Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0167(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0364/2010

Ingediende teksten :

A7-0364/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/04/2011 - 4.7
CRE 05/04/2011 - 4.7
Stemverklaringen
PV 13/09/2011 - 5.21
CRE 13/09/2011 - 5.21
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0126
P7_TA(2011)0363

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 33k
Dinsdag 13 september 2011 - Straatsburg
Door de overheid gesteunde exportkredieten ***I
P7_TA(2011)0363A7-0364/2010
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2011 over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van bepaalde richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde exportkredieten (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0456),

–  gezien artikel 133 van het EG-Verdrag,

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld „Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0050/2010),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 29 juni 2011 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0364/2010),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(1);

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Dit standpunt vervangt de amendementen aangenomen op 5 april 2011 (Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0126).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. .../2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van bepaalde richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde exportkredieten en tot intrekking van de Beschikkingen 2001/76/EG en 2001/77/EG van de Raad
P7_TC1-COD(2006)0167

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr.1233/2011)

Juridische mededeling - Privacybeleid