Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0167(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0364/2010

Indgivne tekster :

A7-0364/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/04/2011 - 4.7
CRE 05/04/2011 - 4.7
Stemmeforklaringer
PV 13/09/2011 - 5.21
CRE 13/09/2011 - 5.21
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0126
P7_TA(2011)0363

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 34k
Tirsdag den 13. september 2011 - Strasbourg
Offentligt støttede eksportkreditter ***I
P7_TA(2011)0363A7-0364/2010
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter (KOM(2006)0456 - C7-0050/2010 - 2006/0167(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0456),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 133,

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0050/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant med skrivelse af 29. juni 2011 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0364/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(1);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 5. april 2011 (Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0126).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen 13. september 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditterog om ophævelse af Rådets afgørelse 2001/76/EF og 2001/77/EF
P7_TC1-COD(2006)0167

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1233/2011)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik