og privatliv og til at inddrage spørgsmålet om aldring i alle relevante politikker gennem integrering af aldersaspektet under hensyntagen til de forskellige perioder i livet; anmoder Det Europæiske Ligestillingsinstitut i Vilnius om i dette øjemed at udarbejde de nødvendige konsekvensanalyser og undersøgelser;

22.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at udnytte eksisterende EU-instrumenter og -programmer, herunder Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, for at øge ældre kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, og til at imødegå forskelsbehandling af ældre kvinder på alle områder;

23.  anmoder medlemsstaterne om at fremme ældre kvinders aktive deltagelse i erhvervssektoren ved at motivere og støtte kvinder, der starter egen virksomhed, og om at gøre kvinders adgang til finansiering lettere, især i form af mikrolån, og fremme ligelig repræsentation af mænd og kvinder i økonomiske besluttende organer, herunder i selskabers bestyrelser;

24.  opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde firmaer til at integrere aldersforvaltningsprincipper og -redskaber i deres politik, især deres personalepolitik, til at vedtage en »ældrevenlig« og »kønsbevidst« politik på arbejdspladserne, til i højere grad at anerkende og respektere deres ældre kvindelige ansattes oparbejdede viden og erfaring og til at udvikle en pålidelig, gennemsigtig informationspolitik, der giver ældre ansatte mulighed for at forberede deres pensionisttilværelse med fuldt kendskab til kendsgerningerne; opfordrer desuden Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre procedurerne for sanktioner mod arbejdsgivere, der diskriminerer ældre kvindelige ansatte; understreger, at det er nødvendigt at medtage disse politikker i loven om små virksomheder (Small Business Act);

Kvinder som plejere

25.  opfordrer medlemsstater til at intensivere fremskridtene for at kunne imødekomme behov hos familier, der har påtaget sig plejeforsørgelsen for omsorgskrævende, og opfordrer Kommissionen til fortsat at støtte udviklingen af plejesystemer ved brug af strukturfondene;

26.  anmoder medlemsstaterne om at lette tilvejebringelsen af plejetjenester af høj kvalitet, bl.a. hjemmepleje for de ældre, at sikre at denne kvalitetspleje er tilgængelig og økonomisk overkommelig, at forbedre anerkendelsen af det arbejde, der udføres af professionelt plejepersonale, og at støtte de familier, der plejer omsorgskrævende ældre, f.eks. ved at yde dem økonomisk kompensation for deres arbejde og ved at tilbyde dem rådgivning og kurser, så de kan yde grundig uformel pleje;

27.  påpeger, at det er nødvendigt at sørge for, at der forefindes tilstrækkelige og velfungerende pasningsfaciliteter for børn, ældre og andre omsorgskrævende personer til en overkommelig pris, og som er forenelige med fuldtidsarbejde for at sikre, at kvinder ikke tvinges til at afbryde, opgive eller afkorte deres karriere for at tage sig af de omsorgskrævende pårørende i deres pleje;

28.  fremhæver, at disse pasningsfaciliteter for børn og omsorgskrævende personer indebærer rige muligheder for beskæftigelse, specielt for ældre kvinder, som er en af de grupper, der har den laveste beskæftigelsesfrekvens;

29.  opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde uddannelse og kapacitetsopbygning med henblik på at sikre plejetjenester af høj kvalitet og modvirke manglen på personale i sundheds- og plejesektoren, der skyldes den demografiske udvikling;

30.  opfordrer medlemsstaterne til at udvide adgangen til forældreorlov for bedsteforældre og børn, der tager sig af deres forældre, at anerkende pleje af omsorgskrævende personer, idet det overvejes at indføre plejeorlov, og at yde tjenester, uddannelse og rådgivning til plejere;

31.  erkender, at kvinder, der nærmer sig pensionsalderen, ofte er bedstemødre; er dog klar over, at kvinder, der nærmer sig pensionsalderen, ikke udelukkende bør opfattes som plejere, anmoder derfor medlemsstaterne om at overveje at etablere børnepasningsfaciliteter, der kan give bedsteforældre med ønske herom frihed til at vælge at deltage i andre aktiviteter;

32.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme samfundsmæssigt engagement og projekter for ældre, der involverer flere generationer, gennem støtte til initiativer og ordninger;

33.  opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger på alle niveauer, herunder gennem støtte til relevante ngo'er med henblik på at imødekomme de ældres særlige behov, især ældre kvinder, der bor alene, for at kunne bekæmpe deres isolation og afhængighed og fremme deres ligeværdighed, sikkerhed og velfærd;

34.  anmoder medlemsstaterne om at overveje at undersøge en række boligformer og at støtte lokalsamfundsgrupper og organisationer som et middel til at modvirke isolering af ældre kvinder og til at skabe et miljø, der er gunstigt for solidaritet mellem generationerne;

35.  mener, at ældre kvinder bør have et værdigt valg at træffe om at leve, som de ønsker det, enten alene eller i et fællesskab;

Sundhed

36.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at betragte ligestillingsaspektet i forhold til sundhed som en afgørende del af EU's sundhedspolitik, og anmoder derfor Kommissionen og medlemsstaterne om at intensivere deres indsats for at vedtage en tosidet strategi til integrering af ligestillingsaldersaspektet vedrørende køn og alder og med specifikke kønsrelaterede foranstaltninger i EU's og nationale sundhedspolitikker;

37.  tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at anerkender betydningen af køns- og aldersspecifik helbredende og lindrende medicinsk behandling; opfordrer medlemsstaterne til at udvide forskningen i kønsspecifikke sygdomme, herunder i årsagerne til disse sygdomme samt mulige forebyggelses- og behandlingsmetoder;

38.  anerkender den vitale rolle, som screening og præventiv behandling inden for sundhedsplejen spiller, og tilskynder Kommissionen til at anvende den åbne koordinationsmetode til at sikre udveksling af synspunkter, fremme harmonisering af screening på tværs af EU, fastslå bedste praksis og udarbejde retningslinjer;

39.  støtter den indsats, som visse medlemsstater har lagt for dagen for at tilbyde fri adgang til forebyggelse af kønsspecifikke sygdomme, og opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til at styrke den forebyggende sundhedspleje til ældre kvinder ved eksempelvis at tilbyde tilgængelige og regelmæssige mammografier og screeningtest for livmoderhalskræft, fjerne aldersgrænserne for adgang til forebyggende foranstaltninger som f.eks. brystkræftscreening og øge bevidstheden om vigtigheden af screening;

40.  tilskynder medlemsstaterne til yderligere at optrappe deres indsats for at vedtage en strategi til integrering af ligestillingsaspektet i sundhedspolitikkerne og sikre lige adgang til sundhedspleje og langtidspleje til overkommelige priser for både kvinder og mænd, særlig de ældre, og for dem, der er dårligt stillede i flere henseender;

41.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle foranstaltninger, der sikrer bedre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, for derved at bevare arbejdstagernes beskæftigelsesevne og kapaciteter, hvilket vil medføre bedre sundhed i alderdommen;

42.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bekæmpe alle former for vold mod ældre kvinder i erkendelse af, at problemet undervurderes, at bekæmpe samfundsmæssige stereotyper og gøre det muligt for tjenesteydere at tage hensyn til ældre voldsofres specifikke behov, for at sikre at menneskerettighederne udøves til fulde, og at der opnås ligestilling, samt at gøre fuldt brug af Daphne-programmet;

o
o   o

43.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 307 af 18.11.2008, s. 11.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0306.
(3) Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Demography report 2010, Europa-Kommissionen, s. 62.
(4) »List of 100 inequalities«, Det Europæiske Ligestillingsinstitut.
(5) »Report on Progress on Equality between Women and Men in 2010«, Europa-Kommissionen, s. 31.
(6) »The life of women and men in Europe - A statistical portrait«, Eurostat, 2008, s. 196.
(7) Special Eurobarometer 317, Discrimination in the EU in 2009, november 2009, s. 71.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik